Evropska monetarna ¢â‚¬¢Zajedni¤†ka monetarna politika 2. Monetarna unija ¢â‚¬â€œvalutna unija ¢â‚¬¢Monetarna

 • View
  5

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Evropska monetarna ¢â‚¬¢Zajedni¤†ka monetarna politika 2....

 • Evropska monetarna unija Prof.dr Kanita Imamović-Čizmić

  1

 • Sadržaj sesije

  • Prvi oblici monetarnih unija

  • Važnost i podloga za EMU

  • Pravna osnova

  • Nastanak i razvoj

  • Rasprave o monetarnoj uniji i evropski monetarni sistem

  • Evropska monetarna unija

  • Zajednička monetarna politika

  2

 • Monetarna unija – valutna unija

  • Monetarna unija je najveći stepen ekonomske integracije- područje u kojem ne postoje nikakva ograniĉenja plaćanja, tečajevi valuta članica su trajno fiksirani dok se prema zemljama nečlanicama zadržava fleksibilno fluktuiranje.

  • Monetarna unija je shvaćena kao zona u kojoj se monetarnom politikom i deviznim kursevima zemalja koje u njoj participiraju upravlja na način koji vodi dosezanju ciljeva ekonomske politike.

  • Potpuna liberalizacija kretanja kapitala, integracija bankarskih i finansijskih tržišta zemalja članica iste i eliminacija fluktuacija u kretanju kurseva valuta kroz neopozivo fiksiranje istih, preduslovi su za njeno formiranje.

  • Valutna unija je jedna od formi monetarne unije u kojoj se zemlje članice prihvatajući zajedničku valutu odriču svoje vlastite. Valutna unija, shvaćena na ovaj način, imenuje se i kao potpuna monetarna unija ili zajedničko valutno područje.

  3

 • Prvi oblici monetarnih unija

  • Prvi oblici monetarnih unija javljaju se u XIX stoljeću.

  • 1865. godine se osniva Latinska unija (Belgija, Italija, Švicarska i Francuska), cilj ove organizacije bila je standardizacija količine zlata i srebra u opticaju (tzv. bimetalni sistem) i utvrđivanje kursa u odnosu na valute drugih zemalja.

  • U Njemačkoj dolazi do značajnih promjena u monetarnom sistemu kao što su uvođenje jedinstvene valute u vidu njemačke marke te osnivanje jedinstvene centralne banke za cjelokupno područje Njemačke.

  • U Švicarskoj su postojala 22 kantona, a time i 22 različita monetarna područja. Rješenje je bilo uspostavljanje novčanog sistema zasnovanog na francuskom franku.

  • Skandinavske zemlje (Danska, Norveška, Švedska) su standardizovale postojeće valute uspostavljanjem Skandinavske unije, oslobodile kamata i ostalih nameta zemlje članice koje su zadržale svoju monetarnu suverenost.

  4

 • Važnost i podloga za EMU

  • Države članice Evropske unije usklađuju svoje nacionalne ekonomske politike kako bi mogle zajednički djelovati kada budu suočene s izazovima, kao naprimjer s trenutačnom ekonomskom i finansijskom krizom uzrokovanom COVID 19.

  • Devetnaest država otišlo je i korak dalje s usklađivanjem tako što su uvele euro kao svoju valutu.

  • Sve države članice (unutar ili izvan europodručja) dio su ekonomske i monetarne unije (EMU), okvira za ekonomsku saradnju osmišljenog za promicanje stvaranja radnih mjesta i održivog razvoja te usklađivanje odgovora na globalne ekonomske i finansijske izazove.

  • Monetarna unija je jedan od ciljeva integracije u okviru EU,

  • Ugovoru o FEU - preambula, sve države članice su odlučile da ojačaju „konvergenciju svojih privreda“ i uspostave ekonomsko-monetarnu uniju koja uključuje „jedinstvenu i stabilnu“ valutu.

  5

 • Pravna osnova

  • Odluke europskih sastanaka na vrhu u Haagu (1969.), Parizu (1972.), Bruxellesu (1978.), Hannoveru (1988.), Madridu i Strasbourgu (oba 1989.) i Maastrichtu (1991. – 1992.)

  • Članci od 119. do 144., članak 219. i članci od 282. do 284. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU)

  • Protokoli priloženi UFEU-u o prijelazu u treću fazu ekonomske i monetarne unije, prekomjernom deficitu i postupcima za makroekonomske neravnoteže, konvergencijskim kriterijima, klauzulama o izuzeću za Ujedinjenu Kraljevinu i Dansku, Europskom sustavu središnjih banaka, Europskoj središnjoj banci i Euroskupini.

  6

 • Nastanak i razvoj • Logičan korak u procesu ekonomske integracije evropskih država i ključni

  element ekonomsko-socijalnog razvoja EU , kompleksnost samog procesa

  • U vrijeme potpisivanje Rmskog ugovora – isti stepen razvoja, slične stope inflacije i stanja u vanjskotrgovinskim bilansima članica

  • Vrijeme Bretton Woodsa (dolar i preiodično usklađivan fiksni devizni kurs/ Glavno svojstvo sistema je bilo u obvezama država članica koje su morale uvesti i održavati takvu monetarnu politiku radi održavanja tečaja svojih valuta u okviru utvrđenih vrijednosti, uz najveće odstupanje od 1 posto u odnosu na zlato i mogućnosti MMF-a da svojim intervencijama otklanja privremene neravnoteže platnog bilansa.) – konsolidacija ekonomskih politika država EEZa

  • Povod za izgradnju međunarodne monetarne autonomije EZ a posljedica integracionig procesa u trgovini i poljoprivredi

  7

 • • Barov plan 1969.godine :

  1. kordinacija kratkoročnih i srednjoročnih politika članica kroz koordinacije i konsultacije

  2. mehanizam za monetarnu saradnju kako bi se pomoglo državama sa platno bilansnim poteškočama

  • Kratkoročno djelovanje Barovog plana - krah sistema fiksnih deviznih kurseva, pritiscima na dolar, vanjskim šokovima te rastom stope infacije, devalvacijom franskuskog franka a revalvacijom njemačke marke

  • Haški skup 1969.god – zadatak Vijeću ministara – napraviti Plan o osnivanju evropske „ekonomske i monetarne“ unije - temelj harmonizacija politika i osnovanje Evopskog fonda za rezerve

  8

 • Rasprave o monetarnoj uniji i evropski monetarni sistem • „Monetaristi“ i „ ekonomisti“

  • Teorija međunarodne monetarne integracije (Francuska, Italija, Belgija , Luksemburg):

  1. Jedinstven novac

  2. Konvertibilnost valuta

  3. Slobode kretanja roba, usluga i faktora proizvodnje

  4. Institucionalne promjene – jedinstvena monetarna politika iz jedinstvene CB ili sistema banaka

  5. Jedinstven nastup na međunarodnoj monetrnoj sceni

  6. Ista stopa inflacije

  7. Fiskalna koordinacija i odlučivanje

  8. Harmonizacija fiskalnih sistema

  9. Integracija tržišta kapitala

  10. Pb ravnoteže

  11. Slični stepeni razvoja

  12. Suverenitet država u pogledu regonalnih i strukturnih politik

  13. Koordinacija EP

  14. Usklađivanje plata

  15. Politička unija

  9

 • • Ekonomisti (Njemačka i Holandija)

  1. Konvergenicija ekonomskih faktora

  2. Kordinacija ekonomskih politika

  • 1970. godine Wernerov izvještaj - kompromis – dvije etape :

  o od 1971 -1974 (obezbijediti ekonomsku saradnju, brže kretanje ljudi, kapitala, roba i usluga, harmonizacija EP)

  o Konvergencija monetarnih politika

  o Uspostavljanja Evropskog fonda za monetarnu saradnju, Evropskog monetarnog instituta, Evropskog sistema CB

  • 1978. godine – rezolucija o uvođenju Evropskog monetarnog sistema EMS“ – cilj ostvarenje bliže monetarne saradnje stupio na snagu 12.03.1979 godine sa ciljevima:

  1. Stabilizacija deviznih kurseva između država članica EZ

  2. Jačanje međunarodnih monetarnih odnosa

  3. Davanje podstreka za dalji razvoj integracije

  • ECU – evropska novčana jedinica kao nasljednik evropske obračunske jedinice (korpa valuta, knjigovodstveni novac)– centralna uloga

  • EMS su činile tri oblasti aktivnosti:

  1. Mehanizam intervencija na deviznim tržištima (ERM)

  2. Kreditiranje sistema

  3. Evropski monetarni fond 10

 • Evropska monetarna unija

  • Vijeće Evrope je u junu 1988. godine inicirao predlaganje koraka za uvođenje zajedničke valute (eura), ali i za dalju realizaciju Evropskog monetarnog sporazuma. Pomenuti zahtjev je rezultirao usvajanjem Delorsovog plana ( Jacques Delors ) na konferenciji Evropskog savjeta u Madridu 1989. godine. Delorsovim planom su bile predviđene tri faze u procesu stvaranja Ekonomske i monetarne unije:

  • I faza - je imala za cilj privođenje kraju stvaranja unutrašnjeg tržišta, smanjenje razlika između ekonomskih politika članica, uklanjanje preostalih prepreka za potpunu finansijsku integraciju (liberalizacija tokova kapitala) i intenziviranje monetarne saradnje.

  • II faza - je bila osmišljena kao prelazno rešenje - tj. period unutar kojeg bi se uspostavili osnovni organi i organizaciona struktura Evropske monetarne unije (European Monetary Union-EMU) sa ciljem ekonomske konvergencije (približavanja) između članica.

  • III faza - je predviđala neopozivo fiksiranje valutnih kurseva, uvođenje jedinstvene zajedničke valute, kao i delegiranje pune monetarne i ekonomske odgovornosti mnogim institucijama i tjelima EU.

  11

 • I faza II faza III faza

  Podfaza A Podfaza B Podfaza C

  Liberalizacija kapitalnih

  tokova; Koordinacija

  ekonomskih, fiskalnih i

  monetarnih politika

  Evropski monetarni

  institut; Autonomija

  nacionalnih centralnih

  banaka

  Tranzicioni scenario;

  Oderđivanje imena valute:

  euro

  Evropska centralna banka i

  Evropski sistem centralnih

  banaka

  Fiksirane stope;

  Početak realizacije

  monetarne politike;

  Knjižni euro

  Konvertovanje papirnih

  novčanica i kovanog novca

  u euro

  1.7.1990. 1.1.1994. decembar 1995. maj 1998. 1.1.1999. 1.1.2002.