of 11 /11
1 MEĐUSVEUČILIŠNI STUDIJ MEDITERANSKA POLJOPRIVREDA PEDOLOGIJA Doc.dr.sc. Aleksandra BENSA i Dr.sc. Boško MILOŠ Tema: Faze u pedološkom istraživanju Aut rizir n pr z nt cij P E D O L O G I J A Split, 2011/12. M&M Autorizirana prezentacija Specifičnost pedosfere i pedoloških istraživanja Raznolikost pedosfere i prostorna varijabilnost svojstava tla čine pedološka istraživanja jako kompleksnim i skupim, a često i dugotrajnim i stoga ih je potrebno temeljito i pažljivo planirati i provoditi. Raznolikost tipova tla - vertikalna anizotropnost pedosfere

Faze pedoloških istraživanja

Embed Size (px)

Text of Faze pedoloških istraživanja

 • 1

  MEUSVEUILINI STUDIJ

  MEDITERANSKA POLJOPRIVREDA

  P E D O L O G I J A

  Doc.dr.sc. Aleksandra BENSA i Dr.sc. Boko MILO

  Tema: Faze u pedolokom istraivanju

  Aut rizir n pr z nt cij

  P E D O L O G I J A

  Split, 2011/12.

  M&M

  Autorizirana prezentacija

  Specifinost pedosfere i pedolokih istraivanjaRaznolikost pedosfere i prostorna varijabilnost svojstava tla ine pedoloka istraivanja jako kompleksnim i skupim, a esto i dugotrajnim i stoga ih je potrebno temeljito i paljivo planirati i provoditi.

  Raznolikost tipova tla - vertikalna anizotropnost pedosfere

 • 2

  Osnovna pedoloka karta M=1:50 000

  Prikazuju prostorni raspored razliitih tala - horizontalnu varijabilnost pedosfere

  Pedoloke karte

  FAZE PEDOLOKIH ISTRAIVANJA

  FAZE U TIPINOM PEDOLOKOM ISTRAIVANJA

  1 P i1. Pripremna

  2. Terenska

  3. Kameralna i laboratorijska

 • 3

  - Definiranje potreba istraivanja: Tko treba istraivanja i zato?(podruje istraivanja, problematika i svrha istraivanja)

  - Definiranje razmjere karte, plana i intenziteta uzorkovanja, vrste kartiranih jedinica, organizacijska i tehnika pitanja (oprema i alat)

  1. PRIPREMNA FAZA

  j g j p j ( p )

  - Prikupljanje i analiza postojeih podataka (pedoloki, geoloki, klimatski, vegetacijski, land use,)

  - REKOGNOSCIRANJE TERENA

  - IZBOR MJESTA ZA KOPANJE PROFILA

  - OTVARANJE PROFILA

  2. TERENSKA FAZA

  - OPIS PROFILA

  - UZIMANJE UZORAKA TLA

  - FOTOGRAFIRANJE PROFILA I OKOLICE

  - KARTIRANJE:

  - IZRADA LEGENDE

  - IZVLAENJE GRANICA IZMEU POJEDINIH TIPOVA TLA

  - UCRTAVANJE LOKACIJA PROFILA

 • 4

  Poetna faza rada na terenu, zapravo obilazak i upoznavanje terena. Slui i da se izvre dopune i izmjene programa i metodika rada.

  REKOGNOSCIRANJE TERENA

  Vri se tako da se istraivano podruje jednom ili vie puta

  marutno proe.

  U toku rekognosciranja terena vri se osmatranje svih

  pedogenetskih faktora.

  IZBOR MJESTA ZA KOPANJE PEDOLOKE JAME

  Pedoloku jamu treba otvoriti na mjestu koje dobro oslikava stanite istraivane lokacije.

  OTVARANJE PEDOLOKOG PROFILA

  Otvaranje slui za detaljno upoznavanje i izuavanje svojstava tla te uzimanje uzoraka tla i dr.

  1. Tehnike otvorenog pedolokog profila

  Kopanje pedolokog profila

 • 5

  2. Tehnike otvaranja profila sondom (Auger tehnike)

  OSNOVNI ILI GLAVNI PROFILI

  - otvaraju se na najtipinijim mjestima,

  VRSTE PEDOLOKIH PROFILA

  - kopaju se do matine podlogekopaju se do matine podloge,- detaljno se opisuju i

  - iz njih se uzimaju uzorci tla

  POMONI ILI POLUPROFILI

  - kopaju se do matine podloge ili neto plie

  - detaljno se opisuju

  - po potrebi i iz njih se uzimaju uzorci tla

 • 6

  Tipian pedoloki profil

  170-200 cm100 cm

  Dubina do matinog supstrata

  OPIS PROFILA (prema priruniku za terenska istraivanja)

  -UZIMANJE UZORAKA TLA

  -FOTOGRAFIRANJE PROFILA I OKOLICEFOTOGRAFIRANJE PROFILA I OKOLICE

 • 7

  UZIMANJE UZORAKA TLA

  Iz pedolokog profila

  Iz sondanih buotina i

  Uzimanje prosjenih (kompozitnih) uzoraka tla

  Uzimanjem uzoraka tla s veeg broja toaka uzorkovanja

  (sondom ili lopatom) dobiva se prosjeni (kompozitni) uzorak.

  uzorci se uzimaju sondom ili lopatom do dubine oraninog horizonta

  Dubina uzimanja uzoraka tla

  0-25 cm za oranice i vrtove, a

  0-30 i 30- 60 cm za vinograde i vonjake

  Uzimanje prosjenih (kompozitnih) uzoraka tla

  broj prosjenih uzoraka ovisi o heterogenosti proizvodne parcele

  prosjeni uzorak (cca 1 kg tla) se dobije mijeanjem pojedinanihuzoraka sa 10-25 mjesta

 • 8

  1. Sluajni raspored 2. Sistematski

  Sheme prostornog uzorkovanja

  3. Kombinirani pristup

  Sistematski (mreni) i zonirani pristup sakupljanja uzoraka tla

  - IZRADA LEGENDE

  E E E E

  KARTIRANJE

  Faze pedolokog kartiranja:

  - IZVLAENJE GRANICA IZMEU POJEDINIH TIPOVA TLA

  - UCRTAVANJE LOKACIJA PROFILA

  -KONTROLA KVALITETE

 • 9

  3. KAMERALNA I LABORATORIJSKA FAZA

  Prijenos kartografskih podataka u digitalnu geokodiranu

  bazu podataka

  Priprema uzoraka tla za laboratorijske analize Priprema uzoraka tla za laboratorijske analize

  Provedba laboratorijskih analiza

  Interpretacija rezultata terenskih i laboratorijskih istraivanja

  Izgradnja pedoloke geografske baze ukljuujui GIS slojeve (layers)

  Publiciranje

  Terenska oprema

  - Podloge (planovi, topografske karte, avio ili satelitski snimci)- Prirunici za terenska istraivanja (Opis profila)

  - Pribor i alat za kopanje profila,sondiranje i uzimanje uzoraka tla

 • 10

  GPS UREAJI

  GPS ureaji Handheld raunalo

  Kratki protokol za istraivanje tla

  Definiraj problematiku i svrhu istraivanja

  Odredi lokaciju za kopanje pedoloke jame

  I k j d l k jIskopaj pedoloku jamu

  Opii pedoloki profil

  Uzmi uzorke tla iz svakog horizonta

  Pripremi uzorke za laboratorijske analize

  Analiziraj uzorke u labosu

  d k lIzradi prikaz rezultata

 • 11

  Obrazac za opis profila tla i uzorkovanje tla