Fejleszt£©sek Kom£Œrom-Esztergom megy£©ben 2003-2009 k£¶z£¶tt ... Dr. Voit P£Œl, a megyei k£¶nyvt£Œr

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Fejleszt£©sek Kom£Œrom-Esztergom megy£©ben 2003-2009...

 • TÉMA

  TÁMOP projektnyitó a József Attila Megyei Könyvtárban

  2010. október 4-én, a 39. Komárom-Esztergom

  megyei könyvtári hét programjait megelőzően

  került sor a József Attila Megyei Könyvtár

  TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0014 „Tudásdepó-

  Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális

  és informális képzési szerepének erősítése az

  élethosszig tartó tanulás érdekében című pá-

  lyázatának projektmegnyitójára. A „Komárom-

  Esztergom megye meghatározó gyűjteményű

  könyvtárainak összefogása szolgáltatásaik fej-

  lesztésére, az olvasás népszerűsítésére, az is-

  meretek terjesztésére az élethosszig tartó ta-

  nulás jegyében, képzett könyvtári szakemberek

  közreműködésével” címet viselő projekt kon-

  zorciumi tagjai az Esztergomi Hittudományi

  Főiskola, az Esztergomi Főszékesegyházi

  Könyvtár és a Komárom-Esztergom Megyei

  Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága.

  Dr. Voit Pál, a megyei könyvtár igazgatójának

  köszöntője után Török Ádám, a Komárom-

  Esztergom Megyei Önkormányzat intézményi

  főosztályvezetője elmondta, hogy a pályázat

  céljai és az abban megfogalmazott, vállalt fel-

  adatok messzemenően élvezik a megyei ön-

  kormányzat támogatottságát.

  Az élethosszig tartó tanulás lehetőségének

  biztosítása és az olvasás megszerettetése min-

  denkinek érdeke. Előbbit a megyei könyvtár ha-

  ladó internet tanfolyamai, utóbbit a babakönyv-

  program segíti megvalósulni a számtalan egyéb

  gyermekprogram és táboroztatás mellett.

  Az 58 millió forintos uniós támogatásból

  webfejlesztésekre is sor kerül: megújul a me-

  gyei könyvtár honlapja, a gyermekkönyvtár

  speciális, (két) korosztályra szabott felülettel

  kívánja a gyermekek figyelmét magára fel-

  hívni. A konzorciumi tagok az elkövetkező ti-

  zennyolc hónap alatt közös katalógust hoznak

  majd létre.

  A vállalások között szerepel továbbá a tatabá-

  nyai kistérség községi könyvtárainak állo-

  mány-feldolgozása, valamint a könyvtárosok

  kezdő és haladó angol nyelvtanfolyama.

  Sörény Edina, a NEFMI vezető tanácsosa a

  21. századi korszerű tudástárak megvalósításá-

  nak felelősségéről, lehetőségeiről és a várható

  hatásokról beszélt. A jövő könyvtárhasználói

  számára meg kell teremteni az esélyegyenlősé-

  get, a helyszín- és időkorlátoktól független

  szolgáltatások, valamint a naprakész informá-

  ciók elérését. A megváltozott felhasználói igé-

  nyekhez alkalmazkodni a könyvtárak számára

  kihívást jelent, versenyképességüket kell szem

  előtt tartani. A hazai és uniós forrású fejleszté-

  sekkel már felmutathatók eredmények (pl.

  ODR, KSZR, „Portál Program”). A TIOP

  1.2.3. pályázaton nyolcvanhét, míg a TÁMOP

  3.2.4. 2008/2009. során százhét könyvtár fej-

  lesztései valósulhatnak meg, miközben egyéb

  uniós forrású pályázatok is megjelentek. Közös

  cél az elégedett olvasó.

  A projektnyitó konferencia kínált alkalmat a

  József Attila Megyei Könyvtárban újonnan ki-

  alakított „ökosarok” megnyitására és bemu-

  tatására. Míg a konzorciumi tagok és a pályá-

  zatíró cég képviselője szűkebb körben egyez-

  tettek, addig a széles nyilvánosság a könyvtár

  küllemében is hangulatos részlegével ismerke-

  dett. A napjainkra központi és létkérdéssé vált,

  a fenntarthatósággal összefüggő kérdésekre

  szeretné a könyvtár felhívni a figyelmet minél

  szélesebb körben. A szemlélet mellett magát

  elkötelező intézmény jellegénél és látogatott-

  ságánál fogva maximálisan be tudja tölteni a

  közvetítő szerepét. Az ökogyűjtemény termé-

  szetes anyagokból készült, kényelmes bútorok

  között böngészhető, lapozgatható.

  Kissné Anda Klára, JAMK (Tatabánya)

  TÉKA

 • - 2 -

  A Lábatlani Kistérségi Helytörténeti

  Kerekasztal 35. vándorgyűlése

  2010. augusztus 13-án a kerekasztal tagjai és a pártoló tagok a 35. alkalommal szervezett vándorgyűlés al-

  kalmából Tardos községbe látogattak. A templom előtti téren Motil László és Antal Regina helytörténé-

  szek, valamint dr. Horváth Géza, a József Attila Megyei Könyvtár munkatársa a község történetével és ne-

  vezetességeivel ismertették meg a kutatókat.

  A falu határában a XII. századtól mind a mai napig bányásszák az országosan ismert vörös mészkövet.

  Innen szállították a kőanyagot többek között Beatrix királyné budai és visegrádi építkezéseihez. Az 1775-

  ben felszentelt barokk stílusú Szent Mária Magdolna-templom bejáratánál, az évszámmal jelzett vörös

  mészkőkeret fölött Mária Terézia címere, a jobb és bal oldali fülkékben Szent Borbála, a bányászok, vala-

  mint Szent Vendel, a pásztorok védőszentjének szobra látható.

  A gazdagon berendezett templomnak négy mellékoltára van, főoltárát vörös márványból 1953-ban Ju-

  hász Sándor kőfaragó készítette. Az egyhajós templom helyi védelem alatt áll.

  Előtte a téren egy süttői mészkőből faragott katonaszobor látható. Az 1991-ben állított II. világháborús

  emlékmű, amely az első volt a megyében, Vörös Gábor és Géber János alkotása.

  A tardosi születésű Fekete Lajos (1891–1969) Kossuth-díjas történész, turkológus, nyelvész és aka-

  démikus emlékére berendezett emlékház és múzeum technikai okok miatt sajnos nem volt látogatható.

  Emléktáblája előtt dr. Horváth Géza idézte fel a helytörténet számára is kiváló kézikönyveket írt jeles

  tudós munkásságát, emberi vonásait, tardosi kötődéseit. Itt 1994 óta iskola is őrzi a nevét.

  A professzor a török paleográfia és diplomatika nemzetközi szaktekintélyének számít. Máig ható

  forrásmunkája Az esztergomi szandzsák 1570. évi adóösszeírása (1943), amely a környék helytörténé-

  szei által ma is gyakran forgatott, a megyei könyvtár elektronikus könyvtárában olvasható (http://

  www.jamk.hu/ek/public /09012702/esztergomi_szandzsak.pdf).

  A délután méltó befejezéseként a festői fekvésű Malom-völgyben a kutatókat foglalkoztató témák

  megbeszélése előtt megemlékeztünk a nemrég elhunyt helytörténész kollégáról, Wagenhoffer Vilmos

  barátunkról. Nádasiné Balatoni Anna, nyugdíjas könyvtáros (Lábatlan)

  Dr. Horváth Géza, JAMK (Tatabánya)

  A Lábatlani Helytörténeti Kör 36. találkozója Dorogon

  2010. szeptember 10-én, Dorogon Kovács Lajos (1949–) szerkesztő, tanár értő kalauzolásával ismer-

  kedtünk a város helytörténeti érdekességeivel, értékeivel.

  A kolónián tett látogatás a Bányász emlékházban vette kezdetét. Itt a bányatelep (később Schmidt

  Sándor-lakótelep) múltja és jelene tárult elénk. Az 1983-ban nyílt múzeum relikviái között járva egy

  mára csaknem kihalt szakma történetébe, valamint a nagy elődök munkássága nyomán kibontakozott

  településfejlődés folyamatába nyertünk bepillantást.

  Utunk második állomása a Gáthy Zoltán (1894–1972) tervei alapján 1923–29 között épült Mun-

  kásotthonban folytatódott. A kulturális központ 1945 után vette fel József Attila nevét. A monu-

  mentális épület teljes felújítása 2007-ben fejeződött be. Képzőművészeti alkotásai között megcsodál-

  tuk a Haranghy Jenő (1894–1951) és Furlán Ferenc (1935–1998) alkotta üvegmozaik ablakot.

  Megtekintettük az ugyancsak Gáthy tervei szerint készült és 1931-ben felszentelt bányatemplomot.

  Oltárképét és külső szobrait Mátrai Lajos (1875–1965) szobrász, éremművész alkotta. Ugyancsak ő

  készítette 1938-ban a templom közelében állt szénoltárt. Az eredeti a II. világháborúban megrongáló-

  dott, mi csak a helyén álló „jubileumi” Bányászemlékművet, Árvai Ferenc (1935-2004) szobrász, fes-

  tőművész alkotását tekinthettük meg.

  Látogatásunkat a Német Nemzetiségi Emlékházban fejeztük be. A több mint százéves volt helyi

  sváb porta felújításával 2001-ben készültek el. A két utcára nyíló épületben és udvarán a helyi német-

  ség közel háromszáz éves történetét a rendszerezett tárgyak és egyéb dokumentumok szimbolizálják.

  Bár az időjárás „nem fogadott kegyeibe”, színvonalas programon gazdagíthattuk ismereteinket.

  Dr. Horváth Géza, JAMK (Tatabánya)

 • - 3 -

  A XXXIX. könyvtári hét Komárom-Eszter-

  gom megyében: családoknak az olvasásért

  A 39. Komárom-Esztergom megyei könyvtári

  hét rendezvényei az „országos családi könyvtári

  napok” keretében 2010. október 4‒10. között

  szerveződtek. „A kultúra és az olvasás szerepe

  a mentáli