FINANSIJSKO POSLOVANJE

 • View
  71

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FINANSIJSKO POSLOVANJE. TEMA:. MEĐUNARODNE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE. Ekomosko – trgovinska škola u Paraćinu. Profesor : Zorica Anđelić. Prezentaciju su pripremile : Katarina Antanaskoivć Milica Milenović Nataša Jovanović. Međunarodne finansijske organizacije. - PowerPoint PPT Presentation

Text of FINANSIJSKO POSLOVANJE

 • FINANSIJSKO POSLOVANJETEMA:MEUNARODNE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE

 • Ekomosko trgovinska kola u ParainuProfesor: Zorica Aneli Prezentaciju su pripremile:Katarina AntanaskoivMilica MilenoviNataa Jovanovi

 • Meunarodne finansijske organizacije

 • Meunarodne finansijske organizacije

  Meunarodne finansijske organizacije su znaajne za meunarodno poslovno finansiranje kao veliki izvor sredstava pod relativno povoljnim uslovima

 • Meunarodne finansijske organizacije

  regionalne multilateralneMogu biti:

 • Meunarodne finansijske organizacije

  Multilateralne finansijske organizacije su: Meunarodni monetarni fond - MMF Meunarodna banka za obnovu i razvoj - IBRD Meunarodno udruenje za razvoj - IDA Meunarodna finansijska organizacija - IFC Multilateralna agencija za garantovanje investicija MIGA

 • Meunarodni monetarni fond (MMF)Na konferenciji u Breton Vudsu, uz uee predstavnika 44 zemalja, 1944. doneta je odluka o osnivanju Meunarodnog monetarnog fonda.Sedite Meunarodnog monetarnog fonda je u Njujorku, gde jednom godinje iznosi svoje predloge Izvrnom odboru.

 • Meunarodni monetarni fond (MMF)

  Ciljvi fonda su: unapreenje meunarone saradnje razvijanje meunarodne trgovine stabilizacija deviznih kurseva obezbeenje svojih sredtava za reavanje problema deficita platnog bilansa zemalja lanica

 • Meunarodni monetarni fond (MMF)

  Sredstva fonda formiraju se iz uplata lanica i pozajmica na meunarodnom tritu.MMF se borio za uvoenje konvertibilnosti valuta i korienje fleksibilnog deviznog kursa.Fond odobrava kredite sa rokom otplate od 3 5 godina i grejs periodom.

 • Meunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD)Meunarodna banka za obnovu i razvoj osnovana je 1945. godine u Vaingtonu. poela sa radom juna 1946. a pored nje i jo 3 finansijske institucije.Osnovni cilj IBRD je da obezebdi finansiranje projekata koji su znaajni za nacionalnu privredu, a za koje nije zainteresovan privatni kapital, jer nisu neposredno profitonosni, a potrebna su velika ulaganja.

 • Meunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD)

  Banka odobrava srednjorone i dugorone zajmove sa rokom povraaja do 20 godina. Vreme do poetka otplate obino iznosi 5 godina. Banka nikada ne finansira celokupnu vrednost projekta, ve samo 40%, a ostatak preputa sufinansijerima.

 • Meunarodno udruzenje za razvoj (IDA)Da bi se omoguio priliv kapitala i u najsiromanije zemlje, osnovano je 1960. godine, Meunarodno udruenje za razvoj. Kroz pozajmice pod veoma povoljnim uslovima i poklone, trebalo je obezbediti finansiranje projekata u najsiromanijim zemljama od ije e realizacije imati koristi iroki slojevi stanovnitva.

 • Meunarodno udruzenje za razvoj (IDA)

  Odobravanje kredita je na rok od 40 godina, za najmanje razvijene zemlje, uz period mirovanja 10 godina. Na kredite se ne naplauje kamata ve samo provizija za pruanje usluga od 0,75% na godinjem nivou.

 • Meunarodna finansijska korporacija (IFC)Meunarodna finansijska korporacija osnovana je 1956. godine sa ciljm da unapreuje ekonomski razvoj zemalja u razvoju.Osnovna delatnost IFC je da investira u privatne firme.

 • Meunarodna finansijska korporacija (IFC)

  Preko korporacije sredstva se mogu obezbediti u vidu kredita i u vidu uea. Krediti koje odobrava privatnim preduzeima su bez garancije drava, sa rokom otplate do 15 godina.

 • Multilateralna agencija za garantovanje investicija (MIGA)MIGA je filijala Maunarodne banke za obnovu i razvoj koje je osnovana 1988. godine. Ova organizacija daje garancije za eliminisanja ili ublaavanja posledica koje se ne vezuju za redovnu poslovnu aktivnost.

 • Meunarodne finansijske organizacije

  Regionalne finansijske organizacije su: Evropska investiciona banka Evropska banka za obnovu i razvoj Banka za meunarodne obraune Centralna banka Evropske unije Interamerika banka za razvoj

 • Evropska investiciona banka (EIB)EIB je finansijska organizacija osnovana 1958. godine u Briselu radi davanja doprinosa integraciji, balansiranom razvoju i ekonomskoj i socijalnoj saradnji, kao i reavanja problema finansiranja zajednikog trita zemalja EZ.

 • Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) Osnivana je 1991. godine u Londonu.Finansira tranziciju tj. bri prelazak na trinu ekonomiju i izgradnju graanskog drutva.Odobrava kredite malim i srednjim preduzeima za podrku u procesu privarizacije, a takoe daje garancije za strana ulaganja.

 • Nadamo se da ste nauili neto novo iz ove prezentacije, to je i bio njen cilj. Hvala na panji!Kaa, Milica i Nataa