of 38 /38
FANMI YO AK FANMI YO AK TIT I TIT I

FANMI YO AK TIT I

 • Upload
  maja

 • View
  97

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FANMI YO AK TIT I. Reyinyon anyèl. Konvoke yon reyinyon anyèl pou eksplike: Pwogram tit I an Plan/règleman sou patisipasyon fanmi Tèt ansanm ant lekòl la ak paran Dwa paran an pou l enfòme. Kisa Tit I an vle di?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of FANMI YO AK TIT I

Page 1: FANMI YO AK TIT I

FANMI YO AK FANMI YO AK TIT ITIT I

Page 2: FANMI YO AK TIT I

Reyinyon anyèl

Konvoke yon reyinyon anyèl pou Konvoke yon reyinyon anyèl pou eksplike:eksplike:

Pwogram tit I an Pwogram tit I an Plan/règleman sou patisipasyon Plan/règleman sou patisipasyon fanmifanmi Tèt ansanm ant lekòl la ak paran Tèt ansanm ant lekòl la ak paran Dwa paran an pou l enfòmeDwa paran an pou l enfòme

Page 3: FANMI YO AK TIT I

Kisa Tit I an vle di? Tit I an se yon sibvansyon Federal ki bay lekòl Tit I an se yon sibvansyon Federal ki bay lekòl ki kalifye asistans ekonomik daprè estati sosyo ki kalifye asistans ekonomik daprè estati sosyo ekonomik elèv yoekonomik elèv yo

lajan pwogram tit I dwe ranfòse fon distri lajan pwogram tit I dwe ranfòse fon distri aa

Yon pòsyon nan fon pwogram tit I an dwe Yon pòsyon nan fon pwogram tit I an dwe depansedepanse pou ankouraje patissipasyon Paran yopou ankouraje patissipasyon Paran yo

Page 4: FANMI YO AK TIT I

Tit I

Pwogram nan tout lekòl:Pwogram nan tout lekòl: Sèvi tout elèv nan lekòl yo, men li Sèvi tout elèv nan lekòl yo, men li rekòmande yon pryorite espesyal pou rekòmande yon pryorite espesyal pou elèv ki fè eskò pi ba yoelèv ki fè eskò pi ba yo

Tout mann komite, resous ak klas yo fè Tout mann komite, resous ak klas yo fè pati ansanm pwogram nan tout lekòl yo pati ansanm pwogram nan tout lekòl yo

Tout lekòl tit I distri a se yon pwogram Tout lekòl tit I distri a se yon pwogram

nan tout lekòlnan tout lekòl

Page 5: FANMI YO AK TIT I

Objektif pwogram Tit I:

Se pou asire ke tout timoun yo jwenn Se pou asire ke tout timoun yo jwenn opòtinite pou yo resevwa yon bòn kalite opòtinite pou yo resevwa yon bòn kalite edikasyon epi atenn nivo preparasyon edikasyon epi atenn nivo preparasyon ak evalyasyon sou règleman akademik ak evalyasyon sou règleman akademik difisl eta a difisl eta a

Page 6: FANMI YO AK TIT I

Rechèch montre…Kèlkeswa nivo ekonomik sosyal elèv la, lè Kèlkeswa nivo ekonomik sosyal elèv la, lè Paran yo patisipe, li vin pi fasil pou elèv yo:Paran yo patisipe, li vin pi fasil pou elèv yo: fè pi bon nòt fè pi bon nòt resevwa pi bon rezilta tèsresevwa pi bon rezilta tès pase klas yo pase klas yo monte nan lòt nivomonte nan lòt nivo ale lekòl regilyèman ale lekòl regilyèman genyen pi bon konesans sosyalgenyen pi bon konesans sosyal kontinye edikasyon yokontinye edikasyon yo adapte yo ak chanjmanadapte yo ak chanjman gradye gradye

Page 7: FANMI YO AK TIT I

Asosyasyon paran ak lekòl Lekòl la travay avèk paran yo pou Lekòl la travay avèk paran yo pou asire siksè timoun nan.asire siksè timoun nan.

Lekòl la ak paran yo pran desizyon ki afekteLekòl la ak paran yo pran desizyon ki afekte edikasyon timoun nan edikasyon timoun nan

Lekòl la ak asosyasyon paran pran nesans Lekòl la ak asosyasyon paran pran nesans nan komite konsèy lekòl la, Komite konsiltatifnan komite konsèy lekòl la, Komite konsiltatifdistri a pou tit I ak komite ki fè desizyon pou distri a pou tit I ak komite ki fè desizyon pou lekòl lalekòl la

Page 8: FANMI YO AK TIT I

Lekòl la bay paran yo opòtinite pou yo ofriLekòl la bay paran yo opòtinite pou yo ofri tan ak talan yo nan sèvis volontètan ak talan yo nan sèvis volontè

Lekòl la òganize seminè, resiklaj ak Lekòl la òganize seminè, resiklaj ak konferans pou paran/pwofesè yo konferans pou paran/pwofesè yo

Asosyasyon lekòl ak paran

Page 9: FANMI YO AK TIT I

Lekòl yo ap bay materyèl k ap ede paran yo Lekòl yo ap bay materyèl k ap ede paran yo travay avèk timoun yo. Genyen kèk lekòl tit I kitravay avèk timoun yo. Genyen kèk lekòl tit I kimete yon sal resous aladispozisyon paranmete yon sal resous aladispozisyon paranyo pou pèmèt yo chwazi materyèl.yo pou pèmèt yo chwazi materyèl.

Asosyasyon paran ak lekòl la

Page 10: FANMI YO AK TIT I

Plan/règlemansou patisipasyon fanmi

Chak lekòl tit I dwe mache koudakoud, Chak lekòl tit I dwe mache koudakoud, antann yo, epi distribye bay paran yo yon antann yo, epi distribye bay paran yo yon plan/règleman ekri sou patisipasyon fanmiplan/règleman ekri sou patisipasyon fanmi

Plan/règleman sou patisipasyon fanmi dekri Plan/règleman sou patisipasyon fanmi dekri kòman lekòl la dirije règleman sou kòman lekòl la dirije règleman sou patisipasyon paran ki gen ladann tou patisipasyon paran ki gen ladann tou devlopman yon kontra ant Paran ak lekòl devlopman yon kontra ant Paran ak lekòl

Page 11: FANMI YO AK TIT I

Plan/règleman sou patisipasyon Fanmi

Bay paran yo enfòmasyon atan osijè pwogram tit I Bay paran yo enfòmasyon atan osijè pwogram tit I an, eksplike plan pwogram nan, evalyasyon elèv yoan, eksplike plan pwogram nan, evalyasyon elèv yoak minimòm kritè obligatwa pou elèv yo rankontreak minimòm kritè obligatwa pou elèv yo rankontre

prezante yon kantite rankont fleksibprezante yon kantite rankont fleksib

Enplike paran yo nan desizyon ki pran sou kòmanEnplike paran yo nan desizyon ki pran sou kòman yo depanse fon ki rezève pou patisipasyon paran yoyo depanse fon ki rezève pou patisipasyon paran yo

Men kèk kondisyon sou plan/règleman patisipasyon Fanmi:

Page 12: FANMI YO AK TIT I

Plan/règleman sou patisipasyon Fanmi

Bay dokiman pou montre yo te tradwi enfòmasyon yoBay dokiman pou montre yo te tradwi enfòmasyon yonan lang natif natal fanmi anan lang natif natal fanmi a

Montre evidans sou kominikasyon kontinyèl ant lekòl, Montre evidans sou kominikasyon kontinyèl ant lekòl, fanmi, elèv ak kominote afanmi, elèv ak kominote a

Bay enfòmasyon sou kòman lekòl la travay avèk Bay enfòmasyon sou kòman lekòl la travay avèk kominote a, volontè, ak asosye dafè pou ogmantekominote a, volontè, ak asosye dafè pou ogmantereyalizasyon elèv yo avèk enfòmasyon sou chwa metye reyalizasyon elèv yo avèk enfòmasyon sou chwa metye

(kondisyon yo ap kontinye)(kondisyon yo ap kontinye)

Page 13: FANMI YO AK TIT I

Plan/règleman sou patisipasyon fanmi

Avèk patisipasyon paran yo, nou fè ansanm, yon Avèk patisipasyon paran yo, nou fè ansanm, yon evalyasyon anyèl sou kontni ak efikasite plan/règlemanevalyasyon anyèl sou kontni ak efikasite plan/règlemanpatisipasyon fanmi nan lekòl yo patisipasyon fanmi nan lekòl yo

Itilize rezilta evalyasyon an pou prepare Itilize rezilta evalyasyon an pou prepare estrateji pi efikas pou patisipasyon paran yo, epi estrateji pi efikas pou patisipasyon paran yo, epi revize, sil nesesè, plan/règleman sou revize, sil nesesè, plan/règleman sou patisipasypn paran nan lekòl.patisipasypn paran nan lekòl.

(kondisyon yo ap kontinye)(kondisyon yo ap kontinye)

Page 14: FANMI YO AK TIT I

Plan/règleman sou patisipasyon fanmi

School can place a sample of their Family Involvement Policy/Plan here

Page 15: FANMI YO AK TIT I

Kontra ant Paran ak lekòl Lekòl ou a dwe genyen yon kontra ekri ant paran epiLekòl ou a dwe genyen yon kontra ekri ant paran epi pèsonèl lekòl la. pèsonèl lekòl la.

Kontra a tabli responsablite elèv, paran ak mannKontra a tabli responsablite elèv, paran ak mann komite lekòl la nan fè anpil jefò pou ogmante pwogrèkomite lekòl la nan fè anpil jefò pou ogmante pwogrèelèv yo. elèv yo.

Se fanmi, elèv ak pwofesè a ki dwe revize epi siyenSe fanmi, elèv ak pwofesè a ki dwe revize epi siyen kontra akontra a

Page 16: FANMI YO AK TIT I

Kontra ant lekòl ak paran

School can place a sample of their School-Parent Compact here

Page 17: FANMI YO AK TIT I

Dwa pou paran an konnen Paran yo genyen dwa pou yo poze kesyon epi resevwaParan yo genyen dwa pou yo poze kesyon epi resevwa enfòmasyon alè sou kalifikasyon pwofesyonèl pwofesè pitit yoenfòmasyon alè sou kalifikasyon pwofesyonèl pwofesè pitit yo

Yo dwe avize paran yo si yo bay pitit yo pwofesèYo dwe avize paran yo si yo bay pitit yo pwofesè ki pa twò kalifye anseye pandan kat semènki pa twò kalifye anseye pandan kat semèn konsekitif oswa pliskonsekitif oswa plis

Page 18: FANMI YO AK TIT I

Dwa pou paran an konnen Yap founi paran yo enfòmasyon sou nivo reyalizasyon Yap founi paran yo enfòmasyon sou nivo reyalizasyon piti yo nan chak evalyasyon akademik leta selon lalwapiti yo nan chak evalyasyon akademik leta selon lalwa

Kominikasyon sa yo fèt nan lang paran yo kapab Kominikasyon sa yo fèt nan lang paran yo kapab Konprann. Konprann.

Page 19: FANMI YO AK TIT I

Paran + Lekòl = Siksè

Page 20: FANMI YO AK TIT I

Konsekans federal pou lè w pa fè pwogrè anyèl adekwa (AYP)

Page 21: FANMI YO AK TIT I

21

Pwogrè federal anyèl adekwa (AYP) Mezire konpetans tout elèv nan lekti,

matematik, epi konpozisyon Mezire pousantaj gradyasyon Lekòl la dwe resevwa eskò

“C” oswa pi meyè Si yon lekòl Tit I pa reyalize AYP nan tout

matyè ak tout sougwoup yo, konsekans yo ap aplike

Page 22: FANMI YO AK TIT I

22

Konpetans ki sible pou AYP

Chak ane yo pou ogmante konpetans ki sible yo

Ane Lekti Matematik

2008-09 65 +7 68 +6

2009-10 72 +7 74 +6

2010-11 79 +7 80 +6

2011-12 86 +7 86 +6

2012-13 93 +7 93 +7

2013-14 100 +7 100 +7

Page 23: FANMI YO AK TIT I

23

Pwogrè federal anyèl adekwa (AYP) NCLB egzije tout lekòl yo pou yo mezire

pwogrè anyèl adekwa yo (AYP) Tout lekòl piblik resevwa eskò AYP

Lekòl ki pa-Tit ILekòl Tit I Lekòl semi-prive

AYP mezire pwogrè nèf sougwoup

Page 24: FANMI YO AK TIT I

24

Men nèf Sougwoup yo

Total elèv yo Blan Nwa Panyòl Azyatik Endyen

Ameriken

Elèv ki ekonomikman dezavantaje

Elèv ak konpetans limite nan angle (ELL)

Elèv ak andikap (SWD)

Page 25: FANMI YO AK TIT I

25

Pa gen pwogrè anyèl adekwa (NAYP)

Tout lekòl resevwa yon eskò AYP Anba lwa Okenn Timoun Pa Dwe

Rete Dèyè a (NCLB), sèlman lekòl Tit I ap resevwa konsekans si yo pa ranpli egzijans AYP

“Lekòl ki Nan Bezwen Pou Amelyorasyon” (SINI) apre 2 ane NAYP

Page 26: FANMI YO AK TIT I

26

Pwogrè anyèl adekwa (AYP)

AYP a detèmine ki lekòl Tit I ak

elèv ki kalifye pou opsyon chwa NCLB

(Okenn Timoun Pa Dwe Rete Dèyè).

Page 27: FANMI YO AK TIT I

27

Rapò pwogrè anyèl adekwa (AYP) Insert your school’s AYP report

Page 28: FANMI YO AK TIT I

28

Konsekans Federal lè w pa ranpli egzijans AYP (NAYP).

1 ane NAYP Y ap revize plan amelyorasyon lekòl la –

Adrese sougwoup ki pa ranpli AYP yo

2 ane NAYP - SINI 1 *Y ap ofri sèvis edikatif Siplemantè

3 ane NAYP - SINI 2 *Y ap ofri chwa transfè pou NCLB ak transpò

4 ane NAYP - SINI 3 *Y ap ofri plan aksyon korektif

5 ane NAYP - SINI 4 *Y ap fè plan pou restriktire

6 ane NAYP - SINI 5 *Y ap enplimante plan pou restriktire a

*Konsekans yo kimilatif. Menm konsekans yo aplike chak ane, plis nouvèl konsekans yo ajoute

Page 29: FANMI YO AK TIT I

29

Opsyon chwa NCLB pou tout lekòl SINI yo

Y ap ofri tout paran elèv ki nan lekòl Tit I ki pa fè AYP pou de (2) oswa plis ane chwa pou edikasyon pitit yo.

Lekòl la pa fè AYP Ou gen chwa pou NCLB

2 oswa plis ane

Timoun nan gen chwa pou l rete nan lekòl li

OSWA resevwa

Sèvis edikatif siplemantè (SES)

(si li kalifye)

3 oswa plis ane

Timoun nan gen chwa pou l rete nan lekòl li

OSWA resevwa

Sèvis edikatif siplemantè (SES)

(si li kalifye)

OSWA

Transfere timoun nan nan yon lòt lekòl

Page 30: FANMI YO AK TIT I

30

Aksyon korektif - SINI 3

Ranplase estaf lekòl la ki lakoz fayit pou fè AYP

Tabli nouvo kourikoulòm Diminye otorite ekip k ap administre lekòl

la Pwolonje ane lekòl la oswa jou lekòl yo Restriktire òganizasyon entèn lekòl la

Pwogram NCLB (Okenn Timoun Pa Dwe Rete Dèyè) a dikte youn oswa plis nan opsyon apre yo:

Page 31: FANMI YO AK TIT I

31

Reouvri lekòl la kòm yon lekòl semi prive

Ranplase estaf lekòl la, ki gen ladan l direktè a tou

Pran kontra ak yon antite prive

Kite eta a pran chaj

Lòt refòm restriktirasyon majè

Pwogram NCLB (Okenn Timoun Pa dwe Rete Dèyè) a dikte youn oswa plis nan opsyon apre yo pou restriktirasyon:

Plan pou restriktirasyon - SINI 4

Page 32: FANMI YO AK TIT I

32

Restriktirasyon - SINI 5

Reouvri lekòl la kòm yon lekòl semi prive

Ranplase estaf lekòl la, ki gen ladan direktè a tou

Pran kontra ak yon antite prive

Kite eta a pran chaj

Lòt refòm restriktirasyon majè

NCLB (Okenn Timoun pa dwe Rete Dèyè) dikte youn oswa plis nan opsyon pou restriktirasyon apre yo:

Enplimante plan ki prepare a pandan lekòl la se yon SINI 4

Page 33: FANMI YO AK TIT I

33

Restriktirasyon - SINI 6 ak 7

Kontinye enplimante plan pou restriktirasyon an

Page 34: FANMI YO AK TIT I

34

De(2) sistèm responsablite

Sistèm Federal

NCLB (Okenn Timoun pa Dwe Rete Dèyè) - AYP

Sistèm eta

Responsablite yo diferansye – eskò lekòl la + AYP

Page 35: FANMI YO AK TIT I

35

Gen de (2) sistèm responsablite

Itilize AYP pou

Lekòl ki bezwen amelyorasyon

Pran aksyon korektif

Enplimante plan pou restriktirasyon

Restriktirasyon

Sistèm Federal la

Okenn Timoun PA Dwe Rete Dèyè

Sistèm eta a Kote responsablite yo

diferansye

Itilize AYP ak eskò lekòl pou

Prevansyon I Prevansyon II

Koreksyon I Koreksyon II

Lekòl ki pa nan DA (Responsablite

diferansye)

Entèvansyon

Page 36: FANMI YO AK TIT I

36

Plan responsablite diferansye (DA) Florid la

2009-2010 DA KategoriPrevansyon I• A, B, C, oswa lekòl san eskò ki rate AYP pandan 2 ane youn dèyè lòt oswa yon twazyèm ane epi ki fè omwen 80% nan kritè AYP

Prevansyon II• D Lekòl ki rate AYP mwens pase de ane yonn dèyè lòt• D Lekòl ki rate AYP pou de ane yonn dèyè lòt oswa yon twazyèm ane• A, B, C oswa Lekòl san eskò ki rate AYP pou de (2) ane yonn dèyè lòt oswa yon twazyèm ane epi ki fè mwens pase 80% pou kritè AYP

Koreksyon I• A, B, C, oswa lekòl san eskò ki rate AYP pandan kat(4) oswa plis epi ki fè omwen 80% nan kritè pou AYP

Koreksyon II• Tout lekòl ki fè eskò F kèlkeswa estati AYP li• D Lekòl ki rate AYP pandan kat oswa plis ane• A, B, C, oswa lekòl san eskò ki rate AYP pandan kat oswa plis ane epi ki fè mwens pase 80% pou kritè AYP

Page 37: FANMI YO AK TIT I

37

Plan responsablite diferansye (DA) pou eta Florid la

Plis kategori DA pou ane 2009-2010

Lekòl ki pa nan DA A, B, C, oswa lekòl san eskò ki ranpli 100% kritè AYP pou de(2) oswa plis ane konsekitifA, B, C oswa lekòl san eskò ki pa rate AYP pandan 2 ane konsekitif

Entèvansyon•Lekòl F ki te fè omwen kat (4) F kòm eskò pandan sis (6) ane pase yo•Lekòl D oswa F ki ranpli twa (3) nan kat (4) kondisyon apre yo:

1) Pousantaj elèv ki pa konpetan nan li ogmante pandan 5 ane pase yo

2) Pousantaj elèv ki pa konpetan nan matematik ogmante pandan 5 ane pase yo 3) 65% oswa plis elèv ki pa konpetan nan li

4) 65% oswa plis elèv ki pa konpetan nan matematik

Page 38: FANMI YO AK TIT I

38

Diskite kategori DA lekòl ou a epi plan entèvansyon distri a

Plan responsablite diferansye (DA) pou eta Florid la

Translated by the Creole Translation Team of the Multicultural Education Department School District of Palm Beach County -August 20097- SY091174 - Phone (561) 434-8620