22
,.i-'*" fa \ JPs ,/ **.*.**;"*.-...,.,,.,,.,. .\ "\*N JABAThI{ PET,AJARAI{ NEGERI SELAI{GOR MAJI,IS PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA N{EGERI SELANGOR PROGRAM PENINGKATAI{ PRESTASI AKADEMIK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011 TINGKATAN 2 BAHASAMELAYU Kertas I Okt./Nov. 1 jam Satu jam JANGAN BUKA KERIhS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan Jawabsemua soalan. Tiap-tiap soalan cliiktti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C danD. Bagi setiap soalan, pitih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. wuv. mvschoolchildren.com 0211 l. 2. 1 -). Kertas soalan ini mengandungi l6 halaman bercetak. 02ll o 201t Hak Cipta Jabatqn Pelajaran Negeri Selangor I Lihat halaman sebelah Kertas soalan mp lain terdapat di : www.myschoolchildren.com

fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

,.i-'*" fa\ JPs ,/**.*.**;"*.-...,.,,.,,.,..\

"\*N

JABAThI{ PET,AJARAI{ NEGERI SELAI{GORMAJI,IS PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA N{EGERI SELANGOR

PROGRAM PENINGKATAI{ PRESTASI AKADEMIKPEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011

TINGKATAN 2

BAHASAMELAYUKertas IOkt./Nov.

1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERIhS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan

Jawabsemua soalan.

Tiap-tiap soalan cliiktti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C danD. Bagi setiap soalan, pitihsatu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

wuv. mvschoolchildren.com

0211

l.

2.

1-).

Kertas soalan ini mengandungi l6 halaman bercetak.

02ll o 201t Hak Cipta Jabatqn Pelajaran Negeri Selangor I Lihat halaman sebelahKertas soalan mp lain terdapat di :

www.myschoolchildren.com

Page 2: fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

free Q papers, free skema at : www.pvschqolchildren.cgm

02n

Soalan I - 7

Lengliupkan ayat-uyat cli bav'alt

1 Seseorang ternan yang baik

A tergolong

B termusnatr

C terperosok

D terjerumtis

Kawasan pedalaman di Sarar,vak hanya boieh

A dilalui

B disusuri

C direntasi

D dihubungi

Ustaz Khairuddin mematrg diakuitempatan.

A arif

B rajin

C gigih

D cekap

Golongan retnaja semakin lupa akan

generasi terdahulu

A kchcbatan

B kesukaran

C kebanggaan

D kesenangan

Pelbagai usaha yang dijalankan oleh

kalangan rakyat masih belum mencapai

A aras

B tahap

C paras

D tingkat

dengun ruentilih jawop{tn yong paling sesuai.

tidak akan membiarkan sahabatnya ke kancah maksiat.

rnelalui jalan sungai sahaja.

dan disegani dalam bidang agarna oleh masyaiakat

budaya ketimuran yang selama ini menjadi

pihak kerajaan untuk memupuk minat membaca dalam

yang membanggakan.

AAI O 2011 llak Cipta Jubatun l'elu.ictron Negeri Selangor

Kertas soalan mp lain terdapat di :

www.myschoolchildren.com

Page 3: fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

02n

Soalan 6 berclasarkan garuhctr di bay'ah.

Sampah sarap

berlangsung malam tadi.

A bertaburan

B berterbangan

C berhamburan

D bergelimpangan

bakul yang berisi sayuran urrtuk dijual pada keesokan harinya.

di Stadium Shah Alam setelah sambutan malam tahun baharu

I Lihat halaman sebelah

Setiap petang Mak

A memikul

B menjinjing

C menjunjung

D mengangkat

Leha

02ll @ 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri SelangorKertas soalan mp lain terdapat di :

www.myschoolchildren.com

Page 4: fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

4 02n

Soalan 8 - 14

,4vat-ctyat ltang berikut mungkin betul dan mungkin salah. Jika terdapat kesalahan, kesalahan itutelah ditandakan dengan A, B atau C dan jika tiada kesalahan telah ditandakanD.

Pilih jaw,apan yang paling sesuai.

8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang

ABC

rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada kesalahan

D

9 Para peniaga diminta menyimpan barang secukupnya untuk memenuhi keperluan orang ramai bilaABC

menjelang musim perayaan. Tiada kesalahan

D

10 Rakyat jelata dari seluruh pelusuk negeri itu berkumpul di hadapan istana untuk menyambut Hari

ABC

Keputeraan Suitan Selangor. Tiada kesalahan

D

l1 Para peserta yang menyertai kem motivasi dikehendaki berada di pekarangan sekolah sebelum

ABC

pukul tujuh pagi. Tiada kesalahan

D

12 Pasukan Kemilau bertepuk tangan sambil berlari keriangan sebaik saja mereka diumumkan sebagai

ABC

iohan pertandingan bola iaring. Tiada kesalahanJTA'.D

02ll @ 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran l{egeri Selangor

Kertas soalan mp lain terdapat di :

www.myschoolchildren.com

Page 5: fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

02n

13 Kerajaan sedang berusaha untuk membina klinik di seluruh kawasan pendalaman di negeri Pahang.

AC

Tiada kesalahan

D

14 Generasi muda di zaman ini perlu berubah sikap agar lebih maju dalam semua bidang.AB,-C

Tiada kesalahanD

02ll O 20t t Hak Cipta Jahatan Pelajaran Negeri Selangor I Lihat halaman sebelahKertas soalan mp lain terdapat di :

www.myschoolchildren.com

Page 6: fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

6

Soalan 15 - 17

Pilih ayat-ayat yang menggutlakan perkataan berhuruf condong dengan betul.

02n

15 I Saya akan mengambil bahagian dalam Kejohanan Oiahraga Sukan Sekolah.

II Keletah budak kecil itu telah berjaya mengambithati tetamu yang datang itu.

m Semasa saya dirawat di hospital,, jururawat selalu datang untuk mengambil suhu badan saya.

IV Sarojini telah mengambilkawannyayang baru pulang dari India di lapangan terbang.

A I dan Il sahaja

B III dan IV sahaja

C I, II dan III sahaja

D II, III dan IV sahaja

L6 I Lembaga hitam itu telah meresap dalam kegelapan malam.

II Dakwat pen yang tumpah itu telah meresap ke permaidani biru.

m Pandangannya meresap ke dalam pemikirannya kerana dia pantas berfikir.

IV Budaya kuning mudah meresap ke dalam fikiran remaja yang tiadapanduan hidup.

A I dan II sahaja

B II dan IV sahaja

C I, ill dan IV sahaja

D II, III dan IV sahaja

17 I Ribut yang melanda kawasan itu mulai tenang.

II Air kali di tepi hutan itu kelihatan ten(tng walaupun hari hujan.

m Lariannya yang tenang itu membolehkannya memenangi pertandin gan marathon itu.

IV Sikap Faridah yang sentiasa tenang menyebabkan dia sangat disegani oleh kawan-kawannya.

A I dan II sahaja

B II dan III sahaja

C I, II dan IV sahaja

D II, III dan IV sahaja

02ll @ 2011 Hak Cipttt Jabatan Pe lajaran !',lcgeri ,SelangorKertas soalan mp lain terdapat di :

www.myschoolchildren.com

Page 7: fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

7

Soalan l8 - 2l

Bahagian ))ang bergaris dalam ayat-ayat yang berikut mungkinpenggutlaan hahasa atau mungkin juga tidak.

Tanclakarl sarua acla A, B atau C jika ayat ittt mengandungi kesalahankesalahan.

18 Ikan goreng kembung amat enak dinikmati ketika masih panas.

A Ikan kembung goreng amat enak

B Ikan kembung amat enak digoreng

C Ikan digoreng kembung amat enak

D Ikan goreng kembung amat enak

42fi

mengandungi kesalahan

dan tandakan D jika tiada

19 Pak Hasbullah sering mengundang anak perempuannya balik darl pejabat dengan kereta PeroduaMyVi.

A menjemput anak perempuannya balik dari

B mempelawa anak perempuannya balik daripada

C menggendong anak perempuannya balik daripada

D mengundang anak perempuannnya balik dari

20 Anak-anak yatim itu telah mendapat bantuan alat tulis-alat tulis daripada dermawan yang muiia itu.

A bantuan alat-alat tulis dari

B bantuan alat-alat tulis daripada

C bantuan alat tulis-alat tulis dari

D bantuan alat tulis-alat tulis daripada

2l Ketibaan kapd-mewafr Uertaraf aun di Asia itu telah mendapat sambutan meriah

rakyat Malaysia

A kapal mewah ber-taraf dunia kali pcrtama

B kapal mewah dunia bertaraf yang peftama

C kapal pertama kelas mewah bertaraf dunia

D kapal mew-ah berlaraf clunia yang penama

EIolqlCI(l)lLI-El

::l-clolOI

,31()lal>lEIrl=l=IEI()lqIclo)lLIEl-clololol-lolal>{ql

=lEI

=t

0217 :a )01t t{trk Cipttt.tqbnttut Pelojaron Negeri ,Sclungor I Lihat halaman sebelahKertas soalan mp lain terdapat di :

www.myschoolchildren.com

Page 8: fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

02n

Soalan 22 - 21

Pilih ayat vang memputtyai malisr.tcl yartg sama uttru ttruksud yangpaling hampir dengan ayat.vangdicetak tebal.

22 Matlamat utama mengadakan Hari Usahawan adalah untuk memupuk semangat kerjasamadan mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan murid.

A Semangat ke{asarna dan perpacluan dalam kalangan warga murid harus dipupuk melalui HariUsaharvan.

B Hari Usahawau berjaya memupuk semangat kerjasama dan mengeratkan hubungan silaturahimdalarn kalangan murid.

C Hari Usahawan itu penting untuk menyemaikan sikap tolong-menolong dan merapatkanhubungan silaturahim antara murid.

D Flari Usahawan diadakan dengan bermatlamat untuk menyuburkan semangat kerjasama danmengeratkan hubungarl silatr,rrahim dalam kalangan rnurid.

23 Lembaga Disiplin akan mengenakan tindakan terhadap murid yang melanggar peraturansekolah.

A Lernbaga Disiplin hanya berlindak terhadap mtrrid yang enggan mematuhi peraturan sekolah.

B Murid yang mclanggar peraturan sekolah akan dianrbil tindakan oleh Lembaga Disiplin.

C Tindakan akan dikenakan oleh Lembaga Disiplirr terhadap murid yarlg tidak mematuhiunclang-trndang sekolah.

D Tindakan kernungkinan akan dikenakan oleh Lembaga Disiplin kepada murid yang engganmern^atuh i p eraturan s eko lah

24 Tanaman kontan boleh diusahakan oleh petani di kebun mereka sementara menunggutanaman kelapa sawit mengeluarkan hasil.

A Usaha petani lnenanam tanaman kontan di kebun mcreka dapat menambah pendap atan.

B Tanaman kelapa sawit rnenghasilkan pendapatan lumayan berbanding dengan tanaman kontan.

C Tanaman kontan dan kelapa sawit merupakan hasil usaha petani untuk menatnbahkan hasil

keluaran.

D Petani boleh mengusahakan tanaman kontan di kebun masing-masing sebelum tanaman kelapa

sawit mengeluarkan hasil.

02ll O 2011 Huk Cipta Jctltatort Pt'la.iartn Ategeri SclangotKertas soalan mp lain terdapat di :

www.myschoolchildren.com

Page 9: fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

02n

Soalan 25 - 27

Pilih ayat-q)at yang betul.

25 I Cikgu Kamal begitu menarik hati keayuan dan kelincahan gadis desa itu.

II Cikgu Salwa telah mengajar di kawasan pendalaman itu selama lima tahun.

III Cikgu Saraswaty telah memperkenalkan pelbagai kaedah pengajaran kepada muridnya.IV Cikgu Ee Mie sedang mengajarkan karan gan yangbertemakan masalah sosial padamasa ini.

A I dan II sahaja

B III dan IV sahaja

C I, II dan III sahaja

D II, ilI dan IV sahaja

26 I Pak Abu ialah bapa kepada cikgu Linda dan cikgu Hayati.

II Pemandangan di Pantai Morib padahari ini begitu cantik nian.

III Cikgu Hafrz berasa kecewa dengan muridnya yangkurang sopan itu.

ry Haji Bakar sedang memperbesar peitriagaan kainnya di bandar raya itu.

A I dan IV sahaja

B II dan III sahaja

C I, II dan IV sahaja

D II, III dan IV sahaja

27 I Setengah penduduk kampung itu menerima suntikan vaksin dengan percuma.

II Majlis persaraan pengetua itu dibuat secara besar dan paling bermakna sekali.

III Pelancaran Perodua Diva telah disempumakan dengan penuh warna-warni.

IV Seorang nelayan ditemui mati ditusuk ikan todak di Kelanang baru-baru ini.

A I dan II sahaja

B III dan IV sahaja

C 1, III dan IV sahaja

D II, III dan IV sahaja

AZll aa 2011 Hak Cipta Jabatun pela.iaran l{egeri Selangctr I Lihat halaman sebelahKertas soalan mp lain terdapat di :

www.myschoolchildren.com

Page 10: fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

10

Soalan 28 - 30

Pilih peribahasz atau maksud peribahasLy(tng paling sesuai.

28 Guru mestilah menunjukkan perilaku yang baik kepadamempengaruhi mereka. Keadaan ini dikatakan

A seperti batu jatuh ke lubuk.

B bagai ayam mengeram telur.

C bagaimana acuan begitulah kuihnya.

D seperti ketam menyuruh anaknya berjalan betul.

02n

anak murid kerana kesannya boleh

29 Peribahasa yang sesuai bagi menggambarkan peristiwa yang terdapat dalam gambar ialah

A ikan di laut asam di darat.

B asal sabut terapung, asal batu tenggelam.

C kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga.

D kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai.

Biduk berlalu kiambang bertaut.

30 Maksud yang paling sesuai dengan peribahasa ini ialah

A persahabatanyang sangat intim.

B orang yang mementingkan diri sendiri.

C perselisihan faham antara adik-beradik tidak berkekalan.

D walau ke mana-mana kita pergi akhirnya akan kembali ke tempat asal.

#s

02ll a 2011 Hak Cipta Jabatan Peluiaran Negeri Selangor

Kertas soalan mp lain terdapat di :

www.myschoolchildren.com

Page 11: fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

11 02n

Soalan 3l - 35

Baca petikart drama di bawah clengan teliti, kemudian jawab soalart-soalan yang berikutn-va. pilih.jawapan yang paling sesuai.

"Along, mana Angah?" ibu mengulangi peftanyaannya.

"Entah, tadi ada di sini. Koyakkan surat khabar ini," aku menucling ke arah sampah yang dibuatoleh Angah.

"Mengapa Along biarkan dia seorang saja? Nanti dia main di jalan, siapa yang susah?"Ibu mula berkhutbah di depanku. Aku mengalah perlahan. Sudah jenuh telinga ini mendengarkebimbangan ibu terhadap keselamatan Angah. Angah saja yang clifikirkannya, aku? Aku bag aimanapula'? Ibu memang tidak adil! Berat sebelah!

Tiba-tiba "Ibu! Ibu balik!" Laung Angah dari halaman rumah. Hatiku kecut bukan kepalangapabila melihat Angah berlari-lari anak mendapatkan ibu.

"Angah ke mana, sayang?" tanyaibu dengan penuh kasih sayang apabila Angah berada di dalampelukannya. Meluat aku!

"Angah main dekat buaian. Ibu ..ibu tadikan...," Angah bersuara tetapi kata-kata itu tidakdihabiskannya.

Aku nlerenung wajah Angah dengan penuh kebencian yang meluap-luap. Angah seakanmengerti pandanganku. Dia memeluk ibu tanpa meneruskan percakapannya. Ibu kulihat gembira sekaliapabila Angah berada di sisinya sehingga aku seakan-akan tidak wujud di had;pannya lagi. Sedih hatiini bukan kepalang lagi apabila diperlakukan begitu oleh ibu sendiri.

Menagih kasih daripada ayah, sama seperti menagih kasih daripada ibu. Ayah dan ibu seakanpercaya akan tilikan bidan yang membidankan kelahiran Angah. Aku sungguh hairan melihat ayah danibu, yang termasuk dalam golongan intelek, masih percaya kepada tilikan yang mengatakan Angah akanmembawa tuah kepada keluarga ini. Bagi aku, kelahiran Angah merupakan kesengsaraan kepada diriku.Mana tidaknya, kalau semua kesalahan Angah terpaksa aku tanggung. Demokrasi seakan lenyap dalamkeluarga ini.

(Dipetik daripada drama Dendam,Antologi Gema Sepi Gadis Genius, Tingkatan2,

Dervan Rahasa dan Pustaka.)

02ll O 20ll Hak Cipta Jabatan Pelajurctn Negei.i Selangor ILihat halaman sebelahKertas soalan mp lain terdapat di :

www.myschoolchildren.com

Page 12: fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

L2 02n

31 Siapakah watak utama dalam drama ini?

A lbu

B Ayah

C Along

D Angah

32 Nyatakan unsur gayabahasa dalam petikan di atas.

A Simile

B Anafora

C H iperbola

D Personafikasl

33 Semua yang berikut ialah teknik plot yang dapat ditemukan dalam petikan, kecuali

A dialog.

B saspens.

C monolog.

D pemerian

34 Latar tempat yang digunakan oleh pengarang dalam drama ini ialah

A rumah.

B bandar.

C sekolah.

D kampung.

02ll @'2011 Hak Cipta Jqbatan Pelaiaran Negeri Selangor

Kertas soalan mp lain terdapat di :

www.myschoolchildren.com

Page 13: fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

13 ozn

35 Mengapakah penulis berasa sangat geram terhadap adiknya, Angah?

A Angah suka mengadu

B Angah selalu merosakkan buku penulis.

C Angah sangat manja dan suka menangis.

D Angah selalu menuduh penulis membuat salah.

02ll A 2011 Hak Cipta Jqbatan Pelajaran Negeri Selangor I Lihat halaman sebelahKertas soalan mp lain terdapat di :

www.myschoolchildren.com

Page 14: fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

t4

Soalan 36 - 40

Baca s.yair di bawah tlengan teliti, kemutlisn.jawab soalqn-soa!.an yong herikutnya.

$2n

Dcwa pun duduk ia bercerita,

Asal mulanya dapat sengsara,

01sh disakitkan saudara,

Setahun suciah di dalarn pcnjara.

Sekalian habis diceritakan.

-juatu tidak dil indungkan"

Terlalu belas naga mendengarkan,

Diainbil gemalanya lalu berikan.

Ambillah tuan muda bestari,

Gemala ini nenek memberi,

Harganya itu tujuh buah negeri,

Apa kehendak keluar sendiri.

Jikalau orang terkena bias,

Airnya sapukan beri berasa,

Jika ditolong Tuhan Yang Esa,

Dengan seketika beroleh sentosa.

Atau cucuku hendak berperang,

Di dalam gemala keluarlah orang,

Beribu keti banyaklah orang,

Dua belas hulubalang yang garang-garang.

Setelah dew-a mendengarkan kata,

Terlalu suka cli dalarnnya cita,

Lalu bermohon keduanya serta,

Menuju jalan tanah yang rata.

Berjalan ia berdua bersaudara.

Mengikut pantai tepi segara,

Siang dan malam tiada antara,

Terus ke negeri Inderanegara.

Setelah sudah paginya hari,

Sampailah ia ke hujung negeri,

Bertemulah rumah sebuah berdiri,

Rumah kebayan orang yangbahari.

(Dipetik daripada antologi Gema Sepi Gadis Genius,Dewan Bahasa dan Pustaka)

02ll O 201t Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri SelangorKertas soalan mp lain terdapat di :

www.myschoolchildren.com

Page 15: fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

15

36 Apakah tema yang bersesuaian denga n Syair Mendapat Gentala l,,taga?

A Kekeluar gaan

B Kepahlaw anan

C Kemiskinan hidup

D Kehidupan penuh rintangan

Oleh disakitknn saltdara

37 Apakah gaya bahasa yang terdapat dalam baris syair di atas?

A Inversi

B Asonansi

C Aliterasi

D Fliprerbola

38 Pilih bentuk yang benar dalam puisi Syair Mendapat Gemala Naga.

A R-ima awal a)a)a,a

B Rima akhir a)a,a,a

C Bentuk syair bebas

D Rangkap tidak berkait

39 Apakah yang diceritakan oleh Dewa kepada naga?

A Kisah kesaktian gemala kepunyaan seekor naga.

B Kisah dirinya yangtelah dapat bertemu dengan nenek kebayan.

C Kisah diri saudaranya yang telah dipenjarakan selama setahun.

D Kisah dirinya yang mengalami kesengs araan sebagai akibat perbuatan saudaranya.

02fi

02ll @ 20 t I Hak Cipta Jabatan pelajaran Negeri Selangor I Lihat halaman sebelah

Kertas soalan mp lain terdapat di :

www.myschoolchildren.com

Page 16: fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

02tt Il6

40 Mengapakah Dern a dan saudaranya melarikan diri dari rumah mereka?

A Untuk mendapatkan gem ala nagaB Llntuk rnenuntut ilmu daripada naga

C Ingin mengembara ke negeri InderanegaraD Didera dan dipenjarakan oleh saudara sendiri

KERTAS SOALAN TAMAT

02ll A 2011 Hak Cipta Jabatan pelajaran Negeri Selangor

Kertas soalan mp lain terdapat di :

www.myschoolchildren.com

Page 17: fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

Nffl\ rPs/\\ru

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIKPEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2OII

TINGKATAN 2

BAHASA MELAYUKertas 2

Okt./Nov.

2 jam

JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGORMAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI SELANGOR

02t2

Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian: Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dqn

Bahagian D.

2. Bahagian A terdiri daripada dua bahagian: Bahagian A(D dan Bahagian A(ii). Andadikehendaki supaya menjawab kedua-dua bahagian tersebut. BahagianB dan Bahagian D jugamesti dijawab. Manakala Bahagian C mempunyai lima pilihan soalan dan anda diminta supaya

menjav,ab satu soalan sahaja.

3. Anda dinasihati supaya mengambil masa 4A minit untuk menfawab Bahagian A, 25 minit untuk

Bahagian B, 45 minit untuk Bahagian C dan 10 minit untuk Bahagian tr

4. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. Sekiranya buku jawapan

tidak mencukupi, sila duputkar' helaian tambahan daripada pengawcts peperiksaan.

www. mvschoolch ildren, com

Kertas soalan ini mengandungi 6halaman bercetak dan 2halaman tidak bercetak.

0212 o 201I Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selungor I Lihat halaman sebelahKertas soalan mp lain terdapat di :

www.myschoolchildren.com

Page 18: fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

free Q papers, free skema at : www.myschoolchildren.com

2

Bahagian A(D - Ringkasan

120 markahl

02t2

Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentangmenguruskan masa dengan berkesan. Panjangnya ringkasan anda hendaklalz tidak metebihi 80patah perkataan. Anda digalakkan supaya ruengguttakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksudasal petikan.

Dewasa ini, kita sering mendengar berita tentang pelajar yang terjerumus dalam kancahkemaksiatan ataupun penyalahgunaan dadah. Hal ini berlaku disebabkan oleh pelajar itu mudahterpengaruh oleh anasir-anasir buruk. Pelajar yang terlibat dalam kegiatan ini tidak dapat mengurusmasa dengan cekap..Mereka sering membuang masa dengan sia-sia sahaja. Oleh itu, pengurusan masa

amat penting dalam kehidupan seseorang pelajar.

Langkah pertama untuk mengendalikan masa secara berkesan adalah dengan menyediakanjadual waktu belajar masing-masing. Namun, terdapat juga pelajar yang menyediakan jadual waktubelajar sendiri tetapi tidak mengikutinya dengan berkesan. Mereka jrgu harus memanfaatkan masa

untuk mengulang kaji pelajaran dan mengikuti kelas tambahan. Pelajar yang berjaya biasanya terdiridaripada mereka yang mernbuat persediaan awal untuk menghadapi peperiksaan.

Di sarnping itu, mereka harus menggunakan masa yang terluang dengan aktiviti yangberfaedah

bak kata pepatah, masa itu emas. Selain itu, pelajar juga perlu memperuntukkan masa untuk mengikutiaktiviti bersukan seperti berenang, bersenam, bermain badminton dan sebagainya. Melalui aktiviti ini,

. pelajar dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Pada waktu cuti sekolah, para pelajar boleh

membuat kebajikan dengan menolong ibu bapa atau membuat kerja sambilan untuk mendapatkan

kemahiran dan wang. Pelajar j.rga digalakkan mengadakan perbincangan secara berkumpulan sesama

rakan.

Kesimpulannya, sebagai seorang pelajar kita bukan sahaja perlu berjaya di bidang pelajaran

tetapi di bidang sukan, kokurikulum dan agama. Malahan, mengikuti aktiviti kokurikulum juga dapatmengisi rnasa dengan berkesan. Oleh itu, kita perlu menguruskan masa dengan berkesan supaya berjaya

dalam kehidupan. Pelajar juga akan menjadi lebih berdisiplin apabila pandai menguruskan masa dengan

baik.

(Dipetik dan diubah suai daripada 'Pengurusan Masa Berkesan'

oleh Sham al-Johori, Minda Pelajar, Januari 2008)

0212 O 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri SelangorKertas soalan mp lain terdapat di :

www.myschoolchildren.com

Page 19: fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

3 a2t2

Bahagian A(ii) - Pemahaman

ll0 markahl

Berdasarkan petikan Bahagian A(i), jawab soalan-soalan yang berikut dengan ntenggunakan ayatanda sendiri.

1 Berikan maksud rangkai kata kerja sambilan. 12 markah)

2 Berdasarkan petikan, mengapakah pelajar perlu mengamalkan pengurusan masa dengan

14 markahlberkesan?

3 Pelajar cemerlang ialah pelajar yang mampu menguruskan masa dengan baik.Pada pendapat anda, apakah punca yang menyebabkan pelajar tidak boleh menguruskan masa

dengan baik? 14 markah)

A2n @ 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor I Lihat halaman sebelahKertas soalan mp lain terdapat di :

www.myschoolchildren.com

Page 20: fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

4

Bahagian B

120 marktth)

Berdasarkan rajah di bawcth, huraikan pendapat anda tentangpeliharaan. Panjangnya huraian ancla hendaklah tidak melebihi

02t2

tanggungiawab terhadap haiwan120 patah perkataan.

', .1&'- .,,

L& -s*oi{ "q;'e: '!.i!:

_ "-i -.#*- '.+f l.-

K.*e*. e

ffiffi*, nuus

"':A#,wr.trF.

MENITIKBERATKANKEBERSIHAN I{AIWAN

MEMBERIKAN MAKANANYANG BERKHASIAT

TANGGUNGJAWABTERHADAP HAIWAN

PELIHARAAN

MEMBERI RAWATANPERUBATAN

MENYEDIAKAN TEMPATTINGGAL YANG SELESA

0212 C: 2011 Hak Cipta Jubuturt Pelajoran ltiegeri SelangorKertas soalan mp lain terdapat di :

www.myschoolchildren.com

Page 21: fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

5 02t2

Bahagian C

[40 markahf

Pilih satu daripada soalan di bawah. Tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 180patah perkataan.

I Baru-baru ini, sekolah anda telah melaksanakan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah denganjayanya.

C eritakan pengalaman anda sepanj ang kej ohanan tersebut berlangsung.

2 Ibu bapa disarankan untuk memberikan makanan seimbang kepada anak-anak agarmereka sihat.

Huraikan pernyataan di atas.

3 Persatuan Bahasa Melayu bercadang untuk mengadakan lawatan sambil belajar ke sebuah syarikatakhbar untuk tugasan melihat proses-proses penerbitan akhbar.

Sebagai setiausaha, anda diminta untuk menulis sepucuk surat bagi memohon kebenaran daripa{asyarikat tersebut untuk mengadakan lawatan.

4 Sungai merupakanl<hazanah alam yang berharga danperlu dipelihara.

Bincangkan kepentingan sungai dalam kehidupan seharian.

5 Peribahasa 'Sudah terhantuk baru tengadah' membawa maksud apabila berhadapan dengan

kesusahan, barulah seseorang itu hendak beringat.

Tulis sebuah cerita berdasarkan maksud peribahasa tersebut.

0212 A 201I Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangctr I Lihat halaman sebelahKertas soalan mp lain terdapat di :

www.myschoolchildren.com

Page 22: fa JPs PENGETUA,SEKOLAH MATAYSIA · PDF file8 Berdasarkan laporan, kebanlrakan kes-kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa yang ABC rnenghadapi masalah rumah tangga. Tiada

6

Bahagian D

ll0 markah!

Jawapan anda hendaklah berdasarkan novel Tingkatan 2 yang telah anda kaji.

(i) Wira Persona Avatari. Karya Ahmad ZukiAhmad Bakar

Rajah di atas menunjukkan persoalan yang terdapat dalam novel

Berdasarkan persoalan yang diberi, huraikan contoh peristiwayang dinyatakan.

02t2

yang anda kaji.

yang dapat menggambarkan persoalan

KERTAS SOALAN TAMAT

www mvschoolchildren. com

Persiapan untuk menghadapi sesuatu pertandingan

PERSOALAN Kesabaran dalam menghadapi cabaran hidup

Hubungan kekeluargaan yang erat

0212 a 20tl Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri SelangorKertas soalan mp lain terdapat di :

www.myschoolchildren.com