21
Batxilergoko Sari Berezia 2015/2016 Premio Extraordinario de Bachillerato EZ SINATU ETA EZ JARRI IZENA / NO FIRMES NI PONGAS TU NOMBRE IDENTIFIKAZIO-KODEA / CÓDIGO IDENTIFICATIVO KALIFIKAZIOA / CALIFICACIÓN FISIKA FÍSICA Balioespena: irizpide orokorrak Criterios generales de valoración Honako hauek hartuko dira aintzat: erantzunak zuzenak izatea, azalpenaren argitasuna eta kalitatea, testuaren egituraketa, lexikoaren aberastasuna eta zuzentasun linguistikoa. Se valorará la corrección de las respuestas, la claridad y calidad de la exposición, la estructuración, la propiedad del vocabulario y la corrección lingüística. Balioespena: irizpide espezifikoak Criterios específicos de valoración Ariketa bakoitzean kalifikazio handiena lortzeko, ondo ebatzita egon behar du, eta ondo azalduta, hizkera egokiarekin. Positiboki balioetsiko da: - Ariketak zuzen planteatuta egotea eta haien ebazpidea justifikatuta. - Fisikaren legeak identifikatzea eta zuzen erabiltzea. - Ebazpidea pausoz pauso zehaztea, eta irudiak eta diagramak erabiltzea. - Oinarrizko kontzeptuak azaltzea eta zuzen aplikatzea. - Unitateak zuzen erabiltzea. Negatiboki balioetsiko da: - Garapen eta ebazpide matematiko hutsak, Fisikaren ikuspegitik eman daitekeen azalpen edo justifikaziorik gabekoak. - Unitaterik ez adieraztea, edo unitateak oker erabiltzea, eta bai emaitza okerrak edo zentzugabeak ematea ere. Cada ejercicio tendrá el valor máximo, si está correctamente resuelto y explicado con el lenguaje adecuado. Se valorará positivamente: - El correcto planteamiento y justificación del desarrollo de los ejercicios. - La identificación y uso adecuado de las leyes de la Física. - La inclusión de pasos detallados, así como la utilización de dibujos y diagramas. - La exposición y utilización correcta de conceptos básicos. - La utilización correcta de unidades. Se penalizará: - Los desarrollos y resoluciones puramente matemáticos, sin explicaciones o justificaciones desde el punto de vista de la Física. - La ausencia o utilización incorrecta de unidades, así como los resultados equivocados o incoherentes. Proba egiteko zehaztapenak Especificaciones para la realización del ejercicio Erabil daiteke kalkulagailua. Se permite el uso de la calculadora.

FÍSICA - elearning6.hezkuntza.net · FISIKA FÍSICA Baloratzeko irizpide orokorrak Criterios generales de valoración Baloratuko dira: erantzun zuzenak, azalpenaren argitasuna eta

  • Upload
    vukhanh

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Batxilergoko Sari Berezia 2015/2016 Premio Extraordinario de Bachillerato

EZ SINATU ETA EZ JARRI IZENA / NO FIRMES NI PONGAS TU NOMBRE

IDENTIFIKAZIO-KODEA / CÓDIGO IDENTIFICATIVO KALIFIKAZIOA / CALIFICACIÓN

FISIKA FÍSICA

Balioespena: irizpide orokorrak Criterios generales de valoración Honako hauek hartuko dira aintzat: erantzunak zuzenak izatea, azalpenaren argitasuna eta kalitatea, testuaren egituraketa, lexikoaren aberastasuna eta zuzentasun linguistikoa.

Se valorará la corrección de las respuestas, la claridad y calidad de la exposición, la estructuración, la propiedad del vocabulario y la corrección lingüística.

Balioespena: irizpide espezifikoak Criterios específicos de valoración Ariketa bakoitzean kalifikazio handiena lortzeko, ondo ebatzita egon behar du, eta ondo azalduta, hizkera egokiarekin. Positiboki balioetsiko da:

- Ariketak zuzen planteatuta egotea eta haien ebazpidea justifikatuta.

- Fisikaren legeak identifikatzea eta zuzen erabiltzea.

- Ebazpidea pausoz pauso zehaztea, eta irudiak eta diagramak erabiltzea.

- Oinarrizko kontzeptuak azaltzea eta zuzen aplikatzea.

- Unitateak zuzen erabiltzea.

Negatiboki balioetsiko da: - Garapen eta ebazpide matematiko hutsak,

Fisikaren ikuspegitik eman daitekeen azalpen edo justifikaziorik gabekoak.

- Unitaterik ez adieraztea, edo unitateak oker erabiltzea, eta bai emaitza okerrak edo zentzugabeak ematea ere.

Cada ejercicio tendrá el valor máximo, si está correctamente resuelto y explicado con el lenguaje adecuado. Se valorará positivamente:

- El correcto planteamiento y justificación del desarrollo de los ejercicios.

- La identificación y uso adecuado de las leyes de la Física.

- La inclusión de pasos detallados, así como la utilización de dibujos y diagramas.

- La exposición y utilización correcta de conceptos básicos.

- La utilización correcta de unidades. Se penalizará:

- Los desarrollos y resoluciones puramente matemáticos, sin explicaciones o justificaciones desde el punto de vista de la Física.

- La ausencia o utilización incorrecta de unidades, así como los resultados equivocados o incoherentes.

Proba egiteko zehaztapenak Especificaciones para la realización del

ejercicio Erabil daiteke kalkulagailua.

Se permite el uso de la calculadora.

1. ariketa (2 puntu) 1er ejercicio (2 puntos)

Zulo beltz supermasibo baten masa

Eguzkiarena baino 100 milioi aldiz

handiagoa da. Zer luzera izan dezake,

gehienez, zulo beltz horren erradioak?

La masa de un agujero negro supermasivo es

100 millones de veces mayor que la del Sol.

Determinar el radio máximo que puede tener

dicho agujero negro.

2. ariketa (3 puntu) 2º ejercicio (3 puntos)

Partikula bat (m = 0,1 g eta q = 1 C) norabide

horizontalean higitzen ari da, 1 m/s-ko

abiadurarekin, eta halako batean norabide

bertikaleko 200 N/C-eko eremu elektriko

uniforme bat daukan zona batean sartzen da.

a) Eman dezagun eremu elektrikoa hasten

den lekutik 1 m-era pantaila elkarzut bat

dagoela. Pantailako zein puntutan joko du

partikulak? (1,5 puntu)

b) Eremu elektrikorik gabe, zer ezaugarri

(modulua, norabidea eta noranzkoa) eduki

beharko lituzke eremu magnetiko batek

partikulak aurreko kasuan izandako higidura

bera deskribatzeko? (1,5 puntu)

Una partícula de 0,1 g de masa y 1 C de carga

se mueve con velocidad de 1 m/s en dirección

horizontal, cuando entra en una zona donde

existe un campo eléctrico de 200 N/C en

dirección vertical.

a) Calcular el punto en que incidirá en una

pantalla perpendicular situada a 1 m del lugar

donde aparece el campo eléctrico. (1,5 puntos)

b) Si no hay campo eléctrico, determinar las

características (módulo, dirección y sentido) del

campo magnético necesario para que la

partícula describa igual movimiento que en el

caso anterior. (1,5 puntos)

3. ariketa (3 puntu) 3er ejercicio (3 puntos)

Ispilu baten kurbadura-erradioa 24 cm da.

Objektu bat ispiluaren aurreran kokatzean, bi

aldiz handiagoa da irudiaren tamaina

objektuarena baino. Zehaztu ezazu ispilutik

zer distantziatara kokatu den objektua.

El radio de curvatura de un espejo es 24 cm. Al

colocar un objeto enfrente del espejo, se forma

una imagen de tamaño doble a la del objeto.

Determinar la distancia a la que se ha colocado

el objeto.

4. ariketa (2 puntu) 4º ejercicio (2 puntos)

Argi urdinak potasiozko gainazal metaliko

baten gainean erasotzen duenean,

fotolektroiak lortzen dira, gehienez 0,425 eV-

eko energia zinetikoa dutenak. Argi urdin

horren zenbat fotoi beharko dira 0,50 kg-ko

masa duen beirazko xafla baten tenperatura

2 C igotzeko, xaflak fotoi guztiak xurgatzen

dituela emanda?

Al hacer incidir luz azul sobre una superficie

metálica de potasio, se obtienen fotoelectrones

cuya energía cinética máxima es 0,425 eV. Si se

dispone de una placa de vidrio de masa 0,50 kg,

determinar el número de fotones de luz azul

necesarios para aumentar la temperatura de la

placa en 2 °C, suponiendo que todos los fotones

son absorbidos por la misma.

Datuak Datos G = 6,67·10–11 N·m2/kg2

Eguzkiaren masa: = 1,99·1030 kg

Argiaren abiadura: c = 3·108 m/s

1 C = 10–6 C ; 1 eV = 1,6·10–19 J

Beiraren bero espezifikoa: ce = 840 J/kg·C.

Plancken konstantea: h = 6,63·10–34 J·s

Potasioaren erauzte-lana: W = 2,22 eV

Elektroiaren masa: me = 9,1·10–31 kg

G = 6,67·10–11 N·m2/kg2

Masa del Sol = 1,99·1030 kg

Velocidad de la luz: c = 3·108 m/s

1 C = 10–6 C ; 1 eV = 1,6·10–19 J

Calor específico del vidrio: ce = 840 J/kg·C

Constante de Planck: h = 6,63·10–34 J·s

Trabajo de extracción del potasio: W = 2,22 eV

Masa del electrón: me = 9,1·10–31 kg

Batxilergoko Sari Berezia 2014/2015 Premio Extraordinario de Bachillerato

EZ SINATU ETA EZ JARRI IZENA / NO FIRMES NI PONGAS TU NOMBRE

IDENTIFIKAZIO KODEA / CÓDIGO IDENTIFICATIVO KALIFIKAZIOA / CALIFICACIÓN

FISIKA FÍSICA

Baloratzeko irizpide orokorrak Criterios generales de valoración Baloratuko dira: erantzun zuzenak, azalpenaren argitasuna eta kalitatea, testuaren egituraketa, lexikoaren aberastasuna eta zuzentasun linguistikoa.

Se valorará la corrección de las respuestas, la claridad y calidad de la exposición, la estructuración, la propiedad del vocabulario y la corrección lingüística.

Baloratzeko irizpide espezifikoak Criterios específicos de valoración Ariketa bakoitzean kalifikazio handiena lortzeko, ondo ebatzita egon behar du, eta ondo azalduta, hizkera egokiarekin:

Lehenengo ariketak 3 puntu balio du. Bigarren ariketak 3 puntu balio du. Hirugarren ariketak 4 puntu balio du.

Positiboki ebaluatuko da: - Ariketak zuzen planteatuta egotea eta haien

ebazpidea justifikatuta. - Fisikaren legeak identifikatzea eta zuzen

erabiltzea. - Ebazpidea pausoz pauso zehaztea, eta irudiak

eta diagramak erabiltzea. - Oinarrizko kontzeptuak azaltzea eta zuzen

aplikatzea.

- Unitateak zuzen erabiltzea.

Negatiboki ebaluatuko da: - Garapen eta ebazpide matematiko hutsak,

Fisikaren ikuspegitik eman daitekeen azalpen edo justifikaziorik gabekoak.

- Unitaterik ez adieraztea, edo unitateak oker erabiltzea, eta bai emaitza okerrak edo zentzugabeak ematea ere.

Cada ejercicio tendrá el valor máximo, si está correctamente resuelto y explicado con el lenguaje adecuado. El 1er ejercicio se valorará sobre 3 puntos. El 2º ejercicio se valorará sobre 3 puntos. El 3º ejercicio se valorará sobre 4 puntos. Se valorará positivamente: - El correcto planteamiento y justificación del

desarrollo de los ejercicios. - La identificación y uso adecuado de las leyes de la

Física. - La inclusión de pasos detallados, así como la

utilización de dibujos y diagramas. - La exposición y utilización correcta de conceptos

básicos. - La utilización correcta de unidades. Se penalizará: - Los desarrollos y resoluciones puramente

matemáticos, sin explicaciones o justificaciones desde el punto de vista de la Física.

- La ausencia o utilización incorrecta de unidades, así como los resultados equivocados o incoherentes.

Proba egiteko xehetasunak Especificaciones para la realización del

ejercicio Erabil daiteke kalkulagailua.

Se permite el uso de la calculadora.

1. ariketa 1er ejercicio Ander eta Ane espazio-ontzi bana gidatzen ari dira,

Lurraren inguruan orbita zirkularrak deskribatzen

dituena. Anderren espazio-ontzia 7.742 m/s-ko

abiadurarekin higitzen ari da; eta Anerena, berriz,

6.145 m/s-ko abiadurarekin.

a) Kalkulatu zein diren bi espazio-ontzien arteko

distantziarik handiena eta txikiena beren

mugimenduan. (1,5 p)

b) Kalkulatu distantziarik txikienera daudenetik

distantziarik handienera dauden arte igarotzen den

denbora-tarterik txikiena. (1,5 p)

Datuak: G = 6,67·10–11 N·m2/kg2 Lurraren masa = 5,98·1024 kg

Lurraren erradioa = 6,37·106 m

Ander y Ane están pilotando sendas naves espaciales que

describen órbitas circulares alrededor de la Tierra. La

nave de Ander gira con una velocidad de 7742 m/s, y la

de Ane se mueve a 6145 m/s.

a) determina las distancias mínima y máxima a la que se

encuentran ambas naves durante su movimiento. (1,5 p)

b) determinar el tiempo mínimo que transcurre desde la

situación de distancia mínima hasta la de distancia

máxima. (1,5 p)

Datos: G = 6,67·10–11

N·m2/kg

2

Masa de la Tierra = 5,98·1024

kg

Radio de la Tierra = 6,37·106 m

2. ariketa 2º ejercicio Eman dezagun soka tenkatu bat finko dagoela

muturretan, eta zeharkako uhin bat hedatzen ari dela

sokan zehar, 80 m/s-ko abiadurarekin. Uhina islatzen

denean, uhin geldikor baten laugarren harmonikoa

sortzen da, ·t)·x)·cos(0,12·sin(ky ekuazioa duena

(magnitude guztiak SIn adierazita daude).

a) Soka tenkatua 4 m luze bada, kalkulatu k (uhin-

zenbakia) eta (maiztasun angeluarra) parametroen

balioak, eta adierazi uhinaren maiztasuna hertzetan.

(1 p)

b) Zer balio dauka mutur batetik 0,5 m-ra dagoen

sokaren puntu baten elongaziorik handienak? Zer

balio dauka sokaren puntu horren azeleraziorik

handienak? (1 p)

c) Laugarren harmonikoa sortu beharrean bigarren

harmonikoa sortuko balitz, zer maiztasun izango luke

sokan zehar 80 m/s-ko abiadurarekin hedatzen den

zeharkako uhinak? Azaldu ezazu, labur. (1 p)

Una onda transversal se propaga por una cuerda tensa fija

por sus extremos con una velocidad de 80 m/s, y al

reflejarse se forma el cuarto armónico de una onda

estacionaria cuya ecuación es y = 0,12·sen(k·x)·cos(·t)

(todas las magnitudes expresadas en unidades del Sistema

Internacional).

a) si la longitud de la cuerda tensa es 4 m, calcular los

valores de los parámetros k (número de onda) y

(frecuencia angular), y expresa la frecuencia de la onda

en hercios. (1 p)

b) ¿cuál es la máxima elongación de un punto de la

cuerda situado a 0,5 m de un extremo? ¿Cuál es la

máxima aceleración que experimenta ese punto de la

cuerda? (1 p)

c) ¿qué frecuencia debería tener la onda transversal que

se propaga por la cuerda a 80 m/s para que se formase el

segundo armónico en lugar del cuarto? Explícalo

brevemente. (1 p)

3. ariketa 3er ejercicio 3,0·10

–18 kg-ko masa duen partikula kargatu bat eremu

elektriko uniforme batean higitzen ari da (pisuaren

eragina baztergarria dela jo daiteke). Beheko irudian,

erakusten da zer ibilbide daraman partikulak A eta B

puntuen artean. Bektoreak 30-ko angelua egiten du

AB lerroarekin (AB eremuaren perpendikularra da).

a) Adierazi, egoki arrazoituta, zer zeinu daukan

partikularen kargak eta zer forma izango duen

ibilbideak (zirkularra, parabolikoa…). (1 p)

b) Eman dezagun datu hauek ditugula: eremuaren

intentsitatea = 18.000 N/C; partikularen karga = 3 nC;

eta partikularen abiadura (A puntuan) = 2·106 m/s.

Zer distantzia dago A eta B puntuen artean? (1,5 p)

d) Zer balio du partikularen abiadurak A eta B

puntuen arteko ibilbidearen erdiko puntuan? (1,5 p)

Una partícula de 3,0·10–18

kg con carga eléctrica se

mueve en un campo eléctrico uniforme (el efecto del peso

se puede omitir). En la figura se muestra la trayectoria de

la partícula entre los puntos A y B, y el vector velocidad

en el punto A. El ángulo con la línea AB, que es

perpendicular al campo, es de 30.

a) indicar razonadamente cuál es el signo de la carga de

la partícula y cuál es la forma de la trayectoria (circular,

parabólica…). (1 p)

b) si el campo tiene una intensidad de 18000 N/C y la

partícula tiene una carga de 3 nC, y una velocidad en el

punto A de 2·106 m/s, ¿cuál es la distancia entre los

puntos A y B? (1,5 p)

c) ¿cuál es la velocidad de la partícula en el punto medio

de la trayectoria entre A y B? (1,5 p)

Región de Murcia

Consejería de Educación y Cultura

Dirección General de Ordenación Académica

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO

FÍSICA

CUESTIONES: C.1.-(valor: 1 punto) Carga eléctrica. Ley de Coulomb. C.2.-(valor: 1 punto) En el año 1898 Marie y Pierre Curie aislaron 200 mg de radio. El periodo de semidesintegración del radio es 1620 años. ¿A qué cantidad de radio han quedado reducidos en la actualidad (2006) los 200 mg aislados entonces? C.3.-(valor: 1 punto) El objetivo de una cámara fotográfica barata es una lente delgada de 25 dioptrías de potencia. Con esta cámara queremos fotografiar a una persona de 1,75 m de estatura, situada a 1,5 m de la lente. a) ¿Cuál debe ser la distancia entre la lente y la película fotográfica? b) Si la película tiene una altura de 24 mm, ¿nos saldrá una foto <<de cuerpo entero>>? C.4.-(valor: 1punto) Un láser de longitud de onda 650 nm tiene una potencia de 12 mW y un diámetro de haz de 0,82 mm. Calcula: a) La intensidad del haz. b) El número de fotones por segundo que viajan con el haz. PROBLEMAS: P1.-(valor: 3 puntos) Un protón inicialmente en reposo, es acelerado a través de una diferencia de potencial de 8.106 V, penetrando luego en dirección perpendicular en un campo magnético uniforme de 0,4 T. Calcular: a) La velocidad del protón al llegar al campo magnético. b) El radio de la órbita descrita por el protón. c) El tiempo que invierte el protón en describir una órbita completa. P.2.-(valor: 3 puntos) La Luna se encuentra a 3,84 108 m de la Tierra. La masa de la Luna es de 7,35 1022 kg y la de la Tierra de 5,98 1024 kg. Calcule: a) La energía potencial gravitatoria de la Luna debida a la presencia de la Tierra. b) A qué distancia de la Tierra se cancelan las fuerzas gravitatorias de la Luna y de la Tierra sobre un objeto allí situado. c) El período de giro de la Luna alrededor de la Tierra

DATOS: h=6,63.10-34 J . s1; mp= 1,67.10-27 kg; e = 1,6.10-19C; G= 6,67 10-11 unidades del SI

IR015111BZ
Sello
IR015111BZ
Sello
IR015111BZ
Cuadro de texto
LIBURUKO 349. ORRIALDEAN

Dirección General de Ordenación Académica PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO

FÍSICA CUESTIONES: C.1.- (Valor: 1,5 puntos) Una lente esférica delgada biconvexa, cuyas caras tienen radios iguales a 5 cm y el índice de refracción es n=1,5, forma de un objeto real una imagen también real pero con la mitad de longitud. Determine:

a) La potencia de la lente b) La distancia focal objeto e imagen de la lente.

C.2.- (Valor: 1,5 puntos) Determine el número másico y el número atómico del isótopo que resultará del 92

238U después de emitir tres partículas alfa y dos beta. PROBLEMAS: P.1.- (Valor:2 puntos) Una onda transversal se propaga a lo largo de una cuerda horizontal, en el sentido negativo del eje de abscisas, siendo 10 cm la distancia mínima entre dos puntos que oscilan en fase. Sabiendo que la onda está generada por un foco emisor que vibra con movimiento armónico simple de frecuencia 50 Hz y una amplitud de 4 cm, determine:

a) La velocidad de propagación de la onda. b) La expresión matemática de la onda, si el foco emisor se encuentra en el origen de

coordenadas, y en t=0 la elongación es nula. c) La velocidad máxima de oscilación de una partícula cualquiera de la cuerda. d) La aceleración máxima de oscilación en un punto cualquiera de la cuerda.

P.2.- (Valor: 2,5 puntos) Cuatro masas de 10 Kg cada una están situadas en los vértices de un cuadrado de 10 cm de lado. Halle la fuerza ejercida sobre cada masa como resultado de la fuerza de atracción gravitatoria de las otras. DATO: G=6,67.10-11 Nm2 kg-2 P.3.- (Valor:2,5 puntos) Un electrón, con velocidad inicial 3.105 m/s dirigida en el sentido positivo del eje OX, penetra en una región donde existe un campo eléctrico uniforme y constante de valor 6.10-6 N/C dirigido en el sentido positivo del eje OY. Determine:

a) Las componentes cartesianas de la fuerza experimentada por el electrón b) La expresión de la velocidad del electrón en función del tiempo c) La energía cinética del electrón un segundo después de penetrar en el campo d) La variación de la energía potencial experimentada por el electrón al cabo de 1s de penetrar

en el campo.

DATO: [e]=1,6.10-19 C

IR015111BZ
Sello
Isidro Markina
Cuadro de texto
BIGANBILA
IR015111BZ
Sello
IR015111BZ
Cuadro de texto
LIBURUKO 205 ETA 207 ORRIALDEETAN

Dirección General de Ordenación Académica PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO

FÍSICA CUESTIONES: C.1.- (Valor: 1,5 puntos) Calcule la energía de enlace (en MeV) y la energía de enlace por nucleón del 20

41Ca , sabiendo que su masa nuclear es 40,96228 u. Datos: u= 1,66.10-27Kg; mp= 1,00728 u; mn = 1,00867 u C.2.- (Valor: 1,5 puntos)

a) Construya de modo gráfico la imagen de un objeto de 2 cm de altura situado 20 cm por delante de una lente divergente de 10 dioptrías.

b) ¿Cómo es la imagen formada? c) Halle la posición y el tamaño de la imagen formada numéricamente

PROBLEMAS: P.1.- (Valor: 2 puntos) Un cuerpo de 2 Kg oscila verticalmente con una amplitud de 8 cm y una frecuencia de 0,25 Hz. Sabiendo que en el instante inicial está en la posición de equilibrio, halle para t=1s;

a) La posición ,la velocidad y la aceleración b) La fuerza que actúa sobre el cuerpo c) Su energía cinética y su energía potencial

P.2.- (Valor:2,5 puntos) Una carga de 4µC está situada en el punto O(0,0). Halle:

a) La intensidad del campo eléctrico en el punto P(3,1); estando las distancias expresadas en metros.

b) El módulo de la fuerza ejercida por el campo sobre una carga de -0,5 µC situada en P DATO: K= 9.109 Nm2C-2 P.3.- (Valor: 2,5 puntos) Halle el flujo electromagnético a través de una espira circular de 10 cm de diámetro cuando se sitúa en un campo magnético uniforme de 0,5 T de modo que el eje de la espira sea paralelo al campo.

IR015111BZ
Cuadro de texto
LIBURUKO 352. ORRIALDEAN

Región de Murcia

Consejería de Educación, Formación y Empleo

Dirección General de Ordenación Académica

Subdirección General de Ordenación, Evaluación y Calidad Educativa

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa

PREMIOS EXTRAORDINARIOS

DE BACHILLERATO CURSO 2008/2009

FÍSICA

1.- Un cuerpo realiza un movimiento armónico simple. a) (1p) Escriba la ecuación de movimiento si la aceleración máxima es 5π2cm.s-2, el periodo de oscilación es 2 s, y la elongación del cuerpo al iniciarse el movimiento, 2,5 cm. b) (1p) Represente gráficamente la elongación y la velocidad en función del tiempo y comente la gráfica.

2.- (1p) Dos satélites artificiales de masas M y 2M describen órbitas circulares del mismo radio R=2R0 siendo R0 el radio de la Tierra. Calcular la diferencia de energías mecánicas (cinética más potencial) de ambos satélites. Expresar el resultado en función de R0 , M y g0 3.- Una onda armónica transversal se propaga en el sentido positivo del eje OX y tiene las siguientes características: amplitud: 3 cm; longitud de onda, 2 cm; velocidad de propagación, 2 m/s; la elongación del punto x=0 en el instante t=0 es de 3 cm.

a) (1p) Determinar la ecuación de la onda b) (1p) Dibujar el perfil de la onda en t=0,01 s. Indicar el punto en el que sea máxima la velocidad de movimiento y otro en el que sea máxima la aceleración.

4.-En una línea de alta tensión se tienen dos cables conductores paralelos y horizontales, separados entre sí 2 m. Los dos cables transportan una corriente eléctrica de 1 KA

a) (1p) ¿Cuál será la intensidad del campo magnético generado por esos dos cables en un punto

P situados entre los dos cable, equidistantes de ambos y a la misma altura cuando el sentido de la corriente es el mismo en ambos?

b) (1p) ¿Cuál será la intensidad del campo magnético si el sentido de la corriente es opuesto?

c) (1p) En este último caso calcula la fuerza (módulo, dirección y sentido que ejerce un cable por

unidad de longitud del segundo cable. 5.- Una lente convergente A y otra divergente B, de de 10 y 20 dp respectivamente, y con el eje principal común están separadas entre sí 15 cm. Delante de la lente A y a 25 cm de distancia se sitúa un objeto de 3 cm de altura.

a) (1p) Construir el diagrama de formación de la imagen para esta combinación de lentes.

b) (1p) Determinar la posición, naturaleza y tamaño de la imagen que da la primera lente así como las mismas características ofrecidas por la combinación de A y B

Región de Murcia Consejería de Educación, Formación y Empleo Dirección General de Promoción, Ordenación e Innovación Educativa

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO

(2010-2011)

FÍSICA Tema:

1º)(1´6p) Conservación de la energía.

Cuestiones:

2º)(0´6p) Determinar la intensidad de campo gravitatorio para el planeta Tierra, en un punto

situado a una distancia de su superficie igual a dos radios terrestres.

3º)(0´6p) Una muestra radiactiva contiene en el instante actual la quinta parte de los

núcleos que poseía hace cuatro días. ¿Cuál es su período de semidesintegración?

4º)(0´6p) Una persona miope de -5 D porta unas gafas con cristales “reducidos” de índice

de refracción 1´6. ¿Qué potencia tiene una lente cuya geometría es idéntica a la lente del

caso anterior pero de índice de refracción igual a 1´5?

5º)(0´6p) El período de un péndulo simple es de 2 s. Determinar cuál será su nuevo período

y frecuencia si se duplica la longitud del péndulo.

Problemas

6º) Un electrón penetra en una zona con un campo magnético uniforme de 10-2 T y lleva

una velocidad de 5.106 m/s perpendicular al campo magnético. Determine las siguientes

magnitudes del electrón en la zona con campo magnético:

a)(1p) Módulo de la fuerza que experimenta.

b)(1p) Radio de curvatura de su trayectoria.

c)(1p) El momento angular respecto del centro de la circunferencia que describe el electrón.

7º) La cuerda Mi de un violín, de 32 cm de longitud, vibra a 659´26 Hz en el modo

fundamental.

a)(1p) Obtenga la velocidad de propagación de las ondas en la cuerda.

IR015111BZ
Sello
IR015111BZ
Sello
IR015111BZ
Sello
IR015111BZ
Cuadro de texto
LIBURUKO 349 ORRIALDEAN
IR015111BZ
Cuadro de texto
LIBURUKO 207 ORRIALDEAN

Región de Murcia Consejería de Educación, Formación y Empleo Dirección General de Promoción, Ordenación e Innovación Educativa

b)(1p) ¿En qué posición (refiérala a cualquiera de los dos extremos) se debe presionar la

cuerda para producir la nota Fa, de 698´46 Hz frecuencia?

c)(1p) Si se produce con el violín un sonido de 10-4-4

W de potencia, calcule la distancia a la

que habría que situarse para escucharlo con un nivel de intensidad de 50 db.

Datos:

/e/=1´6.10-19 C, me = 9´1.10-31 kg , G = 6´67.10-11 N.m2/kg2, MT = 5´98.1024 kg, RT = 6370

km, Io = 10-12 W/m2

Región de Murcia Consejería de Educación y Cultura

Dirección General de Ordenación Académica

Avda. de la Fama, 15 30006 Murcia

PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LOS PREMIOS EXTRAORDINAR IOS DE BACHILLERATO ESTABLECIDO POR LA LEY ORGÁNICA 1/1990, DE 3 DE OCT UBRE, DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO.

22 de Septiembre de 2005

EXAMEN DE FÍSICA

CUESTIONES: C1).- Clasificación de ondas. Valor: 1.25 puntos C2).- Acción del campo magnético sobre una corriente eléctrica, de intensidad I (1ª ley de Laplace). Valor: 1.25 puntos C3).- Estudio de la formación de imágenes mediante lentes convergentes. Valor: 1.25 puntos C4).- Concepto de fotón. Dualidad onda-corpúsculo Valor: 1.25 puntos

PROBLEMAS:

PR1).- La velocidad de un movimiento es jtivrrr

108 −= m/s , y cuando t = 2 s, la posición es irrr

30= m. Calcule:

a. Posición y aceleración, cuando t = 3 s. Valor 1.25 puntos

b. Desplazamiento entre los instantes t = 0 y t = 3 s. Valor: 1.25 puntos PR2).- Un satélite artificial de 5 000 kg de masa orbita la Tierra con un radio de giro de 20 000 km. Calcule: Datos: MT = 6·1024 kg; G = 6.67·10-11 U.I.

a. Período de giro y velocidad del satélite. Valor: 1.25 puntos

b. Energía que necesitó el satélite para escapar de la atracción gravitatoria de la Tierra. Valor: 1.25 puntos

Región de Murcia

Consejería de Educación, Ciencia e Investigación

Dirección General de Ordenación Académica

Subdirección General de Ordenación, Evaluación y Calidad Educativa

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa

PREMIOS EXTRAORDINARIOS

DE BACHILLERATO CURSO 2007/2008

FÍSICA

P1.- (2 puntos) La ecuación de onda de una cuerda es, en unidades de S.I.:

Y(x,t)=0,4.sen(12.Л.x)cos(40.Л.t).

a.- Explique las características de la onda y calcule su periodo, su longitud de onda y la velocidad de propagación. b.- ¿Qué distancia separa dos puntos consecutivos con amplitud cero?

P2.- (2 puntos) Un satélite artificial de 500 Kg de masa, que se encuentra en una órbita circular, da una vuelta a la Tierra en 48 horas:

a.- ¿A qué altura sobre la superficie terrestre se encuentra? b.- Calcule la aceleración del satélite en su órbita c.- ¿Cuál será su periodo cuando se encuentre a una altura de la superficie terrestre igual a dos veces el radio de la Tierra?

P3.- (2puntos) Una partícula con una carga de 0,5.10-9 C se mueve con velocidad v=4.10-6 j m/s y entra en una zona donde existe un campo magnético B=0,5 i T:

a.- ¿Qué campo eléctrico, E, hay que aplicar para que la carga no sufra ninguna desviación? b.- En ausencia de campo eléctrico calcule la masa si el radio de la órbita es 10-7 m; c.- Razone si la fuerza magnética realiza algún trabajo sobre la carga cuando ésta describe una órbita circular.

P4.- (2puntos) Dos pequeñas esferas de igual masa, m, y cargas eléctricas +q y –q, respectivamente, cuelgan de sendos hilos de igual longitud. Debido a la atracción electrostática, los hilos forman un ángulo α=30º con la vertical, y la distancia de equilibrio entre ambas esferas vale d= 1m:

a.- Dibuje las fuerzas que actúan sobre cada esfera b.- Calcule el valor de q. c.- Calcule los valores de las fuerzas.

Datos: m=1g, g=10m/s2 , K=1/(4.Л.ε0)=9.109 N m2. C-2 , sen30º=1/2 P5.-(2puntos) Puliendo por frotamiento una de las caras de un cubito de hielo puede construirse una lente convergente plano convexa. El índice de refracción del hielo es 1,31.

a.- Calcule el radio de curvatura que se debería dar a la cara pulida de la lente de hielo para que pudiera ser utilizada para leer, en una urgencia por una persona que necesita gafas de 5 dioptrías.

b.- La lente puede también emplearse para encender fuego por concentración de los rayos solares. Determine la separación que debe existir entre un papel haciendo que los rayos se enfoquen sobre él. (Considere nulo el espesor de la lente).

c.- Otra aplicación de la lente podría ser un faro casero. Con la lente podemos enviar la luz de una fuente luminosa (una vela por ejemplo) a distancias lejanas si producimos un haz de rayos paralelos. Calcule cuántas veces es mayor la intensidad luminosa sobre un área a 1 Km de distancia de la vela, cuando se utiliza la lente para enviar un haz de rayos paralelos, que la intensidad que habría únicamente con la vela sin utilizar la lente

IR015111BZ
Sello
IR015111BZ
Cuadro de texto
LIBURUKO 205 ETA 207. ORRIALDEETAN
IR015111BZ
Sello

Región de Murcia

Consejería de Educación, Formación y Empleo

Dirección General de Ordenación Académica

Subdirección General de Ordenación, Evaluación y Calidad Educativa

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa

PREMIOS EXTRAORDINARIOS

DE BACHILLERATO CURSO 2008/2009

FÍSICA

1.- Un cuerpo realiza un movimiento armónico simple. a) (1p) Escriba la ecuación de movimiento si la aceleración máxima es 5π2cm.s-2, el periodo de oscilación es 2 s, y la elongación del cuerpo al iniciarse el movimiento, 2,5 cm. b) (1p) Represente gráficamente la elongación y la velocidad en función del tiempo y comente la gráfica.

2.- (1p) Dos satélites artificiales de masas M y 2M describen órbitas circulares del mismo radio R=2R0 siendo R0 el radio de la Tierra. Calcular la diferencia de energías mecánicas (cinética más potencial) de ambos satélites. Expresar el resultado en función de R0 , M y g0 3.- Una onda armónica transversal se propaga en el sentido positivo del eje OX y tiene las siguientes características: amplitud: 3 cm; longitud de onda, 2 cm; velocidad de propagación, 2 m/s; la elongación del punto x=0 en el instante t=0 es de 3 cm.

a) (1p) Determinar la ecuación de la onda b) (1p) Dibujar el perfil de la onda en t=0,01 s. Indicar el punto en el que sea máxima la velocidad de movimiento y otro en el que sea máxima la aceleración.

4.-En una línea de alta tensión se tienen dos cables conductores paralelos y horizontales, separados entre sí 2 m. Los dos cables transportan una corriente eléctrica de 1 KA

a) (1p) ¿Cuál será la intensidad del campo magnético generado por esos dos cables en un punto

P situados entre los dos cable, equidistantes de ambos y a la misma altura cuando el sentido de la corriente es el mismo en ambos?

b) (1p) ¿Cuál será la intensidad del campo magnético si el sentido de la corriente es opuesto?

c) (1p) En este último caso calcula la fuerza (módulo, dirección y sentido que ejerce un cable por

unidad de longitud del segundo cable. 5.- Una lente convergente A y otra divergente B, de de 10 y 20 dp respectivamente, y con el eje principal común están separadas entre sí 15 cm. Delante de la lente A y a 25 cm de distancia se sitúa un objeto de 3 cm de altura.

a) (1p) Construir el diagrama de formación de la imagen para esta combinación de lentes.

b) (1p) Determinar la posición, naturaleza y tamaño de la imagen que da la primera lente así como las mismas características ofrecidas por la combinación de A y B

1/2

PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2012-2013

EJERCICIO DE FÍSICA

Criterios generales de de calificación : Se valorará el uso de vocabulario adecuado y la correcta descripción científica. En la calificación se tendrá en cuenta la redacción, la corrección ortográfica, el orden y la limpieza en la presentación.

Criterios de de calificación específicos de la mate ria : 1. El elemento clave para considerar un apartado como bien resuelto es demostrar una

comprensión e interpretación correctas de los fenómenos y leyes físicas relevantes en dicho apartado. En este sentido, la utilización de la “fórmula adecuada” no garantiza por sí sola que la pregunta haya sido correctamente resuelta.

2. Las fórmulas empleadas en la resolución de los ejercicios deben ir acompañadas de los razonamientos oportunos y sus resultados numéricos con las unidades adecuadas. No se concederá ningún valor a las “respuestas con monosílabos”, es decir, a aquéllas que puedan atribuirse al azar y/o que carezcan de razonamiento justificativo alguno.

3. En general, los diversos apartados de una pregunta se considerarán independientes, es decir, los errores cometidos en un apartado no descontarán puntuación en los restantes.

4. Si una respuesta es manifiestamente ininteligible, el corrector podrá descontar la puntuación que estime conveniente.

5. En el análisis de textos científicos se tendrá en cuenta el dominio de los aspectos formales vinculados al uso del lenguaje, se penalizará la incoherencia argumentativa y se premiará la existencia de conclusiones relacionadas con otros campos del saber.

Puntuación asignada por ejercicios y apartados: Ejercicio Nº 1- Se compone de dos casos, 1 punto cada uno de ellos. Ejercicio Nº 2- Se compone de dos casos, 1 punto cada uno de ellos. Ejercicio Nº 3- Contiene dos apartados, 1 punto cada uno de ellos. Ejercicio Nº 4- Contiene dos apartados, 1 punto cada uno de ellos. Ejercicio Nº 5- Contiene dos apartados, 1 punto cada uno de ellos. Especificaciones para la realización del ejercicio: • Se podrá utilizar calculadora científica sin memoria permanente, no programable ni gráfica. • Se adjunta una tabla de constantes físicas que se podrá consultar durante la realización de

la prueba.

CONSTANTES FÍSICAS Constante de gravitación universal G = 6,67·10-11 N m2 kg-2 Masa de la Tierra MT = 5,98·1024 kg Radio de la Tierra RT = 6,37·106 m Constante eléctrica en el vacío K = 1/(4πε0) = 9·109 N m2 C-2 Carga del electrón e- = 1,6·10-19 C Permeabilidad magnética del vacío µ0 = 4π·10-7 N A-2 Velocidad de la luz c = 3·108 m s-1 Masa del electrón me = 9,11·10-31 kg Constante de Planck h = 6,63·10-34 J s Unidad de masa atómica 1 u = 1,66·10-27 kg Índice de refracción del agua 4/3 Índice de refracción del aire 1 Constante de Avogadro (NA) 6,023·1023 mol-1

En caso de utilizar el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre, tómese g = 9,8 m s-2

2/2

EJERCICIO Nº 1 (2 puntos) Calcula el momento angular respecto del punto O para una partícula de masa m y que se mueve con velocidad v

r en los dos casos representados en los esquemas adjuntos.

EJERCICIO Nº 2 (2 puntos) En un movimiento vibratorio armónico simple, deduce la ecuación de la elongación para las vibraciones representadas en las figuras.

EJERCICIO Nº 3 (2 puntos) Un chorro de rayos β se mueve horizontalmente con una velocidad de 107 m s-1 y se dirige hacia una pantalla, colocada perpendicularmente a su trayectoria. La pantalla se encuentra situada dentro de un campo eléctrico, dirigido de abajo a arriba, cuya intensidad es 104 V m-1.

a) Halla la situación del punto del impacto de los rayos β contra la pantalla, si la distancia horizontal de la pantalla al origen en donde comienza actuar el campo eléctrico es 0,5 m. (1 punto).

b) Realiza un dibujo que represente la situación descrita. (1 punto). EJERCICIO Nº 4 (2 puntos) Sobre una lámina de vidrio de caras planas y paralelas, de espesor 2 cm y de índice de refracción n = 3/2, situada en el aire, incide un rayo de luz monocromática con un ángulo de 30°.

a) Comprueba que el ángulo de emergencia es el mismo que el ángulo de incidencia. (1 punto).

b) Calcula la distancia recorrida por el rayo dentro de la lámina y el desplazamiento lateral, del rayo emergente. (1 punto).

EJERCICIO Nº 5 (2 puntos) Realizando una experiencia sobre el efecto fotoeléctrico, comprobamos que al iluminar la placa metalizada con fotones de 5 eV, esta emite electrones dotados con una energía cinética máxima de 2 eV, los cuales son recogidos por la placa colectora.

a) Calcula la frecuencia umbral o de corte por debajo de la cual desaparece la emisión electrónica. (1 punto).

b) Iluminando la placa metalizada con fotones de 6 eV, ¿qué diferencia de potencial mínima deberemos establecer entre la placa emisora (metalizada) y la colectora para que ningún electrón alcance ésta última? (1 punto).

Batxilergoko Aparteko Saria 2010/2011 Premio Extraordinario de Bachillerato

EZ SINATU ETA EZ IZENA JARRI / NO FIRMES NI PONGAS TU NOMBRE

IDENTIFIKAZIO KODEA / CÓDIGO IDENTIFICATIVO KALIFIKAZIOA / CALIFICACIÓN

FISIKA FÍSICA

Baloratzeko irizpide orokorrak Criterios generales de valoración Baloratuko dira erantzun zuzenak, azalpenaren argitasuna eta kalitatea, testuaren egituraketa, lexikoaren aberastasuna eta zuzentasun linguistikoa.

Se valorará la corrección de las respuestas, la claridad y calidad de la exposición, la estructuración, la propiedad del vocabulario y la corrección lingüística. .

Baloratzeko irizpide espezifikoak Criterios específicos de valoración

Ariketa bakoitzak balio maximo izango du, ondo

ebatzita eta azalduta badago,mintzaira egokia erabiliz. Positiboki baloratuko da:

- Ariketen garapenaren planteamenduaren eta justifikazioaren zuzentasuna.

- Fisikaren legeen identifikazioa eta erabilera zuzena.

- Pausoz pauso egineko garapenak, eta marrazki eta diagramen erabilera.

- Oinarrizko kontzeptuen azalpena eta haien aplikazio zuzena.

- Unitateen erabilera zuzena.

Negatiboki ebaluatuko da:

- Garapen eta ebazpide matematiko hutsak, Fisikaren ikuspegitik eman daitezkeen azalpen edo justifikazio gabrkoak.

- Unitaterik eza, edo unitateen erabilera okerra, eta emaitza okerrak edo inkoherenteak.

Cada ejercicio tendrá el valor máximo, si está

correctamente resuelto y explicado con el lenguaje adecuado. Se valorará positivamente:

- El correcto planteamiento y justificación del desarrollo de los ejercicios.

- La identificación y uso adecuado de las

leyes de la Física. - La inclusión de pasos detallados, así como

la utilización de dibujos y diagramas. - La exposición y utilización correcta de

conceptos básicos. - La utilización correcta de unidades.

Se penalizará: - Los desarrollos y resoluciones

puramente matemáticos, sin explicaciones o justificaciones desde el punto de vista de la Física.

- La ausencia o utilización incorrecta de

unidades, así como los resultados equivocados o incoherentes.

Proba egiteko xehetasunak Especificaciones para la realización del

ejercicio

Kalkulagailua erabiltzea baimenduta dago.

Se permite el uso de la calculadora.

1. ariketa 1er ejercicio

1.- Begi baten hurbileko puntua 0,75m-ra

dago eta urrunekoa 5m-ra dago. Zein

balioen artean egon behar da foku anitzeko

betaurrekoen potentzia ondo ikusteko bai

hurbiletik bai urrunetik? Marraztu izpien

diagramak. 3.5 puntu.

El punto próximo de cierto ojo está a 0,75m y

el punto remoto a 5m. ¿Entre qué valores

debe variar la potencia de unas gafas

multifocales que le permitan ver bien de

cerca y de lejos? Dibuja los correspondientes

diagramas de rayos. 3,5 puntos.

2. ariketa 2º ejercicio

0,1g-ko masa duen bolatxo bat 1m-ko

altuera batetik erortzen uzten da. Lurrera

iristen denean, bere energía zinetikoaren

% 0,05-a, 0,1s-ko soinua bihurtzen da.

a) Kalkula ezazu sortutako soinu-

uhinaren potentzia. 1 puntu.

b) Uhina esferikoa dela suposatuz,

kalkula ezazu bolatxoaren erorketa

entzun daitekeen gutxieneko distantzia,

baldin eta zaratak 10-8 w/m2 gorako

intentsitateak bakarrik entzuten uzten

badu. 1 puntu.

c) Orokorrean, soinu baten

intentsitatea 100 aldiz biderkatuz gero,

zenbat handiagotuko da soinuaren

intentsitatearen-maila? 1,5 puntu.

Una bolita de 0,1g de masa se deja caer

desde una altura de 1m. Al llegar al suelo el

0,05 % de su energía cinética se convierte

en un sonido de duración 0,1s.

a) Calcula la potencia de la onda sonora

generada. 1 punto.

b) Suponiendo que la onda es esférica,

calcula la distancia mínima a la que se

puede oír la caída de la bola si el ruido de

fondo solo permite oír intensidades

mayores que 10-8 w/m2. 1 punto.

c) En general, si la intensidad de un

sonido se multiplica por 100, ¿cuánto

aumenta el nivel de intensidad sonora?

1,5 puntos.

3. ariketa 3er ejercicio

Eguzki-argiak lurrera heltzeko 8,31 min

behar ditu eta Venus-era heltzeko 6,01

min. Planeten orbitak zirkularrak direla

suposatuz, kalkula itzazu

a) Venus-en biraketa-periodoa. 2

puntu.

b) Venus-en abiadura orbitala. 1

puntu.

Datuak

Argiaren abiadura c = 3.108 m/s

Lurraren biraketa-periodoa = 365,25

egun.

La luz solar tarda 8,31 min en llegar a la

tierra y 6,01 min en llegar a Venus.

Suponiendo que las órbitas de los planetas

son circulares, calcula:

a) El periodo de revolución de Venus. 2

puntos.

b) La velocidad de Venus en su órbita. 1

punto.

Datos

Velocidad de la luz c=3.108 m/s

Periodo orbital de la tierra= 365,25 dias.

Batxilergoko Sari Berezia 2011/2012 Premio Extraordinario de Bachillerato

EZ SINATU ETA EZ IZENA JARRI / NO FIRMES NI PONGAS TU NOMBRE

IDENTIFIKAZIO KODEA / CÓDIGO IDENTIFICATIVO KALIFIKAZIOA / CALIFICACIÓN

FISIKA FÍSICA

Baloratzeko irizpide orokorrak Criterios generales de valoración Baloratuko dira erantzun zuzenak, azalpenaren argitasuna eta kalitatea, testuaren egituraketa, lexikoaren aberastasuna eta zuzentasun linguistikoa.

Se valorará la corrección de las respuestas, la claridad y calidad de la exposición, la estructuración, la propiedad del vocabulario y la corrección lingüística.

Baloratzeko irizpide espezifikoak Criterios específicos de valoración Ariketa bakoitzak balio maximo izango du, ondo ebatzita eta azalduta badago,mintzaira egokia erabiliz. Lehenengo ariketak 4 puntu balio du Bigarren ariketak 2 puntu balio du. Hirugarren ariketak 3 puntu balio du. Positiboki baloratuko da:

- Ariketen garapenaren planteamenduaren eta justifikazioaren zuzentasuna.

- Fisikaren legeen identifikazioa eta erabilera zuzena.

- Pausoz pauso egineko garapenak, eta marrazki eta diagramen erabilera.

- Oinarrizko kontzeptuen azalpena eta haien aplikazio zuzena.

- Unitateen erabilera zuzena.

Negatiboki ebaluatuko da: - Garapen eta ebazpide matematiko

hutsak, Fisikaren ikuspegitik eman daitezkeen azalpen edo justifikazio gabrkoak.

- Unitaterik eza, edo unitateen erabilera okerra, eta emaitza okerrak edo inkoherenteak.

Cada ejercicio tendrá el valor máximo, si está correctamente resuelto y explicado con el lenguaje adecuado. El primer ejercicio se valorará sobre 4 ptos. El segundo ejercicio se valorará sobre 3 ptos. El primer ejercicio se valorará sobre 3 ptos. Se valorará positivamente:

- El correcto planteamiento y justificación del desarrollo de los ejercicios.

- La identificación y uso adecuado de las leyes de la Física.

- La inclusión de pasos detallados, así como la utilización de dibujos y diagramas.

- La exposición y utilización correcta de conceptos básicos.

- La utilización correcta de unidades. Se penalizará:

- Los desarrollos y resoluciones puramente matemáticos, sin explicaciones o justificaciones desde el punto de vista de la Física.

- La ausencia o utilización incorrecta de unidades, así como los resultados equivocados o incoherentes.

Proba egiteko xehetasunak Especificaciones para la realización del

ejercicio Kalkulagailua erabiltzea baimenduta dago.

Se permite el uso de la calculadora.

1. ariketa 1er ejercicio Planeta esferiko baten erradioa Lurraren erradioaren erdia da, eta bere dentsitatea Lurraren dentsitatearen berdina. Kalkulatu: a) Planeta horren grabitatearen azelerazioa bere gainazalean. b) Objetu baten ihes abiadura planetaren gainazaletik baldin eta Lurraren gainazaletik ihes abiadura 11, 2 km/s-koa bada. Datua: lurraren gainazaleko grabitatearen azelerazioa 9,8 m/s2-koa da.

Un planeta esférico que tiene un radio la mitad del radio terrestre e igual densidad que la tierra. Calcular: a) La aceleración de la gravedad en la superficie del planeta. b) La velocidad de escape de un objeto desde la superficie del planeta si la velocidad de escape en la tierra es de 11, 2 Km/s.

Dato: g en la superficie terrestre 9,8 m/s2

2. ariketa 2º ejercicio Argazki makina baten objetiboak 20 dioptriako potentzia du. Makina horrekin, 3 m-tara zutik dagoen 1,2 m-ko altuera duen ume baten argazkia ateratzen da. Kalkulatu: a) Lentearen eta pelikularen arteko distantzia. b) Pelikularen altuera 24 mm-koa bada, gorputz osoko argazkia aterako da? c) Marraztu izpien diagramak.

El objetivo de una cámara fotográfica tiene una potencia de 20 dioptrías. Con esta cámara se saca una foto a un niño de 1,2 m de estatura que situado a 3 m de la lente. Calcula: a) La distancia entre la película y la lente. b) Si la película tiene una altura de 24mm ¿saldrá una foto “de cuerpo entero”? c) Dibuja los diagramas de rayos.

3. ariketa 3er ejercicio Itsasontzi bateko turuta baten soinu intentsitatearen-maila, 10 m-tara dagoenean, 60 dB –koa da. Turuta foku igorle puntuala dela suposatuz, kalkula itzazu: a) Soinu intentsitatearen maila, 1km-tara dagoenean. b) Turuta, zer distantziatara ez da entzungarri?

El nivel de intensidad sonora de la sirena de un barco es de 60 dB a 10 m de distancia. Suponiendo que la sirena es un foco emisor puntual, calcular: a) El nivel de intensidad sonora a 1km de distancia. b) La distancia a la que la sirena deja de ser audible.

Batxilergoko Sari Berezia 2012/2013 Premio Extraordinario de Bachillerato

EZ SINATU ETA EZ IZENA JARRI / NO FIRMES NI PONGAS TU NOMBRE

IDENTIFIKAZIO KODEA / CÓDIGO IDENTIFICATIVO KALIFIKAZIOA / CALIFICACIÓN

FISIKA FÍSICA

Baloratzeko irizpide orokorrak Criterios generales de valoración Baloratuko dira erantzun zuzenak, azalpenaren argitasuna eta kalitatea, testuaren egituraketa, lexikoaren aberastasuna eta zuzentasun linguistikoa.

Se valorará la corrección de las respuestas, la claridad y calidad de la exposición, la estructuración, la propiedad del vocabulario y la corrección lingüística. .

Baloratzeko irizpide espezifikoak Criterios específicos de valoración Ariketa bakoitzak balio maximo izango du, ondo ebatzita eta azalduta badago,mintzaira egokia erabiliz. Lehenengo ariketak 3 puntu balio du Bigarren ariketak 3 puntu balio du. Hirugarren ariketak 4 puntu balio du. Positiboki baloratuko da:

- Ariketen garapenaren planteamenduaren eta justifikazioaren zuzentasuna.

- Fisikaren legeen identifikazioa eta erabilera zuzena.

- Pausoz pauso eginiko garapenak, eta marrazki eta diagramen erabilera.

- Oinarrizko kontzeptuen azalpena eta haien aplikazio zuzena.

- Unitateen erabilera zuzena.

Negatiboki ebaluatuko da: - Garapen eta ebazpide matematiko

hutsak, Fisikaren ikuspegitik eman daitezkeen azalpen edo justifikazio gabekoak.

- Unitaterik eza, edo unitateen erabilera okerra, eta emaitza okerrak edo inkoherenteak.

Cada ejercicio tendrá el valor máximo, si está correctamente resuelto y explicado con el lenguaje adecuado. El 1er ejercicio se valorará sobre 3 puntos. El 2º ejercicio se valorará sobre 3 puntos. El 3º ejercicio se valorará sobre 4 puntos. Se valorará positivamente:

- El correcto planteamiento y justificación del desarrollo de los ejercicios.

- La identificación y uso adecuado de las leyes de la Física.

- La inclusión de pasos detallados, así como la utilización de dibujos y diagramas.

- La exposición y utilización correcta de conceptos básicos.

- La utilización correcta de unidades. Se penalizará:

- Los desarrollos y resoluciones puramente matemáticos, sin explicaciones o justificaciones desde el punto de vista de la Física.

- La ausencia o utilización incorrecta de unidades, así como los resultados equivocados o incoherentes.

Proba egiteko xehetasunak Especificaciones para la realización del

ejercicio Kalkulagailua erabiltzea baimenduta dago.

Se permite el uso de la calculadora.

1. ariketa 1er ejercicio

Satelite artifizial bat (masa: m = 653 kg) orbita zirkularra egiten ari da Lurraren inguruan gainazaletik 755 km-ko altueran. a) zer aldaketa izango du satelitearen pisuak, orbitan dagoela, Lurraren gainazalean daukanarekin alderatuta? (1,5 puntu) b) zenbat aldiz egingo du sateliteak orbita egunero? (1,5 puntu) Datuak: G = 6,67·10–11 N·m2·kg–2 ; MT = 5,97·1024 kg ; RT = 6,38·106 m

Un satélite artificial de masa 683 kg, se encuentra en una órbita circular a una altura de 755 km sobre la superficie terrestre. a) calcular la variación que experimentará el peso del satélite en la órbita, respecto del que tiene en la superficie terrestre (1,5 puntos) b) determinar el número de veces que recorrerá la órbita cada día (1,5 puntos) Datos: G = 6,67·10–11 N·m2·kg–2 ; MT = 5,97·1024 kg ; RT = 6,38·106 m

2. ariketa 2º ejercicio

Airetik datorren argi-izpi batek 30-ko angeluarekin jo du 2 cm-ko lodiera duen plastikozko xafla baten kontra. a) marraztu, modu kualitatiboan, zer ibilbide egingo duen argi-izpiak airera itzuli arte, eta kalkulatu zer denbora beharko duen xafla zeharkatzeko. (2 puntu) b) Zer dira muga-angelua eta islapen osoa? Zer baldintza bete behar dira islapen osoa gertatzeko? (1 puntu)

Datuak: errefrakzio-indizeak: n airea = 1 ; n plastikoa = 1,4 Argiaren abiadura: c = 300.000 km/s

Un rayo de luz incide desde el aire con un ángulo de 30 sobre una placa de plástico de 2 cm de espesor. a) dibujar, de modo cualitativo, la trayectoria del rayo hasta que vuelve al aire, y determinar el tiempo que tarda el rayo de luz en atravesar la placa. (2 puntos) b) ¿Qué se entiende por ángulo límite y reflexión total? ¿Qué condiciones deben cumplirse para que suceda el fenómeno de reflexión total? (1 punto) Datos: índices de refracción: n aire = 1 ; n plástico = 1,4 Velocidad de la luz: c = 300.000 km/s

3. ariketa 3er ejercicio

Eremu elektriko eta magnetiko uniformeak ditugu espazio-alde batean. Bertan, karga puntual batek (+ 2 C) higidura zuzena eta

uniformea darama (abiadura: smiv /·2

).

Eremu magnetikoa TjB

·5 da

a) zer indar magnetiko (modulua, norabidea eta noranzkoa) eragiten ari da kargaren gainean? (1 puntu) b) kalkulatu eremu elektrikoaren intentsitatea (modulua, norabidea eta noranzkoa) (1 puntu) c) marraztu kargaren abiadurari eta eremu elektrikoaren eta magnetikoaren intentsitateei dagozkien bektoreak, eta azaldu zergatik egiten duen kargak higidura zuzena eta uniformea. Nolakoa izango litzateke higidura eremu elektrikoa desagertuko balitz? Eta eremu magnetikorik egongo ez balitz? (1 puntu) d) zer lan egin behar du eremu elektrikoak kargaren 50 cm-ko desplazamendua lortzeko? (1 puntu)

Una carga puntual de + 2 C realiza un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad

smiv /·2

en una región donde existen un

campo eléctrico y un campo magnético

uniformes. El campo magnético es .·5 TjB

a) calcular la fuerza magnética (módulo, dirección y sentido) que actúa sobre la carga. (1 punto) b) calcular la intensidad del campo eléctrico (módulo, dirección y sentido) (1 punto) c) dibujar los vectores correspondientes a la velocidad de la carga y a la intensidad de los campos eléctrico y magnético, y explicar por qué realiza la carga un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Cómo sería dicho movimiento si desapareciera el campo eléctrico? ¿Y si no hubiera campo magnético? (1 punto) d) determinar el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre la carga cuando ésta se desplaza una distancia de 50 cm. (1punto)