Evolucija stanovanja - pasivne eko ku‡e

  • View
    64

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pasivne eko kuce

Text of Evolucija stanovanja - pasivne eko ku‡e

EvolucijastanovanjaPregledpostojeegkonceptastanovanja Konceptstanovanjastoljeimasenijebitnomijenjao.Poelismosasklonitimakojasu nastitilaodelementarnihsila.Uskorosmoseutimsklonitimapoelibaviti aktivnostimazakojesutrebalevodaivatrateodreenarazinaudobnosti.Dabismoto postigli,poelismousklonitauvoditienergijuivodu,najprijeruno,apotompomou odgovarajuihsustava.Tisusesustavirazvijaliodrunogdonoenjaogrjevazaognjite donuklearnihelektranakojegenerirajugolemekoliineenergije,akojaseicama prenosidosvakovrsnihnastambapocijelomplanetu.Sustaviseiztemeljarazvijaju,ali sklonitane. Tisustavikojisusadacentralizirani,postalisuvanijidiostanovanjaodsame graevine.Mionjimaovisimoibespomonismobeznjih.Kadsustavipadnu,zbog nekekatastrofekaotojeuragan,poplavailipotres,ljudiseokupljajuudrutvenim objektimakaotosusportskedvoraneopremljenezaizvanrednastanja.Postojee stambenejedinicenefunkcionirajubezsustava.Gradimosvakovrsnenastambeod drveta,betona,elikaistakla.akihstavljamoinakotae,alioniidaljeostaju nastambekojeodravamopomouaparatazaodravanjeivota. Lakojezamislitiogranienja,ovisnostibespomonostpacijentanaaparatimaza odravanjeivota.tobibilokadbistesaznalidaostatakivotamorateprovestina aparatima?Mnogibiradijeumrlinegotakoivjeli.E,amiupravotakoivimo.Atakoi umiremo. Sustavinamujednurukustavljajumo,audruguotrov.Kiselekie,radioaktivniotpad, paukovemreedalekovoda,zagaenerijekeimora,zatrovanbiljniiivotinjskisvijettek sudiocijenekojuplaamozasustavekojisupotrebnizaodravanjesadanjeg konceptastanovanjaufunkciji.

1

Osobaijiivotodravajuaparatiuvijekmorabitiunjihovojbliziniiprikljuenana razliitesustavekojijuodravajuivom.Takojeisnaimsadanjimnainom stanovanja.Tapotrebadabudemoprikljueninarazliitesustaveprijeinasda koristimotisuehektaradinamineidivnezemljeigradimonanjoj. Nekaodnajljepihmjestanaplanetuneiskoristivasuzaljudskostanovanjezatoto sustavizaodravanjetamonisudostupni.Svenamtodajebrojnerazlogedadovedemo upitanjepostojeikonceptstanovanjaizapitamosejelitozaistaonosimeseelimo zaputitiubudunost.

SustavikojiodravajupostojeestambenejediniceProizvodnjaelektrineenergijeisustavidistribucije Ovisustavigenerirajuidistribuirajuelektrinuenergijupotrebnuzarasvjetuikuanske aparate,aumnogimsluajevimazagrijanjeihlaenje.Istotakoumnogimsluajevima crpkekojedopremajuvoduustambenejediniceoviseoovimsustavima.Doksustavi ispunjavajuzahtjevepotroaa,oniujednostvarajuveomaopasnazagaenjate zaklanjajunebomreomkablova. Vlasnicitihsustavasukorporacijekojeneradeuvijekunajboljeminteresuljudiiplaneta. Primjeujesedacijenetakveenergijesvevieraste.Porednovanecijenetaenergija iscrpljujeresursekojisusestvaralimilijunimagodinaisamimtimenjihovapouzdanost postajeupitna. Vodovodnisustavi Centraliziranivodovodnisustaviuvijeknanekinainzahtijevajuelektrinuenergiju,tako dadopremavodeovisioelektrinimsustavima.Ustoideiupitanprocesproiavanja itretiranja,pajestogaumnogimgradovimavodanepitka.Danasururalnimpodrujima crpljenjevodeizbunaraskorouvijekjeovisioelektrinojmrei,anamnogimmjestima nijenipitkazbogzagaenjaizkanalizacije,mokraestokeiliakiradioaktivnog otpada. Kanalizacijskisustavi Ugradovimasvaotpadnavodaprolazikrozkanalizacijskesustave,aururalnim podrujimakrozmanjekanalizacijskekolektore.Uizrazitoruralnimpodrujimasvese skupljauseptikimjamama.ak80%tevodemoglobiseiznovaiskoritavatikaosiva voda.Meutim,uveinisluajevatosenitineuzimauobzirkaomogunost,panam takoostajugolemekoliinekanalizacijskogotpadazapreradu.Posljedicajevisok stupanjzagaenostivodaipodrujaokonjih,tegubitakpotrebnevodeza navodnjavanjeururalnimpodrujima.Iovajjesustav,dabifunkcionirao,nanekinain ovisioelektrinomsustavu. Plinovodnisustavi Sustaviprirodnogplinanajiisuinajmanjedestruktivnizaplanet.Meutim,ukriznim stanjima,dostavaseestoprekidazbogpucanjaplinovoda.Distribucijaplina potencijalnojeopasnainepouzdanauvrijemenepogoda,aosimtogapostajatesve skuplja.Akofunkcioniranjecijelogdomainstvaovisioplinu,onojejednakotako bespomonousluajukvarasustavakaoionokuanstvokojekoristibilokojidrugi energent.Naravno,ururalnapodrujaplintrebadostavljativozilimatokorisnicima oduzimasamostalnost. Prehrambenisustavi2

Prehranajepostalasustavbakaoibilotodrugo.Centraliziranaproizvodnjahrane zasigurnojejedanodglavnihsustavapodrkezaljudskanaseljananaemplanetu. Postojeenastambeneinenitadabisezadovoljilepotrebezahranomnjezinih ljudskihstanovnika.Hranaseproizvodimasovno,alisepritomnaumunemazdravlje ljudi,veprofit.Novacjenaalostglavniciljiovogsustava.Razliitekemikalijekojese koristedabisebrzoproizveloviehranebitnoutjeunakakvouvoa,povra,mlijenih proizvodaimesa.(Proitajte:"DietforaNewAmerica",autoraJohnaRobbinsa). Distribucijahraneovisiovozilimakojamoguinemorajubitiufunkcijiuvrijeme ekonomskihiprirodnihnepogoda.Stoga,jepostojeiprehrambenisustavnepouzdan,a nijenitizdrav.Osimtoga,onjetolikostopljensmonetarnimsustavomdahranazamalo prestajebitihranaipretvaraseurobukojomsemoemanipulirati,izazivatiumjetne nestaice.Prehrambenenamirnicepakirajuseuplastinuambalau,atostvara ozbiljanproblemsotpadom.ivotinjenemorajuzamatatisvojuhranu,pazatobismo ondami?Jelitozatotosmomiinteligentniji? Materijalnisustavi Glavnimaterijalikojisedanaskoristezaizradustambenihzgradaimajumnoge elementeokojimavaljarazmisliti. 1.Koristisepreviedrva,paiakojetoobnovljivizvor,potrebnojevrijemedabistabla izrasla. 2.Proizvodnjamnogihmaterijalajecentraliziranateihtrebadoprematiudrugekrajeve zemlje.Tostvaraekonomskoienergetskooptereenje. 3.Kakobiihseiskoristilo,zaveinumaterijalapotrebnojepoznavanjespecifinih vjetina,paihstoganemogukoristitiljudikojiihnemaju. 4.Zaproizvodnjugraevnihmaterijalapotrebnojemnogoenergije,atozaposljedicu imazagaenje. 5.Mnoginovigraevnimaterijalinisuzdravizastanovanje.Naalost,tosemoeotkriti teknakontoihsekoristiduginizgodina. 6.Proizvedenimaterijalidiktirajuiprirodustanovanja.Trebalobibitiobrnuto. Novanisustavi Ovajsustavoitopodravastambenejedinice/stanogradnju?zatotosesvidrugi sustavimogukoristitisamokrozovajsustav.Akoovjeknemanovaca,ostalisustavise prekidajubezobziranapotrebe.Ljudisuumiralizatotobiimsezbogneplaenih raunaobustaviladostavaenergenatatijekomzime.Natajnainnaopstanakovisio prilinonepostojanomiupljemekonomskomsustavu,pasustogainaenastambe nezatiene.Nesamodasemoramonositispotencijalnomnepouzdanourazliitih sustavapodrke,veisnepouzdanousustavakojinamomoguujepristuptim sustavimapodrke.

Razvijanjenovogkonceptastanovanja.Bilobinamboljeilakekadabismomoglisaminadzirationesustavenakojesmo navikli.Novanastambamorabitisamodostatna,anaeuobiajenepotrebemorajuse smanjiti.Tojeveomanalikprojektiranjuletjelicekojomemosenapetgodinazaputitiu svemir.3

Danaskadljudikupujukuu,onizapravokreunaputovanjesaZemljomusljedeih tridesetetrdesetgodina.Sobziromnatokakvomnamjestanjuplanetnakongodinai godinazloporabe,naevozilosadamorabitisamodostatno.Brojkesuprevelikeda bismomogliidaljeuzimatiodplanetasadmoramoputovatizajednonatakavnainda svakanasanastambadodatnoobogaujeekosustavumjestodacrpiiznjega.Stvaramo maleekosustaveunutarnaihdomovakojiradenamaukorisit,aputemprocesakojeje prirodaodabralakaooptimalne.Naanastambanasgrije,hladiihranikrozinterakciju sprirodnimpojavama.Natajnainbisenastambamoglapostavitinabilokojemjesto naZemlji:navrhbrda,upustinju,naotok...bilogdje.Tobibiozemaljskibrod, zemljobrod. Jojedanvaanvidovognovogkonceptastanovanjajestdaonmorabitidostupan irokomslojuljudi,toznaidaonnesmijebitimilijarderskovozilokojesisamoimuni mogupriutiti.Svatkoimapravonavonjuubudunost.Osimtomorabitiuinterakciji sprirodnimpojavama,tajkonceptmorabitiuinterakcijiisprirodomobineosobe.

SUSTAVZEMLJOBRODA Suncejeizvortopline,aZemljajesamaposebiakumulatorkojisprematoplinu.Stoga zemaljskibrodovimorajuusvojimprojektimauzimatiobzirobjeovepojave.

Kuakaoakumulator Zagrijtenatednjakudvijetave:jednuodlijevanogeljezaijednulimenu.Kadaga iskljuite,onalimenatavaohladitesezanekolikominuta,aonaodlijevanogeljezai daljeebitizaarena.Razlogtomujetojeovaodlijevanogeljezaguaiimaveu masuodonelimene.Onajeboljiakumulatorzazadravanjetopline. Nastambesusenanaemplaneturazvilezbogpotrebedasetjelesnoiemotivno zatitimo.Odsamogpoetkaunjimasekoristilaenergija:najprijevatrazagrijanjei4

kuhanje,akasnijesepojavilaelektrinastrujazarasvjetuiraznekuanskeaparate. Sadaimamomnotvotakvihaparata,kaoisloenesustavegrijanjaihlaenja,toje sveneophodnozastanovanje.Posljedicajedajeusuvremenomstanovanjuenergija danasjednakovaanimbenikkaoisamozatita. Nitkoninerazmiljaogradnjikuekojaneepruatizatitu.Zamislite,naprimjer, zgradupredivnatlocrta,aliizgraenubezkrova.Tobibiloapsurdno.Naovomstupnju evolucijemoramoprihvatitiinjenicudajeenergijaneophodnazastanovanje,agraditi kuubezizvoraenergijebilobibesmislenokaoigraditikuubezkrova. Tajenergetskifaktormoesepodijelitinadvijenamjene:zakuanskeaparateiza odravanjetemperature.Potrebezaelektrinomenergijomkojaenapajatikuanske aparatemogusezadovoljitipostojeomtehnologijomkojastojinaraspolaganju,a dobivaseodSuncailivjetraiskladitiuakumulatorezanaknadnokoritenje.Toplina semoeskupljatiisprematijednakokaoielektrinaenergija.Staklenizidnajunoj stranikueprenositetoplinuuprostoriumasuizanjega.Tajprostorimasa,a potencijalnoicijelakuamogusluitikaoakumulatorukojemesepohranjivatitoplina. Tajkoncepttermalnemasedobrofunkcioniranasvakommjestukojejeizloenobilo kakvomizvorutopline. ivotinjekoristetermalnumasu,bakaotosutotisuljeimaprijenasinileidrevne civilizacije.Meutimodtogasepojmaodustaloukoristmodernijihiekonominijih nainagradnjekojinepredviajunainezaskladitenjetopline.

5

Taidejakojusmonazvaliakumulatorzapravoodraavaobrazacilipojavunakojemse temeljiitavsvemir.Tojeodnosizmeuenergijeitvari.Tvarjezapravouskladitena energija,aenergijajeishlapjelatvar.Usvojojbititvarjeakumulator. tojetvargua,tovietoplineaukmlira.Stogakuaizgraenaodgustetvaribolje akumuliratoplinunegoonakojajenapravljenaodtankihdrvenihdasaka.Atopravilo vrijediizaakumuliranjevisokeilinisketemperature. MASA Dananjausavrenaizolacijapomaeprizadravanjuzagrijanogzrakauprostoriji,alita izolacijanitineupijanitineskladititoplinu.Kadbikuemoglepohranjivatitoplinuiz bilokojegizvora,onakokaotose,naprimjer,ubavimoeuskladitit