Click here to load reader

Fitxes de lectura

  • View
    3.086

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mercedes Legidos

Text of Fitxes de lectura

  • 1. CP MESTRE RAFAEL NOGUERA DAIMSMERCEDES LEGIDOS GUARDIOLA MRN MERCEDES LEGIDOS

2. P p ap pi ep up ip po pe ap ep up pi pu pe pi ep op ap ip pa up MRN MERCEDES LEGIDOS 3. Pp pa pe pi po pu papeixpolppipupaMRN MERCEDES LEGIDOS 4. Ppuai! iaio! iaia! eh! eh! pi pa ou Pau Popeie Pep MRN MERCEDES LEGIDOS 5. Pp Peu Pepa pipi pua pou pipa pi papa pupa papi pipo MRN MERCEDES LEGIDOS 6. Lectura de paraules sense sentit:P p Papo pupu pea epa opa paep poa upi uap pei popa pao epo pai pui poe MRN MERCEDES LEGIDOS 7. -ui pip,pip. -au Pau, au ,apa!. - pip,pip! Pip,pip,piiip!. MRN MERCEDES LEGIDOS 8. L l al li el ul il lo le al el ul li lu le li el ol al il la ul MRN MERCEDES LEGIDOS 9. Ll lupa pel poal pila ala polo pala Laia oli pila pal polp polo lupa lila MRN MERCEDES LEGIDOS 10. Lola Pili poli Hola Lola ! i la pala? Laia i la iaia El pal i el poal al pou MRN MERCEDES LEGIDOS 11. L l Lala, loli, lou. Pau, loli! Pep, lou! Pepa, lala! Iaia, un polo! Un polo! MRN MERCEDES LEGIDOS 12. ai,ai iaia,iaia! ou,eh! - ei, Pau i el pa? -au,au. MRN MERCEDES LEGIDOS 13. -pou,pi. -piu,piu!. Pau, Laia a peu. Pep el polp!. Laia el polp al peu. MRN MERCEDES LEGIDOS 14. Mm am mi em um im mo me am em um mi mu me mi em om am im ma um MRN MERCEDES LEGIDOS 15. M m M poma mel mama mapa mula pom mil meu mima mal pum MRN MERCEDES LEGIDOS 16. Ou i oli al pa. La m a la mel. Mal al peu. Lola mou la pala i el peu. MRN MERCEDES LEGIDOS 17. Pp Pep, Pepa i Pau. Pau, un peu! Pep, un pa! Pepa un pi! Una pipa i un peu. Un pou i un pi. MRN MERCEDES LEGIDOS 18. Popeie i la pipa. El pou i el poal. Laia i la mula. El polp i la pala. MRN MERCEDES LEGIDOS 19. La mama pela la poma. La mama mima a Paula. MRN MERCEDES LEGIDOS 20. Lectura de paraules sense sentit:Mm mamu miu mopi em lamo amil pomo mao pamu mim lame uma MRN MERCEDES LEGIDOS 21. M m m momia mal mapa pam home mol mel poma mula pamela mel MRN MERCEDES LEGIDOS 22. Mm Mel a la m, mel al peu. El mapa, el pou i el pi. Lola, la mula! El peu i la m. MRN MERCEDES LEGIDOS 23. Mm Pau, pela la poma. Pep, pela el mel. Mam mima a Laia. MRN MERCEDES LEGIDOS 24. Ss as si es us is so se as es us si su se si es os su is sa us MRN MERCEDES LEGIDOS 25. Ss sal sis spia suma sol salm pes sopa smola os sola solapa MRN MERCEDES LEGIDOS 26. s s elmds gcsshs cg smrs fv j pzx s huewsEncercla totes les sMRN MERCEDES LEGIDOS 27. Ss Sala espia smola s pales mules pels polos pipes poals spies pomes ous MRN MERCEDES LEGIDOS 28. Ss sol sopa sal s os suma sala sis ous sola seu pis MRN MERCEDES LEGIDOS 29. Ss Pepa suma sis ms sis. Laia sopa ous, pops i salsa. MRN MERCEDES LEGIDOS 30. Lectura de paraules sense sentit:Ss salu misul musep pos asepa upesu pespo saso solu salopi is ses MRN MERCEDES LEGIDOS 31. pm ls pe pi po pu pa ep ip op ap up me mi mo ma om im em am um le lo li la lu ol il ul el al sa se so si su es as is os us MRN MERCEDES LEGIDOS 32. Nn na ni ne nu in no ne an en un ni nu ne ni en on an in na un MRN MERCEDES LEGIDOS 33. Nn niu ona nina nas nena nau nen nan mona animal nou neu MRN MERCEDES LEGIDOS 34. Nn mina piano nap Anna salm Manolo ninot Manel nus MRN MERCEDES LEGIDOS 35. Nn meu nou mono una unes uns mon naus pans nines nius MRN MERCEDES LEGIDOS 36. Nn La nina es meua. Els poals sn meus. MRN MERCEDES LEGIDOS 37. Nn Les pomes sn meues. El nap s meu. MRN MERCEDES LEGIDOS 38. Francescpm l Una pipa i un peu. Un pou i un pi. Pep, pela el mel. Mam mima a Laia. MRN MERCEDES LEGIDOS 39. Lectura de paraules sense sentit:Nn nanu nin ane nun none nanua eni unu aune nio ono nao MRN MERCEDES LEGIDOS 40. Nn La mona sopa nous. La nina s al niu. MRN MERCEDES LEGIDOS 41. Copia i dibuixa:MRN MERCEDES LEGIDOS 42. pmlMRN MERCEDES LEGIDOS 43. Tt ta ti to te tu at et ut it ot to ti tu ta te ti et tu at ot MRN MERCEDES LEGIDOS 44. Tt Tele moto set pot tela pantal ninot tap pont auto pota teia muleta MRN MERCEDES LEGIDOS 45. Tt pilota maleta nata pat talp tulipa nit taula pasts MRN MERCEDES LEGIDOS 46. Tt tapa tia Toni tulip tal paleta antena espantall net Nati Mateu MRN MERCEDES LEGIDOS 47. Tt La mona t una moto La maleta est al auto MRN MERCEDES LEGIDOS 48. Tt Un pasts a la taula El pi t nius MRN MERCEDES LEGIDOS 49. Tt El poal t pomes. El pasts t nata MRN MERCEDES LEGIDOS 50. Tt La m est mal T set nines a la taula MRN MERCEDES LEGIDOS 51. Lectura de paraules sense sentit:T t nuta tome potu tateno panoto pemitu manitu tupena pinota MRN MERCEDES LEGIDOS 52. Dd da di do de du ad ed ud id od do di du da de di ed du ad od MRN MERCEDES LEGIDOS 53. Dd teulada india didal deu dau diana moneda soldat MRN MERCEDES LEGIDOS 54. Dd dia dent dit dimoni dos dins diadema diana MRN MERCEDES LEGIDOS 55. Dd domin dos dins indi modista dona dau dit MRN MERCEDES LEGIDOS 56. Dd Adela t molta tos Daniel t dos patins MRN MERCEDES LEGIDOS 57. Dd El salm i la spia naden La maleta est al auto MRN MERCEDES LEGIDOS 58. Dd Paula t moltes monedesPep diu adeu a la seua mam MRN MERCEDES LEGIDOS 59. Lectura de paraules sense sentit:Dd nuda dome dotu dadeno padodu pemidu manidu dupena dapine MRN MERCEDES LEGIDOS 60. C qu ca que qui co cu ac ec ic oc uc que ca co cu qui MRN MERCEDES LEGIDOS 61. C qu cadenat colp copa cul tanc coca mosca cua sac cassola escala MRN MERCEDES LEGIDOS 62. C qu Escola cuina cami conte cam escal cuc oca nec suc tac alicates colom banc MRN MERCEDES LEGIDOS 63. C qu quimono mquina Miquel paquet esquena quiosc esquimal mosquit equip maniqu esqus MRN MERCEDES LEGIDOS 64. C qu esquelet Paquita tomaca poquet Pasqual cassola colom cua escola tanc alicates MRN MERCEDES LEGIDOS 65. C quLa mula de Nati t una mosca a la cua.MRN MERCEDES LEGIDOS 66. C qu El meu amic est cansat Miquel t un quimono nou MRN MERCEDES LEGIDOS 67. C qu Pasqual du dos coques de mel Pasqual i els seus amics estn a la cua MRN MERCEDES LEGIDOS 68. TtMRN MERCEDES LEGIDOS 69. C quMRN MERCEDES LEGIDOS 70. Bb ba be bi bo bu ab eb ib ob ub be ba bo bu bi MRN MERCEDES LEGIDOS 71. Bb but sabata balc tub baca bota Banc bou sab MRN MERCEDES LEGIDOS 72. Bb bal boca bac balena beu bala embut camp bombona MRN MERCEDES LEGIDOS 73. Bb Comps bomb Pmpol campiona campana bombo MRN MERCEDES LEGIDOS 74. Bb Daniel toca el bombo.Ins cambia la botella MRN MERCEDES LEGIDOS 75. Bb Anna camina pel bosc.Paco sopa pa amb oli i sal. MRN MERCEDES LEGIDOS 76. Rr ra re ri ro ru ar er ir or ur re ra ro ru ri er ir ar or ur MRN MERCEDES LEGIDOS 77. Rr parc peridic colador corder harmnica tambor diners palmera corda MRN MERCEDES LEGIDOS 78. Rr Cadira careta Maria corbata porta bandera moro arc porc MRN MERCEDES LEGIDOS 79. Rr pernil pare sardina submar taur papers paperera sirena MRN MERCEDES LEGIDOS 80. RrEl pernil est dalt de la taula MRN MERCEDES LEGIDOS 81. RrEl porc est dins de la porquera. MRN MERCEDES LEGIDOS 82. R rr parra rem corral porr remolc barret barril terrat MRN MERCEDES LEGIDOS 83. R rr Ram rac Raquel roba rei riu ram radio rata carro roda MRN MERCEDES LEGIDOS 84. R rr barraca torre serra carrer morro porra terrat macarrons MRN MERCEDES LEGIDOS 85. R rrPau renta la roba en la rentadora. MRN MERCEDES LEGIDOS 86. R rrEl carro est al riu. MRN MERCEDES LEGIDOS 87. Vv va ve vi vo vu ve va vo vu vi MRN MERCEDES LEGIDOS 88. Vv lavabo cova vespa vela vaca nuca nvia ventilador MRN MERCEDES LEGIDOS 89. Vv vent vestit ventre vidriola viol vent nvol volant MRN MERCEDES LEGIDOS 90. Vv avi vi davantal nevera vespa vint vuitanta veu MRN MERCEDES LEGIDOS 91. Vv Vec la vaca al cam.Vec que Maria bota. MRN MERCEDES LEGIDOS 92. LL ll lla lle lli llo llu lle lla llo llu lli MRN MERCEDES LEGIDOS 93. LL ll all lle llima palla pallisa paller cavall ulleres lluna MRN MERCEDES LEGIDOS 94. LL ll llapissera espill moll papallona poll cabells llac MRN MERCEDES LEGIDOS 95. LL ll Robert retalla un castell. La papallona vola pel llac MRN MERCEDES LEGIDOS 96. LL ll Al moll hi ha barquesMireia es mira al espill MRN MERCEDES LEGIDOS 97. Ff fa fe fi fo fu fe fa fo fu fi MRN MERCEDES LEGIDOS 98. Ff semfor finestra falda fbrica ferro fava MRN MERCEDES LEGIDOS 99. Ff fideus famlia font fulles fil botifarra MRN MERCEDES LEGIDOS 100. Ff fill foc fada caf foca cafetera MRN MERCEDES LEGIDOS 101. Ff Alfons va a la fira El vent mou el foc MRN MERCEDES LEGIDOS 102. Gg ga go gu caragol got gat gallina formiga bigot MRN MERCEDES LEGIDOS 103. Gg ga gue gui go gu parages garrafa guila gorra lletuga aigua MRN MERCEDES LEGIDOS 104. Gg ga gue gui go gu tortuga gall agulla gbia gos tobog MRN MERCEDES LEGIDOS 105. GgEl gat pelut s dalt del tobog MRN MERCEDES LEGIDOS 106. GgLa gallina est fora del galliner MRN MERCEDES LEGIDOS 107. DictatMRN MERCEDES LEGIDOS

Search related