Evaluation in social entrepre ?· Evaluation in social entrepreneurship: A study on how social entrepreneurship…

Embed Size (px)

Text of Evaluation in social entrepre ?· Evaluation in social entrepreneurship: A study on how social...

  • Evaluation in social entrepreneurship: A study on how social entrepreneurship initiatives evaluate social

    performance

    Utvrdering inom socialt entreprenrskap: En studie om hur initiativ inom socialt entreprenrskap utvrderar

    social prestation

    Kandidatarbete i Industriell ekonomi

    ANNA ANTONSSON

    NINA AXELSSON

    AXEL KULLANDER

    MALIN PFISTER Institutionen fr Teknikens ekonomi och organisation

    Avdelningen fr Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship

    CHALMERS TEKNISKA HGSKOLA

    Gteborg, Sverige 2015

    Kandidatarbete TEKX04-15-11

  • Frord

    Denna kandidatuppsats skrevs under vrterminen 2015 p avdelningen fr Management of

    Organizational Renewal and Entrepreneurship vid institutionen fr Teknikens ekonomi och

    organisation p Chalmers tekniska hgskola. Studien genomfrdes p uppdrag av Knowel

    under handledning av Per Svensson, universitetslektor vid avdelningen fr Management of

    Organizational Renewal and Entrepreneurship p Chalmers tekniska hgskola.

    Frfattarna vill tacka alla som har bidragit till att studien kunde genomfras. Ett srskilt stort

    tack riktas till handledare Per Svensson fr ovrderlig feedback, vgledning och uppmuntran

    under studiens gng. Tack ven till Knowels styrelse och samtliga projektgrupper fr

    deltagande under intervjuer och workshopar.

    Anna Antonsson, Nina Axelsson, Axel Kullander och Malin Pfister

    Gteborg 2015-05-19

  • Sammanfattning

    Syfte

    Syftet med studien var att ge en verblick av existerande ramverk och mtverktyg fr

    utvrdering av prestation inom organisationer som enbart eller frmst har icke-finansiella ml.

    Vidare var syftet att utifrn verblicken utforma ett ramverk fr att utvrdera sociala

    entreprenrskapsinitiativ med avseende p social prestation. Slutligen var syftet att tillmpa

    det utformade ramverket i en modell fr att utvrdera projekt, med avseende p social

    prestation, inom den sociala entreprenrskapsorganisationen Knowel.

    Problem

    Utvrderingsmetoder inom den tredje sektorn r underutvecklade och det finns ingen

    vedertagen praxis fr hur socialt entreprenrskap ska utvrderas. Samtidigt kar pressen p

    sociala entreprenrer att kunna pvisa sin sociala pverkan. Prestationsmtning inom socialt

    entreprenrskap frsvras av att det saknas konsensus kring definitionen av begreppet social

    pverkan, av att sociala entreprenrer ofta har flera konkurrerande missioner av ungefr lika

    stor betydelse och vidare av att olika intressenters uppfattning om framgng skiljer sig t.

    Teoretiskt ramverk

    Det teoretiska ramverk som utformades utifrn litteraturen innefattar fenomenet socialt

    entreprenrskap, motiv till utvrdering av social prestation fr sociala entreprenrer, hur

    hllbar utveckling relaterar till utvrdering av socialt entreprenrskap samt en beskrivning av

    logikmodellen.

    Metod

    Studien som genomfrdes var en kvalitativ studie. En versikt gjordes ver befintliga ramverk

    och mtverktyg fr utvrdering utifrn en litteraturstudie med bde praktiker- och

    teoretikerperspektiv. Utifrn litteraturstudien utformades ett generellt ramverk fr utvrdering

    av social prestation. Baserat p ramverket och studier av tidigare projekt inom Knowel

    skapades en utvrderingsmodell fr projekt inom Knowel. Modellen testades empiriskt p tv

    av Knowels projekt.

    Resultat

    Studien gav tre resultat: en versikt ver ett urval av existerande ramverk och verktyg fr

    utvrdering av prestation inom organisationer med enbart eller frmst icke-finansiella ml, ett

    generellt ramverk fr utvrdering av initiativ inom socialt entreprenrskap och en tillmpning

    av ramverket i en utvrderingsmodell anpassad fr Knowels projekt. Det generella ramverket

    tillmpar logikmodellen och utvrderar sociala entreprenrskapsinitiativ utifrn perspektiven

    direkta resultat, social frndring och hllbarhet, och tillmpar principerna

    missionsmtningsprincipen, kontextprincipen och intressentprincipen.

  • Abstract

    Aim

    The aim of this study was to provide an overview of existing frameworks and tools for

    performance evaluation within organizations that have exclusively or mainly non-financial

    objectives. From analysis of this overview the study further aimed to develop a framework for

    evaluating social performance in social entrepreneurship initiatives. Lastly the aim was to

    apply the developed framework in an evaluation model for evaluating projects within the

    social entrepreneurship organization Knowel.

    Problem

    The evaluation methods in the third sector are underdeveloped and there is no recognized

    praxis for the evaluation of social entrepreneurship. At the same time the pressure for social

    entrepreneurs to prove their social impact is increasing. Performance measurement in social

    entrepreneurship is made difficult by the fact that there is no consensus about the definition of

    the term social impact, that social entrepreneurs often have several competing missions of

    relatively equal importance and finally that different stakeholders have different opinions

    about what success is.

    Theoretical framework

    The theoretical framework designed from the literature includes the phenomenon of social

    entrepreneurship, incentives for social entrepreneurs to evaluate their social performance, how

    sustainable development relates to evaluation as well as a description of the logic model.

    Method

    The study conducted was a qualitative study. An overview was made of the existing

    frameworks based on a literature review including both the practitioner and the academic

    perspective. Based on the literature review a general framework for evaluating social

    performance was created. Based on the general framework and studies of past projects

    conducted within Knowel an evaluation model for Knowels projects was designed. The

    model was tested empirically on two of Knowels past projects.

    Results

    The study yielded three results: an overview of existing frameworks and tools for evaluating

    performance in organizations with exclusively or mainly non-financial objectives, a general

    framework for evaluating social entrepreneurship initiatives and an application of the

    framework in an evaluation model adapted to Knowel. The general framework applies the

    logic model and evaluates social entrepreneurship initiatives from the perspectives of direct

    results, social change and sustainability, and applies the principles of mission measurement,

    context and stakeholders.

  • Ordlista

    Effektivitet Grad av mluppfyllelse i frhllande till resursanvndning

    Indikator Ngonting som pvisar frekomst av ngonting annat

    Mission En organisations vergripande syfte eller uppgift.

    Organisationens mission(er) stter allmnna riktlinjer fr vad

    organisationen ska gra.

    Mlpopulation Utgrs av de personer som avses pverkas av ett initiativ

    Produktivitet Mtt p frhllandet mellan output och input

    Sociala

    entreprenrskapsinitiativ

    Samlingsbegrepp fr att beskriva projekt, program och annan

    organiserad verksamhet inom socialt entreprenrskap

    Socialt syfte Initiativspecifik mission fr initiativ inom socialt

    entreprenrskap

    Socialt vrde Skapas av handlingar som kar livskvalitet fr individer eller

    frbttrar samhllen

    Tredje sektorn Den ekonomiska sektor som bestr av icke-statliga och icke

    vinstdrivande organisationer och som srskiljs frn den publika

    och privata sektorn

    Triple bottom line (3BL) Ett frhllningsstt dr organisationer utvrderar bde

    finansiell, miljmssig och social prestation

  • Innehll

    1 Inledning ........................................................................................................................1

    1.1 Bakgrund ..................................................................................................................1

    1.2 Syfte .........................................................................................................................2

    1.3 Problemanalys ..........................................................................................................2

    1.4 Beskrivning av Knowel ............................................................................................3

    1.5 Metod .......................................................................................................................5

    2 Introduktion till socialt entreprenrskap ........................................................................ 10

    2.1 Introduktion till begreppet socialt entreprenrskap ................................................. 10

    2.2 Varfr utvrdering av initiativ inom socialt entreprenrskap behvs ....................... 12

    2.3 Hllbar utveckling och utvrdering av initiativ inom socialt entreprenrskap .......... 13

    3 Introduktion till logikmodellen...................................................................................... 15

    4 versikt av ramverk och mtverktyg fr utvrdering av prestation inom organisationer

    som enbart eller frmst har icke-finansiella ml .................................................................... 17

    4.1 Sammanfattande verblick ver ramverk och mtverktyg ....................................... 17

    4.2 Ramverk som tillmpar den kommersiella sektorns metoder ................................... 21

    4.2.1 Social Accounting and Audit ........................