Click here to load reader

evidenţă, conservare, restaurare - cimec.ro · PDF fileZZZ FLPHF UR evidenţă, . conservare, restaurare Un sistem informatic pentru patrimoniul cultural naţional ANDREI PALEOLOG,

 • View
  11

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of evidenţă, conservare, restaurare - cimec.ro · PDF fileZZZ FLPHF UR evidenţă, ....

 • www.cimec.ro

  evidenţă, . conservare, restaurare

  Un sistem informatic pentru patrimoniul cultural naţional

  ANDREI PALEOLOG, NICOLAE BADEA DINCĂ ___ _

  C a si în celelalte sectoare ale acti-vitătii economico-sociale, introdu- cerea info~maticii în domeniul culturii nu a presupus doar un vast efort de raţiona­ lizare ci, în acelaşi timp, un efort susţi­ nut de fundamentare a unei concepţii unitare de organizare a acţiunii culturale. Realizarea, în ultimii ani, a sistemului informatic pentru patrimoniul cultural, naţional (SIPCN) - sistem de impor- tanţă naţională inclus în sfera sistemului de informare si documentare al R. S. Ro- mânia - a p~s în evidenţă faptul că, în ţara noastră, informatizarea culturii nu vizează, în mod exclusiv, optimizarea ramurilor direct productive, adică indus- tria poligrafică, de discuri sau domeniul editorial ci, în egală măsură, acele acti- vităţi care privesc stimularea, evaluarea şi ocrotirea creaţiei spirituale româneşti. O asemenea orientare, consecinţă a unei politici bazată pe cerinţele reale ale vieţii culturale, alătură România celor mai avansate state care au înţeles necesitatea realizării unor programe informaţionale unitare privind rezolvarea multiplelor probleme ale muncii culturale.

  Raportîndu-ne la complexele cerinte ale beneficiarilor, centralizarea şi prel~­ crarea evidenţei patrimoniului cultural, efectuate cu tehnicile traditionale puse la dispoziţie de bibliotecon~mie sau de informarea documentară, s-au dovedit, şi în condiţiile noastre, ineficiente. Dacă ar fi să luăm în considerare doar dificul- tăţile ridicate de inventarierea şi analiza ştiinţifică a celor peste 15 milioane de bunuri culturale ţinute în evidenţă de muzee şi oficiile pentru patrimoniul cul- tural naţional, se va înţelege, fără alte argumente, cît de oportună devine reali- zarea unui sistem informatic capabil să acumuleze şi să prelucreze datele, încă dispersate şi nu îndeajuns de normali- zate ale acestui patrimoniu. Un asemenea sistem, care priveşte evidenţa tuturor bunurilor culturale existente în muzee şi colecţii, la diverşi deţinători instituţio­ nalizaţi sau nu, inclusiv . la persoane fizice, se poate dovedi un instrument de maximă utilitate, atît pentru forurile de sinteză şi decizie, cît şi pentru cadrele de control, pentru specialiştii din diverse sectoare de cercetare, conservare-res- taurare, precum şi pentru toţi cei chemaţi

  85

 • www.cimec.ro

  (OJPC N 'k) k .1.,:. 40

  OFICIUL PENTRU

  BENEFICIARI EXTERNI

  FIG,1 ORGANIGRAMA GLOBALA A SISTEMULUI

  'D-'TransmitHe de dale prin documente sau

  lis1e de intrareI iesire

  a.. -lransmitere de date pri n bandă magnetic~ """":Z-- 1ransmd .. ~ea de clate prin conectar .. a

  la distanta a calculatoare l or sau termi na le!er

  ~

  FA E- F i ~a analiti ca d. Înregistrare

  B O 1- Baza , de date t. ritorial t.

  eCE S -Consi)', ul Culturii ~i Ed ucat ie i Socialiste

  CTCE-Centrul teritorial ~ calcul electronic

  Fig. 1 - Organigrama globală a sistemului de evidenţă a patrimoniului cultural national în condiţiile pre- lucrării informatice a datelor.

  să valorifice si să reevalueze patrimoniul nostru cultu~al.

  Dînd viaţă hotărîrilor de partid şi de stat referitoare la introducerea cît mai eficientă a sistemelor ' informatice, pe baza argumentelor aduse în sprijinul perfecţionării sistemului actual de evi-

  denţă a bunurilor culturale în perspectiva unei mai bune evaluări şi ocrotiri a patri- moniului cultural naţional, pe parcursul a trei ani, Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste a asigurat proie~tarea u~ui sistem informatic pentru acest domeniu al activităţii culturale, în cadrul unui

 • www.cimec.ro

  (OJPCN)k,k.1":'40

  OFICIUL PEHTRU

  C C Es-c.nlrul de calcul

  BENEFICIARI EXTERNI

  FIG .1 ORGANIGRAMA GLOBALA A SIS1EMU LU~ .D -Transmi1!re de dale prin dac umenle sau lis1e de intrarei ies ire

  Q.. - 1r a nsmi1ere de dale p rin bandă magnelic~ """":Z.-- 1ran5mite~eQ de ~ale prin c on.clarea

  la dlslan!a a calculaloarelor sa u 1ermi na le!or

  ,J

  FA E- F i ~a analitica de înregislrare

  80 1- Baza de claie lerilorial ..

  CCES-Consir,ul Cu!lurii si Ed ucal ie i Socialisle , C1CE-Cen tru l teriloria l ~ ca l cul e l eclronic

  Fig. 1 - Organigrama globală a sistemului de evidenţă a patrimoniului cultural naţional in condiţiile pre- lucrării informatice a datelor.

 • www.cimec.ro

  contract de proiectare cu Institutul Cen- tral pentru Conducere şi Informatică din Bucureşti. ETAPE îN PROIECTAREA SISTE- MULUI INFORMATIC PENTRU PA- TRIMONIULCULTURAL NAŢIONAL. Etapa 1 (octombrie 1977 - martie 1978).

  Analiza critică a sistemului de evidenţă a patrimoniului cultural naţiona,l şi ela~ borarea temei de proiectare a s~stemulU'z, informatic a fost realizată ~e. L.C.L ~u concursul nemijlocit al specIaliştIlor din reteaua muzeelor şi oficiilor. Această an:aliză a reevaluat toate tipurile de evidentă utilizate în activitatea de ocro- tire a' patrimoniului cultur~lv(e~idenţ~ bunurilor culturale, a deţmatonlor ŞI declaratiilor de bunuri, a acţiunilor de valorifi~are a circulatiei bunurilor etc.) şi a pus în lu~~~ă u~el~ deficienţe şi . limite ale sistemulUl m vIgoare, cum ar fI: plu- rali ta tea fisierelor si paralelisme în ges- tiunea doc~mentelo~ de evidenţă, consum foarte mare de timp, energie şi materiale pentru regăsirea şi înmagazina.rea d

 • www.cimec.ro

  FIŞA ANALITICA DE EVIDENŢA PENTRU ~UNUBI CULTURALE 1I0BILB (F.A.E.)

  1 it.ferlnţ& II I I l ' I , , , I " 2 H.C.M. I I I I I , , , I I , I I I I I 3 Nr. F.A.11. li ,"-,/1 ~liîlll.l' , I , I 4 Cod 'eţlllitor liIJIOI4Iol4.ie,91411~ I ,iIC t1tq)11l.!1J11t15,b'0r"" I Do-ua IARP 5 Tip eatelorlal IPI&ICITIUIRII\! ,~,et 15tetV,"'Lle mjIPtEIIISIAP

  1 I I , I J , , , , , I I , , I I , I , I I , I Dep.ltol'l MUZeUL DE "e.~

  I P!EII'S''''~1 ,"',AI ,P:oISIA!l>,AI I I , I I I , I I , I I I I f c.&.v~ -~\'oc."

  Tttla/Tlp lpeclflcITezaurlSl... I I I I I , , I I , I I , I I I I I , ' 1 , I , I , , , I / I I aimii/Deaumtre ,oplIl.fI , I " I , I , , , , , I I , , , I I I I I I 1/ I I , , ,/

  , , , , , It, 1 1 I 1 1 1 , I , 1 , J , 1 1 , , I , , , 1 ,

  6

  7 i',R.lI,GIO! ~EISI'" ~ ,,,,, 1 C,C''-I AI E'",,S,C.,OIA!L./.t\! ,Q.jo,IiA'H'EI;4i ~= =:~~iatel .. r/ilmlt .. tI s Ie;,~ I 1 , I , 1 , , , 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , , I , , , fii

  8

  9

  Il

  12

  13

  16

  18

  , , , , I I I , 1 , , , , , , , , 1 , , , 1 1 , 1 1 tii "

  Pronalenţl/ Atelier .onetsJ' 1 1 I , I , 1 I I 1 , I , 1 , 1 I , 1 I 1 1 , , 1 1 I , , t , , , , , I , 1 1 , 1 , , 1 , , , , , , , , , 1 , I , , , , , ,

  Datar. h :,,(,9, :,A",~,8,9jQl , , 1· ' , 1 , , , 1 1 I 10 Datat IDt,li Loc c!e.coperlre/Lot .. lectare. co>1cllţll colectare

  1 I I 1 I I 1 , Iri I 1 1.1 I I I I 1 , I , 1 , , 1 I I 1 1 , 1 , , 1 I 1 1 , I 1 , ti' It' , , t

  Waterlal, tablei

  I , , I I , , I , 1 I I 1 , , I , , , , , , , , , ,

  U,I.IE,II ,Piei ,p,r ,N,Z'A/ I , , 1 I , Iti I , 1 , I I , , 1 , 1 , , , , , , I , , , , , , I , I , , , I ,

  , I , , , , , I , I , I , , , , , , , I 1 t , '-1 t , t , I I , I , I , , , , , , , , , , , , I , , , , , , ,

  Dimenllunl L':ll'0i7t:,L,A,:,5',Oli, 1 , , , , , , 1 , , , , 1 , , , , , , , ( I , , U , , 114 Inscriptii I~o"'t"" t t 115 ~::~~IS, , , ,

  Nr. piese eompo,nento 1"" 117 Semnlllc:oll. polrlmonl.l. "V, ; 'AI , , , , , , , , I I I Nr. cll$eu .Ib-negru I , , " " t' I ..• , , , , , , , I , , , , 19 Si .... _ ..... r .. &,

  20 Valoare nomi~l I , , , r310,O]OIOI2INr.1 •• Jl,1,J,4,S,', I I I , , , I I , , , I , I Intocmit: nvme/data IC'" o ....... , 1> 1,

  l' 'N'" ~... 'JlI../t , ,..1 ( 'A, ,SemnAtura n "J' , 1 1' , I j , , 1 , , " , , 0,81/'0",/,7"1 ~~.

 • www.cimec.ro

  22 VIrsta , I r' , , , , , , 123 Sex 1 , , I I I I I I I 124 Nr. ex. 1 I I I I I , I I I 125 Preparate I I , I I I I 26 Tehnici I , I I I I I I I , , I I I I I I I I I I I I I I I I I I I , , I I I , I , , , , I I ,

  " , , I I r I 1

  de preparare I I , 1 I , I I I , , I , 1 , , , I I II , 1 I I , I I I 1 , I I I , I I , I I i I I I I I I 1 , I 1 I 27 Mod , I I , I I I I I 1 I I I

  3 , .. c 11Ş t U I I , I I I 138~·PO'it y 1 1 1 11 I I I I , , , I , I , , I . J co lo r alb"Deu· de conservare , I I I , , , I , , I I , , I...L.L ;i7 Via p ozÎ l lY I I I , , 138 Desen. 11111 , , , , , , , , I co lo r I

  28 Statiune ar·ll.! I , , I , , , , I I I , , , I , , , , , , I , , I I 39 Mod deţ i nere 1 OlT, , I , I l A I I I , , . Zon ă. etn ieI

  I , I , , , , , , , , , , I , , , , , , , , , , I 40 Pre ţ achiz iţie " " , I Bio top. str at I , geologic 1111 " , , , , , , , , , , , , , , , , , I I I 41 Data i ntră rii ~191"12Io'bIOI4 ;

  2{l g::: :~~c:l~i:ri iJ , , , , , , , , , , , , I 42 Loc de pă. trare E.I I : 30 ~)t;!~~)~~~~~e~~ del , 1111 ' 1 , I I , , , , , I I , , I I I , , , , , , ( 43 Restaurare MIU II I , I \ 31 Cond . deIE.t I,S,A.GII,S,T",CIE, 'O, ~ 0101 NI AI T1 E' I p,e:, IDIIIAlIii,OII'(,AIL'~1 jl 1~'CICI€I"lrIUI~ lelA

  De.~riere. b'E.! 'PIE, IRo,E.,P,AI ~G,AI' ,AIT,t't,OISll=IE,RlEI': il ICloIL,oltlll,nVILI 11:>101"" ,AJrAI~ITI IVI~I~b,er tllNI decor TI~,,.,A'LII,TIA,TI I' ,v,A,R.! I ,AI T,Ei

Search related