of 21 /21
Federal Department of Finance FDF Federal Finance Administration FFA Fiskalna politika sa fiskalnim pravilima na federalnom nivou Švajcarske Alain Geier, ekonomista Federalna uprava za finansije 7. juli 2011.

Fiskalna politika sa fiskalnim pravilima...• Fiskalna politika je zasnovana na pravilima povećava fiskalnu odgovornost u okviru koalicione vlade i parlamenta • Podstiče na brzu

 • Author
  others

 • View
  28

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Fiskalna politika sa fiskalnim pravilima...• Fiskalna politika je zasnovana na pravilima povećava...

 • Federal Department of Finance FDF

  Federal Finance Administration FFA

  Fiskalna politika sa fiskalnim

  pravilima

  na federalnom nivou Švajcarske

  Alain Geier, ekonomista

  Federalna uprava za finansije

  7. juli 2011.

 • 2

  Federal Department of Finance FDF

  Federal Finance Administration FFA

  Sadržaj prezentacije

  1. Javne finansije u Švajcarskoj: pregled

  2. Budžetski proces i sprovođenje budžeta na federalnom

  nivou

  3. Makro-okvir federalnog budžeta: pravilo “debt brake”

  (ograničenje zaduživanja)

  4. Pitanja i diskusija

  Alain Geier / 7. July 2011

 • 3

  Federal Department of Finance FDF

  Federal Finance Administration FFA Alain Geier / 7. July 2011

  1. Javne finansije u Švajcarskoj:

  pregled

 • 4

  Federal Department of Finance FDF

  Federal Finance Administration FFA Alain Geier / 7. July 2011

  Tri politička nivoa vlasti

  Konfederacija

  26 kantona

  2 596 komuna /

  (lokalnih samouprava)

 • 5

  Federal Department of Finance FDF

  Federal Finance Administration FFA Alain Geier / 7. July 2011

  Opšte državne finansije 2010.

  Billions of Swiss Francs

  Revenue Expenditure

  Net Lending /

  Borrowing

  Confederation 57.0 57.9 -0.9

  Cantons 75.0 76.3 -1.3

  Communes 46.8 48.2 -1.3

  Social Security 53.3 56.5 -3.2

  General Government 189.6 196.3 -6.7

  Subcentral Governments 64.3% 63.4% 38.6%

 • 6

  Federal Department of Finance FDF

  Federal Finance Administration FFA Alain Geier / 7. July 2011

  Neto zaduživanje

  -20'000

  -15'000

  -10'000

  -5'000

  0

  5'000

  10'000

  15'000

  1990

  1991

  1992

  1993

  1994

  1995

  1996

  1997

  1998

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  *20

  10*

  2011

  *20

  12*

  2013

  *

  in mio. CHF

  -5%

  -4%

  -3%

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  as % of GDP

  Confederation Cantons Communes Social security as % of GDP

 • 7

  Federal Department of Finance FDF

  Federal Finance Administration FFA Alain Geier / 7. July 2011

  3. Budžetski proces i sprovođenje budžeta

  na federalnom nivou

 • 8

  Federal Department of Finance FDF

  Federal Finance Administration FFA

  Aspekti federalnog budžeta (1)

  • Maksimalne poreske stope (prihodi) predviđene

  Ustavom

  • O rashodima odlučuje Parlament

  • Kabinet daje predlog budžeta

  • Parlament (oba doma) donosi izmene i odluke o

  budžetu

  Alain Geier / 7. July 2011

 • 9

  Federal Department of Finance FDF

  Federal Finance Administration FFA

  Aspekti federalnog budžeta (2)

  • Parlament donosi konačnu odluku o ukupnom

  budžetu

  • Parlament odobrava i menja pojedinačne

  apropriacije

  • Dodatne aproprijacije u toku izvršenja budžeta

  • Fiskalnim pravilima su utvrđeni dozvoljeni limiti

  troškova

  • Smernice koje izdaje Federalno veće odražavaju

  pristup “odozgo na dole” na osnovu dozvoljenih

  limita

 • 10

  Federal Department of Finance FDF

  Federal Finance Administration FFA Alain Geier / 7. July 2011

  Aspekti federalnog budžeta (3)

  • Budžetske stavke: između 1500 i 1700

  • Centralizovano upravljanje plaćanjima

  • Postupak u slučaju prekoračenja godišnjih limita:

  • Dodatni limiti

  • Prekoračenje limita

  • «Inspektorat» na nivou ministarstava

  • «Finansijska kontrola» zadužena za opšte račune

 • 11

  Federal Department of Finance FDF

  Federal Finance Administration FFA

  Vremenski okvir

  • Februar: budžetski ciljevi i instrukcije

  • April: zavšeno podnošenje budžetskih zahteva

  • Juni: FV vodi prvu raspravu o budžetu

  • Juli: FV vodi drugu raspravu o budžetu

  • Avgust: FV usvaja predlog

  • Septembar: Počinje razmatranje od strane fiskalnih

  odbora

  • Decembar: Budžetska rasprava u oba doma

  Alain Geier / 7. July 2011

 • 12

  Federal Department of Finance FDF

  Federal Finance Administration FFA

  Uticaj “fiskalnih pravila” na budžetski

  proces i fiskalnu politiku

  • Više elemenata “odozgo na dole”

  • Predviđanje prihoda je od posebnog značaja

  • Programi konsolidacije

  • Kratkoročni efekti na strukturu budžeta

  • Pritisak da se definišu prioriteti

  Alain Geier / 7. July 2011

 • 13

  Federal Department of Finance FDF

  Federal Finance Administration FFA Alain Geier / 7. July 2011

  2. Makro-okvir federalnog budžeta:

  pravilo “ograničenja zaduživanja”

 • 14

  Federal Department of Finance FDF

  Federal Finance Administration FFA Alain Geier / 7. July 2011

  Centralna država – Bruto javni dug,

  1980-2009 • Gotovo svih 26 kantona imaju fiskalna pravila – prva datiraju iz 1929.

  • Centralna država - od 2003

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  19

  80

  19

  81

  19

  82

  19

  83

  19

  84

  19

  85

  19

  86

  19

  87

  19

  88

  19

  89

  19

  90

  19

  91

  19

  92

  19

  93

  19

  94

  19

  95

  19

  96

  19

  97

  19

  98

  19

  99

  20

  00

  20

  01

  20

  02

  20

  03

  20

  04

  20

  05

  20

  06

  20

  07

  20

  08

  20

  09

  in b

  n. C

  HF

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  as

  % o

  f G

  DP

  Communes Cantons Confederation General Government in % of GDP

 • 15

  Federal Department of Finance FDF

  Federal Finance Administration FFA

  Zbog čega fiskalna pravila ?

  • Pristrasnost u odnosu na prenaglašene deficite

  • Institucionalne “slabosti” koje se mogu korigovati

  • Kombinovane mere: automatski stabilizatori i monetarna

  politika

  • Politički proces: ex-ante dogovor o principima

  Alain Geier / 7. July 2011

 • 16

  Federal Department of Finance FDF

  Federal Finance Administration FFA

  Princip

  “ograničenja zaduživanja”

  boom recession

  surplus deficit

  debt brake: balances budget

  business cycle developments

  receipts

  gross domestic product

  time

  time

  receipts / expendi-tures permissible

  expenditures =receipts adjusted for business cycle

  business cycle

  influ

  en

  ces

  Alain Geier / 7. July 2011

 • 17

  Federal Department of Finance FDF

  Federal Finance Administration FFA Alain Geier / 7. July 2011

  Glavni elementi pravila “ogrančenja

  zaduživanja” (debt brake) na

  federalnom nivou

  Jasno i transparentno pravilo:

  Troškovi = ciklični faktor x prihodi

  izbalansirani računi tokom operativnog ciklusa

  Obuhvaćene sve stavke troškova.

  Izuzeci važe samo za vanredne događaje.

  Poseban račun za praćenje odstupanja.

  Zakon o finansijama sadrži mere za sankcionisanje onih koji

  ne poštuju propise.

  Visok legitimitet utemeljenje u Ustavu

  obavezno glasanje u 2001.

  (85% glasova za)

 • 18

  Federal Department of Finance FDF

  Federal Finance Administration FFA

  Utvrđivanje limita limita za troškove

  Dozvoljeni troškovi (G) = prihodi (T) pomnoženi sa faktorom

  korekcije operativnig ciklusa (k)

  G = T · k

  sa k = trend BDP / realan BDP

  Alain Geier / 7. July 2011

 • 19

  Federal Department of Finance FDF

  Federal Finance Administration FFA

  Iskustva i ograničenja Dosadašnja iskustva su pozitivna

  • Pristup “odozgo na dole” je uveden u fiskalnu politiku,

  čime se olakšava budžetski proces

  • Fiskalna politika je zasnovana na pravilima povećava

  fiskalnu odgovornost u okviru koalicione vlade i

  parlamenta

  • Podstiče na brzu reakciju kada dođe do promena u

  budžetu

  Ipak, nije lek za sve

  • Problemi kvaliteta i strukture budžeta se moraju rešavati

  drugim instrumentima (npr. Program evaluacije

  zadataka)

  • Fokus pravila “ograničenja zaduživanja” je kratkoročan:

  nema direktnih podsticaja za rešavanje dugoročnih

  izazova Alain Geier / 7. July 2011

 • 20

  Federal Department of Finance FDF

  Federal Finance Administration FFA

  Zaključak

  • Budžet centralne države karakterišu tri svojstva:

  • Političko okruženje: direktna demokratija /

  federalizam

  • Pravilo zadržavanja duga

  • Federalni budžet kao transferni budžet

  Alain Geier / 7. July 2011

 • 21

  Federal Department of Finance FDF

  Federal Finance Administration FFA Alain Geier / 7. July 2011

  KRAJ