evolutia Paleogeografica

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of evolutia Paleogeografica

 • 8/18/2019 evolutia Paleogeografica

  1/21

  UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

  FACULTATEA DE GEOGRAFIE

  DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE REGIONALĂ ŞI MEDIU

  GEOGRAFIA FIZICĂ AROMÂNIEI (Curs nr. 2)

  Lect.dr. VIJULIE IULIANA

 • 8/18/2019 evolutia Paleogeografica

  2/21

  EvoluEvoluţţia paleogeografică a teritoriuluiia paleogeografică a teritoriului RomânieiRomâniei şşi tectonica plăcilori tectonica plăcilor

   trebuie raportată la evolutrebuie raportată la evoluţţia plăcilor ia plăcilor :: Placa EstPlaca Est--EuropeanăEuropeană;;    şşi a microplăcilor i a microplăcilor :: MoldavăMoldavă (Placa(Placa EE--Europeană pe teritEuropeană pe terit. României),. României), MoesicăMoesică,,

  TransilvanăTransilvană şşi Panonicăi Panonică (ambele cuprinse(ambele cuprinse îîn microplacan microplaca Intraalpină desprinsăIntraalpină desprinsă şşii ea din Placa Estea din Placa Est--EuropeanăEuropeană)) şşi ai a M. Negre,M. Negre, (Posea, 2002);(Posea, 2002);

   Din marginea labilă a Microplăcii Moldave sDin marginea labilă a Microplăcii Moldave s--a desprinsa desprins fâfâşşia cristalinului carpaticia cristalinului carpatic (Maramure(Maramureşş, Rodnei, Bistri, Rodnei, Bistriţţei,ei, HăHăşşmamaşş, Per , Per şşaniani şşi unitatea de Leaotai unitatea de Leaota--BucegiBucegi-- Piatra Mare);Piatra Mare);

   CarpaCarpaţţii Orientali au rezultat prin coliziunea plăcii Eii Orientali au rezultat prin coliziunea plăcii E--Europene cu microplaca TransilvanăEuropene cu microplaca Transilvană; coliziunea a; coliziunea a îînceput prin subducerea plăcii Enceput prin subducerea plăcii E--Europene sub păr Europene sub păr ţţile cristaline labile rupte din microplaca Transilvanăile cristaline labile rupte din microplaca Transilvană,,  prin prin îîncălecarea flincălecarea flişşului intern, apoi prin cutarea fliului intern, apoi prin cutarea flişşului externului extern şşii îîn final a molasei din avanfosan final a molasei din avanfosa carpaticăcarpatică;; îîn această ultimă parte fruntea subdusă a plăcii Moldave ajunsă ln această ultimă parte fruntea subdusă a plăcii Moldave ajunsă la adâncimi maria adâncimi mari îîncepe să sencepe să se

  topeascătopească şşi expulzează lave acide pe aliniamentul ruptural inii expulzează lave acide pe aliniamentul ruptural ini ţţial din spatele cristalinului (cristalinulial din spatele cristalinului (cristalinulcarpatic) formândcarpatic) formând şşirul vulcanic din V Orientalilorirul vulcanic din V Orientalilor (Posea, 2002, p.36).(Posea, 2002, p.36).

   aa îînregistrat fenomene de subducnregistrat fenomene de subducţţieie îîn fan faţţa celei Transilvane (a celei Transilvane (căderea fruncăderea frunţţiiii şşii topirea ei, magma materializândutopirea ei, magma materializându--se ulterior prin aparise ulterior prin apariţţia lania lanţţului vulcanic);ului vulcanic);

 • 8/18/2019 evolutia Paleogeografica

  3/21

   Marginile labile ale microplăcilor MoesicăMarginile labile ale microplăcilor Moesică şşi Transilvană si Transilvană s--au desprinsau desprins şşi ulteriori ulterior au formatau format →→ CarpaCarpaţţii Meridionaliii Meridionali (Posea, 2002);(Posea, 2002);

   Marginea labilă a microplăcii Moesice cuprinde Autohtonul DanubiMarginea labilă a microplăcii Moesice cuprinde Autohtonul Danubian de care san de care s--aa

  separat prin fracturare; acelaseparat prin fracturare; acelaşşi lucru spunemi lucru spunem şşi despre marginea labilă ai despre marginea labilă amicroplăcii Transilvane din care smicroplăcii Transilvane din care s--au format Pânza Geticăau format Pânza Getică şşi Pânza Suprageticăi Pânza Supragetică (Posea, 2002);(Posea, 2002);

   A urmatA urmat îîncălecarea Pânzei Getice peste Autohtonul Danubianncălecarea Pânzei Getice peste Autohtonul Danubian îîn urma proceselorn urma proceselor dede şşariaj (alunecare, deplasare);ariaj (alunecare, deplasare);

  CarpaCarpaţţii Meridionali au luat naii Meridionali au luat naşştere prin coliziunea microplăcii Moesice cu microplaca Transilvatere prin coliziunea microplăcii Moesice cu microplaca Transilvanănă,, Autohtonul sAutohtonul s--a subdus sub Pânza Geticăa subdus sub Pânza Getică (Posea, 2002, p.37);(Posea, 2002, p.37);

   Microplaca M. Negre esMicroplaca M. Negre este singura activăte singura activă. A generat. A generat îîn timp geologicn timp geologic curburacurbura dede SE a CarpaSE a Carpaţţilor, asilor, astăzi generează cutremurele din zona Vranceităzi generează cutremurele din zona Vrancei..

   Ea sEa s--a desprins din microplaca Moesicăa desprins din microplaca Moesică (Posea, 2002).(Posea, 2002).

   MunMunţţii Banatuluiii Banatului au rezultat din coliziunea microplăcii Panonice cu microplacaau rezultat din coliziunea microplăcii Panonice cu microplaca

  MoesicăMoesică (Posea, 2002);(Posea, 2002);

   Apusenii de NApusenii de N ss--au format din marginea labilă a microplăcii Panoniceau format din marginea labilă a microplăcii Panonice; Apusenii; Apusenii de S sde S s--au formatau format îîn zona de rift deschisăn zona de rift deschisă îîntre cele două microplăcintre cele două microplăci (Panoni(Panonicăcă -- cece ss--a deplasat către Ea deplasat către E, SE, SE şşi Transilvană ce a opus rezisteni Transilvană ce a opus rezistenţţăă)) (Posea, 2002);(Posea, 2002);

 • 8/18/2019 evolutia Paleogeografica

  4/21

  http://degeografiayotrascosas.files.wordpress.com/2007/11/mapatectonica.jpg

 • 8/18/2019 evolutia Paleogeografica

  5/21

  Tectonica plăcilor 

   în spaţiul Carpato-Balcano-Dinaric (după diferiţi autori citaţi de Posea Gr., 2002, p.34)

 • 8/18/2019 evolutia Paleogeografica

  6/21

  Schema plăcilor şi microplăcilor de pe teritoriul României în prezent

  (Şt. Airinei, 1977 citat de Gr. Posea, 2002, p.33).

   A. SV Plăcii euroasiatice

  B. NE Microplăcii intraalpine

  C. N Microplăcii Moesice

  D. V Microplăcii Mării Negre

 • 8/18/2019 evolutia Paleogeografica

  7/21

  Sursa: Posea, 2002

  sau EPOCĂ

 • 8/18/2019 evolutia Paleogeografica

  8/21

  EvoluEvoluţţia morfotectonică aia morfotectonică a teritoriului Românieiteritoriului României

  EpocaEpoca/Era/Era precarpaticăprecarpatică -- Etape:Etape: 1.1. Etapa precambrianăEtapa precambriană ((ArhaicArhaic -- ProterozoicProterozoic):): Consolidarea unităConsolidarea unităţţilor de platformăilor de platformă (Platforma(Platforma MoldoveneascăMoldovenească,,

  Platforma MoesicăPlatforma Moesică==Cp. R Cp. R omânăomână++Dobrogea de Sud).Dobrogea de Sud). Acestea vor suferi doar miAcestea vor suferi doar mişşcări epirogenetice de ridicarecări epirogenetice de ridicare şşii

  coborâre, funccoborâre, funcţţionând ca podiionând ca podişşuriuri şşi câmpiii câmpii (Posea et al,(Posea et al, 1974).1974).

  2.2. Etapa caledonicăEtapa caledonică (Paleozoic inf.)(Paleozoic inf.) –  –  orogeneza caledonicăorogeneza caledonică –  –  formarea Dobrogei Centrale (Pod. Casimceiformarea Dobrogei Centrale (Pod. Casimcei –  – cel mai vechicel mai vechi uscat la ziuscat la zi –  –  şşisturi verziisturi verzi+E+E CarpaCarpaţţilor Orientali)ilor Orientali) (Posea et al,(Posea et al, 1974);1974);

  3.3. Etapa hercinicăEtapa hercinică (Paleozoic sup.)(Paleozoic sup.) –  –  se contureazăse conturează primele primele nuclee cristalinenuclee cristaline îîn Carpan Carpaţţii, c, continuă modelarea unităontinuă modelarea unităţţilor deilor de  platformă platformă şşi apar muni apar munţţii herciniciii hercinici –  –  MăcinMăcin..

 • 8/18/2019 evolutia Paleogeografica

  9/21

  Şisturi verzi proterozoice

  http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-s2lnFfTZbI0/Tc-v04GwlMI/AAAAAAAAAZM/ez4Ttz- yVb8/s1600/DSC_0458.JPG&imgrefurl=http://jileanul.blogspot.com/2011/05/sisturi- verzi.html&usg=__qfCE3OC0_mO3YlMCSPTDXd3VwRM=&h=1031&w=1600&sz=197&hl=ro&start=8&zoom=1&tbnid=hAew OR4qLb4GqM:&tbnh=97&tbnw=150&ei=MR2YTtu_Bs_wsgbV49nuAw&prev=/images%3Fq%3Dsisturi%2Bverzi%26um%3D 1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1

 • 8/18/2019 evolutia Paleogeografica

  10/21

  Podişul Casimcei – şisturi verzi la zi

 • 8/18/2019 evolutia Paleogeografica

  11/21

  http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_XOQD41AHCw8/TFKV_xbyk8I/AAAAAAAALRk/RD 2kNjhnQU4/s1600/railroad%2Bbridge%2Bcasimcea.jpg&imgrefurl=http://sas-richard.blogspot.com/2010/07/wild- dobrogea-6-casimcea- valley.html&usg=__6wbh7oVqMIpfv3dsu1KE1ULeEAo=&h=768&w=1024&sz=264&hl=ro&start=13&zoom=1&tbnid =EqjSQ1TONtmj_M:&tbnh=113&tbnw=150&ei=HBmYTsz- COuN4gSR0aiYBA&prev=/images%3Fq%3Dcasimcea%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26tbm%3Disch& um=1&itbs=1

  Şisturi verzi la zi

 • 8/18/2019 evolutia Paleogeografica

  12/21

  Şisturi verzi la zi

 • 8/18/2019 evolutia Paleogeografica

  13/21

  http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://fs71.trilulilu.ro/imgs/Neptunus/detalii-microvegetale- pe-sisturile-ver