Click here to load reader

Examensarbete 1527451/... En kvalitativ studie om f rskoll rares uppfattningar av matematikundervisning i f rskolan Examensarbete 15 hp Halmstad 2021-01-14 Therese Thomsen och Maja

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Examensarbete 1527451/... En kvalitativ studie om f rskoll rares uppfattningar av...

 • Examensarbete Förskollärarutbildningen 210 hp

  Matematik i förskolan

  En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av matematikundervisning i förskolan

  Examensarbete 15 hp

  Halmstad 2021-01-14

  Therese Thomsen och Maja Svensson

 • MATEMATIK I FÖRSKOLAN En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av

  matematikundervisning i förskolan

  Examensarbete för förskollärare 15 hp

  Förskollärarutbildningen 210 hp

  Halmstad 21-01-14

  Författare: Therese Thomsen & Maja Svensson

  Handledare: Carina Stenberg & Marie-Helene Zimmerman Nilsson

  Examinator: Jonnie Eriksson

 • 2

  Abstract

  Titel: Matematik i förskolan - förskollärares uppfattning av fenomenet matematikundervisning

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva och analysera hur förskollärare ger uttryck för hur de

  arbetar med matematikundervisning i förskolan. Genom att beskriva och analysera hur olika

  förskollärare ger uttryck för att uppfatta matematikundervisningen i förskolan skapas en variation i hur

  fenomenet matematikundervisning uppfattas användas i förkolan.

  Metod: Studien har vilat på en fenomenografisk ansats där fokus har varit att belysa en variation av

  uppfattningar som förskollärare uppfattas ha av fenomenet matematikundervisning. Studiens

  empiriska data har samlats in genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer där 5 förskollärare från

  olika förskolor deltagit. Materialet bearbetades med hjälp av fenomenografisk analysmodell där syftet

  var att hitta likheter och skillnader i förskollärares uppfattningar. Empirin analyserades och kopplades

  sedan samman med relevant tidigare forskning, litteratur och teorier.

  Resultat: Resultatet av studien visar ett antal uppfattningar kring fenomenet matematikundervisning,

  didaktiska strategier och uppfattningar av matematikundervisning beskrivs. Resultatet urskiljs genom

  tre olika kategorier; A- förskollärares uppfattningar av matematik i vardagliga situationer, B-

  Uppfattningar av matematikundervisning i praktiken, C- Förskollärares uppfattning av sin egen

  kompetens.

  Slutsats: Slutsatsen för denna studie är att det finns flera olika sätt att arbeta med

  matematikundervisning i förskolan, både planerat, målmedvetet och aktivt men även ett mer passivt

  arbetssätt där förskollärare tar vara på spontana situationer i vardagen där ett mer begrepp fokuserat

  arbetssätt träder fram.

  Nyckelord: Matematikundervisning, fenomenologi, fenomenografi, förskola, uppfattningar, didaktiska

  strategier, kvalitativ metod.

 • 3

  Förord

  Vi vill börja med att tacka våra handledare Carina Stenberg och Marie-Helene Zimmerman-Nilsson

  som har stöttat oss och hjälpt oss i vårt examensarbete. Även våra medbedömare Kalle Jonasson och

  Ann-Charlotte Mårdsjö-Olsson för ytligare hjälp med arbetet. Efter 3,5 år av hårt slit, mycket lärdomar

  och skratt har vi nu nått slutdestinationen och ser fram emot att förankra våra kunskaper i

  verksamheten. Vi vill också tacka våra studiekamrater för allt bra samarbete och stöttning vi gett

  varandra. Även ett tack till förskollärarna som deltagit i studien, utan er hade inte det här arbetet blivit

  av. Avslutningsvis vill vi tacka varandra för all stöttning, kärlek och energi som vi gett varandra i både

  med- och motgångar.

  Maja Svensson och Therese Thomsen

 • 4

  Innehållsförteckning

  1.Inledning/Problemområde ................................................................................................. 6

  1.1. Syfte ....................................................................................................................................... 7

  1.2. Frågeställning ........................................................................................................................ 8

  2. Tidigare forskning ............................................................................................................ 8

  2.1. Målmedveten undervisning ................................................................................................... 8

  2.2.Utforskande förhållningssätt ................................................................................................10

  3. Teori ............................................................................................................................... 11

  3.1. Fenomenologi........................................................................................................................11

  3.2 Fenomenologi och fenomenografi .........................................................................................12

  4. Metod .............................................................................................................................. 13

  4.1. Fenomenografi ......................................................................................................................13

  4.2. Studiens deltagare och urval ................................................................................................14

  4.3. Datainsamling och databearbetning ....................................................................................15

  4.4. Intervju .................................................................................................................................15

  4.5. Analysprocess .......................................................................................................................15 Steg 1 – Att bekanta sig med materialet ................................................................................................... 15 Steg 2 – Kondensation ............................................................................................................................ 16 Steg 3 - Jämförelse ................................................................................................................................. 16 Steg 4 – Gruppering ............................................................................................................................... 16 Steg 5 – Artikulera kategorierna ............................................................................................................. 17 Steg 6 – Namnge kategorierna ................................................................................................................ 17 Steg 7 – Kontrastiv fas ............................................................................................................................ 17

  4.6. Identifiering av uppfattningar av företeelsen ......................................................................17

  5. Resultat och Analys ........................................................................................................ 18

  5.1. A: Förskollärares uppfattningar av matematik i vardagliga situationer ...........................19 5.1.1. A1: Vardagsmatematik ............................................................................................................... 20 5.1.2. A2: Hallen ................................................................................................................................... 20 5.1.3. A3: Matematiska begrepp ........................................................................................................... 21

  5.2. B: Uppfattningar av matematikundervisning i praktiken ..................................................23 5.2.1. B1: Barns intresse ....................................................................................................................... 24 5.2.2. B2: Samling ................................................................................................................................. 24 5.2.3. B3: Att uppmärksamma matematik ........................................................................................... 25 5.2.4. B4: Passiv lärmiljö ...................................................................................................................... 26 5.2.5. B5: Medveten lärmiljö ................................................................................................................ 28

  5.3. C: Förskollärares uppfattning av sin egen kompetens ........................................................28 5.3.1. C1: Erfarenheter ......................................................................................................................... 29 5.3.2. C2: Kollegialt stöd ....................................................................................................................... 29 5.3.3. C3: Matematiska målbilder ........................................................................................................ 30

  6. Diskussion ...................................................................................................................... 31

 • 5

  6.1. Resultatdiskussion ................................................................................................................31

  6.2. Metoddiskussion ...................................................................................................................35

  6.3 Slutsats och fortsatt forskning ........................