5
Muzica : Antonio Vivaldi – “Anotimpurile”

Fenomene

  • Upload
    ana-gri

  • View
    68

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Fenomene

Muzica : Antonio Vivaldi –

“Anotimpurile”

Page 2: Fenomene

Aurora borealaAurora boreala ( polară) ( polară) a fascinat mereu a fascinat mereu omenirea, iar cercetomenirea, iar cercetăătorii s-au torii s-au îîntrecut ntrecut îîn explican explicaţţii ii privind formarea ei.privind formarea ei.

EEste un fenomen optic ce constă într-o strălucire ste un fenomen optic ce constă într-o strălucire intensă observată pe cerul nocturn în regiunile din intensă observată pe cerul nocturn în regiunile din proximitatea zonelor polare, ca rezultat al proximitatea zonelor polare, ca rezultat al impactului particulelor de vânt solar în câmpul impactului particulelor de vânt solar în câmpul magnetic terestru.magnetic terestru.

Page 3: Fenomene

Fenomenul nu este Fenomenul nu este exclusiv terestru, fiind exclusiv terestru, fiind observat şi pe alte observat şi pe alte planete din sistemul planete din sistemul solarsolar..

Page 4: Fenomene

Eclipsa Eclipsa este este îîntunecarea unui corp ceresc. ntunecarea unui corp ceresc. Apare cApare câând umbra unui obiect din spand umbra unui obiect din spaţţiu cade pe iu cade pe un altul sau cun altul sau câând un obiect trece prin fand un obiect trece prin faţţa altuia, a altuia,

blocblocâând lumina. nd lumina. Eclipsa solarEclipsa solarăă are loc care loc câând nd LLunauna trece printre trece printre

SoareSoare şşi i PPăămmâântnt..Eclipsa lunarEclipsa lunarăă are loc care loc câând nd LLunauna trece prin umbra trece prin umbra

PPăămmâântuluintului..EEclipsa solarclipsa solarăă totaltotalăă este este una dintre cele mai este este una dintre cele mai

impresionante vederiimpresionante vederi : : un nimb de lumini un nimb de lumini îînconjoarnconjoarăă SoareleSoarele îîntunecat. ntunecat. Acest nimb este Acest nimb este

corona Soareluicorona Soarelui. . EEclipsa solarclipsa solarăă nu trebuie privit nu trebuie privităă direct, deoarece direct, deoarece

radiaradiaţţiile solare pot afecta ochii.iile solare pot afecta ochii.

Page 5: Fenomene

„„A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii,dar a face ceva pentru salvarea naturii,atât de atât de ameninţată azi, înseamnă să contribui la fericirea ameninţată azi, înseamnă să contribui la fericirea omenirii.”omenirii.” (Eugen A.Pora) (Eugen A.Pora)

„ „ Învăţaţi-i pe Învăţaţi-i pe copiiicopiii voştri ce i-am învăţat pe ai voştri ce i-am învăţat pe ai noştri: că noştri: că pământulpământul este este mama noastrămama noastră. Tot ce i se . Tot ce i se întâmplă pământului, va ajunge să li se întâmple şi întâmplă pământului, va ajunge să li se întâmple şi copiilor acestui pământ.Nu copiilor acestui pământ.Nu pământulpământul aparţine aparţine omuluiomului, ci , ci omulomul aparţine aparţine pământuluipământului. . OmulOmul este firul este firul care ţese care ţese drama vieţiidrama vieţii şi ceea ce-i face pământului îşi şi ceea ce-i face pământului îşi face lui însuşi.”face lui însuşi.” ( Sieux Seattle)( Sieux Seattle)