Filipijnse Missie ganger is Deken Jos Spee, met als concelebranten Pastoor Cأ©sar, Pastoor van Delden

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Filipijnse Missie ganger is Deken Jos Spee, met als concelebranten Pastoor Cأ©sar, Pastoor van...

 • Lieve Jezus, vergeef me alles wat ik deze dag niet goed heb gedaan. Ik heb spijt dat ik brutaal, ongehoor- zaam ben geweest, of ruzie heb gemaakt. Soms is het moeilijk om je de hele tijd goed te gedragen. Help me om het morgen beter te doen. Amen

  Gebedje

  JAARGANG 13 NUMMER 7 26 JULI 2016

  Filipijnse Missie Zondag De laatste zondag van juli is een bijzondere dag voor ons MSP missionarissen die hier naar het bisdom Roermond gestuurd zijn. Samen met mijn collega’s Fr. Patrick en Fr. Marc vieren wij op die dag met alle Katholieke gelovigen uit de Filipijnen: de “Filipijnse Missie Zondag. Dit is de zondag om te bidden voor onze roeping en opdracht om het evangelie van Christus naar andere landen te brengen en te verkondigen. Dit is voor ons een levenstaak. Wij hopen en bid- den dat “De gave van het geloof in Christus wordt geleefd, en gedeeld door alle volkeren in liefde voor Christus.

  Onze congregatie de MSP wat betekent: Mission Society of the Philippines, geeft ons een raad met het volgende charis- ma: “Uit liefde en dankbaar- heid jegens de Vader, is ons een heerlijke missionaire geest ten deel gevallen. Die komt uit een

  diepe verbondenheid met Chris- tus door Maria. In de kracht van de Heilige Geest zijn wij bereid ons leven te geven en dit wordt gegeven door het delen van Zijn Evangelie met iedereen.”

  De MSP is een gemeenschap van Filipijnse missionarissen, waarvan de leden een broeder- lijke gemeenschap nastreven ter bevordering van hun missionaire getuigenis. Het gaat vooral om de vreugdevolle uitoefening van het missionaire beleid en zending. Deze gemeenschap werd in 1965, tijdens de viering van het 400 jarig bestaan van het Filipijnse katholicisme, door de Filipijnse katholieke bisschop- pen opgericht.

  De stichting van de gemeen- schap was de uitdrukking van de liefde en dankbaarheid van de Filipijnse katholieke kerk jegens God voor de gave van het geloof. Met deze missio-

  naire gemeenschap hopen de Filipijnse bisschoppen het geloof te delen met ieder mens in de wereld. Vanaf 1965 telt de MSP 110 priesters. Zij werken in ver- schillende landen: in V.S, Azië en Oceanië, namelijk Japan, Taiwan, Thailand, Zuid-Ko- rea, Papua Nieuw Guinea, de Cook eilanden, Nieuw-Zeeland en Australië. Omdat er in de laatste jaren op veel priesters een beroep werd gedaan, ging ook een aantal MSP leden naar landen buiten Azië. Nu zijn er MSP- priesters in Guyana, in Amerikaan Samoa, Tukelao. Wij zitten ook nu in Europa namelijk: Nederland, Belgie, en Engeland.

  Samen met hun intenties bidden wij tot God om genade en vra- gen wij God om de missionaris- sen te sterken. En daarom vragen wij u om ons in onze grote taak te steunen met uw geldelijke bij-

  drage als weldoeners.

  Postscriptum Het is midden juli, dus begint nu de heerlijke vakantietijd. En vakantie is geen werktijd maar een rusttijd. Tijd om tot onszelf te komen. De tijd om tijd te hebben niet alleen voor onszelf maar ook voor God, voor elkaar en onze familie en om te genieten van de schepping gedurende deze lange dagen. Voor die rust die het leven kan brengen is slechts één ding nodig; en dat is luiste- ren naar Gods woorden. Laten wij daar maar tijd voor maken en er ook naar leven.

  Gebed Lieve God, klop op de deur van mijn hart binnen in mij. Maak mij alstublieft steeds gevoeliger voor Uw bemoediging in mij. Sti- muleer mij om U te ontmoeten binnen in mijn hart. Zodat ik Uw liefde naar de mensen om mij heen kan uitstralen. Amen.

  Een zelfbewuste maatschappij

  kan veel idioten verdragen.

  Gehoord

  In Reuver is elke vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur Aanbidding van het Allerheiligste.

  In de wintermaanden vindt deze Aanbidding plaats in de kapel van het klooster, ingang via het Parochiehuis.

  Wij willen u graag ook uitnodigen voor deze Aan- bidding die voor iedereen toegankelijk is.

  Loopt u ook even binnen? U bent van harte welkom!

  Jezus wacht op jou

  Aanbidding

  6 aug Ziekencommunie 13 aug 19.00 uur Reuver Viering Maria ten Heme-

  lopnemeing Zegening Kroedwusj 14 aug 9.15 uur Maria ten Hemelopneming Beesel Zegening Kroedwusj 10.45 uur Maria ten Hemelopneming Reuver Zegening Kroedwusj 13.30 uur Doopviering Reuver voor

  Lambertusparochie 4 sept 10.45 uur H.Mis Reuver met

  Philharmonisch Gezelschap 11 sept 13.30 uur Doopviering in Reuver voor

  Fatimaparochie 1 okt Bedevaart Kevelaer

  Agenda vieringen

  w w w . p a r o c h i e s b e e s e l . n l

  Het Parochieblad ‘t KLÖKSKE wordt uitgegeven door het Parochiecluster Beesel – Reuver – Offenbeek en verschijnt eenmaal per maand. Redactieadres: Karel Doormanlaan 4, 5953 EM Reuver; telefoon 077-4741265

  Bereikbaarheid pastoor: telefoon: 077-4741265 Indien pastoor niet bereikbaar is (alleen in dringende gevallen): SOS telefonische hulpdienst: telefoon 077- 3518889

  Openingstijden parochiebureaus: Beesel Kerkplein1 tel. 4741308; geopend vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Reuver Past. Vranckenlaan 6 tel. 8504330; geopend dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur Offenbeek Pater Claretstraat 2 tel.4741422; geopend dins. t/m donderdag van 9.30 tot 11.30 uur

  Colofon

  Personalia GEDOOPT

  Reuver; 5 juni; Benthe Derks

  Offenbeek 5 juni: Remi Bos en Jaely Linan OVERLEDEN

  Reuver 6 juni; Jeu Vissers 78 jaar 15 juni; Odilia van Willick-Janssen 85 jaar

  Laatste Eucharistieviering in de Fatimakerk op zaterdag 09 juli 2016

  Op een waardige wijze werd op zaterdag 09 juli voor de laatste keer Eucharistie gevierd in de Fatimakerk. De hoofdcelebrant was Mgr. F. Wiertz, geassisteerd door deken J. Spee en onze pastoor Cesar Tablon. De plech- tige viering werd opgeluisterd door het Herenkoor en St. Gertrudiskoor van Beesel, het Herenkoor en St. Lam- bertuskoor van Reuver en ons eigen kerkkoor van Offenbeek. Tijdens de plechtige intocht werd het passende lied gezongen: ‘Wij treden biddend in uw licht, op U is onze hoop gericht dat alles wat op aarde leeft ten allen tijd uw liefde geeft’. De alom bekende Gregoriaanse 8ste mis werd alterne- rend gezongen met het 3de Credo. Ook werden er verschillende meer- stemmige liederen gezongen. In zijn homilie ging de Bisschop onder meer in op de tekst van het Evange-

  lie waar een wetgeleerde aan Jezus vroeg; “Meester wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?” En Jezus verwees hem naar de wet, wat leest ge daar? De wetgeleerde sprak: “Gij zult de Heer, uw God beminnen met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand, en uw naaste gelijk uzelf.” Hierop vroeg de wetge- leerde weer aan Jezus: En wie is mijn naaste?” En nu vertelde Jezus hun de gelijkenis van de Barmhartige Sama- ritaan. : “Een reiziger is onderweg van Jeruzalem naar Jericho en valt in handen van rovers, ze plunderden en mishandelden hem en lieten hem vervolgens halfdood liggen. Bij toeval kwam er een priester langs, hij zag hem wel maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een Leviet. Toen kwam er een Samaritaan, hij

  zag hem en kreeg medelijden en hij deed er alles aan om hem te helpen en zorgde goed voor hem. Dan vraagt Jezus: “Wie van deze drie lijkt u de naaste te zijn?” De wetgeleerde ant- woordde: “Die hem barmhartigheid getoond heeft.”En Jezus sprak: “Ga dan en doet gij evenzo.” De bood- schap die de bisschop ons mee wil- de geven was, niet wegkijken maar daar waar we kunnen en nood zien een helpende hand reiken en onze naaste zien, niet wegkijken maar ze aannemen zoals we zelf ook geaccep- teerd willen worden door anderen, niet wegkijken maar Jezus vinden in de Barmhartige Samaritaan en Hem navolgen. Na de preek van de Bisschop werd het Credo gezongen en tijdens de voorbe- de werd gebeden voor allen die in de Fatimakerk zijn Gedoopt, Gevormd,

  de Heilige Communie mochten ont- vangen en het Ja-woord aan elkaar hebben gegeven en voor hen die van- uit de Fatimakerk hun Uitvaartdienst hadden. Aan het einde van de viering werd het altaar ontbloot, de altaar- steen verwijderd en werd door de koren het Ave Maria gezongen. Toen het Allerheiligste uit het tabernakel werd genomen zongen de koren het lied: Grosser Gott wir loben Dich. Met Jezus in het midden trok men de kerk uit, de klokken begonnen te luiden en toen iedereen buiten was gingen de deuren langzaam dicht. Het Tantum Ergo werd gezongen en de klokken vielen stil. Daarna opstelling van de processie; kruisdrager en misdienaars met flambouwen, pastoor met het Allerheiligste en misdienaars met de relikwie van Pater Claret en altaar reli- kwie, de Deken en de Bisschop met

  de beminde gelovigen en aan het einde het Fatimabeeld met communi- cantjes. De rozenkrans biddend trok de stoet naar de St. Lambertuskerk alwaar onder het luiden van de klok- ken de groep welkom werd geheten. Het Fatimabeeld werd midden in de kerk geplaatst, na het zingen van het Tantum Ergo en de zegen met het Allerheiligste door onze pastoor, zon- gen alle aanwezigen het Fatimalied . En zo kwam er een einde aan een zin- gend en biddend getuigenis van allen die deelnamen aan de dankviering bij gelegenheid van de sluiting van de Fatimakerk. Pastoor Cesar nodigde alle aanwezigen uit om in het Paro- chiehuis samen koffie te drinken met een lekker stukje vlaai erbij.

  Wow, wat ein coole kerk! Vol verbazing keek ’n Offenbeekse commu- nicant rond, staande op de drempel van de Lambertuskerk. Hij had zojuist samen met enige andere communicanten meegelopen in de