Exemple Diapositives

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Diapositives: avanza amb la navegació

Text of Exemple Diapositives

 • AVANA EN LA NAVEGACIO WEB

  CI-05 v.01 PPT

  5

  Avana en la navegaci webAvanAvanaa en la en la

  navegacinavegaci webweb

 • AVANA EN LA NAVEGACIO WEB

  CI-05 v.01 PPT

  5

  Pgina web: Unitat bsica de la World Wide Web. Document electrnic on sorganitza la informaci a la Xarxa.

  Lloc web: Conjunt de pgines web, relacionades entre elles, que es refereixen a un tema en particular.

  PPginagina web:web: UnitatUnitat bbsicasica de la World Wide de la World Wide Web. Web. DocumentDocument electrnicelectrnic onon ssorganitza la organitza la informaciinformaci a la Xarxa.a la Xarxa.

  LlocLloc web:web: ConjuntConjunt de de ppginesgines webweb, , relacionadesrelacionades entre elles, que es entre elles, que es refereixenrefereixen a un a un tema en particular.tema en particular.

  Conceptes bsicsConceptes bsics

 • AVANA EN LA NAVEGACIO WEB

  CI-05 v.01 PPT

  5

  Portal: Lloc web que s la porta dentrada a daltres llocs. Ofereix adreces sobre diferents temes.

  Domini: Localitzaci duna pgina web al servidor dInternet. Adrea dun lloc web a Internet.

  Portal: Portal: LlocLloc web que web que ss la porta dla porta dentrada a entrada a ddaltresaltres llocs. Ofereix adreces sobre diferents llocs. Ofereix adreces sobre diferents temes.temes.

  DominiDomini:: LocalitzaciLocalitzaci dduna puna pginagina web al web al servidorservidor ddInternetInternet.. AdreAdrea da dun llocun lloc web a web a Internet.Internet.

  Conceptes bsicsConceptes bsics

 • AVANA EN LA NAVEGACIO WEB

  CI-05 v.01 PPT

  5

  Pgina principal o home Men Intro Mapa del lloc Faqs Ajuda rea dusuari Contacte

  Pgina principal o home Men Intro Mapa del lloc Faqs Ajuda rea dusuari Contacte

  Funcions i categories comunes als llocs web

  Funcions i categories comunes als llocs web

 • AVANA EN LA NAVEGACIO WEB

  CI-05 v.01 PPT

  5

  Pgina dinici Porta dentrada al lloc web Visi general del lloc A totes les pgines trobem un vincle

  cap a ella Organitza la informaci amb un o ms

  Mens Inclou un apartat de

  Qui som

  Pgina dinici Porta dentrada al lloc web Visi general del lloc A totes les pgines trobem un vincle

  cap a ella Organitza la informaci amb un o ms

  Mens Inclou un apartat de

  Qui som

  PGINA PRINCIPAL o HOMEPGINA PRINCIPAL o HOME

 • AVANA EN LA NAVEGACIO WEB

  CI-05 v.01 PPT

  5

  Organitzat en categories que es representen en botons

  Pot haver-nhi ms dun: Men principal, secundari, submen

  Mens desplegables Men principal: es mant a totes les pgines

  del lloc.

  Organitzat en categories que es representen en botons

  Pot haver-nhi ms dun: Men principal, secundari, submen

  Mens desplegables Men principal: es mant a totes les pgines

  del lloc.

  MENMEN

 • AVANA EN LA NAVEGACIO WEB

  CI-05 v.01 PPT

  5

  INTROINTROINTRO

  Introducci amb imatges en moviment i/o so Presentaci prvia a la pgina principal Sn creades habitualment amb Flash Es poden saltar quan sn llarges amb Skipintro

  IntroducciIntroducci ambamb imatgesimatges en en movimentmoviment i/o soi/o so PresentaciPresentaci prprviavia a la a la ppginagina principalprincipal SSnn creades habitualmentcreades habitualment ambamb FlashFlash Es poden saltar Es poden saltar quanquan ssnn llargesllarges ambamb SkipSkipintrointro

 • AVANA EN LA NAVEGACIO WEB

  CI-05 v.01 PPT

  5

  MAPA WEB o DEL LLOCMAPA WEB o DEL LLOCMAPA WEB o DEL LLOC

  ndex de la pgina web Mostra com sorganitzen els continguts Facilita la navegaci

  ndexndex de la de la ppginagina webweb MostraMostra comcom ssorganitzen els contingutsorganitzen els continguts Facilita la Facilita la navegacinavegaci

 • AVANA EN LA NAVEGACIO WEB

  CI-05 v.01 PPT

  5

  FAQsFAQsFAQs

  Frequently Asked Questions: significa preguntes freqents

  Resolen els dubtes ms comuns i tpics delsusuaris

  Es presenten en forma de llista Generalment clicant a la pregunta es

  visualitza la resposta

  FrequentlyFrequently AskedAsked QuestionsQuestions: significa : significa preguntes preguntes freqfreqentsents

  ResolenResolen elsels dubtesdubtes mmss comunscomuns i i ttpicspics delsdelsusuarisusuaris

  Es presenten en forma de Es presenten en forma de llistallista GeneralmentGeneralment clicantclicant a la pregunta es a la pregunta es

  visualitzavisualitza la la respostaresposta

 • AVANA EN LA NAVEGACIO WEB

  CI-05 v.01 PPT

  5

  AJUDAAJUDAAJUDA

  Dades de contacte per altres mitjans(telfon, adrea postal, etc.)

  Ajuda a la navegaci Explica com funciona el lloc

  DadesDades de contacte de contacte perper altresaltres mitjansmitjans((teltelfonfon, , adreadreaa postal, etc.)postal, etc.)

  AjudaAjuda a la a la navegacinavegaci Explica Explica comcom funciona el funciona el lloclloc

 • AVANA EN LA NAVEGACIO WEB

  CI-05 v.01 PPT

  5

  REA DUSUARISREA DREA DUSUARISUSUARIS

  Espai on noms poden accedir navegantsamb contrasenya

  Es pot accedir al donar-se dalta Pot ser exclusiu per a alguns navegants Ofereix serveis o recursos exclusius Ofereix un canal de comunicaci privat

  EspaiEspai onon nomnomss poden poden accediraccedir navegantsnavegantsambamb contrasenyacontrasenya

  Es Es potpot accediraccedir al donaral donar--se dse daltaalta PotPot ser ser exclusiuexclusiu perper a a algunsalguns navegantsnavegants OfereixOfereix serveisserveis o recursos o recursos exclusiusexclusius OfereixOfereix un canal de un canal de comunicacicomunicaci privatprivat

 • AVANA EN LA NAVEGACIO WEB

  CI-05 v.01 PPT

  5

  REA DUSUARISREA DREA DUSUARISUSUARIS

  Alta dusuari gratuta a canvi de completar unes dades

  Alta dusuari que atorga una instituci, entitat o projecte

  Alta dusuari de pagament

  Alta dAlta dusuari gratuusuari gratuta a canvi de completar ta a canvi de completar unes dadesunes dades

  Alta dAlta dusuari que atorga una instituciusuari que atorga una instituci, , entitat o projecteentitat o projecte

  Alta dAlta dusuari de pagament usuari de pagament

 • AVANA EN LA NAVEGACIO WEB

  CI-05 v.01 PPT

  5

  CONTACTECONTACTECONTACTE

  Correu electrnic de la pgina web Nmero de telfon datenci al client Formulari per a emplenar i enviar

  CorreuCorreu electrnicelectrnic de la de la ppginagina webweb NNmero de mero de teltelfonfon ddatenciatenci al cliental client FormulariFormulari perper a a emplenaremplenar i enviari enviar

 • AVANA EN LA NAVEGACIO WEB

  CI-05 v.01 PPT

  5

  PRACTIQUEM!!PRACTIQUEM!!