of 20 /20
CAPITOLUL II II.1 NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PROIECTAREA ŞI ORGANIZAREA EXPLOATĂRII Exploatarea produselor lemnoase ale pădurii se face în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi ale instrucţiunilor privind termenele, modalităţile, epocile de recoltare, scoatere şi transport alo matrialului lemnos, emise de autoritatea publică centrală care respunde de silvicultură. Arborii destinaţi a fi tăiaţi se vor marca, în  prealabil, cu ciocane silvice, de către person alul silvic, în conformitate cu normele tehnice. Astfel arborii ajunşi la vârsta exploatabilităţii, precum şi alţi arbori doborîţi, rupţi sau uscaţi, nu pot fi tăiaţi, î naite de a se marca, iar marcarea acestora trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative: să se facă în conformitate cu normele tehnice în vioare! să fie executată cu ciocane silvice! să fie prealabilă tăierii! să fie executată de către personalul silvic! "iocanele silvice de marcat au reimul mărcilor şi al siiliilor! tiparele lor se înreistrea#ă şi se păstrea#ă la birourile notariale.Activitatea de punere în valoare a masei lemnoase cuprinde delimitarea arboretelor de parcurs, inventarierea şi marcarea arborilor de extras, prelucrarea datelor de teren, estimarea cantitativă şi calitativă a masei lemnoase puse în valoare şi întocmirea actelor de punere în valoare. $elimitarea presupune marcarea pe teren a limitelor parchetului de exploatare în care se face evaluarea, se foloseşte ciocanul silvic cu marcă pătrată înscrisă într%un cerc cu diametrul de &' mm, atât în proprietatea publică cât şi în cea  privată.(dată cu executarea marcării se execu tă şi inventarierea arborilor . )nventarierea este opera ţia ce constă în măsurarea caracteristicilor biometrice ale arborilor în vederea determinării volumului total şi pe sortimente! în  princiu presupune consemnarea în carnete tipi#ate a * numărului curent, speciei, d iametrului măsurat la +,' cm de la sol şi a clasei de calitate- la %/ exemplare cu diametrul apropiat de diametrul mediu aritmetic se măsoară şi înălţimea. 0arcarea constă în faptul că arborii care urmea#ă să fie extraşi se însemnea#ă prin cioplaje : %unul s ituat cât mai aproape de sol pe care se aplică marca rotundă a ocolului silvic iar al doilea cioplaj se execută la înălţimea pieptului  pe partea opusă primului 1sau pe ace iaşi parte 2 pe care se trece numărul de inven tar ce trebuie să corespundă cu cel din carnetul de inventariere. 3e ba#a datelor din carnetul de inventar, după ce în prealabil se efectuea#ă despuierea pe specii şi cateorii de diametre se trece la întocmirea -Actului de punere în valoare Actul de punere în valoare repre#intă un document intern care estimea#ă cantitativ şi valoric masa lemnoasă ce urmea#ă a fii exploatată. 3otrivit art. 45, alin. 5, din 6eea &47 +8.'.5''9% "odul ilvic% * Exploatrea masei lemnoase se face de persoane  juridice atestate de autoritatea publică centrală care r espunde de silvicultură.$esfăşurarea activităţii de exploatare a  pădurilor impune proiectarea şi or ani#area corespun#ătoarea a ace stui proces de producţie în concordanţă cu cerinţele silviculturale şi economice ale ospodăririi raţionale a fondului forestier şi punerii în valoare a masei lemnoase.3rin proiectarea lucrărilor de exploatare a pădurilor se înţelee activitatea de stabilire a soluţiei tehnoloice optime şi întocmirea documentaţiei necesare pentru aplicarea acesteia, iar prin orani#area lucrărilor d exploatare se înţelee un ansamblu de acţiuni prin care se asiură condiţiile de aplicare şi desfăşurare a s oluţiei adoptate. 3entru o  proiectare şi orani#are co respun#ătoare a lucrărilor de exploatare trebuie să se aibă permanent în vedere ob iective cu caracter eneral, valabile pe parcursul întreului proces de producţie, care să asiure: valorificarea masei lemnoase!

Exploatari Forestiere AL BUN

Embed Size (px)

Text of Exploatari Forestiere AL BUN

Page 1: Exploatari Forestiere AL BUN

7/25/2019 Exploatari Forestiere AL BUN

http://slidepdf.com/reader/full/exploatari-forestiere-al-bun 1/20

CAPITOLUL II

II.1 NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PROIECTAREA ŞI ORGANIZAREA EXPLOATĂRII

Exploatarea produselor lemnoase ale pădurii se face în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi aleinstrucţiunilor privind termenele, modalităţile, epocile de recoltare, scoatere şi transport alo matrialului lemnos,emise de autoritatea publică centrală care respunde de silvicultură. Arborii destinaţi a fi tăiaţi se vor marca, în

 prealabil, cu ciocane silvice, de către personalul silvic, în conformitate cu normele tehnice. Astfel arborii ajunşi lavârsta exploatabilităţii, precum şi alţi arbori doborîţi, rupţi sau uscaţi, nu pot fi tăiaţi, înaite de a se marca, iarmarcarea acestora trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:

să se facă în conformitate cu normele tehnice în vioare! să fie executată cu ciocane silvice! să fie prealabilă tăierii!

să fie executată de către personalul silvic!"iocanele silvice de marcat au reimul mărcilor şi al siiliilor! tiparele lor se înreistrea#ă şi se păstrea#ă la birourilenotariale.Activitatea de punere în valoare a masei lemnoase cuprinde delimitarea arboretelor de parcurs,inventarierea şi marcarea arborilor de extras, prelucrarea datelor de teren, estimarea cantitativă şi calitativă a maseilemnoase puse în valoare şi întocmirea actelor de punere în valoare.

$elimitarea presupune marcarea pe teren a limitelor parchetului de exploatare în care se face evaluarea, se foloseşteciocanul silvic cu marcă pătrată înscrisă într%un cerc cu diametrul de &' mm, atât în proprietatea publică cât şi în cea

 privată.(dată cu executarea marcării se execută şi inventarierea arborilor. )nventarierea este operaţia ce constă înmăsurarea caracteristicilor biometrice ale arborilor în vederea determinării volumului total şi pe sortimente! în

 princiu presupune consemnarea în carnete tipi#ate a * numărului curent, speciei, diametrului măsurat la +,' cm de lasol şi a clasei de calitate- la %/ exemplare cu diametrul apropiat de diametrul mediu aritmetic se măsoară şiînălţimea.

0arcarea constă în faptul că arborii care urmea#ă să fie extraşi se însemnea#ă prin cioplaje : %unul situat cât maiaproape de sol pe care se aplică marca rotundă a ocolului silvic iar al doilea cioplaj se execută la înălţimea pieptului

 pe partea opusă primului 1sau pe aceiaşi parte 2 pe care se trece numărul de inventar ce trebuie să corespundă cu celdin carnetul de inventariere.

3e ba#a datelor din carnetul de inventar, după ce în prealabil se efectuea#ă despuierea pe specii şi cateorii dediametre se trece la întocmirea -Actului de punere în valoare Actul de punere în valoare repre#intă un document

intern care estimea#ă cantitativ şi valoric masa lemnoasă ce urmea#ă a fii exploatată.

3otrivit art. 45, alin. 5, din 6eea &47 +8.'.5''9% "odul ilvic% * Exploatrea masei lemnoase se face de persoane juridice atestate de autoritatea publică centrală care respunde de silvicultură.$esfăşurarea activităţii de exploatare a pădurilor impune proiectarea şi orani#area corespun#ătoarea a acestui proces de producţie în concordanţă cucerinţele silviculturale şi economice ale ospodăririi raţionale a fondului forestier şi punerii în valoare a maseilemnoase.3rin proiectarea lucrărilor de exploatare a pădurilor se înţelee activitatea de stabilire a soluţiei tehnoloiceoptime şi întocmirea documentaţiei necesare pentru aplicarea acesteia, iar prin orani#area lucrărilor d exploatare seînţelee un ansamblu de acţiuni prin care se asiură condiţiile de aplicare şi desfăşurare a soluţiei adoptate. 3entru o

 proiectare şi orani#are corespun#ătoare a lucrărilor de exploatare trebuie să se aibă permanent în vedere obiective cucaracter eneral, valabile pe parcursul întreului proces de producţie, care să asiure:

• valorificarea masei lemnoase!

Page 2: Exploatari Forestiere AL BUN

7/25/2019 Exploatari Forestiere AL BUN

http://slidepdf.com/reader/full/exploatari-forestiere-al-bun 2/20

•  reducerea prejudiciilor!• reducerea cheltuielilor de exploatare!• creştrea productivităţii muncii!• reducerea consumurilor de lemn, matriale şi enerie.

3unerea în valoare a masei lemnoase în concordanţă cu obiectivele culturale şi economice ale activităţii deexploatare se poate reali#a numai printr%o proiectare şi orani#are corespun#ătoare a lucrărilor specifice acestuisector de activitate. )n principiu se acordă o atenţie deosebită modului de desfăşurarea lucrărilor, astfel încât să seăsească soluţiile optime, sub aspect economic şi ecoloic, pentru fiecarea ca# anali#at. e ţine seama de cerinţeleculturale ale tăierilor aplicate şi de necesitatea de a exploata masa lemnoasă în condiţii economice rentabile.

3rin lucrarea de faţă se doreşte soluţionarea optimă a procesului de exploatrea masei lemnoase estimată în Actul de3unere în ;aloare nr. +9 3<% "( $eia.

 Arboretele ajunse la vârsta exploatabilităţii, ce urmea#ă a fi parcurse cu tăieri de reenerare sunt cuprinse în * 3lanuldecenal de recoltare a produselor pricipale - parte componentă a amenjamentului silvic.n conformitate cu prevederile

6eii &47 +8.'.5''9% "odul ilvic, art. 45, alin.l * Exploatarea masei lemnoase se face după obţinerea autori#aţiei deexploatare şi predarea parchetului, cu respectarea reurilor silvice şi în conformitate cu instrucţiunile privindtermenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin ordin alconducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură-. Astfel exploatarea masei lemnoase poateîncepe numai după obţinerea Autori#aţia de exploatare eliberată de conducerea ocolului silvic 1 un parchet oautori#aţie2 în care se ăseşte amplasat parchetul în cau#ă şi după predarea faptică a masei lemnoase de exploatat, înteren, predare care se consemnea#ă într%un 3roces verbal de predare% primire, unde semnatarii sunt deleaţii ocoluluisilvic şi pădurarul titular de canton şi respectiv deleaţii aentului economic şi maistrul de exploatare, care vaestiona masa lemnoasă din parchet.

3entru parchetul primit în exploatare titularul lui răspunde pe toată durata exploatării, de la primire până la predare, pentru daunele cau#ate fondului forestier.

0asa lemnoasă ce se exploatea#ă şi se transportă din pădure va fi marcată, în conformitate cu actele normativeelaborate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Acestea sunt:

•  pentru <eia =aţională a 3ădurilor% (rdinul 557 +884 , unde marcarea se face cu

ciocane silvice dreptunhiulare!

•  pentru aenţii economici atestaţi, unde marcarea se face cu dispo#itive dreptunhiulare de marcat * (rdinul

/+7 +888 al 0inisterului Apelor 3ădurilor şi 3rotecţiei 0ediului! "onform prevederilor art. 4, alin +, din

(rdinul /+7 +888, dispo#itivele dreptunhiulare de marcat, au laturile de ' mm şi respectiv +/ mm şiseaplică pe materialul lemnos de lucru şi pe documentul de însoţire al acestuia. $ispo#itivele de marcatmaterialul lemnos de lucru au reimul mărcilor şi al siiliilor, iar amprenta lor se înreistrea#ă şi se păstrea#ăla birourile notariale şi vor fi communicate imediat după înreistrare, pentru evidenţă, <eiei =aţionale a3ădurilor, )nspectoratului >eneral al 3oliţiei precum şi )nspectoratului ilvic. $otarea aenţilor economiciatestaţi cu dispo#itive de marcat materialul lemnos de lucru constituie o condiţie obliatorie la colectareamasei lemnoase pe picior.

II.2. Metode si teho!o"ii de e#$!o%t%&e

6ucrările din şantierele de exploatare se desfasoara etapi#at, necesitând o abordare separata pentru fiecareloc de desfasurare respectiv pentru fiecare proces specific. $intre acestea procesul de colectare ridica

Page 3: Exploatari Forestiere AL BUN

7/25/2019 Exploatari Forestiere AL BUN

http://slidepdf.com/reader/full/exploatari-forestiere-al-bun 3/20

 problemele cele mai dificile atat sub aspect ecoloic cat si economic. )n acest proces se inreistrea#a ineneral prejudiciile si cheltuielile cele mai mari care sunt leate direct de forma sub care se deplasea#amasa lemnoasa. Aceasta forma exprima totodata, indirect, structura procesului de producţie la nivelulşantierului de exploatare.

$in acest punct de vedere se pot deosebi urmatoarele situatii:

masa lemnoasa colectata sub forma de sortimente definive! masa lemnoasa colectata sub forma de trunchiuri si catare! masa lemnoasa colectata sub forma de arbori si parti de arbori! masa lemnoasa colectata sub forma de tocatura.

3rin desfasurarea activitatilor din şantierele de exploatare, prin colectarea masei lemnoase sub una dinformele mentionate, este necesara o anumita ordine de desfasurare a operaţiilor, folosind mijloace de lucruadecvate condiţiilor in care se lucrea#a. )n acest sens pot fi definite metodele si tehnoloiile de exploatareastfel:

metoda de exploatare repre#intă un concept eneral de orani#are a lucrărilor de exploatareexprimat prin forma sub care se deplasea#a masa lemnoasa la colectare!

tehnoloia de exploatare repre#intă modalitatea concreta de desfasurare a operaţiunilor intr%un

şantier de exploatare.

Aleerea metodei de exploatare este impusa de condiţiile silvotehnice de lucru, de sistema de maşinidisponibila, precum si de politica forestiera aplicata la un moment dat.

Aplicarea metodei de exploatare se poate face prin tehnoloii diverse, alese in funcţie de condiţiile concretede lucru din fiecare şantier de exploatare.

0etodele de exploatare cunoscute si acceptate in eneral de literatura de specialitate se clasifica, asa cum s%a aratat anterior, dupa forma dominanta a masei lemnoase la colectare, in:

metoda de exploatare in sortimente definitive! metoda de exploatare in trunchiuri si catare! metoda de exploatare in arbori si parti de arbori! metoda de exploatare in tocatura.

?n partida din @3 )) omnatic  s%a adoptat metoda de exploatare in trunchiuri si catare, metoda fiind aleasain funcţie de factorii fi#ico% eorafici, factorii de veetatie, de silvotehnica aplicata dar si de factoriitehnico% economici ce caracteri#ea#a parchetul. Aceasta metoda scoate in evidenta anumite caracteristicifata de metoda de expoatare in sortimente definitive, cele mai importante fiind:

%transferarea unor operatiide transformare din parchet in platforma primara!

%creşterea radului de mecani#are al lucrărilor!

%reducerea numărului de muncitori!

%creşterea productivitatii muncii!

Page 4: Exploatari Forestiere AL BUN

7/25/2019 Exploatari Forestiere AL BUN

http://slidepdf.com/reader/full/exploatari-forestiere-al-bun 4/20

%reducerea cheltuielilor de exploatare!

%indice de valorificare a masei lemnoase mai mare.

3entru aleerea variantei optime de colectare a fost necesar să se stabilească mai întâi, în funcţie de

condiţiile concrete de lucru din parchet, soluţiile posibile de reali#are a procesului tehnoloic. Aleereamijloacelor de colectare şi a traseelor de deplasare a masei lemnoase, s%a făcut la început pe ba#ainformaţiilor preluate din actul de punere în valoare şi din harta amenajastică! într%o primă etapă aleerea s%a făcut luându%se în considerare efectele ecoloice ale folosirii diverselor mijloace de colectare, urmând cadupă stabilirea unor soluţii acceptabile să se facă o anali#ă economică a variantelor propuse. Astfel,condiţiile de lucru din acest parchet au determinat ca operaţiile de scos, apropiat şi adunat să se execute cutractorul şi cu atelajele.

(peraţii detransformare

6ocul de desfBşurare (bservaţii3archet 3latforma primarB

$oborâre 0ecani#at % ortimenteledefinitive se vor 

reali#a, prinoperaţii specifice,

în centrele desortare şi

 preindustriali#are

"urBţire de crBci 0ec, man %ectionare 0ecani#at 0ecani#at$espicare % 0ec, man

"ojire % %Casonare crBci în

snopi% 0anual

ocare % 0ecani#at

II.'. Ce&i(e )i!*i+,!t,&%!e P&i*id E#$!o%t%&e% P-d,&i!o&

Activitatea de exploatarea pădurilor trebuie sa se desfasoare astfel incat sa asiure o optimi#are a cerinţelor de ordin economic si ecoloic leate de punerea in valoare a masei lemnoase. 3onderea celor doua cerinţeeste diferita pe parcursul desfasurarii intreului proces de producţie.

3rin activitatea de exploatare, in tara noastra, se executa tăieri corespun#ătoare:

rariturilor, din cadrul lucrărilor de înrijire! tratamentelor, aplicate in reimele codrului si a crânului! lucrărilor de înrijire cu caracter special, respectiv a tăierilor de produse accidentale si de iiena.

)n continuare se va face caracteri#area tratamentelor aplicate in reimul codrului corespun#ător parti#ii &'A unde se aplica tratamentul tăierilor proresive, dar si prin prisma condiţiilor de lucru si a cerinţelorsilviculturale impuse activitatii de exploatare.

ratamentul tăierilor succesive si proresive aplicate in reimul codrului, la varsta exploatabilitatii, constaudintro succesiune de trei tăieri efectuate, intr%o perioada de 5' ani, cu scopul de a asiura, in principal,condiţii de reenerare natural a arboretelor.

Aplicarea acestor tratamente se caracteri#ea#a, din punctul de vedere al exploatarii, prin:

Page 5: Exploatari Forestiere AL BUN

7/25/2019 Exploatari Forestiere AL BUN

http://slidepdf.com/reader/full/exploatari-forestiere-al-bun 5/20

volumul de exploatat la hectar de &+4 mD volumul arborelui mediu, in eneral +,5 mD!

%perioada de aplicare a tratamentului de circa 5' de ani.

0asuri ce trebuie luate in considerare la aplicarea acestui tratament:

%la stabilirea direcţiei de doborâre se vor lua in considerare, in mod deosebit, po#iţia suprafeţelor ocupatede semintis si direcţia de deplasare a lemnului la adunat!

%crearea unei reţele de cai de colectare astfel de#voltata incat sa poata fi folosita pe intreaa perioada deaplicare a tratamentului.

II.. E$o+i/ Te&0ee i D,&%te de E#$!o%t%&e

Aplicarea corespun#ătoare a lucrărilor de inrijire si a tratamentelor este condiţionata de efectuarea tăierilor 

in perioade 1epoci2 favorabile, perioade in care intervenţiile respective se fac cu influente ecoloiceneative minime asupra arboretelor.

)n domeniul forestier, pentru o buna adoptare a lucrărilor silvotehnice la necesitatile de ospodărire a pădurii, se utili#ea#a anul forestier, an care este cuprins intre + septembrie si + auust si care se suprapunede fapt peste un se#on de repaus veetativ si un se#on de veetatie.

Extraerea masei lemnoase de pe cuprinsul unui parchet, corespun#ătoare a unui an de producţie, se poateface in perioada cuprinsa intre data de incepere a anului forestier 1+ septembrie anterior începerii anului de

 producţie2 si ultima #i a anului de producţie in care este prevă#ută a se face exploatarea 1+ decembrie2.

Actele normative in vioare prevăd termenele intre care este permisa desfasurarea activitatii de exploatareintr%un parchet, in funcţie de felul tăierii şi condiţiile silviculturale existente, astfel incat sa se asiureeficacitate maxima intervenţiilor făcute. $in tabelul de mai jos re#ulta ca in funcţie de condiţiilesilviculturale in care se face exploatarea parchetele se impart in doua cateorii: parchete fara restrictii,

 parchete cu restrictii, in care activitatea de exploatare este permisa, numai intre termene bine preci#ate,termene intre care este inclusa de fapt, perioada de repaus veetativ.

<estricţiile privind activitatea de exploatare se refera numai la procesele de recoltare si colectare care sedesfasoara efectiv in pădure si care au influente directe, prin modul si durata de desfasurare, asupra

 bioceno#ei in care se intervine. "elelalte procese specifice % fasonarea primara, transportul tehnoloic,sortarea si fasonarea lemnului % nu sunt restrictionate in timp din punct de vedere silvicultural, deoarece prin modul si durata lor de desfasurare nu au influente directe asupra de#voltării pădurii.

 =r."rt.

"ondiţii silviculturale T%e! 23Pe&io%de 4e$o+i5 i te&0eeDe &e+o!t%&e i +o!e+t%&e

+ "odru cu tăieri successivea2 tăieri preparatorii

 b2 tăieri de însămânţare în anul cu fructificaţiec2 tăieri de de#voltare şi tăieri definitive:

% deal şi câmpie% munte.

ot anul +.)%+.);

+.)%+.); +.)%'.);

Page 6: Exploatari Forestiere AL BUN

7/25/2019 Exploatari Forestiere AL BUN

http://slidepdf.com/reader/full/exploatari-forestiere-al-bun 6/20

5 "odru cu tăieri proressive5a % cvercinee şi amestecuri de diverse foioase5a + % tăieri de însămânţare în afara anului defructificaţie abundenţă sau mijlocie!5a5 % tăieri de însămânţare în anul de

fructificaţie!5a % tăieri de luminare, lărire şi de racordare aochilor.5b % răşinoase şi amestecuri de răşinoase cu foioase:5b + % tăieri de însămânţare!5b5 % tăieri de luminare, lărire şi racordare aochiurilor 

ot anul +.)%+.))) +.)%+.);

ot anul +.)%'.);

"odru cu tăieri rădinărite şi tăieri de transformare sprerădinărit:

a2 în arborete cu seminţiş sub 5F din suprafaţă! b2 în arborete cu seminţiş peste 5F din

suprafaţă.

ot anul +.)%'.);

& "odru cu tăiere rasă ot anul "rân simplu cu tăieri de jos +.)%+.)))4 "rân simplu cu tăieri în scaun +.)%+.)))/ "rân simplu în răchitării +.%+.G)9 "rân simplu în că#ănire +.)%+.)))8 6ucrări de înrijire: 8a % curăţiri la foioase! 8b % curăţiri

la răşinoase! 8c % rărituri.8c + % în orunete, stejărete şi şleauri8c5 % în #ăvoaie şi plantaţii de plopiieuroamericani!

8c % în fa şi răşinoase.

ot anul + .;))) % + .);

ot anul ot anul ot anul

+' ăieri de produse accidentale şi de tăieri de iienă:% în arborete fară reenerare!% în arborete unde reenerarea este H 'F din

suprafaţă

ot anul ot anul

++ ăieri de substituire şi tăieri de refacere:a2 când se urmăreşte reenerarea parţială din

lăstari sau seminţiş!

 b2 când se reenerea#ă artificial.

+.)%+.))) ot anul

3erioadele prevă#ute sunt maxime: in ca#uri excepţionale, in care se#onul de veetatie incepe mai devremesau se preluneşte toamna, se vor stabili epoci de recoltare adecvate.

$ar este cunoscut faptul ca influentele neative ale activitatii de exploatare sunt cu atat mai mari cu catacestea se desfasoara pe o perioada mai luna de timp. $e aceea, in cadrul perioadelor 1epocilor2 in careeste permisa desfasurarea activitatilor de exploatare se acorda durate de timp in care acestea trebuie sa fieincheiate. Aceste durate se refera la aceleaşi procese de recoltare si colectare si sunt diferenţiate in funcţiede #ona eorafica in care se aseste amplasat parchetul si de volumul de masa lemnoasa de exploatat.

$urate maxime de exploatare a parchetelor:

Page 7: Exploatari Forestiere AL BUN

7/25/2019 Exploatari Forestiere AL BUN

http://slidepdf.com/reader/full/exploatari-forestiere-al-bun 7/20

$uratele maxime de exploatare a unui parchet, au valori maxime, urmând ca in funcţie de condiţiileconcrete de lucru, de urenta efectuării tăierilor, de posibilităţile practice de efectuare a acestora sa seacorde efectiv durate de exploatare cat mai mici. 

Amenajarea platformei primare constB din indepBrtarea obstacolelor, nivelarea terenului, reali#area unor şanţuri

 pentru scurerea apelor din precipitaţii sau opirea #Bpe#ilor, semnali#area traseelor pentru deplasarea mijloacelor decolectare şi a mijloacelor de transport, preBtirea rampelor de scoatere a lemnului, respectiv semnali#area po#iţieiacestora.

Amenajarea platformei trebuie sa se reali#e#e astfel încât sB asiure condiţii optime pentru stocarea unui volum delemn re#ultat intr%o perioadB de 5% #ile active.

uprafaţa 12 necesarB pentru stocare1 stivuire2 în ca#ul sortimentelor de lemn rotund sau despicat sedeterminB suficient de precis cu relaţia:

k c H 

V S 

II

=

, în care:; J volumul stocat într%o stivB 1mc2!G J înBlţimea maximB de stivuire 1m2!c J factorul de cubaj 1'.4 K '.92!L J coeficient de umplere a stivei 1'.4 K +.'2!

Minând cont de faptul ca platforma primarB trebuie sB asiure stocarea unui volum re#ultat din 5% #ile deexploatare, iar productivitatea medie #ilnicB este de 9 mc7#i, re#ultB ca suprafaţa platformei primare trebuie saasiure condiţii pentru stocarea a /4 K +8' mc de material lemnos.

( stivB trebuie sB corespundB din punct de vedere volumetric cu capacitatea mijlocului de transport folosit.

 Structura masei lemnoase pentru dimensionarea platformei primare

)$e+i6i+%(ii U. M. Vo!,0 ),$&%6  %(% de de$o7it%&e8 02 N # 4 L # ! # h5

+.6emn rotund ros de fa m 9+./ 84 x19 x & x +,25.6emn rotund ros derBşinoase

m 4&.4 84 x19 x & x +,2

.6emn rotund subţire de fa m ./ +4 & x & x +,&.6emn rotund subţire de

rBşinoasem /.4 +4 & x & x ',

.6emn de steri de foioase mst 5/.4 / / x + x +,4.6emn de steri de răşinoase mst 55. / / x + x +,

II.9 :%+to&i si!*otehi+i

?n caracteri#area enerală a condiţiilor de lucru din parchet s%a avut în vedere stabilirea factorilor de influenţă denatură silvotehnică. $upă felul intervenţiilor, respectiv după obiectivul urmărit prin tăierile care se execută la unmoment dat, aceşti factori de influenţă sunt condiţionaţi de tratamentul aplicat. Aceşti factori de influenţă se referă,

 pe de o parte, la caracteristici ale masei lemnoase de exploatat: volumul la hectar, volumul pe fir, modul dedistribuţie al arborilor marcaţi pe suprafaţa terenului, dimensiunile arborilor marcaţi 1caracteristici ce vor fi

 pre#entate în capitolele următoare2, iar pe de altă parte la duratele şi perioadele în care trebuie să se execute lucrările

de recoltare şi de colectare.?n activitatea de exploatare trebuie avute în vedere următoarele:

Page 8: Exploatari Forestiere AL BUN

7/25/2019 Exploatari Forestiere AL BUN

http://slidepdf.com/reader/full/exploatari-forestiere-al-bun 8/20

aplicarea metodei de exploatare în sortimente si multipli de sortimente!  acordarea unei atenţii deosebite aleerii direcţiei de doborâre! doborârea arborilor pe suprafeţe restrânse, în ordinea: arbori de dimensiuni mici, arbori de dimensiuni mari,

 pentru crearea de culoare! o atenţie deosebită se va acorda reenerării naturale din sămânţă şi protejerii seminţişurilor instalate.

II.;. :%+to&ii tehi+o< e+oo0i+i

$intre factorii de natură tehnico% economică care influenţea#ă direct aleerea soluţiei tehnoloice de exploatare semenţionea#ă:

% volumul total de exploatat!

% mărimea suprafeţei parchetului!

% amplasarea parchetului!

% po#iţia parchetului faţă de calea permanentă de transport.

3entru u.a. &' AF din @.3. )). omnatic obiectul de studiu al pre#entei lucrări putem face urătoarele preci#ări:

uprafaţa totală A.3.;. % 9,'' ha!  Corma de relief: versant ondulat!  Expo#iţie% =;! ratamentul % 3roresive % tăieri de punere în lumină, lărire sau racordare a ochiurilor de reenerare în

funcţie de situaţia din teren!  =atura produsului: principale codru! ehnoloia de exploatare: sortimente şi multipli de sorimente!

 $ata inventarierii: +&7'+.5'+&,  3rocedeul de inventariere : fir cu fir!  ;olumul total este de ++9 m!  Vo!,0,! $e so&ti0ete este &ed%t = t%e!,! ,&0-to&>

Esti0%&e% *o!,0,!,i $e so&ti0ete di0esio%!e = ,.%. ? A/ +o0$o7i(i% 1??@ :%"

)o&ti0et,! G1 G2 G' M! M2 M'Le0

s,(i&e

Co%-Le0

6o+

Vo!,0

&,t B 0+B

Vo!,0 40+5 3 ? 1 1 ? ? ' 919;

D%te!e s,t $&e7et%te s, 6o&0- det%!i%t- = %e#% &. '. 

II.3. A,to&i7%&e% e#$!o%t-&ii i $&ed%&e% $%&+hete!o&

Exploatarea masei lemnoase dintr%un parchet se poate face numai în ba#a unei autori#aţii le exploatare emisă cu +%& #ile înainte de data prevă#ută pentru începerea activităţii.3erioada de +%& #ile se acordă pentru preătirea condiţiilor necesare începerii activităţii

 propriu% #ise de exploatare.

Page 9: Exploatari Forestiere AL BUN

7/25/2019 Exploatari Forestiere AL BUN

http://slidepdf.com/reader/full/exploatari-forestiere-al-bun 9/20

Autori#aţia de exploatare se eliberea#ă de către conducerea ocolului silvic 1 un parchet o autori#aţie 2! la întocmireaAutori#aţiei de exploatare se au în vedere prevederile "ontractului de furni#are a masei lemnoase încheiat întreaentul economic şi $irecţia ilvică ce are în subordine ocolul silvic în cau#ă precum şi prevederile (rd. /57 +88+%* )nstrucţiunile privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare, scoatere şi transport al materialului lemnos.

"u cel puţin #ile înaite de data prevă#ută pentru începerea exploatării se face predarea parchetului, consemnată în3rocesul verbal de predare% primire. 8+heie&e% P&o+es,!,i *e&%! de $&ed%&e< $&i0i&e s$&e e#$!o%t%&e a maseilemnoase contractate se face în teren şi cuprinde date refeitoare la masa lemnoasă ce se predă precum şi limiteleteritoriale ale acesteia, respectiv vecinătăţile! semnatarii sunt deleaţii ocolului silvic şi pădurarul titular de canton şideleaţii aentului economic şi maistrul de exploatare care va estiona masa lemnoasă din parchet.

Astfel, în ca#ul unor diverenţe ce se traduc în planul răspunderilor civile sau penale, se poate identifica mai uşor oeventuală răspundere a uneia dintre părţile semnatare ale actului de predare a masei lemnoase, pentru daune adusefondului forestier.

$elimitarea parchetului în ca#ul de faţă se va face cu ciocanul silvic de marcat cu marca pătrată.

0asa lemnoasă care se exploatea#ă şi se transportă din pădure va fi marcată şi inventariată conform normelor emisede autoritatea publică centrală caresăspunde de silvicultură, respectiv se vor folosii dispo#itive dreptunhiulare demarcat specifice persoanei juridice autori#ate.

CAPITOLUL III VERI:ICAREA ACTELOR DE PUNERE 8N VALOARE

III.1 Ve&i6i+%&e% %+te!o& de $,e&e = *%!o%&e

e face de către aentul economic interesat să cumpere masa lemnoasă oferită spre exploatare sau să execute

lucrările de exploatare a lemnului dintr%un parchet, cu scopul de a stabili corectitudinea datelor înscrise în acestdocument.

3entru aceasta se face o reevaluare a unui număr de arbori marcaţi aleşi aleator în cuprinsul parchetului. Aleereatrebuie făcută astfel încât arborii asupra cărora se face reevaluarea să fie răspândiţi uniform pe toată suprafaţa

 parchetului, să includă arbori din toate cateoriile de diametre, clasele de calitate şi speciile coresun#ătoare structuriimasei lemnoase marcate.

3ractic verificarea constă din măsurarea diametrelor arborilor incluşi în lotul de sondaj, din stabilirea, pentru aceştia,a clasei de calitate şi din măsurarea înălţimilor pentru %+' exemplare cu diametre apropiate de diametrul centralstabilit la inventariere.

3entru fiecare arbore verificat se notea#ă şi numărul de ordine a acestuia la inventariere, respectiv numărul înscris pearbore, pe cioplajul făcut în partea din amonte, la înălţimea de +,' m.

6a verificare trebuiesă se ţină seama de următoarele recomandări:

• încadrarea arborilor în cateorii de diametre identice cu cele folosite la inventariere!• încadrarea corectă a arborilor în clase de calitate!• acordarea unei atenţii deosebite la măsurarea înălţimilor 1 folosirea unor aparate verificate periodic, aleerea

unor po#iţii optime de măsurare, efectuarea a 5% măsurători la un arbore, evitara măsurării unor arbori cuvârfu rupt sau a căror muure terminal nu poate fi bine identificat2!

Page 10: Exploatari Forestiere AL BUN

7/25/2019 Exploatari Forestiere AL BUN

http://slidepdf.com/reader/full/exploatari-forestiere-al-bun 10/20

$atele culese la verificare se înscriu într%un carnet de teren! pe ba#a acestor date şi a celor corespun#ătoare acestora, pentru aceiaşi arbori marcaţi, extrase din carnetul de inventariere aflat la ocolul silvic se trece la verificarea propriu%#isă.

Efectiv verificarea constă din :

a2 "alculul abaterilor referitoare la măsurarea diametrelor 1 edF2 3entru aceasta se foloseşte relaţiaedF JAN7A

AN este suprafaţa de ba#ă totală a arborilor verificaţi, calculată pe ba#a datelor de la verificare,

A% suprafaţa de ba#ă totală a arborilor verificaţi calculată pe ba#a datelor preluate din carnetul de inventariere.

Abaterile constatate faţă de +''F, la măsurarea diametrelorse interpretea#ă astfel:

% dacă valorile sunt mai mici de F actul de punere în valoarese acceptă!

% dacă valorile sunt mai mari de F actul de punere în valoare se respine!

 b2 "alculul înălţimii medii a arborilor. e stabileşte valoarea medie a înălţimii arborilor verificaţi şi se compară cucea stabilită la întocmirea actului de punere în valoare. $acă diferenţa dintre cele două valori este mai mare de l,m,atunci actul de punere în valoare se respine.

c2 3reci#ia de determinare a clasei de calitate 1 ecF2 se face cu relaţia:

ecF JAN7A"

AN estesuprafaţa de ba#ă a arborilor de lucru stabilită cu datele de la verificare!

A"% suprafaţa de ba#ă a arborilor de lucru stabilită cu datele din carnetul de inventariere. $acă abaterile constatate,faţă de +''F, sunt:

% mai mici de F lucrarea se acceptă!

% între %+'F atunci proporţia lemnului de lucru din actul de punere în valoare se corectea#ă, în plus sau înminus, cu diferenţa constatatată!

% mai mari de +'F actul de punere în valoare se respine.

3entru acceptarea unui act de punere în valoare trebuie să fie îndeplinite simultan toate condiţiile enunţate anterior.

III.2 8to+0i&e% s+hi(ei $%&+het,!,i$atele referitoare la caracteristicile condiţiilor de lucru, necesare pentru proiectarea lucrărilor de exploatarea masei lemnoase dintr%un parchet pot fi redate sistematic intr%o schiţa a parchetului întocmita la o scaraconvenabila. 3entru aceasta se foloseste harta amenajistica corespun#ătoare suprafeţei parchetului anali#atcare, marita de la scara +:5' ''' la scara +: 5''' şi +:''', va fi apoi completata cu detaliile necesare .Adauarea acestor detalii se va face in urma efectuării unor măsurători si observaţii in teren si vor constadin:

%po#iţionarea pe schiţa parchetului a unor detalii de reper caracteristice, ce nu apar pe harta amenajistica!

%inscrierea pe schiţa parchetului a pantelor si distantelor caracteristice pentru talveuri, precum si a profilului acestora!

Page 11: Exploatari Forestiere AL BUN

7/25/2019 Exploatari Forestiere AL BUN

http://slidepdf.com/reader/full/exploatari-forestiere-al-bun 11/20

%delimitarea pe schiţa parchetului a versantilor, culmilor platourilor si teraselor!

%delimitarea pe versanti, platouri sit erase a suprafeţelor omoene 1suprafeţe caracteri#ate printr%o directiveunica de scurere a apei si o panta uniforma2 si inscrierea pe schiţa a direcţiilor liniilor de cea mai mare

 panta, a inclinarii terennului si a profilului acestor suprafeţe!

%delimitarea pe suprafaţa parchetului a unor #one cu terenuri mlastinoase, stancarii, rohotişuri, chei, prauri etc.!

%evidenţierea, acolo unde este ca#ul, a unor #one cu semintis utili#abil, subarboret sau arboret care trebuiesa fie protejate in mod deosebit!

%stabilirea, daca este ca#ul, pentru unele suprafeţe omoene sau talveuri a unor soluţii obliatorii decolectare!

%stabilirea locului de amplasare a platformei primare.

oate aceste elemente vor constitui o resursa importanta de date necesare la întocmirea documentaţieinecesare pentru exploatarea lemnului dintr%un parchet.

III.'. )t%i!i&e% 0etodei de e#$!o%t%&e

0etoda de exploatare repre#intă un concept eneral de orani#are a lucrărilor de exploatare exprimat prin forma subcare se deplasea#ă masa lemnoasă la colectare.

ehnoloia de exploatare repre#intă modalitatea concretă de desfăşurare a operaţiilor într%un şantier de exploatare.

Aleerea metodei de exploatare este impusă de condiţiile silvotehnice de lucru, de utilajele disponibile, precum şi de politica forestieră aplicată la un moment dat.

0etodele de exploatare cunoscute şi acceptate, în eneral de literatura de specialitate se clasifică, după formadominantă a masei lemnoase la colectare în:

• metoda de exploatare în sortimente definitive!•  metoda de exploatare în trunchiuri şi catare!•  metoda de exploatare în arbori şi părţi de arbori!•  metoda de exploatare în tocătură.

3rin sortiment definitiv se înţelee o pisă de lemn brut, provenită dintr%o anumită specie, ce are caracteristicidimensionale şi calitative standardi#ate. "olectarea sub această formă a masei lemnoase presupune ca toate operaţiilede transformare 1 doborâre, curăţire de crăci, secţionare, despicare, cojire2 să se desfăşoare în parchet. 3ieselere#ultate în urma sortării la cioată au lunimi mici, în eneral +,'%&,' m, ceea ce conduce la folosirea sub capacitate amijloacelor de deplasare, cu toate consecinţele neative ce decur din aceasta.

0etoda de exploatare în trunchiuri şi catare presupune colectarea preponderentă a masei lemnoase sub formă detrunchiuri 1la foioase2 şi respectiv catare la răşinoase, aceste părţi conţin aproximativ 4%/F din volumul unuiarbore. "olectarea lemnului sub această formă face ca unele operaţii să fie transferate, în totalitae sau parţial, din

 parchet în platforma primară, ceea ce crea#ă alete condiţii de desfăşurare a activităţilor specifice.

$iversitatea condiţiilor de lucru face ca în producţie să nu poată fi aplicată strict numai o metodă de exploatare. )nastfel de ca#uri sunt alese soluţii care conduc la aplicarea simultană a mai multor metode de exploatare, re#ultând

Page 12: Exploatari Forestiere AL BUN

7/25/2019 Exploatari Forestiere AL BUN

http://slidepdf.com/reader/full/exploatari-forestiere-al-bun 12/20

astfel metode intermediare: A<"( 1 arbore% coroană% trunchi2 sau multipli de sortimente 1 metodă situată întremetoda sortimentelor definitive şi cea a trunchiurilor şi catarelor2 . Aleerea unei astfel de metode se face cu scopuladaptării mai bune a soluţiilor de exploatare la condiţiile de lucru în aşa fel încât metoda efectiv apllicată săa asiure,într%o proporţie cât mai mare avantajele metodelor clasice pe care le include.

3entru masa lemnoasă estimată în Actul de punere în valoare nr. +9 3<%"( $eia, respectiv masa lemnoasă ce seva exploata din u.a. &' AF, @.3. )). omnatic , obiectul de studiu al lucrării de faţă, se consideră optimă metoda deexploatare în multiplii de sortimente, deoarece: % se aplică tăierea de lărire şi respectiv racordare unde este ca#ul aochiurilor întrucât în teren s%a constatat pre#enţa seminţişurilor utili#abile valoaroase instalate pe aproximativ ',&O ',4 din suprafaţă!

Această metodă a fost aleasă ca urmare a faptului că este superioară metodei de exploatare în sortimente definitive, prin avantajele economice şi ecoloice:

transferarea unor operaţii de transformare din parchet în platforma primară!doborârea şi curăţarea de crăci în parchet!

secţionare în parchet şi în platforma primară!despicare în platforma primară!fasonare crăci în snopi în platforma primară!

3entru doborârea arborilor au fost alcătuite echipe de câte doi muncitori, doborârea efectuându%se cu ferăstrumecanic GusPvarna. 3entru aleerea variantei optime de colectare a fost necesar să se stabilească mai întâi, în funcţiede condiţiile concrete de lucru din parchet, soluţiile posibile de reali#are a procesului tehnoloic. Aleereamijloacelor de colectare şi a traseelor de deplasare a masei lemnoase, s%a făcut la început pe ba#a informaţiilor

 preluate din actul de punere în valoare şi din harta amenajastică! într%o primă etapă aleerea s%a făcut luându%se înconsiderare efectele ecoloice ale folosirii diverselor mijloace de colectare, urmând ca după stabilirea unor soluţiiacceptabile să se facă o anali#ă economică a variantelor propuse. Astfel, condiţiile de lucru din acest parchet audeterminat ca operaţiile de scos, apropiat şi adunat să se execute cu tractorul.

III.. )t%i!i&e% st&,+t,&ii 0%sei !e0o%se de e#$!o%t%t

ehnoloia de exploatare aplicată într%un parchet depinde într%o mare măsură destructura dimensională a maseilemnoase marcate. Acestă structură se referă la volumele de: lemn ros, lemn subţire şi lemn mărunt precum şi laconsumurile tehnoloice.

tructura masei lemnoase de exploatat cunoscută şi sub denumirea de structura masei lemnoase pentru producţie sestabileşte cu ajutorul * cheilor de deteminare- în funcţie de prevederile din actul de punere în valoare referitoare lavolumul marcat.

N&. C&t.)$e+i6i+%(ii U.M. Tot%! )$e+i% s%, "&,$% de s$e+ii

R-io%se :%"

1. Vo!,0 &,t +, +o%- 0' 19; < 19;

2. Co%% !e0,!,i de !,+&, 0' ' < '

'. Vo!,0 &,t 6%&- +o%- 0' 19' < 19'

Page 13: Exploatari Forestiere AL BUN

7/25/2019 Exploatari Forestiere AL BUN

http://slidepdf.com/reader/full/exploatari-forestiere-al-bun 13/20

%< !e0 !,+&, "&os 0' 9 < 9

< !e0 !,+&, s,(i&e9

0' ? < ?

+< !e0 de 6o+ F 9 +0 0' <

d< +&-+i F 9 +0 0' 3 < 3

. Vo!,0 &,t !% h%. 0' '1 < '1

9. N&. de %&o&i< tot%! 0' 3 < 3

< !% h% 0' <

;. Vo!,0,! %&o&e!,i 0edi, 0' '/'2 < '/'2

3. T%#% 6o&estie&-< tot%!- X 0' 32 < 32

<! % &

'

0

'

9/;? < 9/;?. Cos,0,&i teho!o"i+e i $ie&de&i @ 2 < 2

0' '/12 < '/12

. Vo!,0 &,t +, +o%- $et&, $&od,+(ie 0' 192/ < 192/

1?. Vo!,0,! !e0,!,i 0-&,t @ 1' < 1'

0' 2? < 2?

11. Vo!,0 &,t +, +o%- "&os i s,(i&e 0' 1' < 1'

%< !e0 "&os 0' 1' < 1'

< !e0 s,(i&e

0' ? < ?

12. Vo!,0 et "&os i s,(i&e 0' 19? < 19?

Aso+i%(i% Oti!o& de Moei Lot&, A$&o%t/ Is$e+to& Şe6 

O+o!,! )i!*i+ LOTRU HREZOI< 2??;

III.9 PROCE) TENOLOGIC

3artida: 9 @.3. +. Quşiţa ;erde, u.a. +59 AF

uprafaţa: ,' ha ;olum total +4 mc

$ensitatea: 8,& fire7 ha <ăşinoase: % mc

Eleaj! ',4 Ca: +4 mc d.c. coajă mD

3anta medie: + rade tejar: % mc d.c. coajă mD

;oi. Arb.med: ,5 mc7 fir $iverse tari % mc

Page 14: Exploatari Forestiere AL BUN

7/25/2019 Exploatari Forestiere AL BUN

http://slidepdf.com/reader/full/exploatari-forestiere-al-bun 14/20

<asR $0 mc7 fir $iverse moi% % mc

Coioase tari ,5 mc7 fir d.c. 5,'F pierderi

0anopera %

pecificaţii @.0.

<asinoase R $iverse foioase moi Ca R $iverse foioase tari

"ant. = 3@ ;al. "ant. = 3@ ;al. (A

mc 7lei7 lei 0c 7lei7 lei

+ 5 & 4 / 9 8 +' ++

A. <E"(6A

$oborât mc +

',5'' ,95 ++8,9+

++8,

"uraţat crăci mc +

',+8'' , +'5,45

+'5,

ecţionat mc +

',+' ,95 8',8 8',

o t a )A &8

% % +,'5

+,

N. "(6E"A

Adunat man.6.subt. mc 5' +,//'' ,5 ++&,&

++&,

"orhănit cu ţapina mc +

',5'' ,95 ++8,9+

++8,

ras cu atelaj mcAdun.mec.cu trolii mc +

',+/'' ,5 9&,'+ 9&,

Cormat şi le.sarcina mc +

','4'' , 5,&+ 5,

Apropiat cu tractoru mc +

',5/'' ,95 +/,9'

+/,

$e#leat sarcina mc +

','5&' ,5 ++,94 ++,

"uraţirea parchetului ha ,' 55,&'''

+,'' ++5,''

++5,

o t a ) N % % % 45,5&

45,

". 36AC(<0A 3<)0A<A

Adunat cu braţele mc 5' 5 ,5 +58,5'

+58,'

tivuit manual +. de steri mc 5' ',&' , 59,5& 59,

Amenajat vetre noi mc

<acasirea lemnului mc

"lădit şi ars bocşe mc

3reătit manal ptr. Expot. mc

Page 15: Exploatari Forestiere AL BUN

7/25/2019 Exploatari Forestiere AL BUN

http://slidepdf.com/reader/full/exploatari-forestiere-al-bun 15/20

o t a l " % % % +/,&&

+/,&

$. 3reătit =0

( A 6 ARNR"R$ ++'5,/'

++'5,

Not-> e+hi$% de !,+&, este 6o&0%t- di 2 $e&so%e 4 !% doo&Jt/ se+(io%t i +,&-(%t +&-+i5/ 6iid e+es%& = tot%!; $e&so%e .

"(=@0 "A<N@<A=M)

pecificări @. 0. Nen#.R @lei @lei amestec @leiunere

6ama

 =" "ant. =" "ant. =" "ant. =" "ant.Nen#ină % Cerestraie mecanice GusPvarna

$oborât 0c ','5

&,8& ','5

',+'

',+4

',/8

%

ecţionat parchet 0c ','5'9

,+9 ','5

','4

',+4

',+

%

"urăţat crăci 0c ','95

+5,/

','5

',5

',+4

5,'&

%

ecţionat plat. prim 0c ','5&

,/ ','5

','/

',+4

',4'

%

o t a l i % % 5&,4'

% ',&8

% ,8&

%

0otorină tractor AC % 4'

ras cu cablu 0c ',+55/

+9,//

Apropiat Lm ',/+5'

+'9,8&

o t a + 5 % % +5/,/+

@lei % ferestraie mecaniceAmestec ',&8

@nere ,8&

@lei% tractor 5',&

6ame 5

6anţuri &

3ile &

(A6 "(@<) %

Amortismente

Page 16: Exploatari Forestiere AL BUN

7/25/2019 Exploatari Forestiere AL BUN

http://slidepdf.com/reader/full/exploatari-forestiere-al-bun 16/20

GusPvarna 5

(A6

tabilirea necesarului decarburanţi şi lubrefianţi s% a făcut având în vedere următoarele:

% pentru operaţiile executate cu ferestrăul mecanic GusPvarna 545 s%a folosit o normă de consum ponderată înfuncţie de rupa despecii şi locul de desfăşurare a operaţiei! s%a luat în considerare şi aplicarea coeficientuluicorespun#ător volumului aborelui mediu!

% =ecesarul de ulei s%a stabilit procentual : 5F din cantitatea de ben#ină, pentru uleiul de amestec, respectiv+4F pentru uleiul de unere!

% 3entru transpotul auto a materialului lemnos din platforma primară nu s%au prevă#ut consumuri de carburanţi şilubreflanţi, deoarece se vor folosii mijloace închiriate!

VALORI:ICAREA MATERIALULUI LEMNO)

pecificaţii ;olum A.3.;. <edus 5,F val. 3ret van#are9

lei7 mc

(6A6

7 l e i 7

6emn lucru H&' cm &/ +',' +5/,4/ 4.''',

6emn lucru 5&O&' cm +' 5',+ 9',8 9',8

6emn lucru S 5& cm + +,' 9,&8 9,

6emn foc 99 ,' 5,'+ 5.5'',8

"răci / 5,+ ++,84 9,/

( A6 + 559,5 I 8.+5/,

.

III.;. Re+o0%d%&i $&i*id des6%,&%&e% $&o+es,!,i teho!o"i+ de e#$!o%t%&e % 0%sei !e0o%se

3entru exploatarea masei lemnoase estimată în Actul de punere în valoare nr. +9 3<%"( $eia, respectiv masalemnoasă ce se va exploata din u.a. &' AF, @.3. )) omnatic, obiectul de studiu al lucrării de faţă, se va ţine seama deurmătoarele recomandări:

+. în vederea asiurării condiţiilor de lucru impuse de tehnica securităţii muncii, doborârea şi fasonareaiescarilor 1 4 exemplare 2 şi arborilor uscaţi se va executa imediat după predarea% primirea parchetului!

5. exploatarea arborilor se va face în aşa fel încât să se evite deradarea masei lemnoase şi să se reducă pierderile de exploatare şi prejudiciile în reenerările naturale!

. tăierea arborilor se va aface cât mai de jos astfel încât înălţimea cioatei, măsurată în partea din amonte aacesteia, să nu depăşească +7 din diametrul secţiunii cioatei, iar la arbori cu diametre mai mari de & cm sănu depăşească + cm 1în amonte2,

&. tapa se va face în partea în care urmea#ă a se doborâ arborii, iar adâncimea ei va fi de +7O+75 din diameru, pentru a se asiura direcţia de doborâre dorită!

Page 17: Exploatari Forestiere AL BUN

7/25/2019 Exploatari Forestiere AL BUN

http://slidepdf.com/reader/full/exploatari-forestiere-al-bun 17/20

. doborârea arborilor, se va face pe cât posibil, în afara ochiurilor cu seminţiş, evitându%se vătămareaseminţişurilor instalate!

4. după doborâre, trunchiul şi ramificaţiile arborelui se curăţă complet de crăci, până la vârf, find inter#isesortarea şi secţionarea lui înaintea terminării acestei operaţii!

/. presortarea arborelui la cioată şi secţionarea lui în trunchiuri se vor face ăn raport cu defectele lemnului şi

lunimile maxime admise de mijlocul descos% apropiat şi transport, caresă permită secţionarea în sortimente prevă#ute de standarde, fară pierderi sau declasări!

9. drumurile de colectare se vor amplasa, pe cât posibil, pe trasee în afara porţiunilor cu seminţiş!8. scoaterea lemnului de lucru se va face pe direcţia axei buşteanului prin târâre pesuprafeţele acoperite cu

#ăpadă, iar în rest suspendat sau prin semitârâre!+'. curăţirea parchetului de resturile de exploatare se face de către unitatea de exploatare pe porţiuni de parchet,

concomitent cu fasonatul şi sedefinitivea#ă pe măsura evacuării materialului lemnos, terminându%se în celmult 5' #ile de la expirarea termenului de scos!

++. prin resturi de exploatare se înţelee materialele lemnoase formate din crăci subţiri, coajă, vârfuri, iscări! cuoca#ia fasonării, resturile de exploatare se depo#itea#ă în porţiunile fără seminţiş, în răme#i sau şiruri culăţimea maximă de +,5' m!

<eprimirea parchetului se va face în mod obliatoriu la termenele şi condiţiile stabilite prin autori#aţia de exploatareşi numai după evacuarea completă a materialului lemnos comerciabil din parchet şi curăţirea interală,corespun#ătoare a acestuia. e va ţine seama în totalitate de relementările stabilite prin * )nstrucţiunile privindtermenele, modalităţile şi epocile de recoltare şi transport ale materialului lemnos din păduri-, în vioare.

Page 18: Exploatari Forestiere AL BUN

7/25/2019 Exploatari Forestiere AL BUN

http://slidepdf.com/reader/full/exploatari-forestiere-al-bun 18/20

ANEXE

Page 19: Exploatari Forestiere AL BUN

7/25/2019 Exploatari Forestiere AL BUN

http://slidepdf.com/reader/full/exploatari-forestiere-al-bun 19/20

Hi!io"&%6ie

+. Arcadie "iubotaru K Elemente de proiectare şi orani#are a exploatării pădurilor, Ed 6ux 6ibris5. =otiţe curs exploatare forestiera 5'+&

Page 20: Exploatari Forestiere AL BUN

7/25/2019 Exploatari Forestiere AL BUN

http://slidepdf.com/reader/full/exploatari-forestiere-al-bun 20/20

3roces verbal de avi#are pe linie de protecţie a muncii

3roces verbal de predare

3roces verbal de reprimire parchet

)ntroducere proces verbal de avi#are pe linie de protectţie a muncii a şantierelor u

INTRODUCERE PROCE) VERHAL DE AVIZARE PE LINIE DE PROTECTIE A MUNCII A)ANTIERELOR UNDE )E DE):A)OARA ACTIVITATI DE EXPLOATARE A MA)EI LEMNOA)E

INTRODUCERE PROCE) VERHAL PREDAREKPRIMIE A PARCETULUI

PLAN DE INCADRARE IN ZONĂ

)CITA PARCETULUI

APV

U.A.

12.1. P!%,&i de+e%!e de &e+o!t%&e % $&od,se!o& $&i+i$%!e di ).U.P.A+od&, &e",!%t/ so&ti0ete oi,ite

12.1.1. E*ide(% %&o&ete!o& di +%&e ,&0e%7- s- se &e+o!te7e $osii!it%te% de+e%!- de $&od,de $&i+i$%!e