FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA DOKUMENT ... okvirnog...¢  federalno ministarstvo finansija/financija

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA DOKUMENT ... okvirnog...¢  federalno...

 • FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA

  DOKUMENT OKVIRNOG BUDŢETA

  2018. - 2020.

  Sarajevo, oktobar 2017.g

 • SADRŢAJ

  Rezime ..................................................................................................................................................... 1

  Poglavlje 1- Uvod u Dokument okvirnog budţeta Federacije BiH za period 2018. - 2020. godina ....... 3

  Poglavlje 2 - Makroekonomski trendovi i kretanja u srednjoročnom periodu .......................................... 4

  2.1. Eurozona i neposredno okruţenje .......................................................................................... 4

  2.2. Makroekonomski trendovi i projekcije u BiH ............................................................................ 6

  2.3. Makroekonomska kretanja u Federaciji BiH za period od 2013. - 2016. godine ................... 10

  2.4. Makroekonomski indikatori Federacije BiH za period 2018. -2020. godine .......................... 12

  2.4.1. Ekonomski rast u Federaciji BiH .................................................................................... 12

  2.4.2. Industrijska proizvodnja u Federaciji BiH....................................................................... 13

  2.4.3. Tržište rada .................................................................................................................... 13

  2.4.4. Cijene i inflacija .............................................................................................................. 14

  2.4.5. Bankarski krediti i depoziti ............................................................................................. 15

  2.4.6. Investicije ....................................................................................................................... 16

  2.5. Strateški okvir i ciljevi makroekonomske politike Federacije BiH .......................................... 17

  Poglavlje 3 - Srednjoročne porezne politike .......................................................................................... 19

  3.1. Ostvarenje javnih prihoda u 2016. godini, revidirana procjena za 2017. godinu i plan za

  srednjoročni period 2018. - 2020. godina .......................................................................................... 20

  3.2. Indirektno oporezivanje na nivou BiH i raspodjela prihoda ........................................................ 22

  3.2.1.Projekcije prihoda od indirektnih poreza u periodu 2017. – 2020. godine ........................... 23

  3.2.2. Raspodjela prihoda od indirektnih poreza u Federaciji BiH ................................................ 27

  3.3.Direktni porezi .............................................................................................................................. 32

  3.3.1. Porez na dobit ..................................................................................................................... 32

  3.3.2. Porez na dohodak ............................................................................................................... 33

  3.3.3. Porez na imovinu ................................................................................................................. 34

  3.3.4. Neporezni prihodi ................................................................................................................ 34

  3.4. Prihodi Vlade Federacije BiH...................................................................................................... 35

  3.5. Budţeti kantona i jedinica lokalne samouprave ......................................................................... 36

  3.6. Vanbudţetski fondovi ................................................................................................................. 37

  3.7. Direkcije za ceste ....................................................................................................................... 38

  3.8. Rizici po projekcije prihoda ......................................................................................................... 39

  3.9. Prioriteti u oblasti fiskalne politike i javnih prihoda ..................................................................... 40

  Poglavlje 4 – Upravljanje rashodima na nivou Vlade Federacije BiH ................................................... 43

  4.1. Politika rashoda .......................................................................................................................... 43

  4.2. Opća struktura rashoda i trendovi .............................................................................................. 44

  4.3. Struktura projekcije budţetske potrošnje za period 2018. – 2020. godine ................................ 46

  4.4. Tekući rashodi ............................................................................................................................ 49

  4.4.1. Plaće i naknade u javnom sektoru ...................................................................................... 49

  4.4.2. Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge ............................................................................ 50

  4.4.3. Tekući transferi i drugi tekući rashodi .................................................................................. 50

  4.4.4. Kapitalni transferi ................................................................................................................. 53

 • 4.4.5. Kapitalna potrošnja .............................................................................................................. 54

  4.5. Stanje duga u Federaciji BiH ...................................................................................................... 55

  4.5.1. Dug Vlade Federacije BiH ................................................................................................... 57

  4.6. Unutrašnji dug Vlade Federacije BiH ......................................................................................... 58

  4.6.1.Тrеzоrski zаpisi Federacije BiH ............................................................................................ 59

  4.6.2. Obveznice Federacije BiH ................................................................................................... 60

  4.6.3. Оbаvеzе pо оsnоvu rаčunа stаrе dеviznе štеdnjе ............................................................. 61

  4.6.4. Оbаvеzе pо оsnоvu rаtnih potraživanja .............................................................................. 61

  4.6.5. Obaveze prema dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije

  BiH i za neizmirene plate i naknade .............................................................................................. 61

  4.6.6.Projekcija otplate unutrašnjeg duga ..................................................................................... 62

  4.7.Vanjski dug Federacije BiH ......................................................................................................... 62

  4.7.1. Projekcija otplate vanjskog duga Federacije BiH ................................................................ 63

  4.8. Pregled ulaganja u projekte ........................................................................................................ 64

  Poglavlje 5 – Budţetski prioriteti za period 2018. – 2020. godina ......................................................... 67

  5.1. Projekcije Budţeta Federacije BiH za naredne tri godine .......................................................... 68

  5.2. Dostavljanje i analiza finansijskih zahtjeva budţetskih korisnika ............................................... 70

  5.2.1. Budžetska Instrukcija br. 1 za period 2018. – 2020. godine ............................................... 70

  5.2.2. Analiza finansijskih zahtjeva budžetskih korisnika .............................................................. 71

  5.3. Prioriteti potrošnje Vlade Federacije BiH .................................................................................... 73

  5.3.1. Utvrđivanje predloženih prioriteta potrošnje ........................................................................ 73

  5.3.2. Inicijative za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja ...................................................... 74

  5.4. Gornje granice rashoda budţetskih korisnika Vlade Federacije BiH za .................................... 76

  period 2018. – 2020. godina po sektorima ........................................................................................ 76

  5.4.1. Opće javne usluge ............................................................................................................... 77

  5.4.2. Javni red i sigurnost ............................................................................................................. 77

  5.4.3. Ekonomske usluge .............................................................................................................. 77

  5.4.4. Zaštita životne sredine ................................................................................................... 77

  5.4.5. Stambeni i zajednički poslovi .............................................................................................. 77

  5.4.6. Zdravstvo .....................................................