Click here to load reader

Felix Mendelssohn Bartholdy Elias, op. 70 · PDF file Mendelssohn Bartholdy Elias, op. 70 Martina Schilling, Sopran Alexandra Paulmichl, Alt ... Sinfonia Nova Bettina Strübel, Leitung

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Felix Mendelssohn Bartholdy Elias, op. 70 · PDF file Mendelssohn Bartholdy Elias, op. 70...

 • Eintritt: 18 € / 13 €, Erm. um 6 € VVK: OF InfoCenter Salzgäßchen 1 und Chormitglieder Einlass ab 16:15 Uhr

  www.offenbacher-kantorei.de

  Felix Mendelssohn Bartholdy

  Elias, op. 70 Martina Schilling, Sopran Alexandra Paulmichl, Alt Christian Rathgeber, Tenor Miroslav Stricevic, Bariton

  Offenbacher Kantorei Sinfonia Nova

  Bettina Strübel, Leitung

  KULTUR

  BÜRO

  Bil d:

  Gu dr

  un W

  ey ric

  h

  Sonntag, 19. November 2017 17 Uhr, Markuskirche,

  Obere Grenzstraße 90, Offenbach

 • Of fen

  ba ch

  er Ka

  nt or

  ei

  He rz

  lic he

  Ei nla

  du ng

  zu m Ko

  nz er t „ Eli as “

  So nn ta g, 19

  . N ov em

  be r 2

  01 7, 1 7 Uh

  r Ma

  rk us kir

  ch e, Ob

  er e G

  re nz st r. 9

  0, O ffe

  nb ac h

  Be su ch en Si e z

  ur Ei nf üh

  ru ng au

  ch u ns er e B

  eg lei t-

  ve ra ns ta ltu

  ng am

  Die

  ns ta

  g, de

  m 14

  .1 1.

  20 17

  um 19

  :3 0 U

  hr

  in de

  r L ut

  he rk

  irc he

  , W ald

  st r. 7

  4 i n O

  ffe nb

  ac h.

  Sie hö

  re n E

  lia s i m Ju

  de nt um

  , C hr ist

  en tu m u nd im

  Or at or ium

  m it Pr of. Dr . F re de re k M

  us all , P ro f. R

  ain er

  Ke ss ler

  u nd di e O

  ffe nb ac he r K

  an to re i u nt er de

  r Le itu

  ng vo

  n B et tin

  a S trü

  be l. E

  int rit t f re i.

  ww w. of fe nb ac he r-k

  an to re i.d e