14
Expertizarea tehnică a clădirilor Cursul 3 Program de licenţă: Construcţii Civile, Industriale şi Agricole Facultatea de Construcţii şi Instalaţii Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

expertizarea constructiilor

Embed Size (px)

DESCRIPTION

expertizarea tehnica a cladirilor

Citation preview

Page 1: expertizarea constructiilor

Expertizarea tehnică a clădirilor

Cursul 3Program de licenţă: Construcţii Civile, Industriale şi AgricoleFacultatea de Construcţii şi Instalaţii

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Page 2: expertizarea constructiilor

Despre expertiza tehnicăDespre expertiza tehnică

Evaluarea stării unei construcţii implică verificarea şi cercetarea stării acesteia de către expert.

Expertiza unei construcţii se încheie cu o lucrare denumită raport de expertiză în care sunt consemnate:

constatările, concluziile şi propunerile

expertului privind starea construcţiei şi deciziile de intervenţie cele mai potrivite din punct de vedere tehnic şi economic necesare a fi luate de beneficiar.

Page 3: expertizarea constructiilor

Termeni şi concepte de lucruTermeni şi concepte de lucruobiectul investigaţiei şi evaluării îl constituie

clădireaclădirea, considerată individualindividualclădire degradată – clădire vulnerabilă la anumite

actiuniperformanţă structuralăperformanţă seismicăcriterii de evaluare a performanţeievaluarea performanţei – cu grad de incertitudine

diferit / mai mare faţă de construcţiile noi coeficienţi de siguranţă mai mari

Page 4: expertizarea constructiilor

Criterii de performanţă ale unei Criterii de performanţă ale unei structuristructuri

supravieţuirea structurii (stabilitate la perturbăristabilitate la perturbări),

posibilitate de operare post-dezastru,

limitarea pierderilor financiare,

siguranţa populaţiei,

sustenabilitatea şi

impactul minim asupra mediului înconjurător.

ductilitate şi

capacitate portantă reziduală

Page 5: expertizarea constructiilor

StareStareaa de de degradaredegradare În domeniul construcţiilor, degradarea reprezintă

orice modificare (în sens negativ) a caracteristicilor fizice şi/sau chimice ale materialelor/elementelor/ construcţiilor care afectează criteriile de performanţă admise privind rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea acestora.

degradare – avarie

Degradările pot fi aparente şi ascunseaparente şi ascunse, la elementele structurale sau nestructuralestructurale sau nestructurale

Page 6: expertizarea constructiilor

Corelarea graduală a duratei de serviciu cu starea de degradare

• evoluţii diferenţiate ale stării de degradare

• criteriu de scoatere din uz

• semnificaţii ale reparaţiei – consolidării unei clădiri

Page 7: expertizarea constructiilor

Relevee pentru clădirea supusă expertizei tehnice

axele construcţiei,

axele tuturor elementelor, în plan orizontal şi vertical,

deschideri, travei, înălţimi (cote) de nivel,

forma şi dimensiunile secţiunilor elementelor,

armarea elementelor din beton armat,

poziţia şi alcătuirea îmbinărilor dintre elementele prefabricate din beton armat,

poziţia şi alcătuirea îmbinărilor metalice.

Page 8: expertizarea constructiilor

Relevee ale degradărilor defectele, natura şi poziţia (traseul) acestora în elementele de construcţie,

lipsa unor elemente, bare, piese, şuruburi, nituri, suduri etc.,

date privind elementele dimensionale ale defectelor: deformări (săgeţi) şi deplasări (dezaxări, translaţii ale structurii, deplasări remanente), deschiderea fisurilor şi distanţele dintre fisuri (la pereţi şi elemente din beton, beton armat, zidării),

gradul de degradare a betonului, adâncimea stratului de beton afectat de agenţii chimici şi fizici,

gradul de degradare a armăturilor, grosimea stratului de coroziune,

grosimea stratului de coroziune la elementele din oţel,

porţiunile elementelor din lemn afectate de umezeală, microorganisme etc.,

zonele din clădire afectate de umezeală şi igrasie,

starea de degradare a izolaţiilor hidrofuge, termice, acustice,

starea de degradare a instalaţiilor de orice natură.

Page 9: expertizarea constructiilor

Schema logică pentru desfăşurarea unei expertize tehnice

PL A N U L EX P ERT IZE I

D ATE IN ITIA L E

EVA L U A R EA C A LITATIVA

EVA L U A R EA A N A LIT ICA

EVA L U A R I C A LITATIV E SIA N A L ITIC E D ETA L IAT E

C O N C LU Z II, O P IN II

C O N C LU Z II, O P IN II

C O N C LU Z II, O P IN II

PR O PU N E R I D E IN TE RV E N TII,

A N A L IZE EC O N O M IC E (D E C O ST )

R A PO RT U L D E EX P ERT IZA

R EC O M A N D A RI

R EZ U LTAT ED A

N U

N U

D A

D A

N U

R EZ U LTAT E

R EZ U LTAT E

SU FIC IEN TE ?

SU FIC IEN TE ?

SU FIC IEN TE ?

PR EL IM IN A R A

PR EL IM IN A R A

Inspec tii la fa ta locu lu i

Schem e de calcu l sim plifica te

R evederea docum entatiilorInspec tii sup lim enta reA naliza m aterialelo r, te steSchem e de calcu l deta liateM etode de analiza com plexe

Stab ilirea caracteristic ilo r m ate ria le lo r

M etode de analiza curen te

d in docum enta tia d isponib ila

Page 10: expertizarea constructiilor

ME_003-2007_METODOLOGIE_INVESTIGARE_DE URGENTA_A SIGURANTEI_POST-SEISM_A CLADIRILOR SI STABILIREA SOLUTIILOR CADRU DE INTERVENTIE

Page 11: expertizarea constructiilor

Corelaţie cu acte normativeCorelaţie cu acte normative Cod de proiectare seismica ParteaCod de proiectare seismica Partea I I - “Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ

P100-1/2006, aprobat de MTCT cu ordinul nr. 17.11/19.09.2006, publicat în Monitorul Oficial Partea I,anul 174 (XVIII) -Nr. 803 din 25 septembrie 2006 si în Buletinul Constructiilor vol. 12-13/2006;

Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale. Indicativ P 100-92, cap.11 si 12;

Cod de proiectare pentru structuri din zidarie, indicativ CR6-2006, aprobat de MTCT cu ordinul nr. 1712/19.09.2006. publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 807 din 26 septembrie 2006 si în Buletinul Constructiilor vol. 11/2006.

Cod pentru proiectarea constructiilor cu pereti structurali de beton armat – CR 2-1-1.1/2005 –B.C.nr. 4/2006 – înlocuieste P – 85 -1996

Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat – NP 007 – 1997 – B.C. nr. 10/1997

Metodologie de investigare a zidariilor vechi – MP 007 –1999 – B.C. Nr. 8/2000 Normativ privind comportarea în timp a constructiilor – P 130 – 1999 – B.C. nr. 1/2000 –

Înlocuieste P 130 -1997 Ghid pentru expertizarea tehnica a cladirilor de locuit amplasate în zona seismica A si

stabilirea solutiilor cadru de interventie (consolidare) pentru asigurarea cerintelor de rezistenta si stabilitate executate pe baza proiectelor tip numarul 944 si 1400, S+P+3E- panouri mari prefabricate – GT045- 2002 – B.C. nr. 10/2004

Ghid pentru expertizarea tehnica a cladirilor de locuit amplasate în zona seismica A si stabilirea solutiilor cadru de interventie (consolidare) pentru asigurarea cerintelor de rezistenta si stabilitate executate pe baza proiectelor tip T 320, S+P+4E- si seriile T 836, T 835, S+P+8E – GT 047- 2002 – B.C. nr. 17-18/2004

Ghid cuprinzând solutii cadru de interventie (consolidare) pentru asigurarea cerintelor de rezistenta si stabilitate la cladiri de locuit cu S+P+4E executate pe baza de proiecte tip (cu pereti structurali din beton armat turnat monolit) amplasate în zona seismica A - GT 046- 2002 – B.C.nr. 11-12/2004.

Page 12: expertizarea constructiilor

Măsuri de intervenţie - 1 cu păstrarea structurii, formei şi funcţionalului

construcţiei prin efectuarea de:

remedieri/reparaţii ale elementelor structurale şi nestructurale interioare şi exterioare,

consolidări ale elementelor structurale sau consolidarea întregii structuri cu scopul creşterii rezistenţei, rigidităţii şi ductilităţii (pe cât posibil) a ansamblului structural, prin intervenţii la elementele existente sau prin înlocuirea sau introducerea unor componente structurale noi.

Page 13: expertizarea constructiilor

Măsuri de intervenţie – 2 cu schimbarea conformaţiei şi destinaţiei

construcţiei prin:

diminuarea încărcărilor utile din construcţie/ de pe planşee, schimbarea funcţiunii construcţiei pentru a-i micşora

categoria (clasa, grupa) de importanţă,

demolarea parţială prin micşorarea numărului de niveluri sau îndepărtarea unor porţiuni de construcţie, inclusiv a elementelor nestructurale interioare sau exterioare cu risc ridicat de desprindere sau prăbuşire/cădere,

Page 14: expertizarea constructiilor

Măsuri de intervenţie - 3

demolarea întregii construcţii, în special a clădirilor vechi, uzate moral şi fizic, a căror consolidare este nejustificată din punct de vedere financiar.