Click here to load reader

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI YANG MEMPENGARUHI PENGLIBATAN IBU BAPA DALAM AKTIVITI PIBG DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK LUAR BANDAR DI JITRA, KEDAH. NORZALINDA BINTI MD LAZIM

  • View
    226

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI YANG MEMPENGARUHI PENGLIBATAN IBU BAPA DALAM AKTIVITI PIBG DI...

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGLIBATAN IBU BAPA

DALAM AKTIVITI PIBG DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK LUAR

BANDAR DI JITRA, KEDAH.

NORZALINDA BINTI MD LAZIM

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL :

SESI PENGAJIAN : 2003/2004 Saya NORZALINDA BINTI MD LAZIM

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut : 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

pengajian sahaja 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi

pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ( )

SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972). TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh

organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan).

TIDAK TERHAD

Disahkan oleh

(TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap :

Nama Penyelia

Tarikh: 12 MAC 2004 Tarikh: 12 MAC 2004

CATATAN * Potong yang tidak berkenaan

** Jenis tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

PSZ 19:16(Pind. 1/97)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGLIBATAN IBU BAPA DALAM AKTIVITI PIBG DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK LUAR BANDAR DI JITRA, KEDAH.

(HURUF BESAR)

EN AZLAN BIN ABD LATIB NO119, KAMPUNG NAGA,

06200 KEPALA BATAS, KEDAH.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGLIBATAN IBU BAPA

DALAM AKTIVITI PIBG DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH

AKADEMIK LUAR BANDAR DI JITRA, KEDAH.

NORZALINDA BINTI MD LAZIM

Laporan Projek Ini Dikemukakan

Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat

Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta pendidikan

(Kejuruteraan Awam)

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

2004

ii

Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan

saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kuantiti untuk tujuan

penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

(Kejuruteraan Awam)

Tandatangan :

Nama penyelia : EN AZLAN BIN ABD LATIB

Tarikh : 12 MAC 2004

iii

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan

yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :

Nama Penulis : NORZALINDA BINTI MD LAZIM

Tarikh : 12 MAC 2004

iv

DEDIKASI

Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani.

Segala pujian atas limpah dan kurnia Allah S.W.T tuhan seluruh alam.

Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W.

Buat abah dan mak tersayang,

Md Lazim bin Md Rejab & Siti Zaliha binti Saad

Terima kasih atas dorongan, didikan dan doa kalian yang sentiasa mengiringi setiap

detik perjalanan hidup anakmu ini. Harapanmu lebih sedekad yang lalu kini telah ku

tunaikan jua. Semoga kejayaan ini akan menjadi batu loncatan buat adik-adik,

(Norfaiezah binti Md Lazim & Muhamad Razali bin Md Lazim) untuk mencapai

kejayaan yang lebih tinggi.

Buat Mohd Hafiz bin Daman Huri dan teman-teman seperjuangan,

Dayah, Sham, Uya, As, Ieda dan Sue-n

Teruskanlah perjuangan yang belum selesai.

Semoga detik-detik bersama akan menjadi kenangan manis yang abadi selamanya.

Hanya Allah sahaja yang dapat membalas segala bantuan dan dorongan yang

diberikan serta maafkanlah segala kekhilafan yang lalu.

Semoga Allah memberkati usaha kita dan memberi hidayah serta membuka pintu

rahmatNya untuk kita berjaya di dunia dan akhirat.

v

PENGHARGAAN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Lagi Maha Penyayang

Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadrat Allah SWT dengan limpah

kurnia-Nya, maka saya telah menyiapkan projek ini bagi memenuhi syarat untuk

mendapatkan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan

Awam).

Dengan sempurnanya penyelidikan ini, saya dengan rasa rendah hati dan

tulus ikhlas merakamkan penghargaan kepada penyelia projek saya, En. Azlan Bin

Abd Latib atas segala bimbingan, tunjuk ajar, teguran dan nasihat yang diberikan

sepanjang penyelidikan tesis ini dijalankan. Saya juga ingin merakamkan ucapan

terima kasih kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, pihak Jabatan

Pendidikan Daerah, Pengetua dan guru-guru sekolah yang terlibat serta ibu bapa bagi

pelajar yang terlibat dalam kajian.

Penghargaan ini juga diberikan kepada keluarga, rakan-rakan seperjuangan

serta sesiapa yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam

menjayakan projek penyelidikan ini. Semoga Allah memberikan ganjaran atas

bantuan yang telah diberikan kepada saya. Insya- Allah ianya akan tetap dikenang

hingga akhir hayat.

Wassalam.

vi

ABSTRAK

Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) mula ditubuhkan di sekolah menengah

dan rendah pada tahun 1971 untuk melibatkan ibu bapa dalam institusi sekolah

melalui aktiviti-aktiviti yang dianjurkan. Namun begitu, penglibatan ibu bapa dalam

aktiviti PIBG adalah kurang memberangsangkan terutamanya di sekolah menengah.

Justeru itu, kajian ini telah dijalankan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi

penglibatan ibu bapa dalam aktiviti PIBG di sekolah menengah akademik luar bandar

di Jitra, Kedah. Skop kajian ini hanya melihat kepada empat faktor sahaja iaitu

faktor kepimpinan PIBG, kefahaman ibu bapa tentang peranan mereka dalam PIBG,

faktor kesibukan tugas seharian dan faktor sikap ibu bapa. Seramai 201 orang ibu

bapa bagi pelajar tingkatan dua di enam buah sekolah akademik luar bandar di Jitra

telah terlibat dalam kajian ini. Data telah dikumpulkan dengan menggunakan soal

selidik sebagai instrumen kajian dan diedarkan kepada responden melalui anak-anak

mereka di sekolah. Maklum balas bagi soal selidik tersebut adalah diukur dengan

menggunakan Skala Likert yang dianalisis dengan menggunakan SPSS (Statistical

Package for Social Science for Windows) versi 11.5 untuk mendapatkan peratus dan

min. Hasil dapatan kajian menunjukkan faktor yang paling mempengaruhi

penglibatan ibu bapa dalam aktiviti PIBG ialah kesibukan tugas dan sikap ibu bapa

itu sendiri. Walau bagaimanapun, ibu bapa mempunyai tanggapan yang baik

terhadap kepimpinan PIBG yang sedia ada tetapi terdapat beberapa aspek yang perlu

ditingkatkan untuk menambahkan keberkesanan kepimpinan PIBG. Ibu bapa

didapati memahami peranan mereka dalam PIBG. Oleh itu, kurangnya kefahaman

tentang peranan mereka dalam PIBG bukanlah merupakan faktor yang

mempengaruhi penglibatan mereka dalam aktiviti PIBG.

vii

ABSTRACT

Parent and Teachers Association was structure in 1971 to invite parents

participations in school organization through the activities. However, parents

participation in Parent and Teachers Association is not embolden especially in

secondary school. So, this research was conducted to look at the factors that

influence parents participation during the Parent and Teachers Association activities

in rural secondary school in Jitra. The scope was focused on four factors that was the

leadership, parents understanding, daily occupied and parents attitudes. The

respondents for this study consist of 201 parent of form two students in six

secondary school. A questionnaire was used as the instrument to get feedbacks from

the respondents. The questionnaire was distributed to the respondents through the

students. The responds was measured in Likert scale and had been analyzed using

the SPSS 11.5 programmed (Statistical Package For Social Science For Windows).

It is show in percentage and mean. The overall result from the research showed that

the main influence factors were the daily occupied and parents attitudes. However,

the leadership is accept by the parents but can be improve in certain aspect. Most of

the parents understand their role in Parents and Teacher Association. So the lack of

understanding or knowle