fashion magazine FOG

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This project is a product of cooperation three ateliers (Fashion Design, Advertising Photography and Graphic Design) Faculty of Multimedia Comunications, Tomas Bata University in Zlin.

Text of fashion magazine FOG

 • 5 frenchbreath

  fashion magazine

  1 l

  eden

  /n

  or 2

  013

 • 6 frenchbreath

 • 7 frenchbreath

  Jsoudveveci,ktermunikdynepochop:tajemstvstvorenadmskklobouk.

  CocoChanel

 • 8 frenchbreath

  ZLATASTOLARKOV

 • 9 frenchbreath

  ZLATASTOLARKOV

  KOLEKCEFRENCHBREATH

  MDA50.LET

 • 10 frenchbreath

 • Zlata Stolakov je mdn designrka, kter nyn studuje na Univerzit Tom Bati ve Zln, obor Design odvu. M za sebou studijn st na Nottingham Trent University v Anglii. Vy- studovala Stedn umlecko-prmyslovou kolu v Uherskm Hraditi.

  Zastnila se tak sout jako Shoot-ing Fashion Star, Brillance Fashion Talent, Dreft Fashion Week, Green design. M za sebou nkolik pehldek a vstav. Meme jmenovat msta jako jsou nap. Letit Ruzyn, Museum Boeny Nmcov, Kongresov centrum Zln, Kyjov, knihovna UTB Zln, Praha, nmst Bohumn, Bzenec, Pardubice.

  Ve sv tvorb se zamuje na konceptul-n mdu. M smysl pro detail, kter rozvj do cel kolekce. Tvrd, e je dleit dobe zvolen materil. Neboj se barev. Do sv tvorby dv kus sebe. V lovku chce vyvo-lat prostednictvm svch prac emoce, city, vzpomnky. Dokonal zpracovn je neodmys-litelnou soust model.

  fashion designer

  05 zlatastolarkov

 • 06 frenchbreath

 • kole

  kce

  Zlat

  ySt

  olar

  kov

  FR

  ENCH

  BRE

  ATH

 • 08 frenchbreath

  Vdy jsem byla fascinovna mdou. Zpsobem, jakm

  me komunikovat a zpochybovat konvenn pedstavy

  o osobnch tdch. Pojte se mnou objevit standard

  modernho svta. S francouzskm ndechem budete

  lapat po krse tchto at. Nechte za sebe mluvit

  obleen, kter vyprv v ivotn pbh. Mou prvn

  velkou inspirac se staly doplky 50. let. Ty ovlivnily

  celkov vzhled kolekce. Byly to klobouky, rukavice,

  ly i psky. Staly se dleitou soust kompletn

  pedstavy o kolekci. Kdy jsem pemlela nad bar-

  vami kolekce, tak jsem se rozhodla pro nesmrteln

  ernou, kter ve mn vyvolv nadasovost, eleganci,

  arm, tajemstv a atmosfru non Pae a blou, kter

  symbolizuje luxus, eleganci, vzneenost, ist linie

  a francouzsk rno.

 • 15 frenchbreath

  Nechtezasebemluvit oblecen,ktervyprvvivotn prbeh.

 • Kolekce je vytvoena ze ifonu, pleteniny a polyesteru.

  ifon byl jasnou volbou, pro vyjden, kter budete

  v sob nosit po zbytek svho ivota. Polyester je pevn

  forma, kter se nemn, stejn jako Francouzi, kte

  jsou hrd a vrn sv zemi a tradici.

  Pro veern aty? Miluji atmosfru non Pae, tm jak se rozz.

  Monost, jak si j vychutnat ve veernch hodinch je

  hned nkolik.

  Komu je kolekce urena?Pro vechny, co maj odvahu nosit nco novho a ne-

  obvyklho, ale pesto elegantnho.

  Prvn model pedstavuje body, rukavice, kuklu v jed-

  nom. Rukavice jsou typickm znakem elegance, kukla

  skrv vlasy a vyvolv ve vs touhu po poznn.

  Kontrast matu a lesku. Lesk pedstavuje kouzlo a no-

  blesu nonho ivota. Mat si udruje svou pirozenost,

  nenucenost. Dal st modelu je dlouh ifnov

  sukn, kter mrn skrv vae nohy. Pitom vy-

  padaj pod sexy. Vechno zakonuje pelerna v ble

  barv, kter je ve tvaru plmsce. Ten se houpe nad

  celou metropoli. pletov aty, kter jsou v pedn

  a zadn sti voln jsou dalm modelem. Typickou siluetou

  50. let jsou pespac hodiny. Celou siluetu jsem vak

  uvolnila. Dnes, u nen nic striktn dno.

  Cel model zavruje vce pohledov sako. Mou inspirac

  se stalo pnsk sako. To jsem petransformovvala

  do nov podoby. Ruce jsou v jednom momentu skryty.

  Rukv je vlenn do pednho a zadnho dlu, ale pro

  funknost celho modelu jsem nezapomnla na otvory

  pro ruce v pedn sti. Nyn se mete ponoit do

  atmosfry non Pae s krsnou hudbou v uch.

  Nechte se okouzlit mou kolekc, kter sebou pin

  vzruen po tom ji mt.

 • 17 frenchbreath

  photo/Pavel Jukfashiondesigner/Zlata Stolakovmodel/Veronika Kropov, Lucie Kropovhairstyling/Zlata Stolakov make-up/Jana Olehlov styling/Jana Olehlov, Zlata Stolakov

  Nechteseokouzlitmou kolekc,

  ktersebouprinvzruen

  potomjimt!

 • 18 frenchbreath

 • 19 frenchbreath

 • 20 frenchbreath

 • 21 frenchbreath

  Mda umonuje enm bt stle tmi, a prece nikdy stejnmi.

  Senta Bergerov

 • 22 frenchbreath

 • 23 frenchbreath

 • 18 mda50.let

 • 25 frenchbreath

  MDA

  50.

  LET

 • 20 mda50.let

  Mda 50. let vyjadovala kulturn vysplost a ekonomick

  podmnky. Odv se stal vrazem svobody a tvr sly

  jednotlivce a jeho vztahu k ostatnm a cel spolenosti.

  Odvem se dal vyjdit postoj ke spolenosti. Snaha

  kontrolovat zpsob oblkn zabraovala pirozenmu

  vvoji mdy, a stv se znakem autority. Nali se

  i mravokrci, kter vytali obanm pepych. Po vlce

  byla tk doba pro vechny, proto se propagoval hos-

  podrn styl ivota. Bylo nezbytnost etit.

  V 50. ltech dochz v md, stejn jako ve spolenosti,

  k rychlm promnm. Objevuje se tzv. abeceda siluet,

  kdy jsou siluety symbolizovny psmeny. Kopie Di-

  orovch model New Look v siluet pespacch hodin

  se na americkm trhu obejvuj pod znakou Monsieur X.

  Tato silueta podtrhuje tvary enskho tla pes poprs,

  zk pas, a k irok nabran sukni. Od potku 50.

  let pichzej na trh nov materily, kter byly vyvinuty

  bhem druh svtov vlky, jako nhraka za pvodn

  prodn materily. Tyto nhraky se staly nenahra-

  ditelnmi a vyuvaj se i v souastn dob.

 • 27 frenchbreath

 • 28 frenchbreath

  Tytodvebarvyjsou kontrasty mezitm,conm

  Par nabz dnesapredcasy.

  photo/Pavel Jukfashiondesigner/Zlata Stolakov

  model/Veronika Kropov, Lucie Kropovhairstyling/Zlata Stolakov

  make-up/Jana Olehlov styling/Jana Olehlov, Zlata Stolakov

 • 23 mda50.let

  Vliv mdyDo mdy se opt dostvaj retro styly a 50. lta, co

  kupodivu vtina en odmtala nosit. eny se dlily na

  nkolik skupin. Jedna skupina chtla nosit modern,

  druh zas exotickou a tet sportovn mdu. Bylo mon

  si vybrat, jednotn styl pestal existovat. V esku jsou

  dva typy lid. Ti, kte se chtj odliovat a bt originln,

  a ti druz, kte jsou konvenn. Je to dno typem

  osobnosti, ekonomickmi podmnkami, tradic, ale i tm,

  e jsme byli po dlouhou dobu odznut od svtov

  extravagantn mdy.

  Souasn mda 20. stoletV souasn dob 21. stolet jsou mdn trendy smsic

  trend pedchzejcch obdobch. V prbhu doby se

  mn a zdokonaluj materily. Jedn se o veker

  obleen a doplky, kter jsou star, originln

  a kvalitn. Mezi mdnmi styly, se nejvce tomuto podob

  styl vintage9, je je vrnou kopi 30. a 60. let (glam-

  our10 a retro styl). Pokud by nkdo chtl nosit opravdu

  originln kousek jako star kostm, tek, klo-

  bouk, kabt i psanko z t doby, musel byhledat

  ve staroitnostech a specializovanch prodejnch. Je

  ale teba potat s tm, e tato mda nen zrovna

  nejlevnj, tedy pokud se jedn o originly od znmch

  nvrh a znaek jako je Valentino, Prada, Burberry.

  Vliv historie na souasnou mduMda m v kad dob sv specifick znaky a prvky

  s kadm dalm rokem je mda odlehenj, jednodu

  a praktitj, pesto v n nalzme detaily z his-

  torickch odv. Nvrhi se inspiruj dobami minulmi.

  Jednodue eeno, souasn mda je sms styl z dob

  minulch, le upravench do novodob podoby. Otzkou

  je, zda tento zpsob mdy je ten prav. Nejspe ano,

  po ulicch chod spousta lid, vzjemn se odliujcch,

  vyjadujcch svj pocit a postoj k ivotu.

 • 30 frenchbreath

 • 25 mda50.let

 • 26 mda50.let

 • 26 mda50.let

 • 28 mda50.let

  Oblkn je star jako lidstvo samo, ale mda se povauje za vmysl poslednho stolet. Nen to vak pln pravda, ve vech dobch psobily vlivy okol na oblkn lid a nejen na oblkn, ale i na styl mluvy. Prost lid se nechali ovlivovat bohatmi i vldnouc vrstvou a tito se zase ne-chvali ovlivovat poznatky, kter pichzely ze vzdlench zem, prostednictvm kupc, posl a potulnch muzikant. Jednodue eeno bohat se chtli odliit od nemajetnch, vzdlan od nevzdlanch, spn od nespnch a vlastn kad od kadho, ale pitom chtli patit do urit skupiny.

  V novovku se spojuje nvrh, vrobce, prodejce vzjemn se ovlivuj a systematicky pracuj na astjch obnovch oacen. Vytvej sami nov idoly a vzory. Dcera nechce nosit to, co jej matka a vytv se tak i mda nejen pro spoleensk vrstvy, ale i pro vkov kategorie vetn dt. Vytvej se i nov ikony nap. podle Merilyn Mon-roe, Cindy Craford, Brigit Bardot atd. Tmto zpsobem se stv to, e obleen se nemn pro jeho funkn nepouitelnost, ale u jen proto, e nen mdn. Kadm rokem se toto obdob zkracu-je. Co se nosilo loni, se ji nenos.

 • 35 frenchbreath

 • 36 frenchbreath

  Mda je kolsn mezi touhou nosit to, co vechny ostatn, a touhou nosit neco, co nem dn jin.

  Vclav Duek

 • 37 frenchbreath

 • 38 frenchbreath

  ZLATASTOLARKOV fashion designer

 • 39 frenchbreath

  PAVELJURK

  LENKAOPLKOVgraphic designer

  photographer

 • fashion magazine

  asopis vydv:

  Vazbu a grafickou pravu navrhla

  a psmy Miso, Osifont a Centenial

  vyszela Lenka Oplkov.

  Tisk zajistilo studio JANDA DESIGN.

  Prvn vydn, 36 stran.

 • 42 frenchbreath

 • 43 frenchbreath

 • Cen

  a Kc 150,