FINANSIJSKO PLANIRANJE

 • View
  38

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FINANSIJSKO PLANIRANJE. Finansijsko planiranje kao konkretizacija finansijske politike, tj. politike finansijske funkcije, finansijsku snagu preduzeća (kao osnovni cilj finansijske politike) u vrednosnom izrazu stavlja u vreme i prostor. - PowerPoint PPT Presentation

Text of FINANSIJSKO PLANIRANJE

 • FINANSIJSKO PLANIRANJE

 • Finansijsko planiranje kao konkretizacija finansijske politike, tj. politike finansijske funkcije, finansijsku snagu preduzea (kao osnovni cilj finansijske politike) u vrednosnom izrazu stavlja u vreme i prostor.

  U metodolokom smislu finansijsko planiranje za zadatak ima da izradi i prezentuje sveobuhvatan i koordiniran plan aktivnosti preduzea i iskae njegovu potrebu za poslovnim sredstvima i izvorima finansiranja, za odreeni vremenski period.

  Finansijsko planiranje obuhvata:Planski bilans uspehaPlanski bilans stanjaPlan novanih tokovaPlan dugoronih ulaganja.

 • Planski bilans uspehaU naem sluaju projektovanog bilansa uspeha bazira se na tzv. direct costing metodu, gde je sistem obrauna po varijabilnim trokovima, a koji se nadoknauju srazmerno realizaciji proizvoda i usluga, dok se fiksni trokovi rashoduju na teret tekuih prihoda.

  Svaki element planskog bilansa uspeha se posebno planira i to na sledei nain: Prihodi od prodaje = planirani obim proizvodnje x planirana neto prodajna cena*Planirana neto prodajna cena = prodajna cena rabati i sl.Varijabilni trokovi = planirani obim proizvodnje x planirani varijabilni trokovi po jedinici proizvodaMara pokria = prihod od prodaje varijabilni trokoviRashodi perioda bez kamata = planirani fiksni i relativno fiksni trokoviPoslovni dobitak (EBIT) = mara pokria rashodi perioda bez kamataNeto rashodi finansiranja = planirane kamate na obaveze planirane kamate na potraivanjaBruto dobitak = poslovni dobitak neto rashodi finansiranjaPorez iz rezultata = bruto dobitak x poreska stopa Neto dobitak = bruto dobitak planirani porez iz rezultata

 • Potrebni podaci za sastavljanje planskog bilansa uspeha:

  planirani obim proizvodnje (Q)= 2.000 komplanirana neto prodajna cena (p)= 200varijabilni troak po jedinici proizvoda (v)= 120rashodi perioda bez kamata = 100.000neto rashodi finansiranja = 10.000poreska stopa 20%.

 • Prihodi od prodaje400.000Varijabilni trokovi240.000Mara pokria160.000Rashodi perioda bez kamata100.000Poslovni dobitak60.000Neto rashodi finansiranja10.000Bruto dobitak50.000Porez iz rezultata10.000Neto dobitak40.000

 • Na osnovu ovakvog planiranja bilansa uspeha mogue je odrediti prag rentabilnosti za ostvarenje poslovnog dobitka, tj. ostvarenja bruto finansijskog rezultata (bruto dobiti).

  Prag rentabilnosti ili donja taka rentabilnosti I potreban obim prodaje za ostvarenje neutralnog (0) poslovnog dobitka.

  gde je:FT ukupni fiksni trokoviSMP stopa mare pokria

  Stopa mare pokria predstavlja udeo mare pokria u planiranim prihodima od prodaje = (mara pokria / prihodi od prodaje) x 100

 • Prag rentabilnosti ili donja taka rentabilnosti II potreban obim prodaje pri kome je bruto dobitak jednak 0.

  gde je:NRF neto rashodi finansiranja

 • U naem primeru to ovako izgleda:

 • Ukoliko elimo izraunati fiziki obim proizvodnje pri kom je poslovni dobitak, odnosno bruto dobitak neutralan modifikovaemo formulu na sledei nain:

  Za one koji ele da vide kako smo doli do modifikacije, sledi:Poslovni dobitak = 0Prihodi od prodaje varijabilni trokovi fiksni trokovi = 0Q x p Q x v FT = 0Q x 200 Q x 120 = FT80 x Q = 100.000Q = 1250Ili za prag rentabilnosti za dobijanje neutralnog bruto finansijskog rezultata:Q x p Q x v (FT+NRF) = 0Q x 200 Q x 120 = FT+NRF80 x Q = 100.000+10.000Q = 1375

 • Planski bilans stanjaPlanski bilans stanja radi se po delovima:

  Plan obrtnih sredstavaPlan spontanih izvora i kratkoronih obavezaPlan osnovnih sredstava i dugoronih plasmanaPlan sopstvenog kapitala i dugoronih obaveza

 • Plan obrtnih sredstava[1] Neotpisana vrednost sitnog inventara + izdat SI u upotrebu otpis sitnog inventara u planskom periodu

  R. br.

  Naziv pozicije

  Uinci

  Broj dana vezivanja

  Broj kalendarskih dana

  Planirana obrtna sredstva

  Gotovina u blagajni

  Sve oekivane isplate

  Gotovina na depozitnim raunima

  Sve oekivane isplate

  HOV

  Oekivana unovenja

  Potraivanja od kupaca

  Oekivane naplate

  Potraivanja za avanse

  Oekivane naplate

  Ostala potraivanja

  Oekivane naplate

  Sirovine i reporomaterijal

  Utroak istih po nabavnoj ceni

  Sitan inventar na zalihi

  Izdat sitan inventar u upotrebu

  Nedovrena proizvodnja

  Zavrena proizvodnja po ceni kotanja

  Poluproizvodi

  Utroeni poluproizvodi po ceni kotanja

  Gotovi proizvodi

  Prodati proizvodi po ceni

  Trgovaaka roba

  Prodata roba po nabavnoj ceni

  Sitan inventar u upotrebi

  AVR

  Kratkoroni plasmani

  Planirana obrtna sredstva (1-15)

  Neotpisana vrednost sitnog inventara + izdat SI u upotrebu otpis sitnog inventara u planskom periodu

 • Postupak sastavljanja plana obrtnih sredstava je sledei:

  utvrditi uinke za svaku pozicijuodrediti broj dana vezivanjabroj kalendarskih dana u godini je 365, ako je plan na godinu danamnoenjem uinaka sa brojem dana vezivanja i deljenjem sa brojem kalendarskih dana dobijamo pojedinane planske vrednosti za svaku pozicijuukupna planirana obrtna sredstva dobijamo sbrajanjem svih pojedinanih planiranih vrednosti obrtnih sredstava.

 • R. br.Naziv pozicijeUinciBroj dana vezivanjaBroj kalendarskih danaPlanirana obrtna sredstvaGotovina u blagajni6.000336550

 • Plan spontanih izvora i kratkoronih obaveza

  R. br.Naziv pozicijeUinciBroj dana raspoloivostiBroj kalendarskih danaPlanirani spontani izvori1.Obaveze prema dobavljaima2.Obaveze po datim HOV3.Obaveze za PDV4.Obaveze za kamate, dividende5.Obaveze za porez na dobit6.Obaveze za ostale dadbine7.Obaveze za neto lini dohodak8.Obaveze za poreze i doprinose na LD9.PVR10.Kratkoroni krediti11.Planirani spontani i kratkoroni izvori

 • Plan osnovnih sredstava i dugoronih plasmana

  R. br. Naziv pozicijeStanje na poetku planske godinePoveanje u toku planskog periodaSmanjenje u toku planskog periodaStanje na kraju planske godine (3+4-5)1234561.Osnovna sredstva10.0005.00015.0002.Dugoroni plasmani3.Gubitak u aktivi4.Stalna sredstva (1 do 3)

 • Plan sopstvenog kapitala i dugoronih obaveza

  R. br. Naziv pozicijeStanje na poetku planske godinePoveanje u toku planskog periodaSmanjenje u toku planskog periodaStanje na kraju planske godine (3+4-5)1234561.Sopstveni kapital2.Nenomirani kapital3.Dugorona rezervisanja4.Dugorone obaveze10.0005.00015.0005.Sopstveni kapital i dugorone obaveze

 • Integrisanjem svih ovih planova dobija se prva varijanta planskog bilansa stanja.

  Nakon toga prilazi se analizi dugorone finansijske ravnotee (DFR).

  Ukoliko je ona recimo pomerena vie u korist dugorono vezanih sredstava (KFS

 • Plan novanih tokovaElementi plana novanih tokova su:pretpostavke na kojima poiva planiranje novanih tokova na planu prodaje poiva donoenje plana novanih tokovaperiod za sastavljanje novanih tokova najee 1 godinagrupisanje novanih tokova poslovni, investicioni i finansijski NTmetode i sadraj novanih tokova dinamika ili bilansa metodaanaliza plana novanih tokova.

 • BILANSNI METOD PLANIRANJA GOTOVINEBilans stanja na poetku planskog perioda:

  Naziv pozicijeGotovina6.000Kupci 25.000Zalihe 20.000AVR (pla. osig)3.000Obrtna sredstva54.000Fiksna sredstva nabavna vrednost100.000Ispravka vrednosti40.000Fiksna sredstva sadanja vrednost60.000AKTIVA114.000Ukalk. obaveze6.000Porez-Obaveze na ime kamate-Dobavljai14.000Kratkoroni krediti7.000Kratkorone obaveze27.000Dugoroni krediti23.000Ukupni dugovi50.000Poetno ulaganje20.000Akumulirani dobitak44.000Sopstveni izvori64.000PASIVA114.000

 • Ako se pretpostavi:Da je planirani prihod od prodaje 120.000, u kojima je cena kotanja realizovanih proizvoda 60%, a rashodi perioda 20%.Godinji troak amortizacije je 12.000.Osiguranje se plaa na poetku godine za 12 meseci.Stopa poreza na dobit je 20%.Obaveze na ime poreza na kraju planskog perioda iznose 560. Planirani neto dobitak se deli na alumulaciju i neposlovnu potronju 50:50.80% ukupnih ukalkulisanih obaveza koje iznose 10.000 mora biti plaeno u planskom periodu. Rashodi kamata su 2.400 godinje.Dospele obaveze po kratkoronim kreditima iznose 2.000.Koeficijent obrta kupaca je 8, ukupnih zaliha 6, dobavljaa 10.Planirana nabavka fiksnih sredstava je 10.000.Planirano je dugorono zaduenje u iznosu od 4.000.

  Napraviti plan tokova gotovine za planski polugodinji period.

 • Planski bilans uspeha

  Neto prihodi od prodaje120.000Cena kotanja realizovanih proizvoda (60% prodaje)72.000Mara pokria48.000Rashodi perioda (20% prodaje)24.000Amortizacija6.000Poslovni dobitak18.000Rashodi na ime kamata1.200Dobit pre poreza16.800Porez na dobitak (20%)3.360Neto dobitak13.440Neposlovna potronja6.720Akumulacija6.720

 • Projekcija bilansa stanja

  Naziv pozicijeNa poetkuNa krajuRazlikaGotovina6.0002.180-3.820Kupci 25.00030.000+5.000Zalihe 20.00024.000+4.000AVR (pla. osig)3.0001.500-1.500Obrtna sredstva54.000Fiksna sredstva nabavna vrednost100.000110.000+10.000Ispravka vrednosti40.00046.000+6.000Fiksna sredstva sadanja vrednost60.00064.000+4.000AKTIVA114.000121.680+7.680Ukalk. obaveze6.0002.000-4.000Obaveza na ime poreza-560+560Obaveze na ime kamate-1.200+1.200Dobavljai14.00015.200+1.200Kratkoroni krediti7.0005.000-2.000Kratkorone obaveze27.00023.960-3.040Dugoroni krediti23.00027.000+4.000Ukupni dugovi50.00050.960+960Poetno ulaganje20.00020.000-Akumulirani dobitak44.00050.720+6.720Sopstveni izvori64.00070.720+6.720PASIVA114.000121.680+7.680

 • Plan novanih tokova na bazi projektovanog bilansa stanja

  I. Planirana primanja gotovineSaldo gotovine na poetku planskog perioda6.000Smanjenje AVR1.500Poveanje poreskih obaveza560Poveanje obaveza na ime kamata1.200Poveanje obaveza prema dobavljaima1.200Poveanje dugoronih