Examensarbete - DiVA 1232708/ ¢  v£¤rderingar och moral. Arbetar g£¤rna p£¥ en arbetsplats

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Examensarbete - DiVA 1232708/ ¢  v£¤rderingar och moral. Arbetar...

 • Examensarbete

  Kandidatexamen

  Världens bästa arbete

  Attraktivt arbete enligt generation Z

  Författare: Arda Güclü & Oscar Alexandersson

  Handledare: Hajo Holtz

  Examinator: Hasse Lundkvist

  Ämne/huvudområde: Personal- & Arbetsliv

  Kurskod: PA2008

  Poäng: 15hp

  Examinationsdatum: 2018-05-29

 • Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA.

  Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och

  ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet.

  Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet.

  Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten

  open access.

  Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): Ja

  Ja: X Nej: X

  Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00

 • Abstract

  Generation Z, is the next working generation that’s about to enter the labor market. What do

  they expect from today's corporations and business? What do they see as an attractive

  workplace and what motivates them? What do companies need to do to attract and keep them?

  These are some interesting questions we wanted to analyze and examine. To answer these

  questions, we carried out seven semi-structured interviews with students from the Stockholm

  School of Economics. We wanted to ask students from Generation Z to examine people with

  many options when it comes to choosing a work.

  In conclusion we could see that our participants want a workplace where the organization

  worked with social and environmental questions. The company needs to have good morals and

  values for the participants to be willing to work there. This was seen as a demand from our

  students from the study. Other things they evaluated was relations with colleagues and bosses.

  The salary needed to be equal to the effort put into the work. The workers don’t want to be

  underpaid. The work also need to be meaningful and interesting, where the students feel

  valuable for the company or that they contribute to the welfare of society or the world as a

  whole.

  Nyckelord

  Generation Z, Attraktivt arbete, Motivationsfaktorer, Employer brand, Ledarskap.

 • Förord

  Vi vill tacka alla som gjort det möjligt för oss att genomföra denna uppsats, som stöttat oss och

  rådgivit oss genom arbetet.

  Vi vill ge ett extra tack till Hajo Holtz, som gett oss en väldigt god handledning i detta arbete

  för att få arbetet så bra som möjligt. Ett riktigt stort tack vill vi rikta till till samtliga

  respondenter som deltagit i undersökningen, som gett oss breda svar och trevligt bemötande.

  Vi vill slutligen tacka er opponenter som gett oss konstruktiv kritik och beröm genom arbetets

  gång.

  Falun 2018-05-14

  Arda Güclü Oscar Alexandersson

  ______________________ __________________________

 • Sammanfattning

  Titel: Världens bästa arbete - Attraktivt arbete enligt Generation Z

  Författare: Arda Guclü & Oscar Alexandersson

  Handledare: Hajo Holtz

  Examinator: Hans Lundkvist

  Program: Högskolan Dalarna, Personal- och Arbetsliv, VT18

  Kurs: Examensarbete för kandidatexamen inom Personal- och arbetsliv, 15 hp

  Nyckelord: Generation Z, Attraktivt arbete, Motivationsfaktorer, Employer brand, Ledarskap

  Syfte: Syftet med undersökningen är att ta reda på vad framtida arbetstagare uppfattar är

  attraktivt och motiverade i arbetet och på arbetsplatsen.

  Metod: Uppsatsen är en kvalitativ karaktär där vi genomfört sju intervjuer. Sedan har resultatet

  analyserats med hjälp av teorin.

  Resultat & Slutsats: Studien visar på att Generation Z värderar företag som har goda

  värderingar och moral. Arbetar gärna på en arbetsplats som arbetar med hållbarhetsfrågor. De

  värderar också relationer till kollegor och en chef som är där och stöttar men som också kan ge

  beröm och kritik när det behövs. En hög lön är inget de värdesätter högt utan ser hellre att de

  inte blir underbetalda. De ser gärna ett arbete där de känner är meningsfullt och som är

  intressant.

 • Innehållsförteckning 1 Inledning ............................................................................................................................ 8

  1.2 Bakgrund ....................................................................................................................... 8

  1.3 Syfte ............................................................................................................................. 9

  1.4 Frågeställningar .............................................................................................................. 9

  1.5 Disposition .................................................................................................................... 9

  2 Teori ................................................................................................................................. 10

  2.1 Generationsforskning .................................................................................................... 10

  2.2 Attraktivt arbete ........................................................................................................... 10

  2.3 Motivationsfaktorer ...................................................................................................... 12

  2.4 Employer Branding ....................................................................................................... 13

  2.5 Ledarskap .................................................................................................................... 15

  3 Metod ............................................................................................................................... 17

  3.1 Kvalitativ forskningsmetod ............................................................................................ 17

  3.2 Kvalitativ forskningsintervju .......................................................................................... 17

  3.3 Induktion och deduktion ................................................................................................ 18

  3.4 Val av respondenter ...................................................................................................... 19

  3.5 Genomförande av intervjuerna ....................................................................................... 19

  3.6 Etiska överväganden ..................................................................................................... 20

  3.7 Metoddiskussion - Trovärdighet och tillförlitlighet ........................................................... 20

  4 Resultat & Analys ............................................................................................................. 22

  4.1 Attraktivt Arbete .......................................................................................................... 22

  4.1.1 Analys av Attraktivt Arbete ..................................................................................... 24

  4.2 Motivationsfaktorer ...................................................................................................... 25

  4.2.1 Analys av Motivationsfaktorer ................................................................................. 26

  4.3 Employer brand ............................................................................................................ 28

  4.3.1 Analys av Employer Brand ...................................................................................... 29

  4.4 Ledarskap .................................................................................................................... 30

  4.4.1 Analys av Ledarskap ............................................................................................... 31

  5 Diskussion......................................................................................................................... 33

  5.1 Diskussion & Slutsatser ................................................................................................. 33

  5.2 Tolkning av Generation Z’s motivationsfaktorer ............................................................... 35

  5.3 Stegen mot världens bästa arbete .................................................................................... 36

  5.4 Förslag på vidare forskning ............................................................................................ 37

  6. Litteraturförteckning ....................................................................................................... 39

 • 7 Bilaga. 1 (Intervjuguide) .................................................................................................... 42

  Figurlista Figur 1 (Åteg et al. 2004, s.35) ................................................................................................ 12

  Figur 2, ins