Fojnika krinja broj 33

 • View
  229

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Fojnika krinja broj 33

 • 9 771986 592001

  ISSN 1986 - 5929

  fojnikafojnika Broj 33oujak/travanj 2015.cijena 2 KMHRVATSKOKATOLIKOPROSVJETNODRUTVO

  FOJNICARODOLJUB

  krinjakrinja

 • 2 BROJ 33 OUJAK/TRAVANJ 2015. 3BROJ 33OUJAK/TRAVANJ 2015.

  UVODNIK

  Fojnika krinja, broj 33, oujak/travanj 2015. Izdava: HKPD "Rodoljub" Fojnica

  Glavna urednica: Suzana Lovri Urednitvo: Marijana Bili, Ivana Cvjetkovi, Ivan Katavi, Boana Tuka i Nikica Vujica Lektura: Nina uta Adresa: Fojnica, Mehmeda Spahe bb Tel.:

  063 369 169 E-mail: fojnicka.skrinja@gmail.com iro-raun: 3060510000031712 Hypo Alpe-Adria banka Naklada: 600 primjeraka Tisak: "tamparija Fojnica" Fojnica

  CIJENE REKLAMNOG PROSTORA U ASOPISU

  1/1 stranica 1/2 stranice1/4 stranice (kolor)1/8 stranice

  150 KM80 KM40 KM20 KM

  DOGAAJ FOJNIKAKRINJA FOJNIKAKRINJA

  Dragi prijatelji "Fojnike krinje",

  stiemo ponovno u vae domove, ovaj put s pravim

  proljetnim vremenom koje mami u prve etnjice i sreivanje

  vrtova i bata...

  Naalost, nakon to je okopnio snijeg, a prije nego je

  priroda izlistala, mogli smo vidjeti sramotno velike koliine

  smea na obalama fojnikih rijeka i uz cestu. Onako, kako je

  mnogima izgleda najlake ga se rijeiti- iz automobila

  "zafrljaciti", pa gdje zavri! S pretenzijama da budemo

  turistika oaza ne samo za nae susjede iz regije, ve i za one

  koji ele pobjei od panorama s nepreglednim pustinjskim

  pijeskom, teko da emo uspjeti predstaviti prirodne i kulturne

  vrijednosti koje Fojnica ima, a koje polako pokrivamo hrpama

  smea. Pitamo se, kada e opinski resori zadueni za

  utvrivanje i provoenje politike ureenja prostora i zatite

  ovjekove okoline te zadueni za upravljanje, financiranje i

  unapreenje djelatnosti i objekata lokalne komunalne

  infrastrukture, prepoznati znaaj stjecanja prve slike na koju

  posjetilac nailazi dolaskom u Fojnicu?

  Svjetliji primjeri fojnike sadanjosti dolaze nam iz

  sportskih klubova, iz udruga graana, kao i od osoba koje

  svojim stilom ivota i rada njeguju tradicionalne vrijednosti. U

  ovom broju predstavljamo Katu Bili, humanitarku i

  zagovornicu duhovnosti. Tomislav Bonjak nas vodi kroz staze

  zaviaja, Ivan Katavi propituje "Fojnike perspektive", a naa

  nova suradnica, Vedrana Komi Pecirep, pisat e o obiajima iz

  ovih krajeva. Tu su i neizostavne rubrike iz oblasti psihologije i

  zdravlja, pa uivajte u itanju i ovog broja!

  urednica

  Suzana Lovri

  me Fojnice prvi put je spomenuto u dokumentima 18. oujka 1369. godine, i taj datum je izabran kao Dan opine. Ovogodi-Inje obiljeavanje bilo je po mnogo emu iznimka; nita od sku-

  pih domjenaka, uzvanica, politiara i njihovih govora. Neobino je bilo vidjeti prazne stolice predviene za predstavnike opinske vlasti u dvorani O "Muhsin Rizvi", no ranije, kada je u organi-zaciji KUD-a "1001 no" odran kulturno-umjetniki i sportski program. Za zabavni dio prepune dvorane posjetitelja, gdje nije bilo slobodnog mjesta ni za stajanje, pobrinuli su se KUD "1001" no sa svojim sekcijama (folklorna, vokalno-instrumentalna i sekcija modernog plesa), KPD "Matija Gubec" iz Bakovia, uenici O "Muhsin Rizvi" te mladi band "Konflikt" koji je svojom svir-kom ispratio zadnje posjetitelje. Osim njih pozvani su sportski klubovi i udruenja koja djeluju na prostoru opine. Odazvali su se: Taekwondo klub "Hvojnica", KK "Star", BBK "Slapovi Kozice" i Karate klub "Fudokan". Demonstracijama svojih vjetina izazvali su burne pljeske posjetitelja.

  Sveana sjednica OV Fojnica upriliena je 18. oujka u pro-storijama opine uz nazonost vijenika OV i uposlenika opine. Naelnik opine Salkan Merdani u svome je obraanju nagla-sio kako je skromno obiljeavanje Dana opine posljedica teke ekonomske situacije i da je mnogo korisnije sredstva koja bi se utroila u proslavu upotrijebiti u vanije svrhe, na dobrobit gra-ana. Vjerojatno se i razlozi nedolaska opinara na spomenuti kulturno-zabavni i sportski programa, mada besplatan, mogu nai u toj racionalizaciji...

  DAN OPINEFOJNICA

  Tomislav BONJAK

 • 2 BROJ 33 OUJAK/TRAVANJ 2015. 3BROJ 33OUJAK/TRAVANJ 2015.

  UVODNIK

  Fojnika krinja, broj 33, oujak/travanj 2015. Izdava: HKPD "Rodoljub" Fojnica

  Glavna urednica: Suzana Lovri Urednitvo: Marijana Bili, Ivana Cvjetkovi, Ivan Katavi, Boana Tuka i Nikica Vujica Lektura: Nina uta Adresa: Fojnica, Mehmeda Spahe bb Tel.:

  063 369 169 E-mail: fojnicka.skrinja@gmail.com iro-raun: 3060510000031712 Hypo Alpe-Adria banka Naklada: 600 primjeraka Tisak: "tamparija Fojnica" Fojnica

  CIJENE REKLAMNOG PROSTORA U ASOPISU

  1/1 stranica 1/2 stranice1/4 stranice (kolor)1/8 stranice

  150 KM80 KM40 KM20 KM

  DOGAAJ FOJNIKAKRINJA FOJNIKAKRINJA

  Dragi prijatelji "Fojnike krinje",

  stiemo ponovno u vae domove, ovaj put s pravim

  proljetnim vremenom koje mami u prve etnjice i sreivanje

  vrtova i bata...

  Naalost, nakon to je okopnio snijeg, a prije nego je

  priroda izlistala, mogli smo vidjeti sramotno velike koliine

  smea na obalama fojnikih rijeka i uz cestu. Onako, kako je

  mnogima izgleda najlake ga se rijeiti- iz automobila

  "zafrljaciti", pa gdje zavri! S pretenzijama da budemo

  turistika oaza ne samo za nae susjede iz regije, ve i za one

  koji ele pobjei od panorama s nepreglednim pustinjskim

  pijeskom, teko da emo uspjeti predstaviti prirodne i kulturne

  vrijednosti koje Fojnica ima, a koje polako pokrivamo hrpama

  smea. Pitamo se, kada e opinski resori zadueni za

  utvrivanje i provoenje politike ureenja prostora i zatite

  ovjekove okoline te zadueni za upravljanje, financiranje i

  unapreenje djelatnosti i objekata lokalne komunalne

  infrastrukture, prepoznati znaaj stjecanja prve slike na koju

  posjetilac nailazi dolaskom u Fojnicu?

  Svjetliji primjeri fojnike sadanjosti dolaze nam iz

  sportskih klubova, iz udruga graana, kao i od osoba koje

  svojim stilom ivota i rada njeguju tradicionalne vrijednosti. U

  ovom broju predstavljamo Katu Bili, humanitarku i

  zagovornicu duhovnosti. Tomislav Bonjak nas vodi kroz staze

  zaviaja, Ivan Katavi propituje "Fojnike perspektive", a naa

  nova suradnica, Vedrana Komi Pecirep, pisat e o obiajima iz

  ovih krajeva. Tu su i neizostavne rubrike iz oblasti psihologije i

  zdravlja, pa uivajte u itanju i ovog broja!

  urednica

  Suzana Lovri

  me Fojnice prvi put je spomenuto u dokumentima 18. oujka 1369. godine, i taj datum je izabran kao Dan opine. Ovogodi-Inje obiljeavanje bilo je po mnogo emu iznimka; nita od sku-

  pih domjenaka, uzvanica, politiara i njihovih govora. Neobino je bilo vidjeti prazne stolice predviene za predstavnike opinske vlasti u dvorani O "Muhsin Rizvi", no ranije, kada je u organi-zaciji KUD-a "1001 no" odran kulturno-umjetniki i sportski program. Za zabavni dio prepune dvorane posjetitelja, gdje nije bilo slobodnog mjesta ni za stajanje, pobrinuli su se KUD "1001" no sa svojim sekcijama (folklorna, vokalno-instrumentalna i sekcija modernog plesa), KPD "Matija Gubec" iz Bakovia, uenici O "Muhsin Rizvi" te mladi band "Konflikt" koji je svojom svir-kom ispratio zadnje posjetitelje. Osim njih pozvani su sportski klubovi i udruenja koja djeluju na prostoru opine. Odazvali su se: Taekwondo klub "Hvojnica", KK "Star", BBK "Slapovi Kozice" i Karate klub "Fudokan". Demonstracijama svojih vjetina izazvali su burne pljeske posjetitelja.

  Sveana sjednica OV Fojnica upriliena je 18. oujka u pro-storijama opine uz nazonost vijenika OV i uposlenika opine. Naelnik opine Salkan Merdani u svome je obraanju nagla-sio kako je skromno obiljeavanje Dana opine posljedica teke ekonomske situacije i da je mnogo korisnije sredstva koja bi se utroila u proslavu upotrijebiti u vanije svrhe, na dobrobit gra-ana. Vjerojatno se i razlozi nedolaska opinara na spomenuti kulturno-zabavni i sportski programa, mada besplatan, mogu nai u toj racionalizaciji...

  DAN OPINEFOJNICA

  Tomislav BONJAK

 • 4 5

  RETROVIZORFOJNIKAKRINJA

  TRADICIONALNI USPON NA MATORAC

  KORIZMENA HUMANITARNA AKCIJA ''RUKE MOJE DARUJU''

  lanovi PD "Vranica" Fojnica svake godine u ast Dana opine Fojnice prirede tradicionalni uspon na Matorac iznad Fojnice

  Tako je bilo i proteklog vikenda kada je 50 planinara krenulo iz Fojnice preko nase-lja Tjeilo i lokaliteta Gorevine do vrha Ma-torca 1937 m.n.v. Za sve uesnike je u Tje-ilu Marjan Glavoevi pripremio aj i osvjeavajua pia. Planinari su grbenom Matorca pjeaili do poznatog skijalita RC "Brusnica" Fojnica, gdje su imali zajedniki ruak.

  Osim lanova PD "Vranica" u ovom pla-ninarskom pohodu su uestvovali planinari iz PD "Visoica" Visoko, PD "Bobovac" Ka-kanj, PD "Igman" Sarajevo, PD "Preslica" Doboj, PD "Avantur" Sarajevo, PD "Zlatni ljiljan" Sarajevo, PD "Pogorelica" Kiseljak i PD "Kiss" Kiseljak. Uspon je trajao sedam sati pjeaenja i svi uesnici su obili ovu planinarsku turu. (H.)

  Prikupljanje prehrambenih namirnica higijenskih proizvoda i novanih priloga

  Korizmena humanitarna akcija "Ruke moje daruju", koja je trajala 7. i 8. oujka, i ove je godine uspjeno provedena u orga-nizaciji udruenja "La Verna" i Frame Foj-nica. Volonteri su prikupljali prehrambene namirnice, higijenske proizvode i novane priloge u nekoliko trgovina na podruju Fojnice. Akciji se odazvao veliki broj up-ljana iji e prilozi biti dodijeljeni socijalno ugroenim obiteljima i pojedincima na po-druju upe.

  Ukupno su pripremljena 23 paketa za 23 obitelji i podijeljeni su u najkraem moguem roku. Zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji nain sudjelovali u ovoj akciji i tako pomogli onima kojima je to najpo-trebnije. (Valerija PULJI)

  DOBROVOLJNO DARIVANJE K