Evaluering af Energi pأ¥ Havet - Fredericia 7 Evaluering af Energi pأ¥ Havet Energi pأ¥ havet er et

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Evaluering af Energi pأ¥ Havet - Fredericia 7 Evaluering af Energi pأ¥ Havet Energi pأ¥ havet...

 • Evaluering af Energi på Havet

  Udarbejdet af LB Analyse For Offshore Center Danmark

  FEBRUAR 2013

 • 3 Evaluering af Energi på Havet

  Evaluering af Energi på Havet

  Udarbejdet af LB Analyse For Offshore Center Danmark

  FEBRUAR 2013

 • 4 Evaluering af Energi på Havet

  Evaluering af Energi på Havet

  Analyse udarbejdet for Offshore Center Danmark af Ib Analyse, Februar 2013

  www.offshorecenter.dk

  Udgiver Offshore Center Danmark Dokvej 3 6700 Esbjerg Telefon 36 97 36 70 www.offshorecenter.dk

 • 5 Evaluering af Energi på Havet

  Indhold 1. Indledning ...........................................................7

  2. Samlet vurdering ..............................................11

  3. Offshore supply ................................................13

  4. Offshore vindsektoren - forskning ...................17

  5. Rekruttering og profilering ...............................23

  6. Koordinering af uddannelser ...........................26

  7. Substitution af materialer offshore ..................27

  8. Overordnet projektledelse ...............................33

  9. Samlet effektvurdering .....................................34

 • 6 Evaluering af Energi på Havet

 • 7 Evaluering af Energi på Havet

  Energi på havet er et stort projekt, hvor der over tre år,

  er igangsat en lang række initiativer, der skal bidrage til

  udvikling og langsigtet vækst inden for offshore bran-

  chen. Projektet består af fem forskellige udviklingspro-

  jekter med et samlet budget på 36 mio. kr.

  Udgangspunktet for projektet har været, at Danmark i

  mange år har været blandt de førende inden for off-

  shore branchen. Denne styrkeposition bliver ikke desto

  mindre konstant sat under pres fra øget international

  konkurrence. Der er derfor behov for hele tiden at sikre

  udvikling, forbedring og innovation, der kan bidrage til at

  fastholde styrkepositionen på området. Samtidigt er der

  imidlertid også brug for, at offshore som styrkeposition

  udnyttes optimalt i forhold til det øvrige erhvervsliv, så

  flere virksomheder får mulighed for at koble sig på offs-

  hore branchen, der derved kan få øget betydning som

  lokomotiv for regionen.

  ”Energi på havet” består af seks elementer; fem delpro-

  jekter med hver deres projektledelse samt den over-

  ordnede ledelse af projektet, der varetages af Offshore

  Center Danmark. De fem delprojekter tager fat på fem

  forskellige udfordringer og muligheder i tilknytning til

  offshore branchen i bred forstand og er udviklet af de

  respektive tovholdere for delprojekterne i en decentral

  proces. De fem delprojekter er: 1) Offshore vindsekto-

  ren – forskning, 2) Offshore Supply, 3) Substitution af

  materialer, 4) Koordinering og udvikling af offshore ud-

  dannelser samt 5) Rekruttering og profilering.

  Formålet med projektet er som nævnt at bidrage til at

  videreudvikle offshore branchen og til at koble flere virk-

  somheder på denne udvikling, for derved at skabe for-

  nyet vækst i beskæftigelsen. Inden projektstart beskæf-

  tigede branchen ca. 13.000 i Danmark. Det langsigtede

  mål er at sikre, at der i 2020 er 20.000 beskæftiget med

  offshore industrien i Danmark. Energi på havet er et vig-

  tigt element i at understøtte denne langsigtede udvikling.

  Projektet ”Offshore supply” handler om at klæde po-

  tentielle underleverandører til offshore industrien på til

  at kunne overkomme de høje indtrængningsbarrierer

  i form af krav til kvalitetssikring m.v., der gælder for

  denne branche, så de kan udnytte mulighederne for

  vækst inden for offshore.

  ”Offshore vindsektoren – forskning” tager udgangspunkt

  i, at vindbranchen er relativt ny inden for offshore sam-

  menlignet med eksempelvis olie & gas, hvorfor det er

  fokus på at tilføre denne ny viden og overføre viden og

  erfaring fra olie & gas til vind samt hjælpe virksomheder,

  der gerne vil rette sig mod de nye muligheder inden for

  offshore vind, med at gøre dette.

  ”Rekruttering og profilering” handler om at sikre, at der

  også i fremtiden vil være tilstrækkelig med kvalificeret

  arbejdskraft til at udnytte vækstmulighederne offshore.

  Projektets formål er derfor at synliggøre offshore indu-

  strien og tiltrække fremtidens medarbejdere og stude-

  rende. Delprojektets opgave er at arbejde for at gøre

  1. Indledning

  Offshore Supply

  Offshore vindsektoren -

  forskning

  Rekruttering og profilering

  Koordinering af uddannelser

  Substitution af materialer

  offshore

  Energi på havet

  Figur 1: Overblik over de seks delprojekter

 • 8 Evaluering af Energi på Havet

  Med relevans forstår vi, hvorvidt de gennemførte akti-

  viteter har været velegnede til at løse de opgaver, som

  delprojektet skulle løse? Og om de relevante aktører var

  inddraget?

  Med kvalitet forstår vi delprojekterne har været godt

  ledet. Har der været styr på den praktiske gennemførsel

  af aktiviteterne og har de været gennemført tilstrækkelig

  kvalitet til at de kan få den ønskede effekt?

  Med forankring forstår vi om delprojekterne afleveres på

  en måde, så der kan bygges videre på dem, og om det

  er klart, hvem der tager de næste skridt, samt hvad næ-

  ste skridt evt. skal være.

  Denne del af evalueringen har været baseret på inter-

  views med projektlederne for de enkelte delprojekter

  samt med 3-5 udvalgte interessenter/aktører i tilknyt-

  ning til hvert af delprojekterne samt med projektlederen

  for det samlede projekt. Det er projektlederne for de

  enkelte projekter, der har peget på, hvilke deltagere vi

  har kunnet interviewe.

  Og endelig som et tredje skridt er der foretaget en

  samlet vurdering af de enkelte delprojekter. I det omfang

  det er relevant og muligt, er der på baggrund af de

  indsamlede informationer m.v. givet forslag til mulige

  næste skridt.

  Fremgangsmåden for evalueringen er illustreret i figur 2

  herunder:

  det mere interessant for unge at uddanne sig inden for

  offshore sektoren og tiltrække velkvalificeret arbejds-

  kraft.

  ”Koordinering og udvikling af offshore uddannelser”

  har haft til formål at skabe et nationalt og internationalt

  kraftcenter vedr. viden, uddannelse og forskning relate-

  ret til energifrembringelse offshore, der vil styrke regio-

  nen økonomisk og udviklingsmæssigt, og som også vil

  udgøre et væsentligt aktiv for dansk eksport af service,

  knowhow og udstyr til den internationale offshore ener-

  gisektor.

  Og endelig handler projektet ”Substitution af materialer

  offshore” om at undersøge mulighederne for at plast

  kan erstatte stål offshore. Tanken er, at dette kan føre

  til omkostningsreduktioner, dels som følge af stigende

  stålpriser, men især fordi omkostninger til vedligehol-

  delse som følge af korrosion kan reduceres.

  Selvom alle delprojekter således handler om at skabe

  fornyede forudsætninger for vækst i offshore branchen,

  så er det samtidigt tydeligt, at de har meget forskelligt

  fokus, hvorved det samlede projekt ”Energi på havet”

  også får et meget bredt fokus.

  Evalueringen er derfor i virkeligheden også en evalu-

  ering af 5 selvstændige projekter samt den overordnede

  ledelse af Energi på havet. Evalueringen af hvert af de

  fem delprojekter foregår i tre skridt.

  Som et første skridt skabes der overblik over hvilke

  aktiviteter, der faktisk er gennemført, om der er afvigel-

  ser fra det oprindeligt planlagte, samt hvilke konkrete

  resultater der er opnået. Denne del af evalueringen er

  baseret på skriftligt materiale fra projektlederne samt

  interviews med projektlederne for de enkelte delprojek-

  ter samt for det samlede projekt.

  Som et andet skridt, er der skabt et kritisk indblik i de

  enkelte delprojekter baseret på tre centrale kriterier:

  • Relevans

  • Kvalitet

  • Forankring Figur 2: Fremgangsmåde for evalueringen

  Overblik Kritiskindblik Samlet

  vurdering

 • 9 Evaluering af Energi på Havet

  Evalueringen er blevet fulgt af en følgegruppe bestå-

  ende af den hidtidige bestyrelsesformand for Offshore

  Center Danmark, Niels Åge Giversen, Poul Viggo Fi-

  scher, Markedschef ved AMU-Vest, Elsebeth Fogh, ad-

  ministrerende direktør for virksomheden Global Partner,

  der har deltaget i delprojektet ”Offshore Supply” samt

  Marianne Tølbøll, der har været overordnet projektleder

  af Energi på havet.

  Rapporten er struktureret således, at vi først præsente-

  rer vores samlede vurdering af projektet. Herefter gen-

  nemgår vi de enkelte projekter ét efter ét efter følgende

  skabelon:

  • Oversigt over gennemførte aktiviteter

  • Overblik over opnåede resultat