of 22 /22
INSTRUKCJA OBS£UGI - 1 -

FN2-8 FN2-9 minilock MANUAL PL nowe logo · - 4 - 3.2 Dobór i monta¿ silnika elektrycznego a) Do napêdu maszyny nale¿y stosowaæ silnik o mocy 80W, o obrotach zgodnych z ruchem

Embed Size (px)

Text of FN2-8 FN2-9 minilock MANUAL PL nowe logo · - 4 - 3.2 Dobór i monta¿ silnika elektrycznego a) Do...

INSTRUKCJA OBSUGI

- 1 -

- 2 -

Rozdzia:

1. Wstp2. Parametry techniczne 3. Czynnoci przed uruchomieniem 3.1 Oglne ogldziny 3.2 Dobr i monta silnika elektrycznego 4. Proces szycia 4.1 Monta stojaka na nici 4.2 Nawlekanie nici 4.3 Pierwsze szycie 5. Regulacja podstawowych czci maszyny 5.1 Pozycjonowanie igie 5.2 Regulacja dugoci ciegu 5.3 Regulacja szerokoci ciegu 5.4 Regulacja naprenia nici 5.5 Wymiana noy tncych 5.6 Ustawienie dolnego chwytacza 5.7 Pozycjonowanie grnego chwytacza 5.8 Ustawienie transportera 6. Usuwanie najczstszych usterek7. Konserwacja maszyny8. Warunki bezpieczestwa9. Wyposaenie10.Rysunek czci skadowych maszyny

Strona:

3333

45

56899

101011111112131415151516

.

..............................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

- 3 -

1. Wstp

Maszyna FN2-9 cechuje si nisk cen, funkcjonalna konstrukcj, lekk i solidn budow oraz prost obsug i konserwacj. Maszyna ta moe by napdzana rcznie lub silnikiem elektrycznym. Przeznaczona jest do uytku domowego.Przed sprzeda kada maszyna zostaa poddana skrupulatnemu przegldowi co gwarantuje spenienie zaoonych wymogw technicznych.

2. Parametry techniczne

1. Maksymalna prdko szycia ok.1600 ciegw/min.2. Grubo szytej warstwy ( w stanie niecinitym ) 3,5 mm3. Dugo ciegu 2,6 do 3,5 mm4.Szeroko ciegu obrzucajcego 4,7 do 5-7 mm5.Wznios stopki 3,2 mm6. Skok igielnicy 25,8 mm7. Skok noa 5,5 mm8. Typ igie igy o chwycie okrgym Nm 80 Nm 95

(co odpowiada igom 12-15 wg klasyfikacji firm Singer i Organ )9. Waga gowicy netto 7 kg10.Wymiary cakowite 205x160x240mm11.Silnik elektryczny prdu zmiennego o obrotach zgodnych z kierunkiem ruchu wskazwek zegara i mocy 80 W12. Rodzaj nici baweniane 150 dtex x 3 do 200dtex x 3

UWAGA: Dla owerloka trzyigowego GN 2 - 7D szeroko ciegu obrzucajcego wynosi 2,5 do 3,5 mm

3. Czynnoci przed uruchomieniem

3.1. Oglne ogldziny:Podczas transportu maszyna bya naraona na wstrzsy podczas ktrych poszczeglne jej czci mogy poluzowa si lub ulec uszkodzeniu.W pierwszej kolejnoci naley wic skontrolowa stan opakowania , a nastpnie po rozpakowaniu stan samej maszyny. Naley zwrci uwag czy mechanizmy ruchome poruszaj si swobodnie bez jakichkolwiek nienormalnych stukw oraz czy nie ma adnych zardzewiaych czy poluzowanych czci. Po wstpnych ogldzinach, kawakiem tkaniny nasczonej benzyn naley oczyci maszyn ze smaru, ktrym powleczona bya w celu zabezpieczenia przed korozja. Po usuniciu smaru naley naoliwi ruchome czci takie jak : oyska, korbowody itp. w punktach pokazanych na rys.1.Naoliwion maszyn naley uruchomi na wolnych obrotach, jeli w cigu kilku minut pracy nie wystpuj adne problemy, jest ona gotowa do uytku.

- 4 -

3.2 Dobr i monta silnika elektrycznego

a) Do napdu maszyny naley stosowa silnik o mocy 80W, o obrotach zgodnych z ruchem wskazwek zegara, przeznaczony do stosowania w domowych maszynach do szycia (np. ASN-22-8 produkcji ASPA Wrocaw )

b) W celu montau silnika poluzowa dwie ruby M4 na uchwycie silnika i przymocowa silnik do maszyny przy pomocy tych rub.

c) W celu montau paska klinowego naley zaoy pasek na koo pasowe w gowicy maszyn a nastpnie na koo pasowe silnika elektrycznego. Trzeba upewni si ,e obydwa koa le w jednej paszczynie, w przeciwnym wypadku naley poluzowa wkrt ustawczy na kole pasowym silnika elektrycznego i przesuwa koa a do ustawienia w jednej paszczynie z koem pasowym gowicy. Rys 2.Naprenie paska musi by optymalne. Zbyt mocne nacignicie paska moe spowodowa przecienie silnika elektrycznego, a zbyt sabe polizg paska. Regulacj nacigu paska uzyskuje si po poluzowaniu rub mocujcych silnik poprzez odpowiednie przesunicie silnika w uchwycie .Rys.2.

d) Aby przyczy silnik do sieci naley woy jedna wtyczk regulatora prdkoci do gniazda na obudowie silnika, a drug wtyczk do sieci. Maszyn uruchamia si naciskajc peda regulatora. Obroty maszyny zale od stopnia wcinicia pedaa.Uwaga: Maszyna moe by uytkowana tylko z zamocowan osona paska.

gniazdo silnika 220 V

wkrt ustawczy

wkrtwkrt M4

Rys.1

Rys.2

- 5 -

4. Proces szycia

4.1. Monta stojaka na nici

Montau dokonuje si zgodnie z rysunkiem 3. Zesp stojaka mocuje si do korpusu gowicy za pomoc ruby M6 przykrcajc stojak do specjalnego otworu w tylnej czci gowicy.

Rys. 3

- 6 -

4.2 Nawlekanie nici

Na wstpie naley ustawi grne haczyki stojaka zbierajce nici pionowo nad szpilkami z nimi, w celu zapewnienia pynnego podawania nici zgodnie z rys. 4. Przewlec nitki przez ig oraz grny i dolny chwytacz zgodnie z rys.5. Upewni si, e nici zostay poprowadzone zgodnie z instrukcj obsugi. Po przewleczeniu nitek naley zostawi okoo 40 mm wolnego koca kadej z nich i poprowadzi pod stopk.

Rys. 4

- 7 -

Rys. 5

- 8 -

4.3 Pierwsze szycie

Naley wprowadzi koniec tkaniny pod stopk krawdzi materiau rwnolegle do noa. Nastpnie obrci koem rcznym maszyny zgodnie z kierunkiem wskazwek zegara (od siebie). Jeeli nastpuje prawidowe formowanie ciegu i obcinanie krawdzi materiau maszyna jest gotowa do szycia, rys.6.Napdzan silnikiem elektrycznym maszyn FN2-9 najlepiej umieci na gadkim stole przykrytym szklana lub plastikow pyt. Cztery gumowe podstawki zamontowane w pod-staw maszyny zapobiegaj przesuwaniu si jej podczas pracy. Prdko szycia maszyny jest regulowana poprzez odpowiednie wcinicie pedau regulatora prdkoci. Nie naley cign materiau podczas szycia, a jedynie lekko prowadzi pozwalajc na przesuwanie si samoczynne tkaniny. Jeeli zakoczamy cieg, naley prowadzi go poza tkanin i po zawizaniu krtkiego acuszka obci noyczkami, rys.7. Nie naley cign materiau w celu zerwania kocowego acuszka, moe to doprowadzi do skrzywienia lub zamania igy.

Rys. 6

- 9 -

5. Regulacja podstawowych czci maszyny

5.1. Pozycjonowanie igie

Przed wymian igy naley zatrzyma silnik, obracajc rcznie koem pasowym, ustawi ig w grnym pooeniu. Odkrci wkrt uchwytu igy po wyjciu zuytej naley wcisn kolb nowej igy w otwr igielnicy a do oporu.Spaszczenie igy musi by skierowane w stron tyu maszyny, a poduny rowek w igle w stron szyjcego. Odlego midzy osiami igie wynosi okoo 2,2 mm, a odlego pomidzy czubkami dwch igie okoo 0,8 mm, rys.8.Po ustawieniu igie dokrci wkrt mocujcy.

Rys. 7

Rys. 8

- 10 -

5.2. Regulacja dugoci ciegu.

Stosownie do wymaga tkaniny i potrzeb szyjcego mona zmieni dugo ciegu. Naley odchyli lew oson mechanizmu. Po poluzowaniu nakrtki ruby regulatora dugoci ciegu naley przesuwa go w d w celu wyduenia ciegu i do gry w celu skrcenia, rys.9. Po ustawieniu wymaganej dugoci ciegu naley dokrci nakrtk ruby regulatora.

5.3. Regulacja szerokoci ciegu

Regulacj szerokoci ciegu mona przepro-wadzi nastpujco: po odchyleniu strony przedniej mechanizmu naley poluzowa wkrt mocujcy uchwyt dolnego noa, a nastpnie przesun go w lewo w celu zmniejszenia szero-koci ciegu lub w prawo w celu zwikszenia. Po ustawieniu naley dokrci wkrt mocujcy uchwyt noa. Nastpn czynnoci jest ustawie-nie jzyczka ciegowego tak aby jego prawa krawd znalaza si na wysokoci tncych noy.W tym celu naley poluzowa wkrt mocujcy jzyczek na stopce i przesun go odpowiednio w lewo lub w prawo, rys.10. Nastpnie dokrci wkrt.

Rys. 9

Rys. 10

Wkrt mocujcyjzyczek ciegowy

cieg krtszy

cieg duszy

- 11 -

5.4. Regulacja naprenia nici

Prawidowo zawizany cieg 4-nitkowy pokazany jest na rys.11, gdzie:1 - nitka z lewej igy2 - nitka z prawej igya - nitka z grnego chwytaczab - nitka z dolnego chwytaczaWaciwe wizanie (wcigania) nici uzyskuje si przez regulacj ich naprenia odpo-wiednim napraczem. Rys.5.

Rys. 11

5.6. Ustawienie dolnego chwytacza.

Pozycja pocztkowa czubka dolnego chwytacza majcego za zadanie zaapa ptl z igy powinna by taka, aby odlego czubka chwytacza od osi igy wynosia 3,0-4,0 mm. W momencie, gdy czubek chwytacza osiga o igy powinien on znale si 3,0 mm powyej grnej krawdzi ucha igy. Przewit pomidzy czubkiem chwytacza, a tyln krawdzi igy powinien wynie 004,-0,1 mm, rys.13.

5.5. Wymiana noy tncych

Po dugim uytkowaniu noe tnce musz by ostrzone lub wymienione na nowe. W celu wymontowania noa grnego naley zluzowa dwa wkrty mocujce pytk ustalajca n w uchwycie. Wwczas mona wysun n z uchwytu. Podobnie postpujemy z noem dolnym. Najwaniejsz rzecz podczas ostrzenia noa jest zachowanie warunkw geometrycznych ostrza. Zbyt mocne ostrzenie moe spowodowa szybkie zuywanie si noy, zbyt sabe nie gwarantuje rwnego cicia materiau. Ostrze noa grnego powinno zachodzi poniej krawdzi ostrza dolnego 05-1 mm tak jak pokazano na rys.12. Krawdzie tnce obu noy powinny cile do siebie przylega na caej swej dugoci. Wystpienie jakiejkolwiek ktowej szczeliny bdzie powodowa niewaciwe cicie materiau i przypie-szy zuycie noy. Rys. 12

- 12 -

5.7. Pozycjonowanie grnego chwytacza

W najwyszym pooeniu czubek chwytacza powinien znale si w odlegoci 7-8 mm od osi igy. Rys.14.Podczas gdy grny chwytacz mija dolny, przewit pomidzy czubkiem chwytacza a tyln powierzchni chwytacza dolnego wynosi 0,04-0,4 mm. Przewit midzy tyln powierzchni chwytacza grnego, a przedni czci igy mierzony w momencie mijania si obu tych elementw, powinien take mieci si w wyej podanym przedziale, rys.14.

Rys. 13

- 13 -

5.8. Ustawienie transportera

Zbki transportera w maksymalnym wychyleniu musz by okoo 0,7-1,1 mm powyej powierzchni pytki ciegowej. Powinny one by tak ustawione, aby w adnym momencie nie dotykay pytki ciegowej, powinny by te rwnolege do otworu w pytce ciegowej. Rys.15.

Prawidowo pracujce zbki:- powinny skoczy swj przesuw przed wejciem igy w materia,- powinny by ustawione tak aby powrotny ruch zbkw nie nastpowa w momencie gdy znajduj si one jeszcze ponad grn krawdzi pytki ciegowej.

Rys. 15

Rys. 14

- 14 -

6. Usuwanie najczstszych usterek

Usterka

Przepuszczanie

ciegw

Zrywanie nitki

amanie igy

Nierwny cieg

Nierwny przesuw

materiau

Prawdopodobna przyczyna

1. Ze ustawienie grnego lub dolnego

chwytacza w stosunku do igy 2.

Chwytacze ustawione nieprawidowo

wzgldem siebie 3. le ustawiona iga.

Zalepiona i lub skrzywiona iga (igy)

Poluzowana igielnica lub luna iga

(igy)

Poluzowana korba z bem sferycznym

(336)

le dobrana grubo igy w stosunku do

gruboci nici

Wada rowka igy lub ucha igy

Zbyt mocno naprona ni

le nawleczona ni

Wilgotne lub zej jakoci nici

Za maa grubo igy w stosunku do

gruboci szytej tkaniny

Iga podczas szycia uderza w chwytacz

Skrzywiona iga

Haczyki zbierajce nici ze szpulek

umieszczone s niedokadnie nad

szpulkami

Ze naprenie nici

Zanieczyszczone powierzchnie

talerzykw napraczy

Zbki transportera ustawione zbyt

wysoko lub zbyt nisko

Niedostateczny docisk stopki

Stopka nie dociska materiau

z dan sia

Stpione noe

Zanieczyszczone rowki zbkw

transportera cinkami i wknami tkaniny

Sposb usunicia

Ustawi chwytacze i ig

(igy) wedug rys.13,14,

15.

Wymieni ig

Dokrci cznik napdu

igielnicy za pomoc wkrta

2 z bem walcowym (319)

lub wkrt mocowania igie

Po ustawieniu korby naley

dokrci wkrt 336

Zmieni ni lub ig

Wymieni ig

Poluzowa napracz

Nawlec ni zgodnie

z rys.4-8

Zmieni nici

Zmieni ig na grubsz

Ustawi odpowiednio ig

lub chwytacz

Wymieni ig

Ustawi haczyki

Wyregulowa naprenie

nici

Oczyci powierzchnie

talerzykw pdzelkiem

Ustawi zbki transportera

Zwikszy docisk

stopki ruba regulujc 226

Obniy trzpie 230 uchwytu

stopki dociskowej 228

Naostrzy lub wymieni na

nowe

Zdj pytk ciegow

i wyczyci zbki transportera

- 15 -

7. Konserwacja maszyny

Odpowiednia konserwacja jest bardzo wana dla dugiej i bezawaryjnej pracy maszyny. Istotne jest regularne czyszczenie i oliwienie maszyny. Wszystkie czci ruchome, a zwaszcza oyska i korbowody powinny by odpowiednio oliwione kadego dnia olejem mineralnym przeznaczonym do smarowania domowych maszyn do szycia, nie zaniedbujc miejsc, gdzie olej ma utrudniony dostp. Punkty smarowania pokazane s na rys.1.Do smarowania maszyny nie powinny by stosowane oleje rolinne ze wzgldu na ich atwo krzepnicia w temperaturze pokojowej, co moe powodowa brak smarowania i uszkodzenia maszyny. Raz w tygodniu naley czyci mechanizmy odpowiedzialne za tworzenie ciegu tj. pytk ciegow, mechanizm igielnicy i mechanizm tra. Maksymaln szybkoci szycia maszyny jest 1200 ciegw/min. Maszyna ta nie jest dostosowana do szycia z wikszymi prdkociami.

8. Warunki bezpieczestwa

1.Napicie zasilania maszyny wynosi 220-240V, maszyna posiada izolacj kl-H i nie wymaga uziemienia.2.Pozostawiajac maszyn bez dozoru naley wyj wtyczk z gniazda sieciowego.3.Przed wykonaniem czynnoci konserwujcych, zdejmowanie pokryw naley wyjc wtyczk z gniazda sieciowego.4. Przy szyciu naley uwaa, aby rce nie znalazy si w obszarze poruszajcej si igy.

9. Wyposaenie

a) stojak na nici 1 kompletb) pinceta 1 sztc) specjalny klucz 1 sztd) regulator prdkoci obrotowej 1 szte) sznur przyczeniowy 1 sztf) trzymak szpulki 4 sztg) wkrtak /dotyczy PN -2-9/ 1 szth) oliwiarka 1 szt

- 16 -

10. Rysunek czci skadowych maszyny

- 17 -

- 18 -

- 19 -

Szanowny Kliencie, zapewniamy o sprawnym dziaaniu zakupionego urzdzenia pod warunkiem uytkowania go zgodnie z instrukcj obsugi.

Urzdzenie objte jest 24-miesiczn gwarancj od daty zakupu.

Gwarancja na sprzedany towar nie wycza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnie kupujcego wynikajcych z niezgodnoci towaru z umow.

Urzdzenie przeznaczone jest wycznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

Wszelkie usterki urzdzenia wynike z wad materiaowych lub wadliwego wykonania stwierdzone w okresie gwarancji bd usuwane bezpatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia urzdzenia z kart gwarancyjn do punktu serwisowego z zaczonej listy przez wymian wadliwych czci lub ewentualnie (jeli uznamy za stosowne) wymian caego urzdzenia na nowe. Okres gwarancji ulega przedueniu o czas naprawy. W razie wymiany towaru na nowy termin gwarancji biegnie na nowo.

Naprawy sprztu lub jego wymiany na nowy gwarant dokonuje za porednictwem punktu serwisowego. Adresy punktw serwisowych zawiera zaczony do niniejszej karty gwarancyjnej wykaz.

Jeeli naprawa lub wymiana urzdzenia na nowe nie jest moliwa, kupujcemu przysuguje prawo do zwrotu zapaconej kwoty.

Usuga gwarancyjna jest wiadczona wycznie po dostarczeniu kompletnego urzdzenia wraz z dowodem zakupu oraz wan kart gwarancyjn do punktu serwisowego w miar moliwoci w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia urzdzenia podczas transportu do i z punktu serwisowego ponosi reklamujcy.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnoci przewidzianych w instrukcji obsugi, do wykonania ktrych zobowizany jest kupujcy we wasnym zakresie, oraz wymiany/naprawy elementw zuywajcych si.

Gwarancj nie s objte uszkodzenia mechaniczne oraz wady i uszko-dzenia urzdzenia powstae na skutek:a) transportu i przeadunku,b) niewaciwego uytkowania, niedbaoci kupujcego lub stosowania urzdzenia niezgodnie z instrukcj obsugi albo przepisami bezpieczestwa,c) siy wyszej np.: poaru, powodzi, uderzenia pioruna czy te innych klsk ywioowych, nieprawidowego napicia zasilajcego, normalnego zuycia w eksploatacji, czy te innych czynnikw zewntrznych powodujcych np. korozj czy plamy,d) naruszenia plomb gwarancyjnych lub jakiejkolwiek innej ingerencji osb innych ni serwis (w tym rwnie Kupujcego)

Gwarancj nie s objte rwnie urzdzenia, w ktrych numery lub Kart Gwarancyjna w jakikolwiek sposb zmieniono, zamazano, usunito lub zatarto.

Gwarancja nie ma zastosowania, jeli na Karcie Gwarancyjnej nie ma daty sprzeday, piecztki punktu sprzeday lub te numer urzdzenia nie odpowiada numerowi wpisanemu do Karty Gwarancyjnej.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

GWARANCJA

- 20 -

Gwarancja jest wana tylko z dowodem zakupu.

Gwarancja obowizuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Jeeli w okolicy nie ma punktu serwisowego, wadliwe urzdzenie wraz z Kart Gwarancyjn oraz dowodem zakupu naley wysa poczt na koszt odbiorcy na niej podany adres gwaranta.

12.

13.

14.

- 21 -

IMPORTER: Aspa ELECTRO Sp. z o.o.ul. Miechowity 1, 51-162 Wrocaw

SERWIS CENTRALNY: Aspa ELECTRO Sp. z o.o.ul. Lubelska 89/95, 26-600 Radom

tel. 048 384 00 31, fax 048 384 00 26

MASZYNY DO SZYCIA

KARTAGWARANCYJNA

DOMOWEMASZYNY DO SZYCIA

Model:

Nr fabryczny:

Data produkcji:

Data sprzeday:

..................................................

......................................

......................................

......................................

...............................................................Podpis i piecztka sprzedawcy

Zapoznaem si i akceptuj warunki niniejszej gwarancji

...............................................................Podpis klienta

UWAGA! Jakiekolwiek zmiany, wytarcialub zamazania uniewaniaj gwarancj.

AMODEL: NR FABR.

Data sprzeday Podpis i piecztka sprzedawcy

KUPON GWARANCYJNYEMODEL: NR FABR.

Data sprzeday Podpis i piecztka sprzedawcy

DMODEL: NR FABR.

Data sprzeday Podpis i piecztka sprzedawcy

CMODEL: NR FABR.

Data sprzeday Podpis i piecztka sprzedawcy

BMODEL: NR FABR.

Data sprzeday Podpis i piecztka sprzedawcy

KUPON GWARANCYJNY

KUPON GWARANCYJNY

KUPON GWARANCYJNY

KUPON GWARANCYJNY

- 22 -

Po

dp

is i

pie

cz

tka

se

rwis

uD

ata

na

pra

wy

Op

is n

ap

raw

yO

pis

zg

os

zen

ia

Odcinek niniejszy stanowi zacznik

do rachunku nr .........................................Wymienionocz/zesp ..................................................

Podpis i piecztka serwisu Data naprawy

Odcinek niniejszy stanowi zacznik

do rachunku nr .........................................Wymienionocz/zesp ..................................................

Podpis i piecztka serwisu Data naprawy

Odcinek niniejszy stanowi zacznik

do rachunku nr .........................................Wymienionocz/zesp ..................................................

Podpis i piecztka serwisu Data naprawy

Odcinek niniejszy stanowi zacznik

do rachunku nr .........................................Wymienionocz/zesp ..................................................

Podpis i piecztka serwisu Data naprawy

Odcinek niniejszy stanowi zacznik

do rachunku nr .........................................Wymienionocz/zesp ..................................................

Podpis i piecztka serwisu Data naprawy