Click here to load reader

FOLKHÄLSOSTRATEGI - · PDF fileknyter an till det nationella folkhälsomålet En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen ... handledning som verktyg för professionsutveckling,

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FOLKHÄLSOSTRATEGI - · PDF fileknyter an till det nationella folkhälsomålet En...

 • Folkhlsostrategi

  Foto

  : Mag

  nus

  Riet

  z

  FOLKHLSOSTRATEGI NYNSHAMNS KOMMUN 20162026

 • Folkhlsostrategi

  Bakgrund 3

  Fokusomrde 1 Uppvxtvillkor: Hlsofrmjande uppvxtvillkor 5

  Fokusomrde 2 Levnadsmiljer: Hlsofrmjande samhllsplanering 9

  Fokusomrde 3 ANT: Frebygga bruk av alkohol, narkotika och tobak 11

  Bilaga 1 till Nynshamns kommuns folkhlsostrategi 14

  Bilaga 2 till Nynshamns kommuns folkhlsostrategi 16

  2

  Foto

  : Xxx

  xxx

  Innehllsfrteckning

 • Folkhlsostrategi

  BakgrundNynshamns kommun har sedan 2006 arbetat aktivt med att utveckla folkhlsoarbetet i kommunens verksamheter. Det vergripande mlet fr arbetet r Kommuninvnarna har en bra hlsa. Under tidsperioden 2004 till 2015 har invnarnas medellivslngd kat men ligger fortfarande p en lgre niv n riket. Samtidigt s visar underskningar1 att den sjlvskattade hlsan och andelen vuxna som r fysisk aktiva ligger p en lg niv jmfrt med vriga kommu-ner i lnet. Dessutom r andelen ungdomar2 och vuxna som rker orovckande hg. Framtids-visionen fr Nynshamns kommun lyfter fram goda boende- och arbetsmiljer, en god livsmilj och en knsla av trygghet i det dagliga livet som frutsttning fr ett gott liv i staden, kommu-nens ttorter och p landsbygden. Komponenter som ocks r grundlggande i ett lngsiktigt folkhlsoarbete.

  SyfteFolkhlsostrategin syftar till att skapa en tydlighet kring vilka insatser som ska prioriteras i kommunens verksamheter fram till r 2026 fr att frbttra folkhlsan.

  Frn ord till handlingAllt arbete som bedrivs i de kommunala verksamheterna pverkar folkhlsoutvecklingen p olika stt. Det r drfr viktigt att se mjligheterna och nyttan med att skapa frutsttningar fr en god hlsa och ett gott liv genom det dagliga arbetet. Folkhlsostrategin framhver de viktigaste utvecklingsomrdena inom tta av de kommungemensamma mlen i Ml och budget.

  Folkhlsostrategin ska ses som ett std till kommunens nmnder och frvaltningar att n de vergripande mlen i kommunens ml- och budgetplan. Delmlen i denna strategi r kopplade till de vergripande mlen. Till varje delml finns indikatorer som beskriver hur det ser ut idag och mtvrden. Mtvrdena talar om vad frvaltningarna frvntar sig kunna stadkomma under en fem och tio rsperiod utifrn nulget.

  Fr att n delmlen behvs strategier som beskriver tillvgagngsstten fr att n delmlen. Strategierna berttar VAD nmnder och frvaltningar ska fokusera p under en 10 rs period.

  Nr denna folkhlsostrategi r beslutad ska konkreta handlingsplaner tas fram inom samtliga frvaltningar som svarar p HUR strategierna kan bli handling. Beskrivningarna och det frvntade resultatet redovisas i frvaltningarnas och i enheternas rliga budget- och verksam-hetsplaner.

  1 Stockholms lns landsting regional folkhlsoenkt som genomfrs vart 4:e r (senaste underskningen genom-frdes 2014).

  2 Stockholms stad/Lnsstyrelen Stockholmsenkten, enktunderskning i rskurs 9 och r 2 p gymnasiet.

  3

  Foto

  : Xxx

  xxx

  Ml och budgetDelml i folk- hlsostrategin

  ResultatHandlingsplaner

 • Folkhlsostrategi

  Nynshamns kommuns folkhlsostrategi

  Nationella folkhlsomlomrden

  Hlsofrmjande Uppvxtvillkor 1. Delaktighet och inflytande i samhllet

  2. Ekonomiska och sociala villkor

  Hlsofrmjande samhllsplanering 3. Barn och ungas uppvxtvillkor

  4. Hlsa i arbetslivetFrebygga bruk av alkohol, narko-

  tika och tobak5. Miljer och produkter

  6. Hlsofrmjande hlso- och sjukvrd

  7. Skydd mot smittspridning

  8. Sexualitet och reproduktiv hlsa

  9. Fysisk aktivitet

  10. Matvanor och livsmedel

  11. Tobak, alkohol, dopning och narkotika

  SamverkanKommunens folkhlsoarbete ska strkas och utvecklas genom en utkad samordning bde internt i organisationen och med externa samverkanspartners. Samverkan med Stockholms lns landsting och andra regionala och nationella myndigheter ska aktivt skas i situationer dr det kan strka folkhlsoarbetet p lokal niv. Det r ocks viktigt att kommunens verksamheter anvnder sig av metodstd och liknande tjnster som dessa aktrer erbjuder.

  Prioriterade fokusomrden, vergripande ml och delmlNynshamns folkhlsoarbete kommer fram till r 2026 fokusera p tre omrden: mnniskors uppvxtvillkor, levnadsmiljer och ANT (alkohol, narkotika, tobak). De valda fokusomrdena knyter an till det nationella folkhlsomlet En god hlsa p lika villkor fr hela befolkningen och sju av dess mlomrden. Barn och ungdomar r en viktig mlgrupp i det hlsofrmjande och frebyggande arbetet i Nynshamns kommun, men strategin innehller ven delml som rr den vuxna och ldre befolkningen.

  4

  KOMMUNINVNARNA HAR EN BRA HLSA

  Uppvxtvillkor Hlsofrmjande uppvxt- villkor fr barn och unga

  Levnadsmiljer Hlsofrmjande

  samhllsplanering

  ANT Frebygga bruk av alkohol

  narkotika och tobak

 • Folkhlsostrategi

  Fokusomrde 1 Uppvxtvillkor: Hlsofrmjande uppvxtvillkorKommunens vergripande ml, delml och strategier fr att n mlen

  Ml 12: Nynshamns frskolor erbjuder en god milj fr utveckling, lek och lrande

  Delml/indikatorer Nulge Ml 2020 Ml 2026

  1. ka antalet frskolebarn som stimuleras till utveckling och lrande utifrn sina frutsttningar och behov

  Mitt barn stimuleras till utveckling och lrande utifrn sina frutsttningar och behov

  3,24 3,44 3,64

  Mitt barns utveckling och lrande dokumenteras och fljs upp

  3,17 3,37 3,57

  Jag tycker att frskolans verksamhet i sin helhet r utvecklande fr mitt barn

  3,34 3,54 3,74

  Jag tycker frskolans milj knns trygg och sker 3,22 3,6 4,0

  Jag knner till frskolans plan mot diskriminering och krnkande behandling

  2,67 3,2 4,0

  Mitt barn fr det std han eller hon behver i frskolan 3,27 3,6 4,0

  Indikatorerna visar ett medelvrde baserat p en skala 1- 4 dr 1=instmmer inte alls och 4=instmmer helt

  Strategier Vidareutveckla verktyget pedagogisk dokumentation s att det blir ett frhllningsstt fr

  alla barn och medarbetare inom frskolan. Skapa en reflekterande kultur inom frskolan med utgngspunkt i observationer och doku-

  mentationer kring den egna praktiken, som en frutsttning fr ett kollegialt lrande dr teori kopplas till praktik.

  Utveckla den pedagogiska yttre och inre miljn i frskolan med en variation av material och mtesplatser fr att barn tillsammans ska kunna skapa ny kunskap.

  5

 • Folkhlsostrategi

  6

  Ml 13: Studieresultat inom kommunens utbildningsverksamheter frbttras

  Delml/indikatorer Nulge Ml 2020 Ml 2026

  2. ka elevernas trivsel i skolan

  Jag knner mig trygg i skolan (k 5/8) 91/92% 95/96% 98/98%

  Jag tycker att skolarbetet knns meningsfullt (k 5/8) 95/77% 96/84% 98/90%

  Jag trivs bra i skolan (k 5/8) 92/89% 95/94% 98/98%

  3. ka andelen elever som uppnr goda kunskapsresultat

  Andel elever i k 6 med lgst betyg E fr mnesproven i SV, Sv2, EN och MA

  92% 93% 94%

  Andel elever i k. 9 som r behriga till ett yrkesprogram p gymnasiet

  84% 87% 89%

  Indikatorerna under ml tv visar andelen som svarat 3 eller 4 p en skala 1-4 dr 1=stmmer inte alls, 2=stmmer ganska dligt, 3=stmmer ganska bra och 4=stmmer helt

  Strategier Utveckla den psykosociala arbetsmiljn i alla skolformer s att barn och ungdomar upplever

  den som trygg, inkluderande, meningsfull och stimulerande.

  Utveckla ledarskapet i alla skolformer bland rektorer, pedagoger och andra medarbetare. Arbeta fr att skapa goda relationer till alla elever, tydliga och hga frvntningar, god struktur samt en kultur som vrderar lrande.

  Vidareutveckla kollegialt lrande, handledning som verktyg fr professionsutveckling, std av specialpedagoger samt infra stdstrukturer fr kompensatoriskt och elevfokuserat arbetstt1 p alla skolor.

  Vidareutveckla socialfrvaltningens samarbete med skolorna kring val och konsekvenser i rskurs 6 och lgerskolan med livskunskapsinriktning i rskurs 7.

  Arbeta systematiskt med forum fr barn, ungdomar och deras frldrar fr att skapa relationer och bygga ntverk som frmjar trivsel, trygghet och lrande2.

  Utforma verksamheten i alla skolformer s att barn och ungdomar ges det std som deras behov krver. Ett arbete som krver ett nra samarbete mellan de olika skolformerna, centrala elevhlsan, socialfrvaltningen och barn- och ungdomspsykiatrin.

  Ta fram en strategi fr hur kommunen ska underltta integrationen av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Att skapa bra frutsttningar fr utbildning, sysselsttning och boende r angelget fr att frebygga ohlsa och socialt utanfrskap.

  1Till exempel Nya spr arbetet i Sorunda skolomrde.2Inkluderar marknadsfring och genomfrande av ABC och andra former av frldrastdsutbildningar.

 • Folkhlsostrategi

  7

  Ml 1 Andelen sysselsatta kar i Nynshamns kommun

  Delml/indikatorer Nulge Ml 2020 Ml 2026

  4. ka andelen elever som gr p gymnasiet

  Andel som pbrjar gymnasiet inklusive introduktions-program (IM)

  98,7% 99% 99%

  5. ka andelen elever som lmnar Nynshamns gymnasium med examensbetyg

  Andel som lmnar med gymnasieexamen- Yrkesprogram Nynshamns gymn.- Hgskolefrberedande program, Nynshamns gymn.

  76,5%90,1%

  80%92%

  86%96%

  6. Minska antalet sjukfrnvarande p arbetsplatser i Nynshamns kommun Ohlsotal (antal sjukfrnvarande dagar per person/r 20-64 r)

  Mn 27 25 20

  Kvinnor 41 35 30

  Strategi Inspirera och visa p mjligheter gllande ungdomars framtida utbildnings- och yrkesval

  genom samverkan mellan skolan och det lokala nringslivet.

  Utveckla metoder fr att skapa hlsofrmjande arbetsplatser.

  Ml 14 Kommuninvnarna r njda med tillgngen till och mjligheterna till bra kultur- och fritidsaktiviteter

  Delml/indikatorer Nulge Ml 2020 Ml 2026

  7. ka andelen ungdomar

Search related