Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  1/187

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  2/187

  1. Proslov (1,1-18) – I dio

  S obzirom da je od 15. rije!i u Evanđelju po Ivanu samo 1. razli!i"i#,

  na prvi po$led se s"je!e dojam da je ono sa jezi!%e s"rane veoma jednos"avno, nouspr%os "ome nje$ov je "eolo&%i izri!aj nevjeroja"no viso%. 'ovor mu vrluda po"eolo&%im visinama i dubinama i za"o $a r%vena "radi ija rado simbolizirali%om orla.

  Proslov zapravo obu#va a ijelo po$lavlje Iv 1, no 1,1-18 jes" poe"s%i a 1,1*-51 nara"ivni "e%s".

  Proslov, jer spominje +ije!, zapo!inje s"avljanjem na$las%a na u#o, azavr&ava spominjanjem ono$a &"o o!i ne mo$u vidje"i (1,18). a%le, pu"em+ije!i, %oja je i svje"lo i ivo", objavljuje se do sada ne!uveni i nevidljivi o$.

  /ijedna dru$a biblijs%a %nji$a nema "a%o veli!ans"ven po!e"a% %ao Iv %ojiodma# sa "oli%om si$urno& u iznosi "vrdnje o +ije!i i 0ivo"u sve &"o poslijeslijedi – ijelo Evanđelje po Ivanu – jes" u bi"i razrada i po%azivanje &"o zna!erije!i Prolo$a.

  S"o$a je Proslov popu" uver"ire u %ojoj se najavljuju mo"ivi ne%e sim2onije%oja ima zapo!e"i. 3 povijes"i "eolo$ije Proslov je popu" ne%e nalazi&"a dra$uljaiz %oje$ se uzimaju najva nija razmi&ljanja o bo ans%im osobama i u"jelovljenjuSina o je$a.

  4i"a"elj ima osje aj da se nalazi pred ne!im veli!ans"venim &"o se ne daras jep%a"i i slo i"i u pojedina!ne pojmove %ao da je u ovim rije!ima zasjaozra!a% mis"i!no$ svje"la.

  S"o$a e povijes" sva%o$ !ovje%a, sva%o$ in"ele%"ualno$ i du#ovno$ #oda prona i u Prolo$u is%ru elje za vje!nim %oju je u sr e !ovje%a u$radio je!ni,6naj %oji je od vije%a.

  Prolo$ izra ava onu dubo%u i "ajans"venu elju za proma"ranjem o$a, zaslu&anjem ono$a &"o 6n poru!uje u svojoj +ije!i – %a%o eli ob$rli"i!ovje!ans"vo i uzdi i $a u svje"lo, u sjaj svoje slave.

  7o e li se svjedo!ans"vo Ivanove zajedni evidjesmo slavu njegovu (1,1 )os"vari"i u li%ovima %oje +ije! u Evanđelju susre e, #o e li se os"vari"i u ivo"u!i"a"elja9 Evanđelje po Ivanu napisano je %ao svjedo!ans"vo %oje "reba vodi"i"om ilju (: ,; -;1).

  :

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  3/187

  1,1a +ije! je izvan vremena is"varanja jer o S"varanju se po!inje $ovori"i "e% u ;. re"%u. 6vdjeavrch, , početak da%le ne ozna!ava po!e"a% u vremens%om smislu ne$o "emelj, principium s"varnos"i. +ije! je prisu"na u najdubljem "emelju s"varnos"i.

  /a &"o Iv misli %ad $ovori o +ije!i9 3 S=-u o$ s"vara svije" svojom rije!ju(Ps ;:,?.*), pomo u nje %omuni ira i objavljuje se proro ima (@er 1, ). S dru$es"rane, lo,goj , logos u $r!%om zna!imisao i riječ ona u $r!%oj 2ilozo2ijiozna!ava smisao %oji pro ima !i"av %ozmos i !ini $a smislenom #armoni!nom

  jelinom – lo$os je da%le smisao svije"a.>om s#va anjulogosa blis%a je S=-na upo"reba pojmamudrost %oja u Izr

  8,::-:;.; -;1 ima is"a%nu"u ulo$u u S"varanju, do% je Audr *,1- "oli%o blis%ao$u da sjedi na nje$ovom prijes"olju i osnova je smislenos"i sve$a s"voreno$.

  eli% broj is"ra iva!a sma"ra da je %od Iv posrijedi %ombina ija spomenu"i#zna!enja. jeroja"no i s"o$a &"o je ve prije nje$a Bilon Cle%sandrijs%i(:5.pr.Dr.- .$.) po%u&avao spoji"i $r!%u 2ilozo2s%u misao i idovs%u "eolo$iju.

  Imaju i pred sobommudrost i riječ , Iv se odlu!io za pojamlogos, riječ jer mu ona o"vara mo$u nos" da pomo u "o$ pojma izre%ne jo& ne&"o. +ije! pre"pos"avlja ne%o$ %oji $ovori i "ime se izri!e, daruje se. 6naj "%o slu&a, pri#va a "u rije! i po#ranjuje unu"ar sebe, analizira je iz nje upija mudros" i#rani se njome. +ije! pre"pos"avlja dvije osobe %oje ulaze u međusobni odnos,dijalo$. C%o jo& pre"pos"avimo ma%simalnu bla$ona%lonos" obiju s"rana, rije! se"ada rađa iz ljubavi ono$ %oji $ovori i pri#va ena je s ljubavlju ono$ %oji slu&a.

  C%o imamo u vidu da u 1,1 %a e Riječ tijelom postala i nastanila se međunama, "ime Iv eli re i dain principio, u počelu na&e s"varnos"i nije ne%a slijepa

  nu nos" ili !is"i slu!aj, ne$o jes" +ije!. +ije! %ojom se o$ izri!e i daruje!ovje%u. In principio, u počelu pos"ojanja sve$a &"o vidimo jes" o ja volja iljubav %ojom eli s"upi"i s nama u odnos i za"o e nam upu"i"i svoju +ije!.

  o% Dnji$a Pos"an%a "vrdi da jein principio, u počelu "o da je o$ s"vorio iuredio %ozmos, evanđelis" Ivan na "emelju svo$ is%us"va s Isusom "vrdi da jeu počelu sve$a +ije! %ojom o$ eli s nama s"upi"i u odnos.

  Dad $ovori o odnosu +ije!i i o$a, $r!%i ori$inal /=-a se mo e s#va"i"i nadva na!ina< dinami!%i – Riječ bijaše usmjerena, okrenuta, u pokretu prema Bogu, i s"a"i!%i – Riječ bijaše kod Boga, u Boga. e ina prevodi"elja iblije daje prednos" s"a"i!%oj varijan"i< Riječ bijaše kod Boga. >o zna!i da je prije sva%esvoje a%"ivnos"i +ije! u nepre%idnom zajedni&"vu s o$om. Don"empla ija i

  ;

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  4/187

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  5/187

  sinu. Posjedova"i ivo" samo za sebe, ne pri#va"i"i $a %ao dar ne$o $a o"r$nu"iod zajedni&"va s 6 em zna!i ne$ira"i mu izvor, uni&"i"i vlas"i"i iden"i"e" sina.

  +ije!, %oja je i sama o$, prebiva s o$om i prema /jemu je usmjerena,izvor je ivo"no$ da#a !ovje%u. 0ivo" i ljubav %oje dijeli s o$om, +ije! svojim

  da#om &iri i eli nada#nu"i sva s"vorenja. 6no &"o ima %ao @edinorođeni Sin elida"i i nama –mo! da postanemo djeca Božja (1,1:). >oli%o je sna an du#zajedni&"va %oje$ dijele 6"a i Sin.

  1, < I život bijaše ljudima svjetlo....

  3 pre"#odnoj re!eni i je re!eno da ono &"o se do$odilo i os"aje u o$osubijaše život . Sada Iv ide dalje i %a e da "aj život bija&e ljudima svjetlost . /a%on&"o o!i"uje sna$u ivo"a svojim rije!ima i djelima, Isus e u 8,1: re i< Ja sam svjetlo svijeta, tko ide "a mnom ne!e oditi u tami# nego !e imati svjetlost života.3s%rsnu e azara "e Isusovo us%rsnu e i uzlaza% 6 u "o e doda"no po"vrdi"i.4ovje% is%ons%i eđa za puninom ivo"a. +eli$iozni !ovje% vjeruje da je izvor nje$ovo$ ivo"a u o$u. S"o$a sva%a reli$ija eli o"%ri"i zra%u bo ans%o$ ivo"u !ovje%u, do i u dodir s nje$ovim izvorom. a bi bio obasjan "im svjetlom, prema Iv, !ovje% ne "reba poseza"i ni za %a%vim "e#ni%ama ni"i as%ezom.Ilumina ija je plod slu&anja i od$ovaranja na 6!evo nada#nu e.

  @er iden"i"e" +ije!i, u %ojoj je "emelj ljuds%o$ pos"ojanja, sas"oji se u dijalo$us 6 em i usmjerenos"i prema /jemu. S"o$a e i za !ovje%a ivo" bi"i dijalo$ s

  o$om, pos"ojanje %oje je od$ovorno jer od$ovara na dar ivo"a. o$osova

  %omuni%a ija s o$om !ovje%u je svjetlo jer $a dr i u %on"a%"u s nje$ovimizvorom, !ini $a sinom po uzoru na Sina usmjereno$ prema o$u (usp. 1,1b).

  1,5

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  6/187

  1,?-8< Bi čovjek poslan od Boga...

  /a%on $ovora o onom &"o je pre"#odilo S"varanju (1,1-:) "e op eni"o o odnosu+ije!i i ljudi (1,;-5), Iv nam po$led usmjerava na %on%re"nu povijes" i spu&"a $ana pojavu Ivana Drs"i"elja.

  Izrazom poslan od Boga preds"avlja misiju Ivana Drs"i"elja na na!in na %ojisu preds"avljani S=-ni proro i (usp. Iz ?,8). 4e"vr"o evanđelje ni jednom Ivanane zove $rstiteljem ni"i $a iden"i2i ira %ao Isusovo$ pre"e!u jer Iv inzis"ira na"ome da je Drs"i"elj svjedok svjetla. Po&"o svjetlo ozna!ava objavu, Drs"i"elj je poslan od o$a da svjedo!i za Isusa da je on objavi"elj i objava o ja.

  a%le, Drs"i"elj je jo& jedan u du$a!%om nizu svjedo%a svje"la. Svi oni susvjedo!ili s iljem da svi prepoznaju svjetlo i uđu u mis"eriozni dijalo$ s o$om%a%o bi osvije"lili svoje pos"ojanje i za ivjeli svoje sinovs"vo. Ia%otama nemo e nadvlada"i svjetlo – jer i najmanja zra%a svje"la raspr&uje "amuF – neunije"i svoje pos"ojanje u svjetlo i svjetlo ne unije"i u nj zna!ilo bi prepus"i"itamida $a obavija i %ona!no po"puno obuzme.

  jeroja"no zbo$ pos"ojanja supro"ni# mi&ljenja, evanđelis" u 1,8 sma"ra po"rebnim na ne$a"ivan na!in pod r"a"i posredni!%u narav Ivanovo$svjedo!ans"va

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  7/187

  :. Proslov (1,1-18) – II dio

  1,*

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  8/187

  darovao Otac' djeca se Božja "ovemo# i jesmo( ) %jubljeni# sad smo djeca Božja i još se ne očitova što !emo biti( *namo' kad se očituje bit !emo njemu slični(1Iv ;,1-:).

  1,1;< $oji nisu rođeni od krvi...'ovore i o prin ipu rađanja zadjecu Božju, Iv pomo u "ri ne$a ije is%lju!uje

  u"je aj "jelesno$ u"je aja "j. sve ono &"o je nu no za naravno rađanje. /adnaravno rođenje ne ovisi o naravnim 2a%"orima. /a!in na %oji ljudi pos"ajudje a o ja odra ava na!in na %oji se +ije! u"jelovila – rođenje od o$a "j.sna$om u#a Sve"o$a (usp. ;,5).

  3 ne%im od drevni# ru%opisa Ivanovo$ evanđelja ova re!eni a s"oji u jednini, a u ne%im umno ini. /e%i od o"a a r%vene s"arine sma"raju da varijan"a u jednini (koji nije rođen od krvi) $ovori o Isusovom djevi!ans%om za!e u i upravljen je pro"iv oni# %oji su nije%aliIsusovo bo ans"vo (ebioni"i), do% bi varijan"a u mno ini (koji nisu rođeni od krvi) pobijala$nos"i%e %oji su "vrdili da se dje"e"om o jim pos"aje oslanjanjem na vlas"i"e ljuds%e sna$e.

  3mjes"o re2orme – novo s"varanjeF /aime, na%on &"o vjera o"vori sr e, o$ prolazi %roz !ovje%a, %ao &"o je u po!e"%u pro&ao iznad "ame i %aosa i za sobomos"avio svje"lo((( Prolaze i, u !ovje%u os"avlja svje"lo – o"isa% svoje bo ans%enaravi dodaje !ovje%u "oli%o svoje$a da Iv ne zna %a%o "o dru$a!ije re i ne$oda je !ovje% "ada nanovo rođen, ali ne "jelesno ne$o ovaj pu"a –od BogaF

  1,1 < I Riječ tijelom postade...

  =a +ije! za %oju se do sada $ovorilo da jednos"avno jest "j.bijaše, sada se po prvi pu"a %oris"i $la$ol postati, %oji je do sada ozna!avao s"vorenja. +ije! %oja jein principio enar#i!no jedna%a o$u, "ime &"o postade tijelom uzima na sebenarav s"vorenja od vje!no$a prelazi u vremens%o.

  6d sada se slava o ja mo e o!i"ova"i u Isusovom "ijelu. =apravo, na&omrije!ju tijelo prevodi se #ebrejs%i pojammeso njime se u biblijs%om men"ali"e"uozna!ava vidljivi, opipljivi aspe%" ljuds%e osobe. >o zna!i da +ije!, pos"av&i"ijelom, na sebe preuzima na&u %r#%u ljuds%u narav podlo nu slabos"i, pa"nji ismr"i. ijeli ono ljuds%obiti određen "a smrt .

  +i želimo biti kao Bog# onako kako &a mi "amišljamo( Jako nam je teško "amisliti Boga koji želi biti kao mi ,(((- Bog je posve drugačiji# drugačiji i od našeg poimanja drugačijeg . toliko drugačiji da želi postati kao mi/ (S. Baus"i)

  jubav eli pos"a"i sli!na onom %oje$ ljubi, eli mu se darova"i. o$ je ljubavi eli se do %raja darova"i !ovje%u. ez obzira &"o "o zna!i pos"a"i slab, ranjiv, pa"i"i i umira"i. @edan od ori$inalni# doprinosa Ivanove "eolo$ije bi" e po%aza"i%a%o se slava o ja o!i"uje u Isusovoj pa"nji i umiranju i "o upravo u nji#ovomvr#un u. >o e bi"i vr#una o je$ darivanja !ovje%u i s"o$a "renu"a% proslave isjaja – "renu"a% %ad svije"lo /je$ove ljubavi svije"li una"o! svemu i ni&"a je od!ovje%a ne mo e odijeli"i.

  8

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  9/187

  1,1 b< 0astani se među nama...

  3 $r!%om jezi%u s"oji doslovnoušatorio se među nama, &"o upu uje nasimbolizam Ja"ora sas"an%a u %ojemu je "ije%om Izraelovo$ #oda %roz pus"inju boravio Dov!e$ Saveza i preds"avljao mjes"o o je prisu"nos"i.

  Po u"jelovljenju +ije!i o$ se uprisu"nio među ljudima i ispunio svojeobe anje dano po proro ima i mudra ima (vidi Sir : ,1-1: usp. Ez ; ,:?-:86"% :1,;). S"arozavje"na o ja prisu"nos" u Izraels%om narodu po u"jelovljenoj+ije!i dos"i e svoj vr#una i puninu.

  /e%i su u"jelovljenje Riječi s#va ali odve 2i$ura"ivno i preslobodno. Ivanov "vrd izrazo"%lanja primisao na neodređeno boravljenje ne%e pree$zis"en"ne du#ovne sile (npr. Audros"i)u Isusovu "ijelu< +ije! nije samo Gpreobu!enaH "ijelom jer bi se "ime po" ijenila sna$a $la$ola postade. 6va re!eni a izra ava promjenu na!ina e$zis"en ije< o$os je prije bio %od o$a, asada je podi$ao svoj &a"or među ljudima i "o u ljuds%om li%u, u po"punoj realnos"i "ijela.

  6vo je vjeroja"no izraz borbe pro"iv do%e"s%o$ %rivovjerja da bi se na$lasila o$osovaljuds%os" u punom smislu. Dasnije e %al edons%a 2ormula ija izrazi"i da su dvije Dris"ovenaravi Gnepomije&ano, nepromijenjeno, nepodijeljeno i nedjeljivoH ujedinjene u Dris"ovojosobi i povezane u Gjedinorođenom Sinu, bo ans%oj rije!i, na&emu 'ospodinu Isusu Dris"uH.

  1,1

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  10/187

  1,15< Ivan svjedoči "a njega...

  Prezen" ovdje su$erira a%"ivnos" "rajne vrijednos"i. @edino u 4e"vr"omevanđelju Ivan primje uje da je Isus vremens%i iza nje$a, ali ipa% $a nadilazi ios"avlja u sjeni. Ivan, %oji je u vremenu, u +ije!i %oja je u&la u na&e vrijeme prepoznaje vje!nos". Dasnije emo vidje"i na %oji na!in "o !ini.

  1,1?

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  11/187

  Pri#va"i"i Sina %a%vo$ nam preds"avlja Evanđelje zna!i o"vori"i se o jem svjetlu, po!e"i razabira"i /je$ovo li e i u /je$ovu li u svoje. /o, %oli%o $od damo emo napredova"i za na&e$ ivo"a na =emlji, "o e uvije% os"a"i nepo"puno.

  >e% %ada u punini nje$ovo$ svje"la spoznamo %a%o nas on spoznaje – &"o smo

  u /je$ovim o!ima, "ada emo $a u$leda"i li em u li e, na&e e li e odsijeva"inje$ovim svje"lom ibit !emo njemu slični jer vidjet !emo ga kao što jest (1Iv;,:b).

  11

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  12/187

  Knjiga znamenja (1,19-12,50)

  3 prvom veli%om dijelu Evanđelja po Ivanu (1,1*-1:,5 ) evanđelis" nam po%azuje %a%o razli!i"e vrs"e ljudi pris"upaju Isusu i po!inju vjerova"i u nje$a,do% mno$i među 0idovima pos"aju neprija"eljs%i raspolo eni prema njemu. /a%raju prvo$ dijela (1:,;*- ) Evanđelje i"ira Iz ?,1 , %oji $ovori 0idovima daim je o$ zaslijepio o!i i o"vrdnuo sr a da ne mo$u vidje"i. >a%o %ona $njige "namenja po%azuje da svojima dođe# a njegovi ga ne primiše (usp. 1,11).

  ;. Drs"i"elj, Dris" i po!e"a% Kr%ve (1,1*-51)

  1,1*

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  13/187

  po"reban da bi elja, pro!i& ena slu&anjem, pos"ala gledanje %oje do %raja proni!e ono &"o je ve prije bilo prisu"no, ali nije bilo spozna"ljivo.

  6vo Jaganjca Božjeg F s"oji u $r!%om /=-u. Drs"i"elj, slu&a"elj rije!i, sad%ona!no mo e u$leda"i ono$ %oje$ je "ra io, ali $a nije mo$ao na i. 'ovor o

  Jaganjcu Božjem daje naslu"i"i novine. 6vo @a$nje nepozna"o je onima %oji nisu bili u s"anju $leda"i dalje od uobi!ajeni# r"ava prino&eni# u #rams%im ri"ualima.6no odnosi grije svijeta. Po&"o je $ovor o $rije#u u jednini, da%le ne misli se namno&"vo pojedina!ni# osobni# $rije#a, Drs"i"elj misli na s"anje $rije#a. Pri#va"i"i $azna!i pri#va"i"i poziv na sveop e pomirenje. C "o za#"ijeva izlaza% iz doju!era&nji#reli$ijs%i# i dru$i# o%vira – za#"ijeva bi"i spreman na novinuF

  1,;:-; < 4romatrao sam 7u a gdje sila"i s neba kao golub i ostaje na njemu((

  o% %od sinop"i%a Isus prima %r&"enje od Ivana i "ada na nje$a silazi u#iden"i2i iraju i $a Aesijom, ovdje Drs"i"elj ne %rs"i ne$o %ao svjedo% proma"rasilaza% u#a u li%u $olubi e %a%o silazi nad Isusa i os"aje na njemu (1,;:).Evanđelis" do$ađaj GpreuzimaH od Drs"i"elja i "ime is"i!e nje$ovu ulo$u svjedo%a.>ime evanđelis"a na$ovije&"a veli%u "emu svjedo!enja i vjerovanja na "emeljusvjedo!ans"va (: ,:*) –blago onima koji ne vidješe a vjerujuF

  1,;5< 7an poslije...

  Drs"i"elj ponavlja uzvi% 6vo Jaganjca Božjega/ (1,;5). 6va dva uzvi%auo%viruju nje$ovu viziju silas%a u#a Sve"o$a na Isusa i o ans%osvjedo!ans"vo o nje$ovu iden"i"e"u. 6preznom Ivanu %oji je svojim GneznanjemH!uvao Isusov iden"i"e" od predrasuda, sada biva objavljeno da e Isusovo%r&"enje bi"i ne vodom %ao nje$ovo, ne$o – u#om Sve"imF

  6vim Iv nazna!ava budu i odnos između @a$anj a i u#a< %ad Jaganjac bude predan i proslavljen u uzdi$nu u na %ri , pos"a" e izvorom u#a (1*,; ). u#Sve"i bi" e darovan na%on &"o se u po"punos"i os"vari @a$anj!eva r"va.

  1,; < 4ođoše "a Isusom(

  /a Drs"i"eljev ponovljeni povi%evo Jaganjca Božjeg(1,;?) za Isusom polazeCndrija i jo& jedan u!eni%. 3 po!e"%u ljuds%o$ #oda za Isusom jes"svjedo!ans"vo Ivana Drs"i"elja. /je$ovo svjedo!enje za svje"lo (usp. 1,?-8) po%re e lana susre"a %ojim se o%o Isusa o%uplja Kr%va. S"o$a Kr%va svonas"ana% du$uje nje$ovom svjedo!enju. >o e zauvije% os"a"i %ons"an"a

  r%veno$ ivo"a< sva"%o % Isusu dolazi za#valjuju i svjedo!enju dru$o$ !ovje%aod dru$o$a primljen u zajedni u Isusovi# vjerni%a i od dru$o$a pou!avan.

  1,;8

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  14/187

  za nji# i spreman je u%lju!i"i se u nji#ovo "ra enje. 6"vara dijalo$ s njima. Prva!ovje%ova %vali"e"a pred njim jes" – "ra i"iF

  6n %oji je +ije! doziva nji#ovu rije!, nji#ovo pi"anje. 4ovje% je po svojojnaravi pi"anje, "ra$anje i o"vorenos" prema bes%ona!nom. 0eli uvije% vi&e, sve

  do punine ivo"a. 3 is"o vrijeme "i&"i $a o$rani!enos" nesnala enje u "ome $dje"reba "ra i"i – ispla"i li se ovdje ulo i"i svoje vrijeme, svoju sna$u9Učitelju# gdje stanuješ8prebivaš 9 3!eni i su %renuli za Isusom, ali su u svojim

  o!e%ivanjima o$rani!eni. /a pi"anje što tražite9 oni po%azuju da u Isusu viderabbi: ja. Pro$ovaraju iz sebe, iz ono$ &"o oni jesu – !ovje% ne mo e dru$a!ije.=a sada ne slu"e da od Isusa "rebaju o!e%iva"i vi&e. /e slu"e da ne "ra e oni, ne$o6"a nebes%i "ra i nji# ( ,:;).

  3 svom od$ovoru, izra enom $la$olomme,nw , prebivati, oni su vjeroja"nomislili samo na adresu s"anovanja. Aeđu"im, susre" s Isusom o"vori" e im pos"upno ula enje u svu dubinu zna!enja "o$ izraza. e se u obi!nom is%us"vurazli%uje $nijezdo ili brlo$ ivo"inje, %oji je njezino s%loni&"e pred nevremenomi neprija"eljem, od ljuds%o$ doma $dje !ovje% uz za&"i"u "e i razvijanjem odnosasa svojom obi"elji. idjeli smo da u# os"aje "j. prebiva na Isusu, a prebivanje!e ozna!ava"i odnos u smislu zajedni&"va, prija"eljs%e blis%os"i i pozi ioniranos"iu odnosu na dru$e osobe, sve do $ovora o Isusovom prebivanjuu 6 u i 6!evomu njemu (1 ,1 ) "e vjerni%ovo$ prebivanja u Isusu i Isusovog u njemu (?,5?).

  1,;*< 7ođite i viditeF

  Dod Iv 6bjavi"elj se mora sam da"i prepozna"i ina!e os"aje neprepozna" s"o$a je Isus do&ao Drs"i"elju (usp. 1,:?.:*). /o, i !ovje% "reba do i o$u, pri !emudo!i ozna!ava po!e"nu vjeru, o"varanje Svje"lu. S"o$a su prvi sljedbeni i po!elivjerova"i "e% na%on &"o sudošli i ostali s njim. +adi se o dva %re"anja, jedno je

  o ji #od !ovje%u a dru$o je !ovje%ov #od prema o$u.e sam izraz oditi prema o$u jasno daje do znanja da !ovje% "reba

  napus"i"i prija&nju pozi iju, mora se ma%nu"i sa svo$ ivo"no$ s"ajali&"a. >e% %odlu!i napus"i"i doju!era&nje ivo"no mo"ri&"e, "e% onda se mo e pribli i"i podru!ju o je$ prebivanja i u i u nj.

  4ođoše((( i ostadoše kod njega. voji a u!eni%a po!inju slijediti Isusa "j. pos"aju nje$ovi u!eni i. /apus"ili su doju!era&nji s"a"us u!eni%a Ivana Drs"i"eljai pos"aju Isusovi u!eni i. Po&av&i, ulaze u podru!je Isusovo$ prebivanja. Susre"s Isusom bio je au"en"i!an – prebivali su s 6nim %oji prebiva s Ocem(1,18)F6du&evljenje %ojim %re u saop i"i svoje is%us"vo najbli ima $ovori da su na&l što su tražili, ia%o su sada "e% na po!e"%u "ra enja i nala enja.

  1, - 1< 0ašli smo +esijuF

  eli%o o"%ri e dvoji a %re u obznani"i najbli ima osobama. Cndrija ve uosvi" su"ra&nje$ dana urno ide "ra i"i svo$a bra"a Jimuna i dovodi $a Isusu %ojimu daje ime $e;a, aram. stijena "j. Pe"ar.

  1

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  15/187

  1, ;< 0ađe o su rije!i %oje na$la&avaju %lima%"i!nos" posljednji# Isusovi# rije!i u ovom po$lavlju (1,51). Isus e preuze"i naslove %oje su izre%li /a"anael i dru$i u!eni ii da"i im novo, produbljeno zna!enje najavljeno izrazomve!e stvari (1,5 )< %aorabbi e im pra"i no$e (1;,1-1?), %ao Sin o ji bi" e predan za spas svije"a(;,1?), %ao %ralj Izraelov iznenadi" e svoje sunarodnja%e objavom da nje$ovo $raljevstvo nije od ovog svijeta (18,;?).

  Isus o sebi $ovori %ao oSinu =ovječjem nad %ojimu"la"e i sila"e anđeli, &"o je sli%a @a%ovljevi# ljes"ava %ao veze između ljuds%o$ i o je$ svije"a (Pos:8,1 -1 ). Aeđu"im, Iv ne spominjeljestve a %omuni%a ija između dva svije"a je 2o%usirana u Isusu – u njemu je ljudima pru ena ponuda o"voreno$ neba.

  -------------

  'ledan u jelini, ovaj odloma% nam pru a osnovne obrise Kr%ve u njezinomnas"ajanju. 3 is"o vrijeme, on orisava sli%u sva%o$ "%o %re e za Isusom. 6nis"i!e nada#nu"os" Ivana Drs"i"elja %oji je poslan od Boga (1,?) da svjedo!i zaSvje"lo %oje, ia%o je prisu"no, ljudi nisu u s"anju prepozna"i (1,:?). a%le, o$se uvije% pobrine da prisu"nos" nje$ovo$ Svje"la ne os"ane s%rivena ne$o e!ovje%u uvije% bi"i oznanjena svjedo!ans"vom dru$o$ !ovje%a.

  Evanđelis" pa ljivo pro$ovara o prisu"nos"i Svje"la. 6na je presudna.Drs"i"elju, %oji je osposobljen prepozna"i, dolazi Isus i "a%o daje do znanja da!ovje% ne mo e raspola$a"i %re"anjem o je$ Svje"la. 6no dolazi slobodno,neuvje"ovano. /e s%riva se !ovje%a ne$o preuzima ini ija"ivu i samo se o"%riva.

  /a%on &"o su prva dvoji a u!eni%a vidjeli gdje Isus prebiva i "a%o po!eliulazi"i u dubinu nje$ove osobe, on odlu!uje da oni "rebaju pronije"i $las o

  15

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  16/187

  njemu. >a%o se po%re e lana susljedni# svjedo!enja i poziva – u!eni i svjedo!edru$im ljudima %ojima bi bez nji#ovo$ djelovanja Isusova prisu"nos" os"alazauvije% s%rivena. Ia%o je u !ovje%a s"avila is%ru svo$ svje"la %ojim $a zove na"ra enje Svje"la od Svje"la, +ije! !ovje%u se eli o"%riva"i u svjedo!enju dru$o$

  !ovje%a. 6vo svjedo!enje unu"arnjoj zra i svje"la daje vanjs%u po"vrdu i po"i ajna pris"upanje Isusu.

  Sva"%o "%o pris"upa Isusu u ovom odlom%u zapo!inje s njim dijalo$. >ra$a da bi u$ledao gdje on prebiva. a bi u&ao u dubinu nje$ove osobe i ono$a &"o usebi nosi. C on u sebi nosi dubo%u povezanos" s 6 em %oja je os"varena u punini"a%o da mo e re i ja sam u Ocu i Otac u meni (1 ,1 -11). Po&"o se iden"i"e"+ije!i "emelji na dijalo$u s 6 em (1,1), u!eni% ulazi u dijalo$ s Isusom i s6 em. Iz "o$a dijalo$a sva%i od u!eni%a izlazi sa vlas"i"im spoznajama, sva"%ona vlas"i"i na!in do ivljava Isusovu osobu i "o izri!e vlas"i"im rije!ima.

  6d samo$ po!e"%a Evanđelja nam preds"avlja susre"anje prvi# u!eni%a sIsusom %ao model pris"upa Isusu. Dasnije e nam preds"avi"i ljude %oji nisuuspjeli s Isusom u i u dijalo$ zbo$ vlas"i"i# predrasuda. Preds"avi" e isje!%e"a%vi# dijalo$a %oji obiluju nes#va anjem, nesnala enjem, ironijom...Eviden"iraju i ozna%e uspjeli# i uzro%e neuspjeli# dijalo$a evanđelis" priprema!i"a"elja %a%o bi mo$ao u i u dijalo$ saSvjetlom koje prosvjetljuje svakog čovjeka (1,*). 6vdje, da%le, zapo!inje u!eni!%i #od %ojim evanđelis" vodi!i"a"elja prema zreloj vjeri %oja daje ivo" (: ,; -;1).

  1?

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  17/187

  . Prvo znamenje u Dani 'alilejs%oj (:,1-1:)Dana je mjes"o Lprvo$ znamenjaM (:,11)< ona popu" nji#aju i# vra"a ujedno i

  za"vara po!e"nu objavu (1,1*-51), ali i o"vara sljede i pododsje% %oji zavr&ava u,5 ponovno u Dani, $dje se $ovori da je ozdravljenje sina %raljeva slu beni%a bilo Ldru$o znamenje &"o $a u!ini Isus po povra"%u iz @udeje u 'alilejuM.3 ovoj z$odi Evanđelje nam preds"avlja zajedni!%i do ivljaj Isusa i nje$ovi#

  "e% s"e!eni# u!eni%a. 6ni e sada po!e"i proma"ra"i gdje prebiva Isus< u obilnomdaru dobro$ vina is%usi" e rados" i ljubav i vidje" enjegovu slavu. Sada eis%usi"i po!e"a% ono$a &"o je Isus u 1,5 s najavio %aove!e stvari.

  :,1

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  18/187

  raspolo ivos"i "ra io je od svoji# u!eni%a da zauzmu dis"an u od svoji# rodi"elja(usp. A% 1,1?,: ) %ao &"o u vi&e navra"a !ini i on ( % :, * A% ;,;1-;5).

  Još nije došao moj čas/Izrazčas od "emeljno$ je zna!enja za Evanđelje poIvanu. 6n pone%ad ozna!ava !as ili sa" u obi!nom %ronolo&%om smislu, a !e& e

  se odnosi na vrijeme %ona!no$, es#a"olo&%o$ spasenja %oje zapo!inje Isusovimmesijans%im djelovanjem (usp. ,:1.:; 5,:5.:8).3 svojoj punini "erminčas za evanđelis"a Ivana ozna!ava Isusovu smr" na

  %ri u i nje$ovo uzvi&enje u slavi ( ,; 8,: 1:,;;.: 1;,1 1 ,1). >ada e bi"idovršeno Isusovo spasi"eljs%o djelo (1*,; ). S"o$a je !i"avo Isusovo mesijans%o poslanje, %oje zapo!inje sa znamenjem u Dani, usmjereno je prema "om !asu.

  Imaju i na umu spe i2i!no zna!enje "erminačas, u Isusovim rije!imaupu enim nje$ovoj maj i uo!avamo nape"os"

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  19/187

  s"voreno u s"arim posudama. Simboli!%i ovo ozna!ava da se novos" %oju Isusdonosi do$ađa u idovs%om ambijen"u.

  :,1 namis, sna$a, mo iliteras, !udo, Ivan s izrazi"om us"rajno& u upo"rebljavaizraz semeion, "namenje. Dao &"o je u S=-u ovaj izraz ozna!avao do$ađaj %ojinije nu no bio !udesan a !ini $a o ji poslani% da bi mu se priznalo da poslanod o$a, "a%o i %od Ivana znamenje ima objavi"eljs%u ulo$u. 4ine i pojedino "namenje, Isus za#va a u zemaljs%e s"varnos"i i vra a im nji#ovu prvo"nu svr#u,dobro"u i ivo"nos" i "ime se objavljuje %ao +ije!- o$os u %ojem sva%o bi e ima"emelj svo$ pos"ojanja (1,;).

  'ovore i o prvom znamenju Evanđelje %oris"i $r!%u rije!ar e %oja ozna!avada se radi o primarnom, "emeljnom znamenju. Dao "a%vo ima pro$rama"s%i

  %ara%"er za nje$ovo jelo%upno djelovanje. 3 S=-u zna% mesijans%o$ vremena,%ad e se %ona!no ispuni"i o ja obe anja, jes" obilje vina (Pos" *,1 -1: Cm*,1; Pnz ;:,1:-1 Iz :5,?). Isus svojom mo u od vode s"vara obilje vinavr#uns%e %vali"e"e. =a%lju!a% je lo$i!an< s Isusom zapo!inje os"varenjemesijans%i# obe anja.

  Slu$e su za#va ale iz posuda i s"o$a su dire%"ni svjedo i da je do&lo do"rans2orma ije, pre"varanja vode u vino. 6no sada ide prema punini zna!enja%oje je imalo "ije%om S=-a, $dje je "a%ođer donosilo pravu rados" i veselje,zdravlje i o%repu (usp. Ps 1 ). 6vdje ozna!ava po!e"a% %ona!ne, es#a"olo&%e$ozbu $dje razlo$ veselja ne e bi"i vino ve zajedni&"vo s o$om. 3 Dani,

  1*

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  20/187

  malom mjes"u dale%o od en"ra reli$iozno$ ivo"a – !iji preds"avni i se nisu po%azali o"vorenima za o ji po#od – sinulo je svje"lo o je prisu"nos"i.

  Pre"vorbom vode u vino, nas"avlja se "ema "rans2orma ije. Pri susre"u prvi#u!eni%a s Isusom, vidjeli smo da Isus mijenjaju i ime $e;i u 4etar , najavio

  unu"arnju "rans2orma iju oni# %oji %renu za njim.=a#valjuju i novom vinu, u!eni i vidje&e nje$ovu Slavu i povjerovaše unjega. >rans2ormirano vino vodi "rans2orma iji u!eni%a. I jedna i dru$a"rans2orma ija upu uje na onos"ranos" iz %oje dolazi Isus. >ime se on o!i"uje s jedne s"rane %ao +ije!, o$os u %ojem vinoOvoda ima izvor svo$ pos"ojanja i pos"oji samo u s%ladu s nje$ovom voljom (1,;), a s dru$e s"rane %ao onaj %oji!ovje%a eli poves"i u jedins"vo s 6 em –da svi budu jedno (1 ,:1), &"o nu noza#"ijeva "rans2orma iju !ovje%a.

  4ovjerovaše u njega njegovi učenici. 6vdje nalazimo pro es %oji smo srelive u Prolo$u< Isusova objava, Svje"lo %oje prosvje"ljuje biva pri#va eno ods"rane u!eni%a i %ao posljedi a rađa se vjera.

  'r!%i prijedlo$ eis obi!no ozna!ava dinami!nos" međusobni# odnosa (usp.1,18)< u!eni i ne samo da pri#va aju objavu i vjeruju, ve s Isusom ulaze uodnos %ara%"eriziran povjerenjem, pri#va anjem osobe u %oju se vjeruje.

  4injeni a da se u "e%s"u spominječas, Isus objavljuje slavu a u!eni i prianjajuuz nje$a – elemen"i su %oji %ons"i"uiraju ovaj "e%s" najavom objave %oja e serazvi"i u %ona!nomčasu – Isusovoj smr"i (usp. 1:,;:). 4udo u Dani i u "omsmislu je najava, zna% %oji upu uje na o"%rivanje puno$ zna!enja Isusovo$iden"i"e"a< na %ri u e Isus slavi"i svadbu sa !ovje!ans"vom. S"o$a znamenje uDani preds"avlja po!e"a% ispunjenja obe anja %oje je Isus dao /a"anaelu ovišim stvarima %oje e vidje"i nje$ovi u!eni i (1,5 s).

  ----------=a#valjuju i umje&nos"i Ivana evanđelis"a, izvje&"aj o znamenju u Dani mo e

  se !i"a"i na vi&e razina. revna r%vena "radi ija po!ela je !udo u Dani s#va a"i%ao sa%ramen"alno znamenje. Sv. Irenej %a e da vino simbolizira eu#aris"iju. /aime dva "ermina spomenu"a u Iv :,1-1: us%o su povezana s eu#aris"ijom<vino %ao mesijans%i dar i Isusovčas %ad e Isus proli"i svoju %rv za o"%upljenje$rije#a. 3 eu#aris"iji vino pos"aje o"%upi"eljs%a %rv Sina o je$a.

  Svadba %oja je os"ala bez vina osli%ava dramu Izabrano$ naroda, ali i dramusva%o$ !ovje%a na ovom svije"u. 'dje su ljubav, rados" i ivo" za %oje smos"voreni i bez %oje na& ivo" pos"aje siv i "muran9 Evanđelis" od$ovara ovimodlom%om< u Isusu, +ije!i %oja je pos"ala "ijelom, sva"%o mo e is%usi"i vino uizobilju.

  /ije s"o$a slu!ajno da je u ovu z$odu Ivan u"%ao mo"iv r%vene siner$ije jer Kr%va je ona %oja poma e !ovje%u do i u dodir s novinom i rado& u %oju donosiIsus. Svi o%o nje$a s"avljaju se u po%re" predvođeni Aarijom %oja poma euspos"avi %on"a%"a između Isusa i ljudi, surađuju s njim na realiza iji veli%o$

  proje%"a sva"%o ima svoju vlas"i"u ulo$u i doprinosi uspos"avljanju #armonije%oja o r"ava model e%lezijalne zajedni e o%upljene o%o Isusa. Po&"o ravna"el

  :

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  21/187

  s"ola ne zna oda%le dolazi "o novo vino i slu"i da $a je pripremio zaru!ni%, aliznaju slu$e proizlazi da Isus os"aje nepozna" liderima a pozna" slu$ama-onima%oji a%"ivno surađuju s Isusom.

  3 povra"%u, evanđeos%i "e%s" nas pi"a da li smo na&li svoje mjes"o o%o Isusa,

  ivimo li sudjeluju i u nje$ovomčasu %oji uvire u slavu9

  :1

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  22/187

  5. Isus i 7ram (:,1;-:5)

  :,1;< Isus u"iđe u Jeru"alem.

  Poslije z$ode u Dani 'alilejs%oj Isus je sa svojima si&ao u Da2arnaum (:,1:).Po svoj prili i Da2arnaum e pos"a"i nova baza Isusovo$ djelovanja, %ao &"osvjedo!e i sinop"i!%a evanđelja (A" ,1; % ,;1). 6dande Isus %re e prema@eruzalemu u vrijeme Pas#e %ao &"o "o !ine svi pobo ni Izrael i.

  7ram je u svim %ul"urama svije"a mjes"o %oje spaja zemaljs%o s nebes%im. 6n je na ne%i na!in !vori&"e !ovje%ovo$ pros"ora i vremena< dijeli !ovje%ov pros"or na sa%ralni i pro2ani, !ovje%ovo vrijeme na obi!no i sve"o-bla$dans%o. 6nu"jelovljuje smisao !ovje%ovi# s"remljenja %oja uvije% nadilaze sve &"o !ovje% vidi i %ojemu podređuje sve os"alo. /o, i 7ram mo e bi"i izopa!en u mjes"o zla i prijevare. 3os"alom, samo ono &"o je ja%o dobro mo e do ivje"i izopa!enje. /asvemu os"alome izopa!enje se ne vidi u "oj mjeri.

  :,1 rebao je...

  /o, 7ram je pos"ao mjes"o $dje se %upuju r"veni darovi i mijenja nova us"ranim valu"ama %oje su donosili #odo!asni i iz dru$i# zemalja. 6vaj posaonaro!i"o je vje"ao "ije%om veli%i# bla$dana. 3z is%ren s"av pobo nos"i oni# %ojisu ovdje "r$ovali, ova razina "r$ovine jo& je mo$la bi"i pri#va"ljiva.

  Aeđu"im, u 7ramu se odvijala "r$ovina na vi&oj razini %oja je bila jo& "e a

  povreda "o$ mjes"a. 3 njemu se do$ađala neis%rena pobo nos" po prin ipudo ut des – dajem da da&, %upujem r"vene prinose i "ime sam se osi$urao pred "obom.Pomo u ove "r$ovine na ni oj razini, mno$i su mislili da Gs%lapaju posaoH s

  o$om i "a%o ulaze u "r$ovanje na vi&oj razini. 7ram je pos"ao mjes"o $dje se%upovanjem određeni# ar"i%ala eli %upi"i si$urnos" pred o jom is"inom i pravdom. 3mjes"o da idu prema susre"u s o$om, oni $a ele zaobi i na na!inda se u nje$ovoj %u i "r$ovanjem osi$uraju od nje$a.

  :,15< I načini bič od užeta te i sve istjera i" ?rama...

  Isusova a% ija po!inje "jeranjem "r$ova a i mjenja!a iz 7rama. Aeđu"im,%asniji razvoj do$ađaja, "j. dijalo$ %oji e se vodi"i o!i"ova" e na %o$a je

  ::

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  23/187

  Isusova a% ija bila usmjerena. Dao &"o "e%s" po%azuje, Isus se nije u prvom redusu%obio s %on%re"nim "r$ov ima, ne$o se prozvanima osje aju preds"avni ivjers%i# vlas"i jer je za#valjuju i njima omo$u ena 7rams%a "r$ovina i "o naobje spomenu"e razine.

  :,1?< 0e činite od ku!e Oca mojega ku!u trgovačku...

  6no &"o upada u o!i jes" Isusova odva nos" i au"ori"e" %ojim je %renuo G!is"i"iH7ram. +azlo$ "ome jes" Isusov iden"i"e" %oje$ nazo!nima o"%riva nazivaju i

  o$a svojim Ocem. a%a%o, "o je "rebao bi"i poziv prisu"nima da %renuis"ra iva"i da li je on zais"aSin Očev9 /a alos", mno$i ne e is"ra iva"i is"inune$o e sma"ra"i da Isus #uli "e e mu na suds%om pro esu bi"i pos"avljenaop"u ba da se pravio Sinom Božjim (1*, ). 4i"a"elj zna da je Isus Riječ , %ogos po%ojemu je sve s"voreno (1,;) pa "a%o i jeruzalems%i 7ram svoj "emelj ima unjemu. Isus s"o$a s au"ori"e"om %re e 7ramu vra"i"i nje$ovu prvo"nu svr#u.

  :,1 < I"jest !e me revnost "a dom tvoj.

  /a%on &"o su se do$odili Isusova smr" i us%rsnu e, u!eni i su se prisje"iliovo$ do$ađaja i na&li da je ovim rije!ima predozna!en u Ps ?*,*. 4injeni a da

  e suds%i pro es %oji je %asnije vođen pro"iv Isusa bi"i mo"iviran Isusovimnau!avanjem o sebi %aoSinu Božjemu (1*, ) navela je prvu Kr%vu da upravo unje$ovoj revnos"i i radi%alnos"i prepoznaje uzro% neprija"eljs"va %ojim e 0idovirea$ira"i na nje$a. jeroja"no je "o razlo$ da evanđelis" umjes"o pro&lo$vremena, %a%o je zapisano u ori$inalu Ps ?*,*, upo"rebljava budu e –i"jest !eme – %oje se odnosi na preds"oje u Isusovu osudu i po$ubljenje.

  :,18< $oje nam "namenje možeš poka"ati da to smiješ činiti9

  3idovi, izraz %oje$ evanđelis" %oris"i za pripadni%e idovs%e reli$ioznevr#u&%e i one %oje %ara%"erizira is"i men"ali"e", sada "ra e od Isusa zna% %ojimovjerovi"i svoj au"ori"e". 6!i$ledno, "ra i se ne%i nadnaravni zna% da je Isusovla&"en za G!i& enjeH 7rama. 6va%vo "ra enje zna%ova bi" e jedna od

  %ons"an"i nji#ovo$ odnosa prema Isusu ( , 8 ?,; ) %ojoj on redovi"o ne eudovolji"i. Isus e im nudi"i zna%ove %oje je on odabrao a %oje oni ne e sma"ra"ivaljanim. Svojim pona&anjem po%azuju da nisu spremni za #od u susre" novini.@er sma"raju %a%o !a% i even"ualnim zna%ovima neba oni "rebaju propisiva"mjeru – oni određuju %oji su pravi zna%oviF >o je razlo$ za&"o o ju prisu"nos"ljudi nisu prepoznali onda i za&"o je ne prepoznajemo danas.

  :,1*< Ra"valite ovaj ?ram i ja !u ga u tri dana podi!i.

  Isusove rije!i, ia%o zvu!e %ao ironi!na provo%a ija, ipa% "reba s#va"i"i usmislu proro!%o$ $ovora (usp. Cm , Iz 8,*s). 0eli im re i< samo vi nas"avi"euni&"ava"i ovaj 7ram %ao &"o s"e do sada, ali ja u $a u "ri dana nanovo podi i.

  :;

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  24/187

  +azvaljivanje 7rama, da%le, nije o ji ili Isusov sud "j. %azna nad 7ramom pri !emu bi ovo !i& enje 2un% ioniralo %ao uver"ira, ne$o je pro es u %ojem sami0idovi ome"aju o ju prisu"nos" u 7ramu. Ia%o je oni razaraju svojomreli$ioznom Gpra%somH, on e u "ri dana "u prisu"nos" u svom narodu obnovi"i.

  :,:

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  25/187

  na%on us%rsnu a mo$li po!e"i, na "emelju o je rije!i, i i prema punijems#va anju ono$a &"o su pro ivjeli s Isusom i ponira"i u "ajnu nje$ove smr"i ius%rsnu a.

  4ovjerovaše 4ismu i besjedi koju Isus reče. 6vdje je Isusova rije! s"avljena na

  is"u razinu sa rije!ima Sve"o$ pisma. 6n je za evanđelis"a %ogos, Riječ po %ojoj je sve pos"alo, ona Riječ po %ojoj je nas"ala i rije! Pisma i po %ojoj je nas"alosvje"lo u sr ima !ovje%a &"o se u i e %ad slu&a Riječ . S"o$a je za prvu Kr%vu bilonormalno da se rije! Pisma mo e razumje"i "e% na "emelju ono$a &"o je Isus ivioi $ovorio – "e% na "emelju ono$a &"o se do$ađalo u nje$ovutijelu:mesu.

  :,:;< +nogi povjerovaše u njegovo Ime.

  3 dosada&njem "ije%u Evanđelja Isus je nailazio na dvije opre!ne rea% ije.Prvu preds"avljaju nje$ovi u!eni i %oji su po&li za njim, proma"rali $dje prebivai, na%on znamenja u Dani,vidješe njegovu slavu. 6ni preds"avljaju pozi"ivanod$ovor na Isusovu objavu. ru$u rea% iju uosobljuju 0idovi %oji nisu pri#va ali Drs"i"eljevo svjedo!ans"vo a sada se za"varaju pred Isusom objavom.

  6vdje se pojavljuje "re i "ip s"ava pred Isusom< nje$a preds"avlja mno&"vo%oji je done%le na%lonjeno Isusu za#valjuju i nje$ovoj !udo"vornoj mo i. a no je uo!i"i da, una"o! "ome &"o su povjerovali u Isusa da je poslan od o$a, oni suse zaus"avili na !udesnom vidu znamenja. 6n eli nji#ovu pažnju odvu!i sa "nakova koje čini na istinu koja on jest (Aolone ). /o, nisu se #"jeli o"vori"ionoj s"varnos"i na %oju znamenje u%azuje – da Isus na najizravniji na!in

  u"jelovljuje bi" 7rama.:,: < Isus se njima nije povjeravao...

  3 $r!. s"oji doslovnonije vjerovao. a%le, oni su njemu povjerovali, a onnjima nije vjerovaoF =a&"o9 /isu mu se o"vorili na "a%av na!in da bi se i onmo$ao o"vori"i njima. /ormalno je pos"avi"i pi"anje< u !emu je problemnji#ovo$ s"ava9 Dao preds"avni%a "a%ve vjere, po!e"%om slijede e$ po$lavljaevanđelis" preds"avlja /i%odema (;,1-:) i na nje$ovu primjeru de"aljnijeanalizira ovaj problem.

  ----------Evanđelis" je ovu z$odu s"avio na po!e"a% Isusovo$ javno$ djelovanja %a%o bi

  s jedne s"rane pri%azao pos"upno o"%rivanje is"ine o Isusovoj osobi, a s dru$es"rane %a%o bi pri%azao da je an"a$onizam 3idova prema njemu bio prisu"an odsamo$ po!e"%a. Isusovo su!eljavanje s vode im 0idovima pro"eza" e se %roz

  ijelo javno djelovanje da bi u 1:,; - ;, u smislu za%lju!%a prve se% ijeEvanđelja, bi"i po"%rijepljeno i"a"om iz Pisma< "aslijepi im oči# stvrdnu srca daočima ne vide# srcem ne ra"umiju te se ne obrate pa i o"dravim (Iz ?,*-1 ).

  I za ova%av s"av 0idova os"aje va e im Isusovo ini ijalno pi"anje< što tražite

  (1,;8)9

  :5

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  26/187

  anas u en"rima $radova, umjes"o #ramova %oji su obilje avali s"are %ul"ure,sve !e& e s"oje burze, ban%e, osi$urava"eljs%e %u e, s#oppin$ en"ri... 6ni suizraz novo$ %ul"a %oji name e novi sveti rat < ne $leda"i ni na %o$a, ne ima"iobzira ni prema %omu i ni!emu pa ni prema maj i =emlji %oja nas #rani i

  odijeva. @er, u biznisu nema ljubaviF 6no &"o se %ri&om !inilo pod %rilom 7ramadanas se, jer smo slobodni, !ini usred en"ra $rada. 4ovje% je !ovje%u ne vi&e bra" ili ses"ra izi&la iz ru%e is"o$ S"vori"elja, ne$o e%onoms%i rival a "o zna!i po"en ijalni preda"or ili r"va. I !ovje%u novovje%e %ul"ure bespo&"ednee%onomije umjesno je pos"avi"i Isusovo pi"anje< što tražite (1,;8)9

  :?

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  27/187

  ?. Susre" s /i%odemom (;,1-:1)

  ;,1< Bijaše među ;ari"ejima čovjek imenom 0ikodem.

  Prizor s /i%odemom (;,1-:1) prvi je od va ni# dijalo$a u Evanđelju poIvanu. /a%on susre"a sa ivljenjem Saveza %oje je os"alo bez vina rados"i i 7ramsvelo na %u u "r$ova!%u, Isus se susre e sa =a%onom uosobljenim u /i%odemu.Dao Savez i 7ram, =a%on je po sebi dobar jer u%azuje na pu" ivo"a. /o, nijednood nji# "roje nije ivo". 0ivo" je sam o$ u svojoj ljubavi 6 a prema dje i. >%ose zaus"avlja na zna%ovima ne e doprije"i do s"varnos"i %oju oni ozna!uju.

  6n je bio 2arizej, !lan ije a. 3 na&im u&ima ;ari"ej zvu!i %aolicemjer jer vi&e pu"a Isus %ri"izira pojedine 2arizeje zbo$ neis%reno$ bo$o&"ovlja ilinedosljedno$ ivo"a. /o, izvorno 2arizeji su bili najs"ro a sljedba %oja se

  odli%ovala revno& u za o ji =a%on.;,;< 5ko se ne rodi nanovo odo"gor ...

  /i%odem priznaje Isusaučiteljem koji je od Boga došao, da%le pozi"ivno je prema njemu raspolo en. Is"i!e danitko ne može činiti "namenja kakva Isus činiako Bog nije s njime. Aeđu"im, !im je Isus pro$ovorio o %raljevs"vu o jemdolazi do po"e&%o e. e %od prvi# Isusovi# rije!i pos"aje jasno da /i%odem neuspijeva pra"i"i Isusovu misao.

  ;, < *ar čovjek može po drugi puta u!i u utrobu majke..9 /aime, $r!%i prilo$a;nwqen mo e zna!i"inanovo, ali iodo"gor . /i%odem

  odma# pomi&lja na prirodno rođenje od maj%e. /je$ovo razmi&ljanje naiz$led jelo$i!no jer priziva us"aljeni biolo&%i pro es. /o, ono aludira na va nu so io-reli$ijs%u !injeni u da Izraela ve biolo&%im rođenjem pos"aje !lanomsavezni!%o$ Izabrano$ naroda, a "aj narod S"ari zavje" sma"ra o jim dje"e"om(Izl ,::). a "o nije dovoljno da bi se !ovje% mo$ao sma"ra"i o jimsavezni%om, po"vrđivala je %ri"i%a proro%a "ije%om S"aro$ zavje"a. 3mjes"o

  2ormalizma, oni su pozivali na ivo" – S"vori"elj ivo"a o!e%uje da !ovje% savezni&"vo s /jim 0I I. aruju i mu svoj Savez, o$ nije elio da mu !ovje% uzvra a 2ormalis"i!%im smi ali ama, pre"varaju i savezni&"vo u "r$ovinu, 7ramu ku!u trgovačkuF /o, %a%o ivje"i da bi se bilo Gna visiniH pred Svevi&njim,Svemo$u im9 Ao e li "o !ovje%9

  ;,5-?< @ko se tko ne rodi od vode i 7u a ne može u!i u kraljevstvo Božje.

  Isus odba uje /i%odemovo razmi&ljanje jer jedina s"var %oju "ijelo mo erodi"i jes" "ijelo, do% se rođenje za $raljevstvo do$ađa povodi i 7u u (;, -8). 3Proslovu smo !i"ali

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  28/187

  vezi s primanjem Riječi "j.Svjetla u Proslovu. 6ni %oji prime +ije! rođeni suod Boga (1,1:-1;).

  2to je rođeno od 7u a# du je(3 1Iv vidimo %oje su posljedi erođenjaodo"gor < "%o je rođen od o$a !ini pravednos" (1Iv :,:*), ne $rije&i (;,* 5,18),

  ljubi ( , ), vjeruje da je Isus Dris" (5,1), pobjeđuje svije" (5, ) a "o sve za"o jer rođenjem po u#u !ovje% dobiva novo podrije"lo i novi ilj %oje$ dru$i, popu" pu"anje vje"ra, ne poznaju – pos"aje novi !ovje%.

  ;,*< Upita ga 0ikodem' $ako se to može "biti9

  'lavni /i%odemov problem jes" u "ome &"o uop e ne pomi&lja na o jiza#va", do% Isus eli re i da se bez "o$ za#va"a !ovje% ne mo e pribli i"i o jojs2eri %raljevs"va o je$. o ji za#va" rođenja odoz$or jes" unu"arnja promjena u!ovje%u %ojom on zadobiva novi na!in pos"ojanja i $ledanja na s"varnos".

  Ia%o je /i%odemučitelj u I"raelu – Izraelu %oji je nepres"ano u!io pa i iviood iznenađuju i# i ne!uveni# o ji# za#va"a – on ne s#va a i ne dopu&"amo$u nos" jo& jedno$ novo$, za!uđuju e$ o je$ za#va"a. >ime dospijeva uironi!nu pozi iju – po de2ini iji /i%odem "reba Izrael e u!i"i da slijede i ive od

  o ji# iznenađenja a on, u!i"elj u Izraelu, za"voren je za iznenađenja. Do$a e i%a%o u!i"i9

  ;,11

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  29/187

  podi$nu" popu" "mije koju je +ojsije podigao u pustinji nazna!ava spasenjs%usvr#u spomenu"e pu"anje.

  ...da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Slijede i re i (;,15-:1)nas"avljaju u is"im prav u i jo& jasnije izri!u sr ivanovs%e "eolo$ije o

  spasenjs%om u"jelovljenju< Sin o ji do&ao je na svije" i ljudima donio bo ans%iivo" "a%o da sva"%o "%o vjeruje u nje$a ve sada ima ivo" vje!ni (ne ide na sud,usp. ;,18

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  30/187

  da je s"voren i voljen od dru$o$a pos"aje sposoban rađa"i i volje"i, nali% onomu"%o $a je s"vorio i volio. 7"je"i bi"i sam sebi o"a Omaj%a zna!i ima"i udjela uEdipovom %omple%su i Cdamovom $rije#u "j. ne$ira"i vlas"i"i iden"i"e". 4ovje% se rađa nanovo-odo"gor ne "a%o da ponovno uđe u u"robu maj%e ne$o da se

  o"vori 6!evom sr u (S. Baus"i). Ponovno se rađam %ada s#va"im da sam voljenod 6 a – "ada pos"ajem ono &"o sam oduvije% bio u /je$ovim o!ima.6"a nam daje svo$a jedino$a Sina jer samo u njemu, %oji ljubi upravo ona%o

  %a%o je i sam ljubljen od 6 a, mo emo vidje"i puninu svo$ iden"i"e"a %ao sinova6!evi#. 6n je ivio ono za &"o smo i mi s"voreni – bi"i 6!ev sin. =a"o &"o u po"punos"i ljubi %ao &"o je i sam ljubljen, u njemu nas do"i!e 6!eva ljubav. =a"ovjerovati u 0jega zna!i dubinom svo$a bi a pri#va a"i da smo ljubljeni sinovi6!evi. S"o$a pri#va"i"i /je$ovo$ Sina zna!i prona i samo$ sebe i, obrnu"o,odba i"i $a zna!i za"vori"i se i iz$ubi"i ono za &"o sam s"voren.

  ;,18o zna!i da su svi pozvani "om svje"lu. /o, upravo ovdje po!inje i izvr&ava se sud. Sud se do$ađa u is"om !inu u %ojemu i spasenje – udaru svje"la.

  S"av pojedino$ !ovje%a prema Isusu po%azuje nje$ovu unu"arnju bi" i %a%avon s"av prema o$u eli zauze"i. Bog je svjetlo i tame u njemu nema nikakve(1Iv 1,5). 3mjes"o da sudi, o$ ljubi. 6n ne mo e dru$a!ije jer Bog je ljubav

  (1Iv ,8-1 ). 6ni %oji odbijaju jubav i Svje"lo sami se odlu!uju za "amu imr nju, ne ele produbljiva"i svezu s 6nim u %ojem je %orijen nji#ovo$ pos"ojanja.

  ;,1*

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  31/187

  nam se preds"avio, bi"i pro"ivan nje$ovoj ljubavi %oja nam eli opros"i"i i prives"i nas sveop em bra"s"vu. =a"o je za evanđelis"a Ivana nevjera naj"e i$rije# jer ne$ira bi" o$a i !ovje%a, nje$ovo o!ins"vo i na&e sinovs"vo.

  ----------

  /a%on ovi# rije!i Ivan %re e pobli e pri%aza"i pona&anje pojedino$ od li%ovau drami Evanđelja %oja je ve po!ela. I !i"a"elj je pozvan u i u njezinu dinami%u – bi"i onaj %ojidola"i svjetlu – i dopus"i"i da upoznaje sebe u novom sjaju

  o je$ svje"la i suda. /i%odem nes"aje u "ami do% se ponovno ne pojavi u ,5 -5:, "ada ve

  odlu!nije usmjeren prema svje"lu.

  ;1

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  32/187

  . Posljednje svjedo!ans"vo Ivana Drs"i"elja (;,::-;?)

  ;,::< Ode Isus(((u Judejsku "emlju( 5u je(((krstio( @ krstio je i Ivan u 6nonu...

  'r!%i ori$inal ovdje upo"rebljava $la$ole u imper2e%"u, "j. pro&lomnesvr&enom vremenu, pomo u %oji# izra ava da je usporedna %rs"i"eljs%adjela"nos" Isusa i nje$ovi# u!eni%a "e Ivana Drs"i"elja po"rajala %roz du i period.

  3sporedno pri%azivanje Isusovo$ (;,::) i Drs"i"eljevo$ %r&"avanja (;,:;)!i"a"elja podsje a na Iv 1 $dje se po prvi pu"a spominju ova dva %r&"enja. Aeđunjima je na$la&ena razli%a jer Ivan, %oji %rs"i vodom (1,:?.;1.;;), navije&"a ono$kojem nije dostojan odriješiti remenje na obu!i(;,: ) i koji krsti 7u om Svetim(1,;;). e "ada !i"a"elju se name"alo pi"anje &"o zna!i ova razli%a među njima iu %a%vom su odnosu ova dva %r&"enja9

  ;,: < Ivan još nije bio bačen u tamnicu.

  Drs"i"eljeva smr" %oju evanđelis" navodi %ao uspu"ni na$ovje&"aj (;,: ),nje$ovim rije!ima %oje e uslijedi"i daje vrijednos" du#ovne oporu%e %oja $aovjerovljuje %ao is"ini"o$ proro%a.

  ;,:5< I"među Ivanovi učenika i 3idova nastade prepirka o čiš!enju.

  +azli!i"i obredi, %oji pos"oje u svim reli$ijama, preds"avljaju ljuds%o

  nas"ojanje da se !ovje%rodi odo"gor . Ia%o i# se !ovje% ne mo e odre i, "o po%azuje povijes" ljuds%e du#ovnos"i, ipa% su nedovoljno u!in%ovi"i< obrediizra avaju !ovje%ovu elju, ali je ne mo$u os"vari"i. >a%vi su obredi izraz!ovje%ove prirodne reli$ioznos"i i ona je pozi"ivna u%oli%o se ne za"vori u sebene$o os"ane o"vorena za o ji za#va".

  4injeni a da na%on ove rasprave u!eni i odlaze Ivanu s pri"u bom %a%o svirle "a Isusom !i"a"elju po"vrđuje da je s pravom pos"avio pi"anje međusobno$

  odnosa Ivanovo$ i Isusovo$ %r&"enja jer se is"o pi"anje javlja i Ivanovimu!eni ima.

  ;,:?< (((onaj "a koga si svjedočio . on eto krsti i svi rle k njemu.

  Pi"anja %oja su se !i"a"elju name"nula pri %on u Iv 1 (%a%av je Ivanov s"av prema onima %oji su pre&li % Isusu9 &"o e bi"i s dru$im Drs"i"eljevim u!eni ima%oji jo& nisu pre&li9) sada e izroni"i u novoj snazi. Ia%o je sam Drs"i"eljvi&e%ra"no o!i"ovao svoju podređenos" u odnosu na Isusa (1,: .; .;1-; ),nje$ovi u!eni i Isusa do ivljavaju %on%uren"om i "ra e da se nji#ov u!i"eljodredi prema !injeni i da Isus %rs"i i svi #rle % njemu (;,:?). Po&"o je Isusovo%r&"avanje bilo us%o povezano s s"je anjem u!eni%a, nji#ova bojazan o!i"uje zaonda&nje vrijeme %ara%"eris"i!no poimanje o$rani!enos"i dobara< a%o jednaosoba uspijeva, "o zna!i da za dru$u os"aje manje pros"ora za uspje#.

  ;:

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  33/187

  /ji#ov s"av prema Isusu određen je pro&lim vremenom i "o u prvom redu uodnosu na nji#ovo$ u!i"elja – on je za nji# samoonaj koji bijaše s $rstiteljem. Iznji#ovi# rije!i "a kojega si svjedočio (;,:?) proizlazi da su svjesni svoje%on2ron"a ije s Drs"i"eljevim svjedo!ans"vom jer $r!%i per2e%" podrazumijeva da

  Drs"i"elj za Isusa jo& uvije% svjedo!i.S"av Drs"i"eljevi# u!eni%a prema Isusu pos"aje razumljiviji a%o $a sa$ledamou nara"ivnom slijedu do$ađaja izneseni# u :,1;-;,:1< a%o Isus osobno nije uspiouvjeri"i u svoj iden"i"e" ljude pred %ojima je u @eruzalemu !inio znamenja i /i%odema, %oji mu je pri&ao s en"uzijazmom, nije li za o!e%iva"i da ni nje$ovsvjedo% Drs"i"elj "o ne e uspje"i sa svim svojim u!eni ima9 >a%o nara"or Drs"i"eljeve u!eni%e u ;,:5-; pridru uje ljudima iz :,1;-;,:1 %oji ne pri#va ajusvjedo!ans"vo o Isusu i pomo u nji# nas"avlja razvija"i svoje viđenje mis"erijaljuds%o$ za"varanja pred Sinom o jim.

  ;,: < 0itko ne može sebi prigrabiti ništa ako mu nije dano s neba.

  o% je pri"je anje masa % Isusu Drs"i"eljevim u!eni ima dalo povoda dao!i"uju %a%o ne pri#va aju Isusa, Drs"i"elj u "ome prepoznaje djelo o je i po"vrdu svo$ svjedo!enja. 6n je uvjeren da ljudi u ve oj mjeri prilaze Isusu jer su iznu"ra po%re"ani ve om sna$om o je inspira ije.

  /adovezuju i se na !injeni u da je svjedo!io za Isusa (;,:?), Drs"i"elj i# u;,:8 i# poziva na pri#va anje !injeni e da su svjedo i nje$ovo$ svjedo!enjaime i# %on2ron"ira s nji#ovim odbijanjem da pri#va"e nje$ovo svjedo!enje jer su se doveli u ironi!an polo aj< ne razumiju ni Isusa, ali ni vlas"i"o$ u!i"elja. >oDrs"i"elja nu%a da im upu"i svoje posljednje svjedo!ans"vo.

  ;,:*< 4rijatelj *aručnikov koji stoji u"a nj i klik!e od radosti(((

  Ivan Isusa pri%azuje *aručnikom Izraela na "emelju s"arozavje"no$ pri%azivanju enidbe između o$a i nje$ovo$ naroda (usp. 7o& 1-: @er :,:, Iz?1,1 ). *aručnikov prijatelj bila je viso%a pozi ija na svadbi %ojom on pos"ajesvjedo% i brine za njezin uspje#. *aručnikov glas se odnosi na %li!u i poziv%ojim *aručnik svom prija"elju, %oji s"oji ispred zaru!ni!ine odaje, daje doznanja da je prepoznaje %ao svoju zaru!ni u, do% je prija"eljeva srda!na rados" u"om %on"e%s"u izraz nesebi!nos"i i dijeljenja rados"i sa =aru!ni%om.

  Drs"i"elj usporedbom eli re i da Isus, pou!avaju i i %r&"avaju i, o%upljasvoju *aručnicu-Kr%vu do% s"ajanje *aručnikovog prijatelja uza nj na$la&avanje$ovu privr enos" Isusu (usp. 1,;5). 3s#i enos" %oju u njemu budi *aručnikov glas o"vara novu perspe%"ivu jer u 4e"vr"om evanđelju pos"oji veza između bi"i prijatelj Isusov i slušati njegov glas8riječ . >a perspe%"iva doda"no je poja!ananavođenjem in"enzivneradosti %ao $lavno$ Drs"i"eljevo$ raspolo enja. >ime se

  u Drs"i"elju ve sada ispunja ono &"o e Isus obe a"i apos"olima %ao zna%

  ;;

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  34/187

  pous%rsno$ vremena a odnosi se prije sve$a na nji#ovu vezu %oju e ima"i s'ospodinom (15,11 1?,: -: 1 ,1; : ,: ).

  ;,; ada se mo$ao u rados"i preda"i umanjivanju %a%o bi Svje"lo u njemu i o%onje$a jo& vi&e raslo. >u je nje$ov in"imni razlo$ za&"o je mo$ao odbi"i las%ave ponude $lasova %oji su $a sma"rali Aesijom i o"voreno svjedo!i"i da je Aesija – IsusF

  ----------6vdje je "a%o o!i"a razli%a na&e$ i biblijs%o$ pojma svjedo!enja< do% mi

  sma"ramo da svjedo% "reba prije sve$a pre izno izra ava"i ono &"o je vidio ili!uo – da%le, 2o"o$ra2s%i in"erpre"ira"i !injeni e, u Evanđelju svjedo!i"i zna!izalo i"i se za ono &"o si vidio i !uo – da%le nije na$lasa% na 2o"o$ra2s%omre$is"riranju !injeni a, ne$o na zala$anju !i"ave osobe %oja pos"aje $aran ijom i jam!evinom-polo$om ono$a &"o ili za %o$a svjedo!i (A. 6rsa""i). Prvo se

  ;

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  35/187

  svjedo%, u dubinama svo$a bi a, odlu!uje odri a"i svoje "ame i izlo i"i Svje"lu,upija"i $a da bi $a mo$ao nosi"i dru$ima. Prije ne$oli pro$ovori, on sam jedo%az da "ama ne mo e nadvlada"i svje"lo (1,5).

  ----------

  Drs"i"elj preds"avlja lijepu ilus"ra iju suda %ojim je Isus u Iv ; zavr&io svoj$ovor. idjeli smo da je Svje"lo u is"o vrijeme i dar na spasenje, ali i %ri"erij suda(;,1*.:1) – svje"lo je do&lo na svije", ali ne%i ljudi vi&e ljube "amu i, jer su imdjela zla, ne prilaze svje"los"i. Ia%o obra enje mo e ima"i razli!i"e aspe%"e(moralni - odba ivanje $rije#a i ivljenje po moralnim na!elima, in"ele%"ualni -upoznavanje i pri#va anje vjers%i# is"ina, reli$iozni - predanos" povijesnim"radi ijama), prvo i "emeljno &"o je Isus is"a%ao bilo je pri#va anje Svje"la %oje je o$ poslao na svije". @er slijedi"i ove dru$e aspe%"e %ao primarne zna!i ne bi"iimuniziran od samopromo ije, od #oda za vlas"i"om slavom.

  @edino pris"upanje darovanom Svje"lu !ovje%a li&ava po"rebe zasamopromo ijom i u nje$a unosi lo$i%u Draljevs"va o je$, pribli ava $a lo$i iljubavi %oja je zasjala u Dris"u, a %oja je opre!na lo$i i ovo$ svije"a i prirodnomna$onu. 6vo je "emeljni za#"jev bez %oje$ nema is"ins%o$ obra enja. Svevrijednos"i moraju bi"i nanovo valorizirane u svje"lu o$osa. >o je ono &"o jeu!inio Drs"i"elj a na zaprepa&"enje svoji# u!eni%a – po"puno se predaodarovanom Svje"lu. S"o$a je mo$ao svojim u!eni ima ponudi"i %rajnju%onze%ven u< mora se jo& vi&e umanjiva"i a Dris" ras"iF

  ;,;1-;?< 5ko odo"gor dola"i on je i"nad sviju ((( Božje riječi govori...

  Ia%o među u!enja ima "raje dis%usija o "ome "%o iz$ovara ove rije!i – IvanDrs"i"elj, Isus ili evanđelis" – mi ovdje sma"ramo da i# iz$ovara Drs"i"elj budu ida nije nazna!ena ni%a%va promjena $ovorni%a u odnosu na pre"#odne re"%e.

  Drs"i"eljeve rije!i po%azuju jasno razli%ovanje između ono$a &"o $ovoreonikoji su sa "emlje i onoga tko je odo"gor . a nje$ove rije!i nisu nje$ovo proizvoljno mi&ljenje u %ojem se mo da vi&e ili manje vara, jasno svjedo!inje$ov s"av %oji zbunjuje nje$ove u!eni%e. 3pravo Drs"i"eljeva unu"arnja"rans2orma ija %oja se o!i"ovala nje$ovom nesva%ida&njom odlu%omumanjivanja u odnosu na Isusa nedvosmisleno po%azuje da je susreo Svje"lo%oje sve vi&e pro ima nje$ovo bi e i %oje$ se ne eli odre i. ez obzira &"o je "oza proma"ra!e sa s"rane nes#va"ljivo i s%andalozno.

  e je ranije Ivan svjedo!io da je na Isusu po!inuo u# (1,;:). u# je onaj%oji omo$u uje o ju au"o%omuni%a iju. 6n je onaj da# %oji izri!e +ije!,izvorni o$os. 6n je, jednos"avnije $ovore i, pros"orOozra!je u %ojem se dolazi u%on"a%" s o jom objavom. S"o$a nije !udo da Isus $ovori /i%odemu %a%o se"e% po u#u !ovje% rađa nanovo i "o odoz$or "e da e u# u!eni%e %asnijeuvoditi u svu istinu (1?,1;).

  /o, %a%o je Bog ljubav (1Iv ,1?), jasno je da se ovaj pros"orOozra!je u#a

  mo e sma"ra"i pros"orom ljubavi. S"o$a e %asnija "eolo$ija u#a Sve"o$

  ;5

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  36/187

  s#va a"i %ao ljubav 6 a i Sina. =a"o nije slu!ajno da Drs"i"elj odma# pospominjanju u#a (;,; ) $ovori o ljubavi 6 a prema Sinu (;,;5).

  /a %on u pos"aje jasno da jeSvjetlo %ojim je iznu"ra ispunjen Drs"i"elj bo ans%o ozra!je ljubavi – međusobni ivo" ljubavi 6 a, Sina i u#a Sve"o$a.

  S"o$a je nje$ov ivo", svjedo!enje i umanjivanje zapravo ulaza% u do$ađanjeljubavi 6 a, Sina i u#a.>o &"o e ljube i i daju i se Svje"lu nje$ov ivo" poprimi"i neo!e%ivane

  vanjs%e mani2es"a ije GumanjivanjaH, Ivana previ&e ne zabrinjava. 6n je svjes"anda je nje$ova e$zis"en ija, umjes"o da se GumanjilaH zapravo Gpove anaH<o"vorena joj je nova dimenzija – bo ans%i pros"orOozra!je ljubavi. 3las%om u "aj pros"or on upoznaje nove predjele< in"imni ivo" 6 a, Sina i u#a "e dubinesvo$ iden"i"e"a sina u Sinu – po u#u (usp. 1,18)F 3lazi u novi ivo".

  ;?

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  37/187

  8. Isus i Samarijan%a ( ,1- :)

  ,;< (((ode i" Judeje i ponovno se vrati u &alileju.

  Evanđelis" opisuje Isusov prijelaz iz @udeje prema 'alileji. /a%on borav%a u@eruzalemu (usp. :,1;-;,:1), pri%azan je %a%ou judejskoj "emlji (;,::) %rs"iusporedo s Ivanom Drs"i"eljem (;,::-:;). 4injeni a da su 2arizeji doznali da muuspje# rapidno ras"e jerkrsti više nego Ivan – iako "apravo nije krstio sam Isusnego njegovi učenici, pos"aje upozorenjem da se vra"i u %ozmopoli"s%u 'alileju$dje je nji#ov u"je aj bio zna"no manji.

  , < +orao je pro!i kro"a Samariju.

  'eo$ra2s%a je !injeni a da Isus nije morao pro i %roz Samariju ne$o jemo$ao izabra"i u$odniji i si$urniji pu" s one s"rane @ordana, >ransjordanijom,%ao &"o su "o !inili dru$i pu"ni i da izbje$nu nevjerni!%u zemlju Samariju.

  /aime, po!ev&i od :1.$. pr. Dr. Samarija, uslijed o%upa ije od s"raneCsira a, pos"aje podru!je u %ojem se uz 0idove naseljavaju %olonis"i %oji donosesvoja bo ans"va. =bo$ "o$a ijelo podru!je 0idovi po!inju sma"ra"i%on"aminiranim a njezino s"anovni&"vo #ere"i ima %oje "reba prezira"i.

  Evanđelis"ova napomenamorao je pro!i kro" Samariju s"o$a !i"a"elju $ovori%a%o Isusov ulaza% u Samariju nije plod ne%i# vanjs%i# o%olnos"i, ne$o je"eolo&%i mo"iviran. 'r!%i $la$oldei, %oji ozna!ava nu nos" uslijed bo ans%espasenjs%e volje (usp. Iv ;, .1 .; ,: .: *, 1:,; : ,* A" 1?,:1), ovdje$ovori da *aručnik i u Samariji mora "ra i"i svoju *aručnicu, da Svjetlo eli do i"amo&njim ljudima (1,*-1 ) %a%o bi, po Sinu, i oni pos"alidjeca Božja (1,1:).

  ,5< 7ođe# dakle# u samarijski grad koji se "ove Si ar(((

  Ia%o seSi ar spominje u ve ini s"ari# sa!uvani# biblijs%i# ru%opisa,vjeroja"no se ovdje misli na2ekem. 6vo podru!je izaziva iznimno sna ne biblijs%e rezonan e jer je povezano s po!e"%om o je$ prija"eljevanja s ljudima

  u S=-u, "o!nije s pa"rijarsima Cbra#amom i @a%ovom %oji su ovdje #odili prijevjers%i# podjela u Izraelu. @a%ov je imanje dao svom miljeni%u @osipu, %oje$ s bra a mrzila na smr", ali %oji na %on u uspijeva uspos"avi"i naru&eno bra"s%o jedins"vo i ljubav. >u je i sa#ranjen (@& : ,;:), a "u je obnovljen i Savez s'ospodinom na%on ulas%a Izreala a u 6be anu zemlju po izlas%u iz E$ipa"s%o$su anjs"va. a%le, mjes"o obila"o zna%ovi"im povijesnim do$ađajima %oji su,%ao i ijeli S=, !e%ali ispunjenje ono$a &"o su na$ovije&"ali.

  ,?

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  38/187

  nje$a ni!u naselja. S"o$a nije !udo da je pos"ao simbolom za5oru, *akon o ji!ija mudros" napaja !ovje%ov ivo" %oji nije samo biolo&%i ne$o prija"eljevanje s

  o$om (Sir : ).

  ,*< $ako ti 3idov išteš od mene piti96$or!ena na nepravedno pona&anje 0idova prema Samarijan ima, ona isprva

  odbija Isusovu molbu da mu dade pi"i. 6n ne od$ovara na njezin pri$ovor, jer nije edan njezino$ lijepo$ od$ovora ne$o je žedan nje"ine vjere (sv. Cu$us"in).Svoj s"av prema !ovje%u ovdje izra ava %ao žeđ , %oja e svoj vr#una ima"i umu%ama %ri a (1*,:8.; ).

  Ia%o je za!uđena &"o on %ao u!i"elj raz$ovara s njom, jer je obi!aj bio darabbi ni sa vlas"i"om supru$om ne raz$ovara na o"vorenom ne$o "e% u %u i, ipa% je primije"ila da joj ne naređuje, &"o je "ipi!no za "ada&nje$ mu&%ar a, ne$o jemoli. Da%o je i sama dobro znala &"o je eđ, Isusova molba je dodiruje u onom&"o im je zajedni!%o.

  ,1 < $ad bi "nala dar Božji(((ti bi u njega "aiskala i on bi ti dao vode žive.

  Isus polazi od ono$ &"o je enina sva%odnevna "e$obna s"varnos" – za#va anjevode – da bi iznio ono &"o on mo e da"i njoj –vodu živu. 6!i"o je da on ne mislina obi!nu vodu. /o, ona za sada ne poznaje "ajdar Božji. >ipi!an je !ovje%ovs"av da sve eli ili osvoji"i ili zaslu i"i, pa !a% i ljubav. 7ar Božji jes" o$ %oji sedaruje. eli!inu ovo$ dara !ovje% ne mo e ni osvoji"i ni zaslu i"i. /ju samomo e primi"i na dar a%o mu se o"vori. /a&a eđ mo e bi"i zadovoljena "e% %adosje"imo ljubav o ju, onaj dubo%i izvor na&e$ ivo"a i uvir na&i# !e nji. Dad $a bude do ivjela, Samarijan%a e o"r!a"i zaboraviv&i %r!a$ i vi&e joj ne e preds"avlja"i problem dolazi"i ovamo i za#va a"i ovu vodu.

  ,11ime je, ia%o jo& uvije% ne $ovore o is"oj vodi, o"vorena mo$u nos" za napreda% dijalo$a.

  0ena se pi"a< "ar si ti možda ve!i od patrijar a Jakova9 Prema ivanovs%oj ironiji Isus zais"a jes"ve i, ali jo& jednom ne dopu&"a da raz$ovor s%rene s $lavne "eme, pa obja&njava da $ovori o vodi %ojas"ruji u ivo" vje!ni, %oja e "rajno u"a i"i eđ ( ,1;-1 ).

  ,1

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  39/187

  os"aje eđ za onim još više. >o još više (la".magis) jes" %orijen !ovje%oveu"višenosti (maiestas) (S. Baus"i). @edino o$ mo e pru i"i ispunjenje ovoj eđi,samo on daje rados" %oja nema vidljivo$ uzro%a, ali u %oju je u%lju!eno i %ojaobu#va a sve. @edino on mo e da"i novu boju na&oj sva%odnevi i. /je$ov dar se

  ne mo e zaslu i"i, mo e $a se samo elje"i, za nje$a bi"i spreman i primi"i $a.,15o je dovoljno da jeIsus mo e poves"i dalje. >ipi!no za Iv, Isus se sada preba uje na ne&"o novo jer

  eli raz$ovor pribli i"i "emi objave Sina o je$a i o"%ri"i zna!enja žive vode.

  ,1?< Idi i "ovni svoga muža...Isus, %oji sve zna, po%azuje da vrlo dobro zna da je imala pe" mu eva "e da joj

  ni onaj s %ojim sada ivi nije mu . S obzirom da je u "o vrijeme samo mu&%aramo$ao o"pus"i"i enu, ali ne i obra"no, Samarijan%a je ena %oju su biv&iGmu eviH is%ori&"avali i iznevjerili njezinu ljubav. 4injeni a da joj ni sada&njinije pravi muž po%azuje da ni s njim nije prona&la pravu ljubav. 6na je ednadru$a!ije ljubavi, one %oju mo e da"i samo *aručnik . @er sr e, s"voreno za o$a,ne mo e bi"i ispunjeno ni!im manjim od /je$aF

  ,1*

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  40/187

  $ovore i Ja sam i uz "o dodaje va ne ozna%e svo$ iden"i"e"a %ao &"o sukru života, svjetlo svijeta, pastir dobri, život i uskrsnu!e i"d. (?,;5 8,1: 1 ,11,:5). /je$ov od$ovor Ja sam "ra i od nje da vjerom pri#va"i nje$ovmesijans%i iden"i"e".

  ,:

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  41/187

  ,;5

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  42/187

  *. ru$o znamenje u Dani 'alilejs%oj ( , ;-5 )

  Dod Iv ova z$oda preds"avlja dru$o znamenje u Dani ( , ;-5 ) i njome

  zavr&ava, bolje re i %ulminira ovaj pododsje% (:,1- ,5 ).=a +ije!- o$os evanđelis" u 1, %a e da u sebi ima život %oji je za ljude svjetlo Drs"i"elj "aj ivo" pri#va a %ao svjetlo (1,?-8.15), /i%odem po%u&avarazumje"i po!e"a% "o$ ivo"a –rođenje odo"gor (;,;), Samarijan%a $a do ivljava%ao dar žive vode – vode %oja napaja i podi e dru$a!iji ivo", ivo" %oji je iv( ,1 -15) a sada e %raljev slu beni% dobi"i na dar sam ivo" – ivo" svo$a sina%ao zna% ivo"a %oji je u sebi iv, neo$rani!en, vje!an.

  , ;< 0akon dva dana ode odande u &alileju.

  0eli u!ini"i jo& jedan %ora% prema obznanjivanjudara Božjeg ( ,1 )< dar o ji jes" sam o$ %oji se daruje !ovje%uF o sada je pos"alo jasno da vjers%eins"i"u ije i nji#ovi preds"avni i ovaj Božji dar ne pri#va aju – ia%o su "rebale

  o$a pribli ava"i narodu i narod o$u, pos"ale su svr#a samima sebi. 3mjes"oono$a %oji je 6be an, oni u prvom planu dr eobe!anja, umjes"o Savezni%a save", umjes"o ljubavi – za%on save"a... Isus ipa% ne sus"aje – jo& jedan %ora%, jo& jedan naporF @er,ljubav nikada ne prestaje... (1Dor 1;,8)F

  , a spoznaja pos"aje jedan od va ni# po%re"a!a %ul"ure. 6naumjes"o da razrije&i nape"os" između elje za ivo"om i spoznaje nje$oveo$rani!enos"i, jo& vi&e je pove ava jer nas"oji G%ul"urnoH u"i&a"i, za"aji"i ili eza ivo"om ili spoznaju nje$ove o$rani!enos"i. /o, "ime se razara ono &"o je bi"no ljuds%o. >a%o se i sama %ul"ura mo e ispos"avi"i %ao de#umaniziraju as"varnos".

  :

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  43/187

  S dru$e s"rane, !ovje%, a%o se usudi do i do $rani a vlas"i"i# mo$u nos"i imo$u nos"i svoje %ul"ure, mo e se o"vori"i ru$om. 6vaj o"a , suo!en sa smr usvo$a sina, odlu!uje se o"vori"i. /je$ov s"av i #od nesumnjivo o!i"uju vjeru uIsusovu mo da u!ini !udo ozdravljenja.

  , 8< 0ato mu Isus reče' A@ko ne vidite "namenja i čudesa# ne vjerujete/.

  =a razli%u od sinop"i%a, %od Iv Isus ne #vali prvi zna% vjere %od slu beni%ane$o mu se obra a %ri"i!%im "onom i !a% $a, upravo u po$ledu vjere, svrs"avameđu pripadni%e 0idovs%e popula ije ( , 8)F

  Isus ovim !inom ne eli ne$ira"i slu beni%ovu vjeru ne$o is"a%nu"i određeni%vali"e" vjere. 6n mu ne pri$ovara da je prvo #"io vidje"i !udo %a%o bi mo$ao povjerova"i. Isus ide dalje i eli !ovje%u re i da je jedini mo"iv s %ojim se upu"io% njemu upravo bilo GsamoH !udo – %ao da %a eda nisam u stanju učiniti čudo#vi se ne biste interesirali "a mene i stoga ne biste mogli ni povjerovati. a%le,slu beni%u s"avlja pred o!i ve uobi!ajenu !injeni u da se ljudi (za"oupo"rebljava pluralF – usp. :,:;) za nje$a ne in"eresiraju zbo$ sve$a ono$a &"oon %ao Jedinorođenac Očev jes", ne$o zbo$ ono$a &"o za#valjuju i njemu mo$u pos"i i, a "o je – !udoF =a&"o Isus ovo $ovori9 @er uvje"ova"i svoju vjeruispunjavanjem određeni# za#"jeva ("ra im !udoF) zna!i ne bi"i u dijalo$u s

  ru$im- o$om, ne$o raspravlja"i sam sa sobom. 4ovje%ovo %ona!no odredi&"enije zdravlje, do punine ivo"a se ne dolazi o ivljavanjem le&a.

  6va%o ener$i!an, a za o a dje"e"a mo da i neu$odan $es", o!i"uje Isusovu

  bri$u da ne bude %rivo s#va ena nje$ova !udo"vorna mo i, &"o je jo& va nije,elju da o"a i ijela obi"elj bolesno$a dje!a%a ne zaos"ane u #odu vjere na pola pu"a "j. samo na !udu. =a"o nje$ove rije!i u , 8 ne "reba $leda"i %ao op"u bune$o %ao izazov. Isus ne eli o u da"i samo dje!a%a ne$o mu eli da"i sebeF

  =apravo, ovdje imamo ne&"o su&"ins%o u Isusovom s"avu prema sva%om!ovje%u, pa i prema ovom %raljevom slu beni%u. Dao &"o je Isus vi&e bio edanSamarijan%ine vjere ne$oli vode iz bunara (sv. Cu$us"in), "a%o je sada edanvjere ovo$a o a. 0edan je nje$ovo$ sr a, eli nje$ovu o"vorenos", nje$ovuljubav... =a"o je Riječ tijelom postala (1,1 )F

  , *

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  44/187

  ,5 < $aže mu Isus' Idi# sin tvoj živi/

  Ia%o se !ini da sada Isus popu&"a %ao &"o je "o !inio i dru$im slu!ajevima %adsu $a ljudi uporno molili (usp. A" 15,:5ss), ovdje se ipa% radi o va noj razli i.

  o sada je o"a molio Isusa da siđe s njim do nje$ove %u e. Isusovo 2izi!%o prisus"vo u %u i bolesni%a o u se !inilo neizos"avnim za ozdravljenje nje$ovasina. Sada $a Isus o"pravlja %u i samo$, ne %re e s njim ne$o mu daje samo jedno – svoju rije!F Isusova rije! sin tvoj živi o u od sada "reba bi"i dovoljna dase u miru upu"i %u i.

  a%le, usred drama"i!ne s"repnje za sina, o"a dobiva za#"jev %ojim Isusmijenja nje$ova o!e%ivanja o na!inu ozdravljenja. 6"a mora odus"a"i od svoje$viđenja da e sin ozdravi"i samo a%o Isus dođe do nje$a. J"ovi&e, s"avljen je usi"ua iju da mora povjerova"i samo rije!i %oju mu Isus daje.

  I povjerova on i sav dom njegov. 6"a je pre&ao pu" od op eni"o$ vjerovanja uIsusovu !udo"vornu ozdravi"eljs%u mo s %ojom je do&ao pred nje$a uDa2arnaum ( , ), po"om je po!eo vjerova"i u Isusovu rije! ( ,5 ) da bi napo%onu vjeri posve prionuo uz Isusovu osobu ( ,5;). /je$ovo is%us"vo susre"a sIsusom i predanja nje$ovoj rije!i na %on u dovodi do "o$a da ijeli nje$ov dom povjeruje (usp. j 1 ,: 11,1 1?,15.; ).

  4ovje%, naime, ni%ada nije sam on je "%anje razli!i"i# odnosa. 6bi"elj jeambijen" prvi#, bolje re i primarni# odnosa %oji omo$u uju os"ale %oji e seos"variva"i %asnije. Dao &"o je o!eva vjera ozdravila nje$ov odnos sa sinom jer mu je omo$u ila "rajanje i novo produbljenje, "a%o sada se ona sada prelijeva i

  na os"ale odnose u "oj %u i. Izraz %oji opisuje nji#ovu vjeru ovdje je u apsolu"noj2ormi (nema obje%") i s"o$a vi&e ne ozna!ava !in pojedina!no$ vjerovanja ne$oobra enje na ivo" prave vjere – pos"aju pravi Isusovi vjerni i (jer vjerova"i uaps. smislu u Iv ozna!ava vjeru u Isusa %ao ne!iji "rajni ivo"ni s"av, op. moja).4udo ozdravljenja u"rlo je pu" pravoj vjeri ijele obi"elji.

  3z pos"oje e odnose, oni sada imaju jo& dva nova< svi pos"aju dje a nebes%o$6 a a s"o$a su međusobno bra a u dubo%om smislu "e rije!i. 3 novom smislumeđu nji# ulazi ljubav.

  ----------

  6 !udu u Evanđelju po IvanuIsusova !udesa pripadaju nje$ovom svjedo!enju za 6 a jer su zna%ovi "j.

  o!i"ovanja bo ans%e s"varnos"i u %oju je !ovje% pozvan u i. 6ni s"o$aola%&avaju !ovje%ov #od prema "oj s"varnos"i i poma u vjeru na "om #odu.

  /o, Isus je vi&e od zna%ova %oje !ini – vi&e od %ru#a %oje$ umna a, vi&e odivo"a %oje$ vra a umiru em dje!a%u... Sam Isus !udo je odoz$or. 3 zna%ovima

  %oje !ini, Isus zapravo udjeljuje samo$ sebe – za"o %ru# mo e pos"a"ikru života, us"ajanje od mr"vi#uskrsnu!e života, nje$ova rije! istina i"d. jera %ojase "ra i nije da%le samo vjera u !udo ni"i vjera u Isusovu mo da !ini !udesa.

  +adi se o vjeri u Isusa %oji jedar Božji %oji silazi s neba u%oli%o se u njemu nana!in vidljiv !ovje%u – pu"em zna%a – uprisu"njuje nebes%a s"varnos". S"o$a

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  45/187

  vidjeti Isusovo čudo jo& uvije% ne zna!ivjerom se otvoriti nebeskoj stvarnostikoju Isus uprisutnjuje i %ojoj je on zna%.

  Isus je o a umiru e$ dje!a%a upu"io na #od od $ledanja !uda prema ulas%u unebes%u s"varnos" %oju on, Isus, nosi u sebi. =a o a ono pravo je po!elo "e% %ad

  je odlu!io pri#va"i"i Isusovu rije! i imaju i samo nju, bez Isusa, %renu"i svomumiru em sinu. 3pravo "o je i na&a ivo"na si"ua ija – svojim o!ima ne vidimoIsusa, on nije s nama 2izi!%i prisu"an, ali u na&e ivo"ne "o%ove mo emo po idr e i nje$ovu rije!. Dao i ovom o u, nje$ova rije! i nama o"vara pu" za dodir snebes%om s"varno& u jer ona jedu i život (?,?8).

  6vdje imamo i dru$i aspe%" !uda. Isus od ovo$ !ovje%a "ra i da vjeruje narije!, do% jo& ni&"a nije vidioF >ime nas u!i da vjera nije ona %oja "ra i zna%ove i!uda ne$o zna i&!i"ava"i zna!enja %oja joj nazna!ava +ije!. Isusova rije! za ovo$o a – jer je zna i&!i"ava"i – pos"aje "emeljem za slijede i %ora%, "emelj na %ojemon "emelji si$urnos" ivo"a. /a %on u, na "emelju nje pojavljuje se i ivo"nje$ovo$ sinaF >a%o, do% na jednoj s"rani imamo !udo %oje !ini Isus udjeljuju i bolesnom sinu dar ivo"a, s dru$e s"rane imamo !udo vjere nje$ovo$ o a.Ao da e zvu!a"i iznenađuju e, ali evanđelis"u pravo !udo o %ojem u ovomodlom%u eli pro$ovori"i jes" upravo ova%va vjeraF /aime, evanđelis" je imaodubo%o is%us"vo o$a, on je upoznavao 6 a o"varaju i se "ajni Isusove osobe(usp. 1 ,?) i s"o$a s#va a da je o$u vlas"i"o posjedova"i i podiza"i ivo", %re"a"ise G%roz nje$aH na nama naj!udesnije na!ine. =a o$a je "o najnormalnija s"var ion pri "ome ne prelazi ni%a%ve barijere. /o, !ovje% je onaj %oji "reba prije i barijeru !ovje% se "reba o"vori"i i povjeri"i samo$ sebe novom na!inu pos"ojanja, ivo"u %oje$ mu pru a +ije!. 3spje"i u "ome, pravo je !udoF

  4udo vjere nije pridr ano samo za ovo$a o a. Dao &"o je on prvo vjerovaosamo na rije! ( ,5 ) da bi po"om, na%on &"o se uvjeri %a%o je nje$ov sin zadobio

  ivo", jo& jednom povjerovao ia%o je sada ve bio na pros"ornoj i vremens%ojdis"an i od Isusove rije!i ( ,5;), "a%o je sva%i !i"a"elj ove z$ode pozvan povjeri"ise, o"vori"i Isusovoj rije!i i ivo"u %oji iz nje s"ruji, ia%o je prima sa pros"orne ivremens%e dis"an e. I !i"a"elj je pozvan o"vori"i se i u i u !udo vjereF Dao &"o seu slu!aju ovo$ %raljevo$ slu beni%a Isusova rije! po%azala sposobnom djelova"iGsa dis"an eH, "a%o e se mo nom po%aza"i i u ivo"u !i"a"eljaOslu&a"eEvanđelja.----------

  /i%odemu %ao 0idovu Isus je $ovorio o Draljevs"vu i rođenju odoz$o,Samarijan%i o %lanjanju "e o vodi %oja "e!e u vje!ni ivo", a ovdje se sinu%raljeva slu beni%a, %oji %ao po$anin – za razli%u od /i%odema i Samarijan%e –nije upu en u sve"opisams%e %a"e$orije, o!i"uje se $olim darom ivo"a. ar

  ivo"a ovom po$aninu pos"aje svje"lo i on po!inje vjerova"i u Isusa (usp. 1, ).6vim dru$im !udom radnja Evanđelja se vra a na mjes"o u %ojem se

  do$odilo i prvo !udo, $dje je sve po!elo – u Danu 'alilejs%u. >ime evanđelis"

  radnju %oja je "e%la između ovi# dvaju do$ađaja za"vara u za$radu. Pri "omeovaj dru$i do$ađaj slu i %ao svojevrsni za%lju!a% ovom dijelu Evanđelja. 6vdje,

  5

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  46/187

  u 'alileji, Isus !ini !uda, ovdje se objavljuje o ja slava (:,11) jer ovdje je pravi#ram (:,1*).

  Is"ovremeno, dru$o $alilejs%o !udo preds"avlja novi po!e"a% Isusove objave – sada ona ne ide samo pred o!ima u!eni%a ne$o, nadilaze i us%a na ionalna

  o!e%ivanja 0idova, Isus !udo udjeljuje s"ran ima i, &"o je najva nije, sve pou!ava o pravoj naravi vjere – "o je vjera u nje$ovu rije!. 3pravo borba za pravu vjeru od sada e obilje i"i nje$ove susre"e s ljudima. ru$o !udo u Danis"o$a je uvod u novu, veli%u se% iju Isusovo$ samoobjavljivanja i nas"ojanjaljudima po%aza"i narav prave vjere. 3 njoj sve vi&e zao&"rava"i problema"i%aodnosa između Isusovi# !udaOzna%ova i ivo"a %oje$ mani2es"iraju "e vjere%ojom im !ovje% "reba pris"upi"i da bi zadobio ivo" (: ,; -;1).

  /a$lasa% na ivo"u %oji izvire iz sna$e Isusove rije!i pripravlja %lju!nure!eni u slijede e$ pododsje%a %oja $ovori da Sin daruje ivo" %ome #o e(5,:1). 3 is"o vrijeme, ovom z$odom Iv za%lju!uje po$lavlje u %ojem je Isus pri#va an i o"vara po$lavlja nje$ovo$ odbijanja (5-1:).

  ?

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  47/187

  1 . 6zdravljenje uze"o$a i rasprava o subo"njem po!in%u (5,1-18)

  ominan"ni mo"iv u Iv 5-1 jes" niz idovs%i# bla$dana (subo"a, Pas#a,

  bla$dan Sjeni a, bla$dan posve"e 7rama) i za vrijeme, sva%o$ bla$dana Isusne&"o !ini ili $ovori "a%o da na ne%i na!in bla$danu daje novo zna!enje.Po!e"a% 5. po$lavlja ozna!ava jasan zao%re" u Evanđelju po Ivanu. Isusova

  samoobjava %oja je zapo!ela u po$lavljima :- nas"avlja se s"alno ras"u imin"enzi"e"om i produbljenjem bo$a"s"va "ema i mo"iva. /o, sada se pojavljuje pro"ivljenje vjers%o$ vods"va (0idovi). Ano&"vo je s"avljeno u %rizu< poddubo%im su dojmom Isusovi# rije!i i djela, ali i u s"ra#u od 0idova. 6ve silni esvoj prvi rasple" dobivaju %on em 1 . po$lavlja.

  Pe"o po$lavlje sas"oji od !e"iri dijela< ozdravljenje (1-*a) jes" povod zaraspravu o =a%onu (*b-18) %oja e %ulminira"i Isusovom samoobjavom Sina

  o je$ %oji daje ivo" i vr&i djela 6!eva (1*-; ) da bi na %on u Isus izniosvjedo!ans"va %oja svjedo!e za nje$a (;1- ).

  5,1

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  48/187

  ;:,1; Ps *5,1 $ovore o $.), ali nije u&la u 6be anu zemlju. S"o$a ;8 $odinaovdje mo e ozna!ava"i !i"av ivo" %oji je određen za propas".

  5,?- < $ad ga Isus opa"i gdje leži(((kaže mu' želiš li o"draviti9 &ospodine#

  nemam nikoga tko bi me uronio...Isus u masi opa a !ovje%aF =a nje$a nije pojedina ne$o – !ovje%F 3 "ome

  mjes"u bolesni#, ali i nemilosrdne borbe za zdravlje, ovaj bolesni% je napu&"en iizoliran

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  49/187

  umjes"o nea%"ivnos"iu"et !e svoju pos"elju i sam brinu"i o sebi, umjes"o !e%anjada mu ne"%o dođe, dobiva nalo$ daodi dalje.

  +ije! ustati ovdje i$ra va nu ulo$u (usp. 5,:1)< us"aju i i nose i svoj %reve",uze"i mani2es"ira promjenu si"ua ije< vi&e ne nosi %reve" nemo no$ !ovje%a

  ne$o !ovje% po!inje "rium2alno nosi"i svoj %reve"F Sve s%upa jes" objava slaveo je. @er, slava o ja jes" mo an !ovje% (usp. Pos" 1)F4ovje%, s"voren &es"o$, po sebi je nesposoban dose i po!ina% sedmo$ dana.

  6vaj !ovje%, %ao i svi dru$i, zna da je određen za smr". 4ovje% "reba ozdravi"iod "e Gsmr"onosne boles"iH %oju preds"avlja na& ivo". o$ svoj posao vidi u"ome da i !ovje%a privede po!in%u sedmo$a dana %a%o bi se o$ i !ovje% %ona!no na&li zajedno. 6vaj do$ađaj se zbiva subo"om da se nazna!i %a%o je on po!e"a% !ovje%ovo$ ulas%a u o ji po!ina% sedmo$ dana.

  Aeđu"im, Isusov nalo$ ozdravljenome dau"me svoju pos"elju pro"ivi se propisu o subo"njem po!in%u.

  5,1 ime po%azuju da ne

  pri#va aju objavu Isusove slave %oja svjedo!i da je Sin o ji.Pos"oje dva opre!na na!ina %a%o s#va a"i =a%on< %ao zabranu i osudu, ili %ao!uvara ivo"a i !ovje%ove slobode (usp. Pos" :,1?s). Dao zabranu, "j. %ao besmisleno o$rani!enje $a je s#va"io Cdam i onda je uz pomo zmije #"io nadi ineljuds%os" =a%ona. /o, upravo "ada je po%azao vlas"i"u neljuds%os"nepovjerenja u 6no$a %oji $a je s"vorio i od %o$a nema ve e$ prija"elja.

  ru$i na!in je s#va"i"i da je =a%on rije! 6!eva %oji vje!nom ljubavlju ljubisvoje sinove. 6vo je izvorni smisao =a%ona prema %ojem Isus eli poves"i!ovje%a< nije !ovje% s"voren zbo$ =a%ona ne$o je =a%on zbo$ !ovje%a. a%a%o

  dva razli!i"a pris"upa =a%onu za posljedi u imaju dva supro"na na!ina ivljenja.=a nas je sve pi"anje in"erpre"a ije< sam !ovje% je in"epre"a ija %oju daje osebi, o svije"u, o o$u i o =a%onu. =a%on je u sebi dobar< u%azuje na dobro aosuđuje zlo. /o, po&"o smo svi $re&ni i, on po%azuje $re&ni%om sva%o$ "%o jsvjes"an da $rije&i, a ono$a "%o nije svjes"an da $rije&i zasljepljuje jer $a os"avljau svijes"i o vlas"i"oj pravednos"i... 3 oba slu!aja =a%on je in"erpre"iran %ao ne&"oapsolu"no, ne&"o !emu se r"vuje !ovje%. 3 "a%vim pris"upima =a%on je perver"iran "j. o%renu" u smjeru pro"ivnom od ivo"a.

  6ni %oji $a "a%o upo"rebljavaju !ovje%a !ine robom =a%ona i smr"i %oju imon, jer su $re&ni i, pro$la&ava.

  *

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  50/187

  5,1;< Isus je nestao u mnoštvu što se ondje nala"ilo

  Isus se povla!i s %upali&"a ia%o ono bilo puno bolesni%a. /ije namjeravaosvima pomo i "a%o da i# !udesno ozdravi. a%le, nije do&ao da"i zdravlje ne$ospasenje – novi odnos s o$om uslijed %oje$ prelazimo iz jedno$ ivo"a %oji jemr"av – bez nade i elje – u ivo" sinova o ji# %oji su ljubljeni i %oji ljube(5,: ).

  5,1 ime se rasprava sa subo"e di e do pi"anjaiden"i"e"a Isusa iz /azare"a i nje$ovo$ odnosa prema o$u< samo ispravnos#va anje ovo$ pi"anja mo e rasvije"li"i smisao subo"e i Isusovo$ djelovanja.

  Sada se vi&e ne raspravlja o "ome %a%o !as"i"i o$a (:,18) pa ni o vr&enjuzapovijedi =a%ona, ne$o o Isusovom au"ori"e"u da djeluje i $ovori o 7ramu isubo"i %ao onaj %oji je poslan od 6 a.

  5

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  51/187

  5,18< gledali su da ga ubiju(((jer je Boga na"ivao svojim Ocem i"jednačuju!i sebe s Bogom

  0idovima je bilo jasno da, ia%o ljudi ne bi "rebali radi"i subo"om, o$ radi i"o$a dana. /o, s#va"ili su da Isus, sma"raju i se Sinom, zapravo sebei"jednačuje s Bogom (5,18) i za"o sma"ra %a%o mo e radi"i subo"om. C "o je bio jo& ve i $rije#F

  7"je"i se pravi"i o$om jes" sr Cdamovo$ $rije#a (usp. Pos" ;,5) a sada zais"i $rije# op"u uju Isusa. /o, Cdamov $rije# bio je u "om &"o je #"io sam za seu$rabi"i ono &"o po sebi ne mo e ima"i, ali po!e"%e !e$a je ve dobio %ao dar – biti na sliku Božju. Cdam nije pri#va"io biti na sliku Božju "j.biti sin o ji (usp.Pos" 5,;). Isus, napro"iv, jes" Sin 6!ev %oji pri#va a 6 a %ao 6 a i sebe %aoSina – ljubljeno$ 6!evo$. =a"o i mo e objavi"i is"inu o subo"i "j. =a%onu< onanije sve"inja iznad !ovje%a ne$o je izraz 6!eve ljubavi za sinove. S"o$a ne mo e bi"i u slu bi !ovje%ovo$ spu"avanja ne$o promi anja nje$ovo$ ivo"a ioslobođenja.

  Isus, oslobađaju i !ovje%a od zla i $rije#a, eli i =a%onu vra"i"i nje$ov prvo"nismisao, o$u o!ins%o li e a !ovje%u is"inu da je sin. C%o !ovje% ne ide prema"ome, slavljenje subo"e pos"aje isprazni obi!aj. /o, ova%vom pris"upu sesupo"s"avljaju idovs%i vjers%i vođe i "ime po%azuju da im nije do rasprave o prvo"noj svrsi =a%ona ne$o do "o$a da $a upo"rebljavaju %ao sreds"vo dominijanad !ovje%om.

  >a%o, vi&e ne$oli u dru$im evanđeljima, u Ivana se vrlo rano i "o %ons"an"no

  uo!ava na$la&ena an"ipa"ija prema Isusu, a s dru$e s"rane i "vrdnja o nje$ovu bo ans"vu vrlo je jasna.

  51

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  52/187

  11. Samoobjava Isusa %ao Sina o je$a i svjedo!ans"va (5,1*- )

  5,1*vrdi da sebi ne prisvaja ne&"o &"o mu ne pripada ne$o da – %ao Sin – ne !ini ni&"a sam od sebe, ne$o ono &"o vidi da !ini i 6"a . J"ovi&e,6"a $a ljubi i po%azuje mu ono &"o i sam !ini (5,: ). Sinovo $ledanje (5,1*usp. ;,;:) i slu&anje (;,;: 8,:?. 15,15) ono$a &"o !ini 6"a "e u s%ladu sonim &"o mu 6"a po%azuje (5,: ) upu uje na nje$ovu pree$zis"en iju i nje$ovu

  %on"inuiranu vezu s 6 em (usp. 2u"ur poka"at !e u 5,: ).3mjes"o da ove rije!i budu s#va ene %ao da Isus eli re i %a%o je manji i podređen 6 u, one $ovore o nji#ovom jedins"vu – Isus se ovdje eli pri%aza"isu$lasan sa voljom o jom pa i %ad %r&i subo"u. >ime na vidjelo dolazi zna!enjeizraza iz Prolo$a Riječ bijaše Bog (1,1 ) i Riječ tijelom postade (1,1 )< i sama

  o$, +ije! je u"jelovljenjem i dolas%om na ovaj svije" u nj unijela svoje jedins"vo s 6 em "a%o da onaj "%o je vidio Sina, vidio je i 6 a (1 ,5-1:).Aeđu"im, u"jelovljenje uzro%uje da se Sin ljuds%om o%u ipa% pri%azuje done%ledru$a!ijim od 6 a, od nje$a je poslan i vr&i nje$ovu volju.

  5,: %o se ne osje a voljen, "a ne uspijeva ni sam volje"i sebe a ni dru$e. Cdamov$rije# jes" ne vjerova"i o$u i ne prepus"i"i se nje$ovoj ljubavi. 3 Isusu nam navidljiv na!in prilazi ljubav o ja i ljubi nas %ao sinove is"o$ 6 a. Pru amo$u nos" da uđemo u "u s"varnos" %oju Isus ivi od vije%a.

  5,:1-:

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  53/187

  5,:5-; < ...kao što Otac ima život u sebi tako je i Sinu dao da ima život u sebi...

  6vi nam re i pro$ovaraju o sudu< slušati i častiti Sina zna!i i i premaspasenju, prije i iz Gmr"vo$H ivo"a, odvojeno$ od 6 a prema punini ivo"a sina

  o je$. >aj sud, %a%o %a e Isus u 5,:5, odvija se upravo sada< do% !ovje% slu&arije!i upravljene uze"om –ustani# u"mi svoju postelju i odaj – i on %ao slu&a"elj je oslovljen, i on e zauze"i svoj s"av prema Isusovom pozivu. Ili e pri#va"i"i#od prema iden"i"e"u sina o je$ ili e $a odba i"i.

  4ovje% je zapravo ona%av %a%o in"erpre"ira o$a, =a%on i svoj odnos premanjima. C%o je za nje$a o$ be& u"ni $ospodar, !ovje% sebe onda vidi %ao slu$u%oji slu&a ili %oji se buni pro"iv nemilosrdno$ $ospodara =a%on "j. o ja rije! je"ada s%up propisa %oje "reba %r&i"i, a dru$i su bi a po%raj mene %oja os"avljamna miru do% ne diraju u moje in"erese, ali %ada i# dirnu onda pos"aju pro"ivni i%oje "rebam eliminira"i. 4ovje% %oji misli da je izvor nje$ovo$ ivo"a pro"ivnje$a, onda e i sam i i pro"iv svo$a izvora. a%a%o, Cdam je pro"o"ip !ovje%a%oji o$a sma"ra svojim %on%uren"om i u "ome se sas"oji is"o!ni $rije#.

  =a"o nas Isusova objava o ivljava i oslobađa – ona nam po%azuje is"inu oo$u< 6n je 6"a %oji ljubi svoje sinove. /je$ov =a%on dan je za ivo", a

  zapovijedi su usmjereni pro"iv smr"i. 3 Isusu nam se ova is"ina pribli ila i mimo emo u i u nju. >ime ozdravljamo svoje pos"ojanje jer po!injemo ivje"i us%ladu sa izvorom svo$a ivo"a. 6dba i"i $a zna!i udaljava"i se od is"ine o 6 u io sebi. 6dlu%a je u na&im ru%ama – mi smo oni %oji sudimo.

  =astiti Sina (5,::) za"o zna!i sa za#valno& u primi"i objavu svo$ ideni"e"a – ja sam sin BožjiF >u se rađa ljubav prema Sinu %oji je nas prvi ljubio i po ijenumu%e i smr"i do&ao ivje"i s nama i objavi"i da smo dje a o ja. a%a%o, a%osam dije"e, dru$i su mi bra a. S"o$ačastiti Sina zna!i ivje"i ono &"o nam je ondarovao i na &"o nas poziva – novi odnos prema Sinu, 6 u i bra i ljudima.

  Doli%o je ovo va no, vidi se po "ome &"o Isus ovaj %ora% naziva prelas%om uivo", a ne poslu&a"i nje$ovi# rije!i zna!i os"a"i u smr"i – u "ami mr nje, beznađu

  besmisla, rops%om s"ra#u od ni&"avila i smr"i.I neizbje no pi"anje< %a%o prelazimo u ivo" a%o e nas prije ili %asnije s"i

  boles" i smr"9 0ivljenje svo$ iden"i"e"a sina o je$, dubo%o s#va anje dara%oje$ smo dobili rođenjem, upoznavanjem ljubavi 6 a i Sina, zna!i da emo sve – pa i slabos", boles" i smr" – ivje"i u zajedni&"vu s 6 em i Sinom, u zna%u darai opro&"enja. 3pozna"i dubinudara Božjeg ( ,1 ), zna!i do ivje"i i ivje"idubo%o zna!enje svoje$ pos"ojanja %oje vi&e nije obilje eno besmislom i prazninom – sva%i "renu"a% – i onaj %ada sam najnemo niji – od sada ima svojezna!enje i vrijednos". >o je ivo" %oji daje ljubav o ja, %oji se ivi u ljubavi idaje – u ljubavi se i "ro&i za dru$e. Dao Isus, %ao Aarija, %ao svije a...

  5;

 • 8/18/2019 Evandjelje Po Ivanu - Skola Vjere

  54/187

  5,;1- < Isusovo svjedo!ans"vo i nevjera 0idova

  3 5,;1- %ao $lavni pojavljuje se pojam svjedo!enja. /je$a se ovdje "re"irau 2orenzi!%om smislu< %a%o Isus mo e le$i"imira"i svoj iden"i"e" u odnosu naviso%e is%aze %oje daje o sebi9 Isus je za sebe "vrdio da je o ji Sin a "a%va"vrdnja, a%o nije is"ini"a, preds"avlja "e&%o bo$o#uls"vo "j. povredu prve o jezapovijedi. C%o je is"ini"a, onda je "reba do%aza"i. I "o na na!in valjan uonda&njem za%onodavs"vu. C prema onda&njim pravilima, "ra ilo sesvjedo!ans"vo najmanje dvaju valjani# svjedo%a.

  5,;1-;5< 7rugi svjedoči "a mene(((istinito je svjedočanstvo kojim svjedoči

  ru$i %oji svjedo!i za Isusa jes" 6"a i Isus je uvjeren u is"ini"os" nje$ovo$svjedo!ans"va ono je za nje$a presudno bez obzira da li e $a idovs%e

  reli$iozne vlas"i "a%vim i prepozna"i. >o je ono &"o se "i!e Isusovo$ osobno$s"ava.Aeđu"im, on ne os"aje samo na njemu. Sada e po!e"i $ovori"i o

  Drs"i"eljevom svjedo!ans"vu i "o prije sve$a radi sami# 0idova. 6ni su odDrs"i"elja primili jasno svjedo!ans"vo o Isusu, nje$ovom iden"i"e"u i slu bi.Isusove rije!i u 5,;; pozivaju se na dolaza% idovs%e dele$a ije % Ivanu i nanje$ovo svjedo!ans"vo %oje je dao o Isusu (1,1*-; ). Isusov s"av ne ovisi oDrs"i"eljevom svjedo!enju (5,; ) jer on, u %ona!ni i, ni u %ojem po$ledu neovisi ni o %a%vim ljuds%im po"en ijalima. /o, ovdje priziva Drs"i"eljevosvjedo!ans"vo zbo$ 0idova – oni su sami svjedo i Drs"i"eljevo$ enormno$u$leda i vidjeli su da je svjedo!io za Isusa. Drs"i"elj je bio priznavan veli%im

  o jim poslani%om %oji "reba poravni"i pu" 'ospodnji (1,:;). a%le, da bispasio svoje su$ovorni%e, Isus i# upu uje na Drs"i"elja %ao op epri#va en,dale%o najve i du#ovni au"ori"e" ono$ vremena – nje$ovo bi im svjedo!ans"vo"rebalo bi"i dovoljno.

  3z Drs"i"elja, u ovimdjelima za Isusa svjedo!i 6"a . /aime, ne pos"ojimo$u nos" ni%a%vo$ obje%"ivno$ svjedo!ans"va sa s"rane, %ao &"o bi "o elje0idovi. Svjedo!ans"vo je u samimdjelimaF C%o ne"%o, proma"raju i "adjela, unjima ne do ivljava objavu o ju, onda njemu ne bi bilo dovoljno uvjerljivo nida u prilo$ Isusu svjedo!i bilo "%o dru$i. Sv. >oma C%vins%i %a e da se is"inaname e sna$om same is"ine. 6naj %ome ona nije rje!i"a ne e pomo i ni%a%vido%azi jer je o!i"o da se namjerno za"vara pred njezinim svje"lom.

  5,; < 0iti ste glasa njegova ikada čuli# niti ste lica njegova ikada vidjeli

  6"a za Sina svjedo!i ne samo po djelima %oja Sin !ini. >%o primi nje$ovu+ije!, u svojoj nu"rini slu&a $las i vidi 6!evo li e %oje nam je Sin do&ao po%aza"i. 6vo se do$ađa za"o &"o, a%o primamo +ije!, ona osvje"ljava na&unu"rinu svojom is"inom – "o je nu"arnje svjedo!ans"vo u#a Sve"o$a %oje primaju oni u %ojima prebiva ljubav o ja i za#valjuju i %ojoj mo$u s#va"i"i

  5

 • 8/18/2019 Evandje