Farmasi Industri Peralatan

 • Upload
  riyanda

 • View
  257

 • Download
  1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Farmasi Industri Peralatan

  1/22

  FARMASIINDUSTRI

  “PERALATAN”

  RIYANDA Sfarm.,Apt.

 • 8/18/2019 Farmasi Industri Peralatan

  2/22

  INDUSTRI FARMASIBerdasarkan SuratKeputusan MenteriKesehatan No. 245 /

  MenKes / SK / / !""#tentan$ Ketentuan dan

   Tata %ara &e'aksanaan&e()erian I*in Usaha

  Industri Far(asi+Industri Far(asi ada'ahIndustri ,)at -adi danIndustri Bahan Baku,)at.

 • 8/18/2019 Farmasi Industri Peralatan

  3/22

 • 8/18/2019 Farmasi Industri Peralatan

  4/22

  6AN-UTAN......

  4. Industri ar(asi o)at 3adi dan )ahan)aku 7a3i) (e(enuhi pers8aratan%&,B.

  5. Industri ar(asi o)at 3adi dan )ahan)aku+ 7a3i) (e(peker3akan seara

  tetap sekuran$9kuran$n8a dua oran$apoteker 7ar$a Ne$ara Indonesia.

 • 8/18/2019 Farmasi Industri Peralatan

  5/22

  6AN-UTAN.......

  • ,)at 3adi 8an$ diproduksi o'ehindustri ar(asi han8a dapatdiedarkan sete'ah (e(pero'eh i*in

  edar sesuai den$an ketentuanperundan$9undan$an 8an$ )er'aku.

 • 8/18/2019 Farmasi Industri Peralatan

  6/22

  Ruan$ 'in$kup %&,B(e'iputi

  Mana3e(en Mutu &ersona'ia Ban$unan dan Fasi'itas

  &era'atan Sanitasi dan :8$iene &roduksi

  &en$a7asan Mutu

 • 8/18/2019 Farmasi Industri Peralatan

  7/22

  ;. Inspeksi Diri dan Audit". Mutu&enan$anan Ke'uhan terhadap&roduk

  !#. &enarikan Ke()a'i &roduk dan&roduk Ke()a'ian!!. Doku(entasi

  !2. &e()uatan dan Ana'isisBerdasarkan Kontrak!1. serta Kua'i

 • 8/18/2019 Farmasi Industri Peralatan

  8/22

  &=RA6ATAN

  • &era'atan untuk pe()uatan o)athendak'ah (e(i'iki desain dankontruksi 8an$ tepat+ ukuran 8an$

  (e(adai serta dite(patkan dan dikua'i

 • 8/18/2019 Farmasi Industri Peralatan

  9/22

  6an3utan

  Peralatan untuk pembuatan obat hendaklah memilikidesain dan konstruksi yang tepat, ukuran yang

  memadai serta ditempatkan dan dikualifikasi dengan

  tepat agar mutu obat terjamin sesuai desain serta

  seragam dari bets ke bets dan untuk memudahkan

  pembersihan serta perawatan (BPOM, 200!"

 • 8/18/2019 Farmasi Industri Peralatan

  10/22

  Syarat-syarat peralatan

  !. Desain dan konstruksi2. &e(asan$an dan pene(patan1. &e(e'iharaan

  4. Kua'i

 • 8/18/2019 Farmasi Industri Peralatan

  11/22

  6AN-UTAN....

  Se(ua pera'atan 8an$ dipakaida'a( pen$o'ahan )ahan ki(ia 8an$(udah ter)akar+ atau dite(patkan di

  daerah di (ana di$unakan )ahan 8an$(udah ter)akar+ hendak'ah di'en$kapiden$an per'en$kapan e'ektris 8an$

  kedap eksp'osi.

 • 8/18/2019 Farmasi Industri Peralatan

  12/22

  Desain dan konstruksi

  !. &era'atan 8an$ di$unakan tidak)o'eh )ereaksi atau (eni()u'kanaki)at )a$i )ahan 8an$ dio'ah.

  2. &era'atan dapat di)ersihkan den$an(udah )aik )a$ian da'a( (aupun)a$ian 'uar

  1. &era'atan 8an$ di$unakan untuk(eni()an$+ (en$ukur+ (en$u3idan (enatat hendak'ah dika'i)rasi

  (enurut suatu pro$ra( dan

 • 8/18/2019 Farmasi Industri Peralatan

  13/22

  Pemasangan dan

  penempatan!. &e(asan$an danpene(patan pera'atan diatursede(ikian rupa sehin$$a

  proses produksi dapat )er3a'anseara eekti dan e

 • 8/18/2019 Farmasi Industri Peralatan

  14/22

  6AN-UTAN.....

  1. Tiap pera'atan uta(a hendak'ahdi)eri no(or pen$ena' 8an$ 3e'as.4. Se(ua pipa+ tan$ki+ se'u)un$ pipa

  uap atau pipa pendin$in hendak'ahdi)eri iso'asi 8an$ )aik untuk(ene$ah aat dan (e(perkei'kehi'an$an ener$i.

 • 8/18/2019 Farmasi Industri Peralatan

  15/22

  5. Siste(9siste( penun3an$seperti siste( pe(anas+0enti'asi+ pen$atur suhu udara+air (inu(+ ke(urnian air+pen8u'in$an air dan asi'itas

  8an$ 'ainn8a hendak'ahdi0a'idasi

 • 8/18/2019 Farmasi Industri Peralatan

  16/22

  Pemeliharaan

  !. &era'atan dira7at(enurut 3ad7a' 8an$tepat a$ar tetap )erun$siden$an )aik dan(ene$ah ter3adin8apene(aran 8an$ dapat(eru)ah identitas+ (utu

  atau ke(urnian produk.

 • 8/18/2019 Farmasi Industri Peralatan

  17/22

 • 8/18/2019 Farmasi Industri Peralatan

  18/22

  ua as an a asMesin dan Peralatan

  Produksia'idasi untuk (esin+ pera'atanproduksi dan sarana penun3an$dise)ut den$an kua'i

 • 8/18/2019 Farmasi Industri Peralatan

  19/22

  ke$iatan 0a'idasi di industri ar(asidia7a'i den$an pe'aksanaan pro$ra(kua'i

 • 8/18/2019 Farmasi Industri Peralatan

  20/22

  Pem#ersihan

  &era'atan di)ersihkan+ di3a$a+ dandisi(pan da'a( kondisi 8an$ )ersihserta diperiksa ke()a'i ke)ersihann8ase)e'u( dipakai.

  &e()ersihan di'akukan den$an ara0aku( atau )asah+ dan sedapat(un$kin dihindari pene(aran produk.

 • 8/18/2019 Farmasi Industri Peralatan

  21/22

  Pem#ersihan dan

  penyimpanan alat dan #ahanpem#ersih dilakukan dalamruangan yang terpisah daripengolahan$

  Prosedur yang tertulis untukpem#ersih dan sanitasidipatuhi dan dilaksanakan$

  %atatan pem#ersihan&sanitasi& dan sterilisasidisimpan$

 • 8/18/2019 Farmasi Industri Peralatan

  22/22

  %ontoh pera'atan