Click here to load reader

Fas gheten NILS HOLGERSSONS UNDERBARA RESA ... ... 9 FASTIGHETEN NILS HOLGERSSON 2018 - SAMMANFATTNING 2017 kr/kvm 2018 kr/kvm Förändring Kommentar Alla uppgi er inkl. moms AVFALL

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Fas gheten NILS HOLGERSSONS UNDERBARA RESA ... ... 9 FASTIGHETEN NILS HOLGERSSON 2018 -...

 • Fas gheten

  NILS HOLGERSSONS UNDERBARA RESA GENOM SVERIGE en avgi sstudie för 2018

  Rapport 2018

  E samarbete mellan:

  2018-10-16

 • 2

  FÖRORD

  Avfallshämtning, va en och avlopp (VA), el och uppvärmning är nödvändigheter i alla bostadshus. Kostnaden för dessa utgör i genomsni drygt en tredjedel av den totala boendekostnaden för fl erbostadshus. Den sammanlagda kostnaden för ärrvärme, el, va en och avfallshämtning uppgår ll drygt 50 miljarder kronor varje år för hus som upplåts som hyresrä och bostadsrä . Så höga årliga kostnader gör a dessa frågor är vik ga för alla fas ghetsägare, bostadsrä sinnehavare och hyresgäster. Också det faktum a många av verksamheterna har en monopolställning innebär a de behöver granskas inte minst med avseende på priserna.

  Sedan år 1996 ger Nils Holgerson-gruppen, med representanter från HSB, Hyresgäst- föreningen, Riksbyggen, SABO och Bostadsrä erna årligen ut rapporten ”Fas gheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som fi nns mellan Sveriges kommuner. Rapporten fi nns publicerad på www.nilsholgersson.nu.

  Svenskt Va en, Avfall Sverige, Energimarknadsinspek onen och Energiföretagen Sveri- ge har bidragit med faktauppgi er ll rapporten. Samarbetet med branschorganisa o- nerna har fungerat väl och har varit ll stor fördel för a ta fram kvalitetssäkrade upp- gi er. Samarbetet har också bidragit ll en nära nog 100-procen g svarsfrekvens. EKAN Gruppen har liksom digare år ansvarat för faktainsamling, kvalitetssäkring och analys.

  I årets rapport konstateras a det allt jämt är anmärkningsvärt stora prisskillnader mel- lan leverantörerna. Nils Holgerssongruppen hoppas därför a rapporten ska bidra ll a skapa deba , vilket förhoppningsvis ska leda ll skäliga priser för kunderna. Pris- utvecklingen bör dessutom vara förutsägbar och stabil.

  Nils Holgerssongruppen vill framföra e stort tack ll berörda branschorganisa oner och myndigheter för go samarbete och ll EKAN Gruppen för e väl u ört arbete med årets rapport.

  Stockholm den 16 oktober 2018

  Nils Holgerssongruppen

  Jennie Wiederholm, Hyresgäs öreningen, samt ordförande i Nils Holgerssongruppen Gabriella Castegren, SABO Magnus Ulaner, HSB Mari-Louise Persson, Riksbyggen Mats Lindbäck, Bostadsrä erna

 • 3

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  FÖRORD 2 1. SAMMANFATTNING 5

  1.1 Förutsä ningar 5 1.2 A jämföra avgi er 5 1.3 Resultat 6

  2. FJÄRRVÄRME 13 2.1 Slutsatser & iak agelser 13 2.2 Resultat 14 2.3 Bakgrund och förutsä ningar 19

  3. EL 21 3.1 Slutsatser & iak agelser 21 3.2 Nätavgi er 22 3.3 Elhandelspriser (konkurrensutsa del) 25 3.4 Sammanlagda elkostnader inklusive ska er 27

  4. VATTEN OCH AVLOPP (VA) 29 4.1 Slutsatser & iak agelser 29 4.2 Resultat 31

  5. AVFALL 33 5.1 Slutsatser & iak agelser 33 5.2 Resultat 34 5.3 Bakgrund och fas ghetens förutsä ning 36

  6. TOTALKOSTNAD 37 7. DE TIO STÖRSTA KOMMUNERNA 43

  7.1 Fjärrvärme 43 7.2 El (elhandel + elnät) 44 7.3 Va en & avlopp 45 7.4 Avfall 46 7.5 Totalt 47

  I bilaga 1 - 3 fi nns resultatet av årets undersökning i tabellform. I bilaga 4 fi nns en detaljerad beskrivning av värmebehovet för Nils Holgersson-huset på 193 MWh.

  Denna rapport llsammans med mer material fi nns a hämta hem på www.nilsholgersson.nu.

  Omslag: Foto: Ebba Lö lad

 • 4

 • 5

  FASTIGHETEN NILS HOLGERSSON 2018 - SAMMANFATTNING

  Som metod för undersökningen ”förfl y as” en bostads- fas ghet ll landets alla kommuner och kostnader för avfallshämtning, va en och avlopp (VA), el och upp- värmning jämförs. När det gäller uppvärmning har kostnader för ärrvärme använts i de kommuner där ärrvärme är dominerande uppvärmningsform. I öv-

  riga kommuner redovisas en medelkostnad för ärr- värmen i riket.

  Målet för undersökningen har varit a få in uppgi er för samtliga kommuner i Sverige. De a har även i år uppnå s ll 100 procent.

  Svenskt Va en, Energiföretagen i Sverige och Energi- marknadsinspek onen har bidragit med sta s k och faktauppgi er. Avfallsuppgi erna har samlats in med e eget rapporteringssystem, och i samförstånd med

  Avfall Sverige. Kvalitetssäkring och komple eringar har gjorts genom kontakter via mail och telefon samt sökning på hemsidor. Enbart förbrukningsavgi er (fas- ta och rörliga avgi er) har beräknats. Uppgi er om befolkning, ska er m.m. har hämtats från Sta s ska centralbyråns (SCB:s) sta s k. Fjärrvärme, el och av- fallshämtning fi nansierar verksamheten fullt ut genom avgi er. VA-verksamheten är ll dominerande grad avgi sfi nansierad men ska efi nansiering förekommer i olika grad i ca 15 % av landets kommuner.

  1.2 A jämföra avgi er Erfarenheter från digare undersökningar visar a det är möjligt a jämföra avgi er även om förutsä ning- arna ski ar. Den ny ghet som är svårast a passa in i en mall är avfallshämtningen, men den står för den

  1. SAMMANFATTNING

  1.1 Förutsä ningar

  AREA 1 000 kvm

  Antal lägenheter 15 (i medeltal ca 67 kvm/lägenhet)

  Årsförbrukning

  ELENERGI

  - Fas ghetsel (35A) 15 000 kWh

  - Hushållsel (16A) 34 500 kWh

  FJÄRRVÄRME*

  - Energibehov 193 000 kWh

  - Flöde 3 860 m

  AVFALL 3 st 370 liters kärl/vecka

  VATTEN OCH AVLOPP 2 000 m3

  * Värmebehovet har fr. o. m. 2014 års uppgi er få en mer detaljerad beskrivning, se bilaga 4.

  TYPHUSET NILS HOLGERSSON

 • 6

  FASTIGHETEN NILS HOLGERSSON 2018 - SAMMANFATTNING

  minsta kostnadsandelen. I anslutning ll redovisning- en av varje ny ghet fi nns kommentarer om hur avgif- terna har beräknats och vilka osäkerheter som fi nns i bestämningen av priset.

  Luleå är alltjämt den kommun som har den lägsta to- tala kostnaden (272 kr/kvm och år inkl. moms) medan Munkedals kommun har den högsta kostnaden (437 kr/kvm och år inkl. moms). För en lägenhet motsvarar kostnaden 1 512 kr/månad (18 143 kr/år & lgh) i Luleå och 2 428 kr/månad (29 133 kr/år & lgh) i Munkedal. Skillnaden i kostnad mellan en lägenhet i Luleå och Munkedal är hela 916 kr/månad. De a är en betydan- de minskning jämfört med föregående år då skillnaden var 1 055 kr/månad då Tanum var den kommun med högsta kostnaden. I absoluta tal så har skillnaden mel- lan lägsta respek ve högsta kommunkostnad minskat med hela 140 kr/månad jämfört med föregående år.

  Det är stora skillnader i avgi snivåer mellan kommu- nerna. Störst procentuell spridning fi nner man som vanligt bland avgi erna för avfall och VA. Den största utgi sposten är som digare uppvärmning, där kost- naden för ärrvärmen varierar mellan 99 och 204 kr/ kvm och år inkl. moms. Uppvärmningskostnaderna i kommunerna utan ärrvärme baseras på medelvär- den av kostnaderna för ärrvärme i de kommuner som har ärrvärme som dominerande uppvärmningsform, 163 kr/kvm och år inkl. moms (163 kr/kvm och år inkl. moms föregående år).

  Varia onerna för exempelvis kostnaderna för hämt- ning av avfall beror i många fall på hur tä befolkad kommunen är och om den har stor andel fri dsboen- de.

  För VA-verksamheten är kommunstorlek, tekniska för- utsä ningar och kapitalkostnader en stor del av den totala kostnaden. Det är dock rela vt vanligt a an- läggningskostnaderna är helt avskrivna. Det bör också noteras a VA-verksamheten inte är helt avgi sfi nan- sierad. I ca 15 % av kommunerna är den delvis ska e- fi nansierad.

  Fjärrvärmen har de lägsta kostnaderna i de etablera- de ” ärrvärmestäder” som byggt ut sina nät under lång d samt i några yngre ärrvärmeföretag med låga produk onskostnader. Större städer har fördelen av högre kundtäthet jämfört med mindre orter. De hög- sta kostnaderna fi nns o ast i mindre kommuner som byggt ut ärrvärmen under de senaste 10 - 15 åren.

  FIGUR 1 Jämförelse mellan Luleå och Munkedals kommun; kostnaden för ärrvärme, el, VA och avfall u ryckt i kr/månad och lägenhet inkl. moms.

  1.3 Resultat

  OBS! Det är vik gt a notera a alla priser som redovisas i avgi sstudien är löpande priser. Alla priser avser januari för ak- tuellt år om inget annat anges. Elpriset är sammansa av elnätsavgi en och elhandelspris (SCB:s sta s k för rörligt elavtal 1 juli aktuellt år i elområde 3) samt gällande elska för aktuellt år och kommun. Priserna jämförs i förekom- mande fall med infl a onen (redovisat i form av mars månads värde för KPI för aktuella år). Priserna bör endast använ- das som jämförelsetal och inte använ- das vid kalkylering. Där ll är de angivna priserna för trubbiga då de bl. a. består av fasta och rörliga komponenter.

 • 7

  FASTIGHETEN NILS HOLGERSSON 2018 - SAMMANFATTNING

  272 273 283 284 285 288 289 291 295 298

  360

  414 416 419 419 420 421 423 428 433 437

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  450

  500

  Kr /k

  vm in

  kl m

  om s

  Avfall 2018 VA 2018 El 2018 MedelFV 2018 FV 2018

  FIGUR 2 Kommuner med lägst och högst totalkostnad redov

Search related