Click here to load reader

FINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ATLETIKI za · PDF fileUvodne besede Spoštovani dijakinje, dijaki, vodje ekip in trenerji! Veseli nas, da vas lahko v letošnjem šolskem letu tretjič

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ATLETIKI za · PDF fileUvodne besede Spoštovani...

 • FINALE DRAVNEGA PRVENSTVA V ATLETIKI

  za dijakinje in dijake (Domale, 18. 5. 2016)

  Tehnini bilten

 • Uvodnebesede

  Spotovanidijakinje,dijaki,vodjeekipintrenerji!Veselinas,davas lahkov letonjemolskem letutretjigostimonafinaludravnegaprvenstvavatletiki. Sodelovanje v finalu dravnega prvenstva je zagotovo za vsakega udeleenca dogodekposebnevrste,sajveljazaenegakvalitetnejihsrednjeolskih tekmovanj,kjer lahkonastopijo lenajboljipoposameznihdisciplinah.Mordaseobkonculahkorazveselijouvrstitvenazmagovalnioder ali celo naslova srednjeolskega dravnega prvaka. tevilo sodelujoih na tekmovanjupotrjuje,davSlovenijiportnegatalentainduhaneprimanjkuje.Ponovnobodovatletskemdravnemfinalunastopilitudimladiportnikiinvalidi.Tekmovalibodovtirihdisciplinahinssvojoprisotnostjooplemenitilisrednjeolskotekmovanje.Vorganizacijskemodborusebomopotrudili,dasebodovsisodelujoidobropoutili,dasebodotekmovalci, trenerji in vodje ekip lahko posvetili le svojemu delu in bodo kar najbolj uspeni.Verjamemo,dabomoponovnospremljali lepotekmovanjezrazburljivimiboji inda jepredtemimladimiatletielepaportnaprihodnost.elimovamvelikouspeha!

  Organizacijskiodbor

 • PredstavitevoleZaetki izobraevanja vDomalah segajo v leto 1921, ko je oddelekMinistrstva za trgovino inindustrijovtakratniKraljeviniSHSustanoviloObrtnonadaljevalnooloDomale,ki jo jevprvemolskemletudelovanjaobiskovaloe100vajencev.Vse do konca druge svetovne vojne je potekalo poklicno olanje vajencev razlinih strok, odvisno od potreb v gospodarstvu. Po vojni se je pokazala potreba tudi po srednje kvalificiranih usnjarjih in leta 1948 je bil ustanovljen Usnjarski tehnikum Domale. Srednjeolsko izobraevanje se je v Domalah nenehno prilagajalo zahtevam v industriji in mnogim olskim reformam, zato so se programi pogosto spreminjali, emur so sledila tudi konstantna preimenovanja ol. V predhodnicah dananje ole so se dijaki izobraevali za razline poklice usnjarske in kovinarske stroke, kraji as tudi za ekonomske poklice, v 80. letih pa so med izobraevalnimi programi ukinili ekonomsko usmeritev in uvedli usnjarsko konfekcijsko smer. V 90. letih preteklega stoletja je ola dobila ime, ki ga ima e danes Srednja ola Domale. Izobraevalni programi so se dopolnjevali z obrtnimi programi olanja in programom Trgovec. Po pridobitvi poklica prodajalec dijaki lahko nadaljujejo izobraevanje v dvoletnem diferencialnem programu in si pridobijo naziv ekonomsko-komercialni tehnik. Takno monost imajo tudi dijaki strojnitva, ki si pridobijo naziv strojni tehnik. Zaradi krize v usnjarski industriji pa je upadel interes za poklice v usnjarski stroki in petdeset let po ustanovitvi Usnjarskega tehnikuma se je izobraevanje usnjarjev prenehalo. Novo tisoletje je e pospeilo prizadevanja za pridobitev novih, zahtevnejih programov. V Domalah je bila leta 2002 ustanovljena gimnazija, leta 2010 smo prieli izvajati tudi program Tehnik raunalnitva. Dananja Srednja ola Domale, edina srednja ola v mestu, je zavod z dvema organizacijskima enotama, in sicer Gimnazijo ter Poklicno in strokovno olo. Na gimnazijo se vsako leto vpieta dva polna oddelka, skupaj imamo torej osem oddelkov; na poklicni oli se dijaki izobraujejo za poklice trgovec, avtoserviser in intalater strojnih instalacij, v poklicno-

 • tehnikih programih pa lahko pridobijo naziv ekonomski tehnik, strojni tehnik ali tehnik raunalnitva. Srednja ola Domale se prilagaja tudi potrebam dijakom portnikov torej dijakom, ki se poleg rednega olskega dela aktivno ukvarjajo s portom in so perspektivni ali vrhunski portniki v svojih starostnih kategorijah. Dananji utrip ole olo e nekaj let obiskuje dobrih 630 dijakov, ki so v priblino enakem razmerju vkljueni v tiri razline programe: gimnazijskega, strojnikega, ekonomskega in raunalnikega. Vsi zaposleni na oli se zavedamo, da dananja druba potrebuje aktivnega, sposobnega in odgovornega loveka, ki se prilagaja hitrim spremembam, zato vlagamo veliko energije v posodabljanje pouka in izvajanje dodatnih aktivnosti, pri katerih dijaki lahko im bolj sproeno razvijajo spretnosti in veine ter ustvarjajo in krepijo pozitivno samopodobo. Pod mentorstvom nekaterih profesorjev na oli potekajo tevilne interesne dejavnosti, in sicer raunalniki, astronomski, ahovski, zgodovinski, bralni, debatni kroek. Dijaki se lahko fakultativno uijo ruino. Pri pouku angleine in likovne umetnosti sodeluje tudi tuja uiteljica. Poseben izziv za mlade je prav gotovo sodelovanje v programu MEPI (Mednarodno priznanje za mlade), kjer se morajo izkazati na tirih podrojih: v portu, veinah, prostovoljnem delu in odpravi. Srednja ola Domale je vkljuena tudi v popularno olsko koarkarsko ligo, v kateri se fantje uspeno merijo z ostalimi olami. V okviru ole se lahko dijaki udeleujejo olskih, regijskih in dravnih tekmovanj iz matematike, zgodovine, materinine in tujih jezikov ter tekmovanja v tehniki prodaje; pripravljajo proslave, predstave, projekte in se poleg tega izobraujejo na taborih, delavnicah ter ekskurzijah doma in po svetu. Med zanimivimi dogodki na oli so vsekakor LAN Party, obiski slovenskih besednih umetnikov, veeri ruske glasbe, literature in kulture Tako tevilne dejavnosti na sicer relativno majhni oli dokazujejo plodno sodelovanje med profesorji, dijaki in stari, saj dobro vemo, da je pogoj za uspeh sproeno poutje vseh. Posebno pozornost namenjamo med predmetni povezavi, timskemu uenju in uenju z informacijsko komunikacijsko tehnologijo. Z dijaki na ta nain celostno, strokovno poglobljeno in privlano obravnavamo doloeno temo, omogoimo jim aktivno sodelovanje pri pouku in samostojno raziskovanje na izbranem terenu. Takna oblika uenja je seveda dosti zabavneja in uinkoviteja kot klasini pouk v olskih uilnicah.

 • Ob omenjenih aktivnih oblikah izobraevanja se osebnostno bogatimo tako dijaki kot uitelji, zato jih bomo razvijali tudi v prihodnosti. (PovzetopoprispevkihTanjeStergar.)

  MEDNARODNA IZMENJAVA NA SREDNJI OLI DOMALE

  V letonjem olskem letu je Srednja ola Domale organizirala drugo mednarodno izmenjavo s klasino gimnazijo Francesco D'Aguirre iz mesta Salemi na Siciliji. Izmenjava je v Domalah potekala med 14. in 21. Marcem, na Siciliji pa med 16. in 23. aprilom 2016.

  Izmenjave se je udeleilo 18 dijakov: 16 dijakov gimnazijskega programa, 2 dijaka pa iz programa tehnika raunalnitva.

  Poleg spoznavanja ole, kulture in tradicije Domal, je bila rdea nit programa port in prosti as. Tako smo v program izmenjave na Srednji oli Domale vkljuili ogled etrtkove tekme skokov v Planici, program dejavnosti na oli pa so popestrile pevke skupine Mara in ljudske pevke.

  Tudi v prihodnjem olskem letu bomo nadaljevali z organizacijo mednarodne izmenjave, saj so se stkale globoke prijateljske vezi med vsemi udeleenci: med dijaki, stari in uitelji mentorji.

  Miranda Kabaj Vonina, prof. italijanskega jezika in Umetnostne zgodovine, koordinatorica izmenjave

  ola,kimijeblizu.

 • JUMBO PLAKAT NA OGLASNEM PROSTORU V DOMALAH

 • TEHNINEINFORMACIJEORGANIZATOR:ZavodzaportRSPlanicainAtletskazvezaSlovenijeIZVAJALEC:SrednjaolaDomale,Cestatalcev12,1230Domale(zemljevid)KRAJTEKMOVANJA:portniparkDomale,Kopalika4,1230Domale(zemljevid)

  DATUMTEKMOVANJA:sreda,18.5.2016POGOJIINPROGRAMTEKMOVANJA:PodrobnapravilainprogramtekmovanjasoobjavljenivrevijiInformator1.TARTNA LISTA: tartna lista bo objavljena na spletnih straneh Atletske zveze Slovenije www.slovenskaatletika.si, port mladih sportmladih.net, Srednje ole Domale http://www.ssdomzale.siinTIMINGLjubljanawww.timingljubljana.si.TEHNINISESTANEK:Sestanekvodijekipboob9.urinaSrednjioliDomalevuilnici102.

 • URNIKTEKMOVANJA

  9.00: sestanekvodijekip

  10.00: slovesnaotvoritevtekmovanja

  11.00: prietektekmovalnegadela11.00: tekna2000m(m),skokvdaljino(),skokvviino(),skokvviino(m)insuvanjekrogle(m)11.15: tekna100m(m)predteki 11.30: tekna100m()predteki11.50: tekna400m(m)12.10: tekna400m()12.15: skokvdaljino(m),suvanjekrogle()12.30: tekna100m(m)finaleSDomale12.35: tekna100m()finaleSDomale12.40: tekna100m(m)finale12.45: tekna100m()finale 12.55: tekna1000m(m) 13.00: tekna1000m()13.15: tafeta4x100m()13.25: tafeta4x100m(m)13.45: razglasitevrezultatov

  POSAMINAPOTRDITEVNASTOPANAPRIJAVNEMMESTUPrijavnomesto bo v podhodu na glavni stadion. Vsi nastopajoimorajo na prijavnemmestupotrditi svoj nastop najkasneje 5 minut pred odhodom s prijavnega mesta na tekmovalie.Razporedodhodasprijavnegamestajeprilagojen individualnipredstavitvifinalistovvposameznidisciplini.

 • Urnikodhodasprijavnegamesta10.25: skokvdaljino()10.30: skokvviino()inskokvviino(m)10.35: suvanjekrogle(m)10.40: tekna2000m(m)10.55: tekna100m(m)predteki11.10: tekna100m()predteki11.35: tekna400m(m)11.40: skokvdaljino(m)11.50: suvanjekrogle()11.55: tekna400m()12.15: tekna100m(m)finaleSDomale12.20: tekna100m()finaleSDomale12.25: tekna100m(m)finale12.30: tekna100m()finale12.35: tekna1000m(m)12.40: tekna1000m()12.55: tafeta4x100m()13.05: tafeta4x100m(m)TARTNETEVILKEPrevzemtartnihtevilkvtekuna1000min2000mbovprijavnici.

  DVIGOVANJELETVICE

  Skokvviinozadijake:150155160165170175180183186189192195198Skokvviinozadijakinje:130135140145150155158161164167170173MERITEVINOBDELAVAREZULTATOVElektronskomerjenjeasovinobdelavorezultatovboopravilTIMINGLjubljana.

 • OBJAVAREZULTATOVRezultati konanih disciplin bodo v asu tekmovanja objavljeni na oglasnih deskah. Rezultatitekmovanja po konanem tekmovanju bodo objavljeni na spletnih straneh porta mladihsportmladih.net, Atletske zveze Slovenije www.slovenskaatletika.si, Srednje ole Domalehttp://www.ssdomzale.siinTimingaLjubljanawww.timingljubljana.si,tervzakljunembiltenu.PODELITEVPRIZNANJINNAGRADPodelitevpriznanjinnagradbomoizvedlipokonaniposameznidiscipliniinrokuzapritobe.Posebnanagradazavsakeganastopajoegatekmovalca Vzajemna,d.v.z.,sponzorAtletskezvezeSlovenije,vznakuspenegaskupnegasodelovanjasslovenskoatletikovsemudele