FAİZSİZ FİNANS SÖZLÜĞÜ - tkbb.org.tr .1 FAİZSİZ FİNANS SÖZLÜĞÜ Açık Artırma/Açık

 • View
  226

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of FAİZSİZ FİNANS SÖZLÜĞÜ - tkbb.org.tr .1 FAİZSİZ FİNANS SÖZLÜĞÜ Açık Artırma/Açık

 • 1

  FAZSZ FNANS SZL

  Ak Artrma/Ak Eksiltme, hle, Mzyede, Mezat, Auction/Dutch

  Auction, (Beyul-Mzyede): Bir varln birden fazla alcnn

  tekliflerine sunulmas ve bu tekliflerden en uygun grlene varln satlmas

  ilemidir. Herhangi bir iin fiyat indirimi yoluyla ihale edilmesine ak eksiltme

  denir. Ak artrma ve ak eksiltme ilemi slam hukukunda mzyede bal

  altnda incelenir.

  Ak Hesap Sat, sticrr, Bai ul istijrar, (Beyul-sticrr):

  Satcdan belirli bir sre ierisinde satn alnan mallarn ve hizmetlerin bedelinin

  belirlenmemi ancak tahmin edilebilen bir vadede denmesi ilemidir. Genellikle

  aralarnda srekli alm satm ilikisi olan taraflar arasnda gven tesis edilmi

  olduundan ve her almda deme yapmann iki taraf iin de douraca

  zorluklardan ya da bunun zaten imknsz olmasndan dolay ak hesap sat

  yaplmaktadr. Bugn fatural sistemle ileyen elektrik, su, doalgaz ve iletiim

  tr mal ve hizmetlerin hepsinde ak hesap sat sz konusudur. Aralarnda

  srekli ticaret bulunan firmalara Katlm Bankalarnn vekletiyle finansman

  salamak amacyla kullanlabilecek bir yntemdir.

  Aa Ortakl, Murese, Mugharasah, (el-Murese): Bir tarafn bo

  arazisini verdii dier tarafn ise am ve kavak gibi kerestesinden faydalanlan

  aalarn dikimini ve bakmn stlendii ortaklktr. Bu ortaklktan doacak gelir

  taraflar arasnda balangta anlalan oranlarda paylalr. Katlm Bankalarnn

  ortaklk yntemiyle fidanclk sektrne finansman salamas halinde bu ilem,

  aa ortakl olarak deerlendirilir. Benzer finansman yntemleri iin ayrca

  baknz: Ziraat Ortakl, Bahe Ortakl

  Akar, Tanmaz (Gayrimenkul) Mal, Immoveable Property, (el-Akr):

  Arazi ve bina gibi yerinde sabit duran mallardr.

  Akdin Konusu, Subject Matter, (Mahalll-Akd): Yaplan bir akdin,

  zerinde sonu meydana getirdii eye akdin konusu denir. Mesela bir ara alm

 • 2

  satm ileminde para maln bedeli (semen), ara akdin konusu saylr. Kira akdin-

  de, kiralanan eyden yararlanma yani kiralanann menfaati akdin konusu para ise

  kira bedeli saylr.

  Akdin Unsurlar, Elements of Contract, (Erknl-Akd): slam

  hukukularnn ounluuna gre akit yapma iradesini gsteren cb-kabl,

  akdin taraflar, akdin konusu (mevz) ve bunlara ait vazgeilmez vasf ve artlar

  akdin unsurlardr. Bunlardan sadece birinin eksik olmas hlinde bile akit btl

  olur. Hanefler ise, cb-kabl unsur (rkn), taraflar ve akit konusunun kurulu

  art, dier vasflarn ise shhat art olduu sonucuna varmlardr.

  kle Sistemi, System of Aqilah, (Nizml-kle): Yanllkla

  gerekleen fiiller dolaysyla tazminat gerektiren durumlar yaandnda

  yardmlamay salayan ve riski tabana yayan sistemdir. Yani kastsz ldrme

  veya yaralama hadiselerinde diyet demek gerektiinde diyet akle sistemine

  dhil olanlar arasnda paylatrlr. Katlm Sigortaclnn (Tekafl) dayanak

  noktalarndan biridir. Ayrca bk. Katlm Sigortacl

  Akit Meclisi, Session of Contract, (Meclisl-Akd): Akdin yapld yer

  veya zaman birimine akit meclisi denilir. Akit kar karya bulunan iki taraf

  arasnda gerekleiyorsa akit meclisi onlarn bulunduu yer ve/veya akit yapma

  zamandr. Akit telefonla ya da internet zerinden yaplyorsa icb ve kabuln

  gerekletii zaman birimi akit meclisi adn alr.

  Akit Ortakl, Contractual Partnership, (irketl-Akd): Akde dayal

  ortaklk demektir. ki veya daha fazla kiinin, sermayelerini, emeklerini veya

  zimmetlerindeki ykmllkleri birletirmeleridir. Ayrca bk. Ortaklk

  Akit, Contract, (el-Akd): Szleme, mukavele, kontrat. Mecelle akdi,

  Tarafeynin bir hussu iltizam ve teahht etmeleridir ki icab ve kabl

  irtibatndan ibrettir (md. 103) eklinde tarif eder. Yani iki (ya da daha fazla)

  tarafn bir eyi yklenmesi ve taahht etmesi, bunun iin irade beyanlarn ortaya

  koymalardr. Buna gre hukki sonu dourmak zere izhr edilen ve birbirine

  uygun olan her karlkl irade akittir. rnein, satc ile mteri arasnda ara

 • 3

  alm satm akdi, kiralayan ile kirac arasnda kira akdi, ortaklar arasnda ortaklk

  akdi ve mvekkil ile avukat arasnda veklet akdi yaplr.

  Akreditif Vesiki, Documents of Credit, (Mstenedtl-

  timd): Akreditifte beyan edilen emtiayla ilgili belgelerdir.

  Akreditif, Letter of Credit, (Hitbu timd): Akreditif, ithalatnn

  talebi zerine ithalatnn bankasnn ithal edilecek malla ilgili akreditifte

  ngrlen artlara uygun belgelerin teslim edilmesi halinde ihracatya deme

  yapacan taahht etmesidir. Katlm Bankasnn akreditif talep eden

  mterisine finansman salayaca durumlarda Bankann vekleti ile akreditif

  ilemi zerinden finansal alm-satm (murbaha) yaplr.

  Akreditifin Krdrlmas, Negotiation of Documents,

  (Tedvll-Mstenedt): Akreditifin iskontoyla satn alnmasdr. slam

  hukukular belli bir vadeye bal parasal alacan iskontoyla satn almn uygun

  bulmazlar. Bununla birlikte sz konusu vadeli alacan ayn miktarla

  devralnmasn veya bir varlk alm satm iin teminat ya da deme olarak

  kullanlmasn uygun grrler.

  Alacak Sat: bk. Bor Sat

  Alacakl, Creditor, (ed-Din): Borlu kart. Herhangi bir mali ilem

  karl deme alma hakk olan kiiye denir.

  Aldanma, Gabn-i Fahi, Fraud, (el-abnl-Fhi): Ar aldanma.

  Bedelli akitlerde bedel eitsizliinin ar seviyelere ulamas haline denir. Bir

  varl farknda olmadan bedelinin olduka altnda bir fiyata satmak ya da

  bedelinin olduka stnde bir fiyata satn almak aldanmak demektir. slam

  hukukular bedelli akitlerde akdin konusunu ve buna biilen bedeli taraflarn

  bilinli olarak rayi deerden az ya da fazla tutmalarn uygun grmlerdir.

  Fakat bunun aldanarak olumasn gabn-i fhi diye adlandrmlardr. Aldanma

  az ise gabn-i yesr adn alr. Aldanmann olup olmadnda l rftr.

  Alc, Buyer, (el-Mteri): Mteri.

 • 4

  Alt Mal Hadisi, Hadith of Six Commodities, (Hadsl-

  Esnfis-Sitte): Faizin tespitinde slam hukukularnn temel dini dayanak

  saydklar hadistir. Rivayete gre Hz. Peygamber (aleyhisselm) yle

  buyurmutur: Altn altn karl, gm gm karl, buday buday

  karl, arpa arpa karl, hurma hurma karl ve tuz tuz karl pein ve ayn

  miktarda deitirilmelidir. Kim fazla verir ya da fazlalk isterse ribya dm olur.

  Riby alan ile veren ayndr. Farkl cinsteki mallarn karlkl deiimi halinde

  pein olmak artyla dilediiniz gibi aln satn buyrulmutur. Bu hadiste saylan

  alt malda faizli ilem oluabilecei kabul edilmitir. Bu mallarla ayn nitelii

  tayan dier mallarda da faiz olaca ifade edilmitir. Altn ve gm tartyla

  satlr olmalarna ya da para saylmalarna dayanlarak bir snf, buday, arpa,

  hurma ve tuz ise lyle satlr olmalarna veya biriktirilebilir yiyecek ya da

  yiyecek olmalarna dayanlarak bir snf kabul edilmitir. Buradan hareketle ayn

  cins mallarn birbiriyle, ayn snf mallarn birbiriyle, farkl snf mallarn

  birbiriyle, ribev (faizli ileme konu olabilecek) mallarn ribev olmayan mallarla

  ve ribev olmayan mallarn birbirleriyle pein ya da vadeli deiimlerine dayal

  bir faiz nazariyesi gelitirmilerdir.

  Altn ve Gm, Gold and Silver, (ez-Zeheb vel-Fdda): Gemite

  uzun dnemler boyunca mbadele arac ilevi grecek ekilde para olarak

  kullanlm iki deerli madendir. Hadis kaynaklarnda bu iki madenin para

  fonksiyonuna iaret edildii iin slm hukukularnn bir blm altn ve

  gm gerek para saymlardr. Hatta bu iki madenin yaratltan para

  olduklarn sylemilerdir. Onlara gre bir eyin para olduunun tespiti din

  tarafndan yaplr. nsanlarn altn ve gm para gibi kullanmamalar ya da

  baka paralar icad etmeleri onlarn para olma vasfn kaldrmaz demilerdir.

  Bununla birlikte altn ve gmn insanlar tarafndan kullanm amacna gre mal

  olarak deerlendirilebileceini savunan slm hukukular da vardr.

  riyet, Al-Ariyah, (el-riye): Bk. Kullanm dnc

 • 5

  Grldnde demeli Akreditif, At Sight Akreditif, At Sight Credit,

  timd ttla): Akreditif evraknn uygun olduu anlald anda kar)

  tarafa demenin yaplmas gereken akreditif trn ifade eder.

  Aval, Aval, (ed-Damn), (el-Kefle): Polie ve senet gibi borluluu

  gsteren kambiyo senetlerinde yazl borcu tamamen ya da ksmen deme

  garantisi vermektir. Katlm Bankalar, faizsiz finans prensiplerine uygun

  borlara aval vererek kefil olurlar.

  yet, Ayat, (el-ye): Kurn- Kermi oluturan her bir cmle ya da cmleye

  benzer paraya yet denir. Kurn- Kerm, 114 sre, 6236 yetten oluur.

  Ayn, (el-Ayn): Bk. Belirli Mal

  Azalan Ortaklk, Diminishing Musharakah, (el-Mreke el-

  Mtenksa): Belli ya da belirsiz bir vadede sonlandrlmas dnlen sermaye

  ortakln ifade eder. ki ya da daha fazla taraf arasnda artlarna uygun ekilde

  gereklemi bir sermaye ortakl kurulurken belli ya da belirsiz bir sre sonra

  taraflardan birinin ortaklktaki haklarnn dier ortaa devri de ngrlyor

  olabilir. Bu durumda ortaklktan ayrlacak taraf zaman ierisinde hissesini dier

  ortaa satacak demektir. Bu niyetle kurulan ortakla azalan ortaklk ismi verilir.

  Ba, nfak, Charity, (el-nfk): Allahn sevgisini kazanmak niyetiyle

  ihtiya sahiplerine harcamada bulunmaktr. nfak, zekt gibi zorunlu ve sadaka

  gibi gnll iyiliklerin hepsini iine alan bir kavramdr.

  Balayc Akit, Lzm Akit, Binding Contract, (el-Akdl-Lazm):

  Akdin her iki tarafn da balayan yani taraflardan birisinin, kar tarafn onayn

  almadan feshetme hakknn bulunmad akittir. Katlm Bankalarndaki finansal

  alm-satm ve kira akitleri byledir.

  Balayc Olmayan Akit, Gayr- Lzm Akit, Non-binding Contract,

  el-Akd ayrul-Lzm): Akdin taraflarn balamayan yani akdin)

  taraflarndan birisinin, kar tarafn onayn almadan tek