Fojnika krinja broj 32

 • View
  235

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Fojnika krinja broj 32

 • 9 771986 592001

  ISSN 1986 - 5929

  fojnikafojnika Broj 32sijeanj/veljaa 2015.cijena 2 KMHRVATSKOKATOLIKOPROSVJETNODRUTVO

  FOJNICARODOLJUB

  krinjakrinja

 • 2 BROJ 32 SIJEANJ/VELJAA 2015.

  DOGAAJFOJNIKAKRINJA

  Uorganizaciji Rekreacijskog centra "Brusnica" iznad Fojnice je na platou motela"Brusnica" odrano tradicionalno takmienje u spravljanju gulaa, dok jetakmienje u ocjenjivanju rakije kruke otkazano zbog malog broja prijavljenih.

  Uestvovalo je est ekipa. iri za ocjenu kvalitete gulaa je bio sastavljen od po jednoglana iz svake prijavljene ekipe.

  Put do skijalita odlian, vrijeme je bilo idealno, sunano i vedro, ispred motelanekoliko desetina automobila, a na skijalitu brojni ljubitelji zimskih radosti. Bilo jetu skijanja, sankanja, etnje po prekrasnim terenima i stazama ovog skijalita. Cijenesmjetaja sa punim pansionom i ski kartom je 55 KM po osobi. Cijena dnevne skikarte za odrasle je 17 KM a za djecu 13 KM.

  "Posluilo nas je odlino vrijeme, est ekipa se takmii u spravljanju gulaa, astigli su iz Dubrovnika, Neuma, irokog Brijega, Sarajeva, Francuske, Slavonije, epai Fojnice. Bilo bi nas sigurno i vie da danas nije Valentinovo. Tu je i nekoliko ekipakoje se ne takmie jer prave neke druge orbe. Ljudi dolaze da se drue a takmienjeje u drugom planu. Takmienje u ocjeni rakije kruke nije odrano jer su kandidatipopili svoje rakije pa nemaju ta ponuditi", kae aljivo Pero Mileti iz Fojnice,predsjednik strunog irija za ocjenu kvalitete gulaa.

  Ivica Obad je iz Neuma doao sa estolanom ekipom na takmienje. Kazao namje da je su u gula stavili etiri vrste mesa i da dolaze tri godine tu i da su oduevljeni.Tu je, van takmienja, i Pero Sekol koji je stigao iz Sant Mena kod Pariza. Rekao je damu je supruga iz Vukovara i da spravljaju riblju orbu u koju su stavio tuku, smua,dva somia i jo nekih dodataka. Svi koji su kuali govorili su za to u superlativu

  Jedna ekipa je spravljala poseban gula. Branko Kalem i Pero Pulji su, kako sunam kazali, spremali ciganski gula. Rekli su nam da je najvanije to je u njegastavljeno gljiva smrak a da je to kao afrodizijak. Dodali su srnetine, govedine,junetine, kuhali ga pet sati, a ostalo je rekoe tajna i da oekuju pobjedu. U ali sukazali da je dosta dama prolo pored njih i da su vjerovatno namirisale smrak.

  Nagrade su bile novane, a prvo mjesto je osvojila ekipa Planinarskog drutva"Vis" iz epa, drugo mjesto je pripalo ekipi "X faktor" iz Slavojije, a tree mjesto jeosvojila ekipa domaina "Ve maina"na elu sa Markom Stoimiloviem. Nakon togaje uslijedio druenje uz muziku u restoranu motela "Brusnica" do sitnih sati.

  Takmienje u spravljanju gulaaHazim UKLE

  Pero i Branko pored kotlia sa ciganskim gulaem

  Slavko Sekol iz Francuske

  (lijevo)

  pripremio jeizvrsnu riblju

  orbu

  Prokoani su se ipak odluili za rotiljanje

  Pored takmiara bili i brojn

  i

  ljubitelji zimskih radosti

 • 3BROJ 32SIJEANJ/VELJAA 2015.

  UVODNIK

  Fojnika krinja, broj 32, sijeanj/veljaa 2015.Izdava

  Glavna urednica UrednitvoLektura Adresa Tel.

  E-mail iro-raunNaklada Tisak

  : HKPD "Rodoljub" Fojnica: Suzana Lovri : Marijana Bili, Ivana Cvjetkovi,

  Boana Tuka i Nikica Vujica : Nina uta : Fojnica, Mehmeda Spahe bb :063 369 169 : fojnicka.skrinja@gmail.com : 3060510000031712 Hypo

  Alpe-Adria banka : 600 primjeraka : "tamparija Fojnica" Fojnica

  Ivan Katavi,

  CIJENE REKLAMNOGPROSTORA U ASOPISU

  1/1 stranica1/2 stranice1/4 stranice (kolor)1/8 stranice

  150 KM80 KM40 KM20 KM

  FOJNIKAKRINJA

  Dragi nai prijatelji,

  Evo nas! Iz snijega, iz bljuzge, iz sive mrzle izmaglice

  Pomalja se novi broj "Fojnike krinje", pune raznog blaga.

  Naravno, ne elimo se nadmetati s onim iz riznice

  koji je po drugi put otvorio vrata na .

  Unikatan program, koji je na muzej ponudio ove godine,

  razlog je to tom dogaaju poklanjamo posebnu panju

  Ali ni ostale nae stranice nisu za preskakanje i urno

  listanje. Okreemo se dva mjeseca unatrag kako bismo prenijeli

  dogaanja i aktivnosti iz drutvenog, politikog, kulturnog i

  sportskog ivota Fojnice.

  Dok mi pristiu prilozi mojih suradnika i sama se udim

  koliko se toga odigra na svim tim poljima, na malom prostoru,

  u siromanoj opini A jesmo li zaista toliko siromani koliko

  se volimo jadati? E pa neemo vam dati taj odgovor u ovom

  broju. O svim naim kulturnim i sportskim drutvima itajte i

  dalje, kupujte "Fojniku krinju" jer tako produavate na ivot.

  Svoj ivot produavate etajui stazama kojima vas vodi

  , sluajui savjete i

  .

  Slovo iz dijaspore bacit e u dilemu sve one koji ele neki

  bolji ivot na drugom meridijanu! vraa se u

  rodni kraj kad god nae slobodno vrijeme. I, pored svih kuhinja

  kojima je astila svoje goste, bira bosanskohercegovaku trpezu.

  Nema bolje kuhinje!

  I zaista, to to se dinsta u bh loncu jedinstveno je!

  Diskriminacija, majorizacija, emigracija, ostalo po elji.

  Obvezatan zain - ivot u prolosti. Ni sol mu nije ravna!

  to to na ranu stavlja, prijatelju? Privij "Fojniku krinju",

  uivaj!

  urednica

  Suzana Lovri

  Franjevakog

  samostana No muzeja

  Tomislav Bonjak Marijane Bili Gordane

  Bonjak uturi

  Senija Zahirovi

 • 4

  RETROVIZOR

  PIJESKOM PROTIV POLEDICE

  DVODNEVNI SEMINARMATEMATIARA U FOJNICI

  Komunalne "zimske radosti"

  Prisustvovalo oko stotinupredstavnika skoro svih kantonaFBiH i Brko distrikta

  U vrijeme zime, niskih temperatura ipoledice, kretanje po ulicama i trotoarimaje oteano zbog snijega i leda. Radnici JKP"ona" Fojnica se "bore" protiv polediceposipajui sol i pijesak koji bacaju sa kamio-na lopatama po ulicama i trotoarima grada.Zabiljeili smo to kamerom u Banjskoj uliciu Fojnici.

  Takoe, u centru grada, po trotoarimakopaju led, tovare ga sa snijegom u kolica ijapanere i odvoze do privremenih odlaga-lita. (H..)

  U organizaciji Udruenja matematiaraTuzlanskog kantona, u hotelu "Reumal" uFojnici, je 22. i 23. januara odran seminarza nastavnike i profesore matematike os-novnih i srednjih kola FBiH i Brko distrik-ta. Seminaru je prisustvovalo oko stotinupredstavnika skoro svih kantona FBiH iBrko distrikta. Odraeno je osam tema,svaki dan po etiri teme.

  BROJ 32 SIJEANJ/VELJAA 2015.

  Prema novom Zakonu o zdravstvu Federacije BiH, dolo je do promjena ustrukturi i broju lanova Upravnih odbora u Javnim poduzeima u FederacijiBiH. Promjene je tako doivio i Upravni odbor JU za medicinsku rehabili-taciju i banjsko lijeenje ljeilita "Reumal" iz Fojnice. Umjesto pet, Upravniodbor "Reumala" odnedavno ima tri lana, a na elu mu je, prvi put nakon rata,Hrvat. Rije je o kojega je na dunost predsjednika Upravnogvijea, na prijedlog , naelnika opine Fojnica, krajem pro-le godine imenovalo Opinsko vijee.

  S Gavranom smo razgovarali o planovima rada te prioritetima "Reumala" kojije posljednjih godina izrastao u prepoznatljiv brend ne samo Fojnice ve i cijeleBiH. S 270 zaposlenih "Reumal" je javna ustanova s najveim brojem zaposlenihu Fojnici. Meutim, tek oko deset posto zaposlenih su Hrvati, ostalo su uglavnomBonjaci. Prije rata oko 40 posto zaposlenih bilo je hrvatske nacionalnosti, anacionalni balans jedan je od prioriteta koje je sebi postavio novoizabranipredsjednik Upravnog odbora.

  "Prije svega, elim zahvaliti onima koji su me predloili i imenovali za ovudunost koju, kao roeni Fojnianin, elim obavljati na dobrobit svih Fojniana.elim da 'Reumal' kao brend i pokreta razvoja Fojnice ne samo ostane stabilanve i dodatno unaprijedi poslovanje. Prostora za to i te kako ima. injenica da se u'Reumalu' dnevno pripremi oko tisuu obroka prilika je domaim poljoprivred-nicima za plasman domae i zdrave hrane koju treba nabavljati na krajnje tran-sparentan nain", kae Jakov Gavran.

  Upravni odbor "Reumala", kojeg ine jo i i ,imenovat e i ravnatelja ove Javne ustanove, ali e se pozabavit i sistematizacijomradnih mjesta. Vritelj dunosti dravnatelja trenutano je skojim Gavran, kako kae, ima dobru suradnju i zajednike interese, to jest ouvatistabilnost i unaprijediti poslovanje "Reumala". To podrazumijeva i mogunostotvaranja domaim i inozemnim investitorima te iskoritavanje svih potencijalaove ustanove s 370 leaja koji su tijekom cijele godine popunjeni.

  Sistematizacija radnih mjesta je takoer pitanje koje e na dnevni red stavitinovoimenovani predsjednik Upravnog odbora "Reumala" Jakov Gavran. Nacio-nalni balans u ovoj javnoj ustanovi, najveoj u opini Fojnici bio bi dobar poetakza nacionalno balansiranje meu zaposlenim i u drugim Javnim ustanovama napodruju Fojnice. U njima je danas Hrvata tek oko deset posto meu zaposlenimaod prijeratnih 40 posto, kao i u "Reumalu". Zapoljavanje Hrvata u Javne ustano-ve znaajno bi potaklo povratak, ali i ostanak Hrvata u Fojnici. (artinfo.ba/ap)

  Jakovu GavranuSalkana Merdania

  Rasim Sijari Nermin Kadri

  dr. Elvedin Kapo

  Hrvati se vraaju ujavne ustanove u Fojnici

 • 5

  FOJNIKAKRINJA

  "Naalost ovdje nisu bili predstavnicisvih kantona, s obzirom da je u nekimkantonima ve poela nastava. Mislim dasmo postigli cilj da malo izaemo iz onogkantonalnog okruenja. Nekad smo to radi-li na teritoriju cijele BiH, ovo je prvi pokuajna teritoriji Federacije i vrlo je uspjean.Sljedei je korak da to opet napravimo nanivou BiH, kae prof. dr. Mehmed Nurka-novi, predsjednik Udruenja matemati-ara TK i dodaje "teme su nam isto strune- jedna je struno metodika, jedna primje-na softwarea, raunara u nastavi matema-tike, jedna je iz historije i matematike i dvijeteme su isto metodiko pedagokog ka-raktera. Predavai su izabrani po principupo strunosti za odreene teme i teritori-jalnoj zastupljenosti".

  Prof. dr. Mehmed Nurkanovi je redov-ni profesor na Prirodoslovno-matemati-kom fakultetu Unive