EU Institucije

 • Upload
  zokabl

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/12/2019 EU Institucije

  1/14

  INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE

  Evropski savjetEvropski savjet je formalno najvia institucija EU.Nastao je 1974. god. na samitu u Parizu.Potpuno stavljen u funkciju tek 19!. god. usvajanjem "edinstvenog evropskog akta.#d tada$ Evropski savjet djeluje na politi%kom planu kao generator i kormilar klju%ni&reformi kroz koje je 'ajednica prolazila.(z ove institucije su pokretane strateke inicijative$ koje su imale presudan zna%aj zaevoluciju i dalju sud)inu ideje o ujedinjenoj Evropi.Poznata je &arizmati%nost i inicijativnost *aka +elora koji je kao Predsednik Evropskekomisije koristio Evropski savjet kao polaznu i nezao)ilaznu instancu za realizacijusvoji& ideja.

  #d ustanovljenja do danas$ Evropski savjet je zna%ajan inicijator i kreator evropski&integracioni& procesa.Njegov uticaj od 199! do da"as s#a"juje jer je pos$ije potpisiva"ja Ugovora i%&astri'ta (ajed"ica ko"stituisa$a "ovu u"utra)"ju strukturu *u"dira"u "a

  a*ir#aciji "ovi' od"osa i%#e+u v$ada ,$a"ica (ajed"ice- "a t%v! #e+uv$adi"i#pristupo#!Savjet je postao "ajuticaj"iji *aktor sarad"je i%#e+u %e#a$ja ,$a"ica- od"os"o"ji'ovi' v$ada!

  ,avjet nema zna%ajniju ulogu u pravosu-u ili unutranjim poslovima.,avjet nije pod ingerencijama ,uda pravde evropski& zajednica$ kako z)og pozicije ina%ina funkcionisanja u sistemu institucionalni& aktera Unije$ tako i z)og toga to u#sniva%kom ugovoru nema tretman klasi%ne institucije.To #u- "arav"o- "e u#a"juje vode.u u$ogu koju i#a u kreira"ju i *orsira"justrate)ki' po$iti,ki' i drugi' pravaca U"ije- sada- i u /udu."osti!

  Nad$e0"osti Evropskog s avjeta su )iroke i preci%"o de*i"isa"e Ugovoro# i%&astri'ta! #)aveze ,avjeta u napretku Unije i neka opta polit%ka pitanja. +rugi pro)lemi u cilju )oljeg funkcionisanja 'ajednice. /arakteristi%ni su pro)lemiar)itra0e izme-u neki& zemalja %lanica. (ngerencije utvr-ivanja i konstatovanja te0i& o)lika povreda ili o)aveza %lanica EU. ,avjet mo0e suspendovati neka prava$ sve do oduzimanja prava glasa za zemljukoja se najte0e ogrijeila o politiku EU$ te mijenjati propise ili kodekse 'ajednice itd. (mplementacija va0ni& procesa ekonomskog karaktera npr. prelazak na evro2. Utvr-uje klju%ne smjernice i preporuke o ekonomskim politikama %lanica i EU.

  Savjet dje$uje u "esta/i$"i# periodi#a- pose/"o u vrije#e kri%a i recesija

  g$o/a$"og "ivoa "pr! "egativ"i tre"dovi druge po$ovi"e 223- 229 do 2124!

  Evropski savjet %ine predsjednici dr0ava ili vlada zemalja %lanica a na njegovimsjednicama mogu prisustvovati i ministri inostrani& poslova$ ali i po jedan %lan

  /omisije u zavisnosti od tema koje se razmatraju.

  'asjedanja ,avjeta su na%elno odre-ena usvajanjem "edinstvenog evropskog akta ito najmanje dva puta godinje.

  1

 • 8/12/2019 EU Institucije

  2/14

  'asjedanja ,avjeta se odr0avaju krajem polugodita kada dolazi do smjenapredsjedavaju3eg ,avjeta Evropske unije odnosno ,avjeta ministara2.

  ,avjet o)avlja izvrne funkcije iz svoje nadle0nosti /od reformi Ugovora a to su fundamentalna pitanja2 Evropski savjet utvr-ujeklju%ne dugoro%ne smjernice i ciljeve zajedni%ki& politika EU$ prenose3i pri tome

  nadle0nosti /omisiji da )i se planirana politika mogla realizovati. ,avjet utvr-uje srednjoro%ne prioritete u sektoru zajedni%ki& politika i kao va0nome-uvladino tijelo koordinira i vri superviziju zacrtani& zajedni%ki& politika EU$ ipose)no$ stanja makroekonomski& politika na nivou zemalja %lanica. 'emlje %lanice imaju odgovornost provo-enja usvojeni& zajedni%ki& politika a time iprimjenu zakonodavstva EU u tim o)lastima. 'a stalnu komunikaciju na relacijiizme-u /omisije i dr0ava %lanica zadu0ene su /omisija i nji&ove vlade. 5akomunikacija je veoma va0na za efikasno funkcionisanje 'ajednice$ pose)no uslu%ajevima divergentni& pogleda njeni& %lanica to nije rijedak slu%aj2 u odnosu naneka krupna unutranja pitanja$ na%ine rjeavanja ekonomski& pro)lema ili glo)alni&geopolit%ki& pitanja.

  U administrativnote&ni%kom smislu predsjedavaju3eg ,avjeta servisira 6eneralnisekretarijat ,avjeta ministara.

  #)aveze predsjedavaju3eg se odnose na izvjetavanje Evropskog parlamenta o svimrelevantnim odlukama doneenim u pret&odnom periodu.

  (ako Evropski savjet nema ingerencije u zakonodavnoj o)lasti$ on mo0e donijetiva0ne$ %ak i fundamentalne odluke$ koje nerijetko mogu uticati i na donoenje zakona

  ili propisa sa zakonskom snagom u drugim institucijama EU.

  ,toga je komunikacija ,avjeta sa Evropskim parlamentom$ ,avjetom Evropske unije idrugim institucijama zna%ajna.

  Savjet EU,avjet Evropske unije$ ili prema jo kori3enim starim nazivom ,avjet ministara$ jenajzna%ajniji organ odlu%ivanja u EU.'a razliku od Evropskog savjeta on je stalno zakonodavno tijelo 'ajednice.Njegova s"aga proi%i$a%i upravo i% dvostruke u$oge- kako %ako"odav"e- tako ii%vr)"e- )to je rijetkost u *u"kcio"isa"ja savre#e"i' dru)tve"o eko"o#ski' iprav"i' siste#a.

  ,avjet Evropske unije u odnosu na Evropski savjet predstavlja instituciju rastu3egautoriteta.

  Najva0"iji %adaci,avjeta Evropske unije su u koordinaciji ekonomski& aktivnosti nanivou 'ajednice i kod njeni& %lanica$ potpisivanje trgovinski& ugovora i ugovora opridru0ivanju$ usaglaavanje i vo-enje spoljnopoliti%ki& poslova$ )ez)jednosnepolitike itd.,avjet je institucija Unije koja je zadu0ena i za donoenje strateki& rjeenja izdomena spoljne politike i )ez)jednosti.

  2

 • 8/12/2019 EU Institucije

  3/14

  5#sterda#ski# Ugovoro# generalni sekretar ,avjeta Evropske unije jepromovisan u isokog predstavnika za zajedni%ku spoljnu i )ez)jednosnu politiku$%ime se dalo do znanja da EU 0eli osna0iti poziciju na svjetskoj politi%koj sceni.

  ,avjetu je dodjeljena izuzetno va0na uloga u ekonomskoj o)lasti kroz 8uskla-ivanjeopti& ekonomski& politika dr0ava %lanica...te ovla3enjima za donoenje odluka...#n

  svojim odlukama prenosi ovla3enja na /omisiju radi provo-enja propisa koje donosi,avjet.8Pose/"a ov$a).e"ja se od"ose "a kreira"je i ko"tro$u #o"etar"e po$itike!Ugovor i% &astri'ta dodije$io je Savjetu ko"tro$"u *u"kciju evropskog siste#ace"tra$"i' /a"aka!

  ,avjet Evropske unije je sastavljen od predstavnika dr0ava %lanica na ministarskomnivou.

  inistri imaju ovla3enja u preuzimanju o)aveza za vlade dr0ava %lanica.

  #)zirom na visoka ovla3enja i pose)no$ mogu3nost da preuzmu o)aveze za dr0aveiz koji& su delegirani$ ministre ne mogu predstavljati drugi funkcioneri.

  #vdje tre)a napomenuti i to da se ,avjet formira u skladu sa temom koja je predmetrazmatranja.

  'ato su kom)inacije sastava ,avjeta adaptirane konkretnim pitanjima koja se nalazena dnevnom redu npr. ekonomska pitanja$ finansije i )ud0et$ &armonizacija u

  fiskalnom sektoru$ socijalna pitanja$ pro)lemi zajedni%ke poljoprivredne politike$odr0ivi i regionalni razvoj$ industrija$ sao)ra3aj$ opti poslovi$ prijem novi& %lanica$

  pro)lemi u zdravstvu$ nauci i kulturi itd.2.

  (a ra%$iku od *u"kcio"isa"ja Evropskog savjeta koji "ije sta$"o tije$o (ajed"ice-Savjet EU i#a visoka ov$a).e"ja u pravosu+u i u"utra)"ji# pos$ovi#a!

  Uglavnom$ u skladu sa potre)ama za razmatranjem razli%iti& pitanja formira seizme-u 1: i ;< personalni& kom)inacija ,avjeta Evropske unije$ koje svoje aktivnosti

  formalizuju na oko stotinu sjednica u toku jedne godine.

  # konkretnim pro)lemima se mo0e odlu%ivati jednoglasno konsenzusom2 ilikvalifikovanom prostom2 ve3inom glasova.

  "edinstveni evropski akt "E=2 je afirmisao odlu%ivanje kvalifikovanom ve3inom$ dokse prosta ve3ina koristi rijetko$ uglavnom u donoenju proceduralni& odluka.

  Poslije sporazuma iz astri&ta kvalifikovana ve3ina postaje klju%na te&nika u

  donoenju ve3ine odluka u EU.

  +alje$ Ugovor iz =msterdama proiruje polje odlu%ivanja kvalifikovanom ve3inom nao)last razvoja$ zapoljavanja i neki& segmenata unutranji& poslova i$ to je veomazna%ajno$ ovim modelom glasanja otvara se mogu3nost izjanjavanja o najva0nijim

  temama iz spoljne politike koje su jednoglasno usvojene u Evropskom savjetu2.

  =firmacija odlu%ivanja kvalifikovanom ve3inom ne iznena-uje$ kada se uzmu u o)zir)rojni pro)lemi izme-u zemalja %lanica nastali tra0enjem punog konsezusa$ ali i

  3

 • 8/12/2019 EU Institucije

  4/14

  nezadovoljstva neki& zemalja u slu%ajevima donoenja odluka putem proste ve3inekoje one nisu )ile spremne pri&vatiti. Navedeni razlozi su doprinijeli da je

  kvalifikovana ve3ina postala kompromisna matrica odlu%ivanja o raznovrsnimpitanjima vezanim za sadanji status i )udu3nost 'ajednice.

  Savjet Evropske u"ije ,i"i "apore da se /$okade pri do"o)e"ju od$uka e$i#i"i)u

  i$i /ar svedu "a #i"i#u#!(/og toga se pose/"a pa0"ja posve.uje procesu usag$a)ava"ja prije g$asa"ja

  Predsjedavanje ,avjetom Evropske unije podrazumijeva estomjese%no vo-enje odstrane dr0ave koja predsjedava u estomjese%nom periodu.Predsjedavaju3i ,avjeta ima velika interna$ ali i eksterna ovla3enja$ jer predstavljaUniju i iznosi njene stavove po dominantnim me-unarodnim pitanjima.+rugo$ ova pozicija ima veliki zna%aj za zemlju koja predsjedava Unijom>otacija se provodi estomjese%no prema ve3 utvr-enom redoslijedu i ravnopravnoza svaku dr0avu %lanicu.

  P$a" predsjedava"ja EU u periodu 2267218! god!

  (?;

 • 8/12/2019 EU Institucije

  5/14

  U domenu zajedni%ke spoljne politke Evropska komisija mo0e davati inicijative$prijedloge ili insistirati na zasjedanju ,avjeta Evropske unije na rjeavanju ti& pitanja.EU razvija me-unarodnu saradnju sa afri%kim$ karipskim i pacifi%kim dr0avama preko

  Evropskog fonda za razvoj itd.

  #na je zadu0ena za provo-enje zajedni%ki& politika EU i kao izvrni organ

  implementira odluke ,avjeta Evropske unije.

  U odre+e"i# situacija#a i Savjet #o0e o/av$jati "eke i%vr)"e *u"kcije!

  Evropska komisija je zadu0ena za procedure projektovanja i )ilansiranja )ud0eta.Njegov nacrt i stru%no miljenje /omisija dostavlja ,avjetu Evropske unije iEvropskom parlamentu participiraju3i tako u njegovoj kreaciji i usvajanju.Evropska komisija upravlja strukturnim fondovima fundamentalnim finansijskimresursima regionalne politike2.

  O"a uprav$ja i socija$"i# *o"do# koji u"apre+uje socija$"u po$itiku U"ije-sti#u$i)e %apos$e"ost- uti,e "a rast $i,"og sta"darda gra+a"a itd! Ko#isija

  uprav$ja i Evropski# *o"do# %a regio"a$"i ra%voj i Evropski# *o"do# %apo$joprivred"u orije"taciju i gara"cije!

 • 8/12/2019 EU Institucije

  6/14

  Orga"i%acio"a struktura ge"era$"i' direktorataEnergija i sao)ra3aj =dministracija i oso)lje>egionalna politika ediji i komunikacije>azvojna politika Pravosu-e i unutranji posloviUnutranje tr0ite Politika zapoljavanja i socijalna politikaPorezi i carinska unija (stra0ivanje

  5rgovina 'ajedni%ki istra0iva%ki centarPolitika konkurencije Politika zatite 0ivotne sredine@ud0etska politika 'atita zdravlja i potroa%aAinansijska kontrola /ancelarija za &umanitarnu pomo3Ekonomski i finansijski poslovi (nformaciono drutvoPreduzetnitvo ,poljni posloviPoljoprivredna politika Politika proirenjaPolitika ri)arstva

  U okviru ovi& slu0)i su organizovani i Eurostat$ #=A$1te Evropska grupa za etiku unauci i novim te&nologijama i grupom savjetnika. 5okom ;

 • 8/12/2019 EU Institucije

  7/14

  Evropski par$a#e"tEvropski parlament je visoki zakonodavni organ Evropske Unije$ ali jo uvek nijepostao glavno zakonodavno tijelo.'akonodavne ingerencije Parlamenta su limitirane$ pose)no u fiskalnoj sferi.

  Va0"a u$oga Par$a#e"ta je svede"a "a $a"sira"je po$iti,ki' i"icijativa i

  strategija u ci$ju ja,a"ja i"tegracio"i' procesa!

  Politi%ke aktivnosti Parlamenta$ iako &ijerar&ijski visoko pozicionirane$ imajupredominantno deklarativnu$ a manje izvrnu ulogu.

  Evropski parlament u koordinaciji sa ,avjetom Evropske unije odlu%uje o nekimzakonodavnim i )ud0etskim pitanjima.

  'a razliku od klasi%ni& parlamentarni& funkcija ovo tijelo ne )ira i podr0ava vladume&anizmima parlamentarne ve3ine$ ve3 ve3insku podrku o)ez)je-uje od pitanja do

  pitanja.

  Evropski parlament je prva institucija koja je definisana Ugovorom iz >ima ali ne udananjem o)liku i pod sadanjim nazivom.#va visoka institucija je >imskim ugovorom )ila definisana kao ,kuptina i ovaj naziv

  je zadr0an do 19!;. god. kada je promijenjen naziv u Evropski parlament.Poslije proirenja 197D. god. Evropski parlament ima 19 %lanova$ %iji )roj raste saproirenjima.,adanji sastav Evropskog parlamenta )roji 7D! %lanova.Blanovi Evropskog parlamenta se )iraju na period od : godina.#d ukupnog )roja jedna tre3ina %lanova su 0ene a iz)orni proces se odvija pouniverzalnim iz)ornim pravilima.

  B$a"ovi Evropskog par$a#e"ta po %e#$ja#a ,$a"ica#a 223! god!4

  (e#$ja ,$a"ica roj ,$a"ova (e#$ja ,$a"ica roj ,$a"ovaNjema%ka 99 Cvedska 19Arancuska 7 =ustrija 1(talija 7 @ugarska 1elika @ritanija 7 Ainska 14Cpanija :4 +anska 14Poljska :4 ,lova%ka 14>umunija D: >epu)lika (rska 1DGolandija ;7 itvanija 1D@elgija ;4 etonija 9Beka >epu)lika ;4 ,lovenija 76r%ka ;4 /ipar !

  a-arska ;4 Estonija !Portugal ;4 uksem)urg ! alta :jesto zasjedanja Evropskog parlamenta je ,traz)ur.U ovom gradu se odr0ava dvanaest plenarni& sjednica a vanredne se odr0avaju i [email protected] zasjedanje se odr0ava svakog drugog utorka mjeseca marta

  7

 • 8/12/2019 EU Institucije

  8/14

  Po$iti,ke grupacije u Evropsko# par$a#e"tu 223! god!4Politi%ka grupacija @roj %lanova ParlamentaEvropska narodnja%ka partijaEvropske demokrate ;4Partija evropski& socijalista ;1:,avez li)erala i demokrata za Evropu 1

 • 8/12/2019 EU Institucije

  9/14

  =msterdamskim ugovorom zajedni%ko odlu%ivanje ove dvije institucije se znatnoproiruje slijede3im pitanjimaO >egionalni razvoj.O ,ao)ra3aj i proirenje nadle0nosti u o)lasti transevropski& mre0a.O 'apoljavanje i socijalna politika.O ,tatistika.

  O Marinska saradnja.O 5ransparentnost$ )or)a protiv prevara i zatita podataka.O 'dravstvena zatita.O +r0avljanstvo$ slo)oda nastanjivanja i za)rana nacionalne diskriminacije.O (stra0ivanje i razvoj.

  Si#p$i*icira"a s'e#a od$u,iva"ja u EU

  1.:. ,ud pravde evropski& zajednicaEvropski sud pravde

  9

  KOMISIJA

  PARLAMENT

  KOMISIJA

  SA!JET

  PARLAMENT

  Odija Mijenja Prihvata

  SA!JET

  % jedno&lasno

  prihvata'

  Ne usvaja Postaje

  Postaje

  SA!JET

  % prihvata

  "vali)i"ovanom

  ve*inom ili

  Postaje (a"on

 • 8/12/2019 EU Institucije

  10/14

  ,ud pravde evropski& zajenica$ ili Evropski sud pravde je vr&ovna sudska institucijaEU.#n ima krucijalnu ulogu u razvoju evropskog prava.#vaj organ 'ajednice zasjeda u uksem)urgu i nadle0an je u svim slu%ajevimapredvi-enim #sniva%kim ugovorima.U tim situacijama nije potre)no pri&vatanje nadle0nosti ovog suda od strane dr0ava

  %lanica./ao vr&ovni promoter i %uvar komunitarnog prava ,ud svoju poziciju afirmiefilozofijom federalizma.

  U svom sastavu ,ud pravde ima po jednog sudiju iz svake zemlje %lanice tako npr. uEU;7 ,ud ima ;7 sudija$ u EU;: i& je )ilo ;: itd.2.Pored nji&$ ,ud ima i opte pravo)ranioce u EU;: je )ilo osam nezavisni& advokatapravo)ranilaca2.,udije i advokati moraju )iti stru%ne i nezavisne li%nosti koji se uz pret&odni dogovorsa vladama %lanica imenuju na mandatni period od est godina. Nji&ov mandat mo0e)iti o)novljen.

  ,ud zasjeda plenarno i u vije3ima od po tri$ pet ili jedanaest sudija veliko vije3e2.#dlukom ,avjeta Evropske unije iz 19. god. Evropskom sudu pravde je pridru0enPrvostepeni sudEvropski sud pravde je krajnja instanca razrjeavanja sporova$ sprovo-enja ugovora iimplementacije regulative na cijelom podru%ju Unije.Pravni sporovi izme-u dr0ava %lanica ili sporovi %lanica sa institucijama EU se iznosepred Evropsku komisiju i ukoliko se ne mogu prona3i rjeenja$ takvi slu%ajevi idu pred,ud pravde.Pred ,udom pravde evropski& zajednica mogu se voditi sljede3e vrste sporovapret&odno prejudicijelno2 pitanje$ postupak tu0)a2 za ponitenje akta$ tu0)a radiizostanka$ tu0)a z)og neispunjenja o)aveza i postupak tu0)a2 za utvr-ivanjevanugovorne odgovornosti.

  Evropski ra,u"ovodstve"i sud#vaj sud je najmla-a i jedna od najautoritativniji& institucija EU.'adatak suda je kontrola stanja cjelokupni& pri&oda i ras&oda 'ajednice.>a%unovodstveni sud raspola0e drugim irokim ovla3enjima.# nekim aspektima pravnog polo0aja ovog suda govori %injenica da njegovi akti nemogi )iti predmet tu0)e za ponitaj pred ,udom pravde evropski& zajednica.Bak je Ugovorom iz =msterdama ovom sudu dozvoljeno da$ z)og o%uvanja svojenadle0nosti$ pokre3e postupke za ponitaj akata.Ugovor >a%unovodstvenom sudu proiruje ovla3enja u istrazi$ jer kod svakogkomunitarnog ili nacionalnog organa$ fizi%kog ili pravnog lica koje upravlja

  komunitarnim fondovima mo0e izvriti provjeru 8na licu mjesta8.

  #vaj sud je ustanovljen @riselskim ugovorom 197:. a stupio je na snagu 1977. god.Ugovor je$ izme-u ostalog$ sadr0avao reforme )ud0etski& procedura i proirenjenadle0nosti ,kuptine iz ,traz)ura.

  institucija kontrolie zakonitost pri&oda i ras&oda 'ajednice uvidom u desetine &iljadafinansijski& operacija.

  10

 • 8/12/2019 EU Institucije

  11/14

  Preko 8izjave o ta%nosti ra%una i zakonitosti i regularnosti o)avljeni& poslova8>a%unovodstveni sud dostavlja Evropskom parlamentu i ,avjetu Evropske unije nauvid regularnost poslovanja ra%una institucija i organa koje je osnovala EU.,ud participira u proceduri usvajanja izvjetaja Evropske komisije o izvrenju )ud0eta

  ,jedite Evropskog ra%unovodstvenog suda je u uksem)urgu.(ma petnaest %lanova koji se )iraju na mandatni period od est godina od strane,avjeta Evropske unije.U instituciji je zaposleno petnaest efova ka)ineta i isto toliko ataea a ukupno jezaposleno oko :a%unovodstveni sud je jedna od najmla-i& institucija EU kojoj raste rejting i uticaj.

  Osta$e i"stitucije EUEko"o#ski i socija$"i ko#itet/ao jedno od najstariji& konsultativni& tijela /omitet ima epitet druge evropskeskuptine. >ad /omiteta je nezavisan u odnosu na druge institucije Unije.U /omitet ulaze predstavnici proizvo-a%a$ trgovaca$ zanatlija$ poljoprivrednika$predstavnici drutveni& djelatnosti i mnogi drugi. /omitet je podijeljen u tri grupe. Prvu%ine poslodavci$ drugu radnici a tre3u grupu %ine predstavnici ostali& aktivnostiinteresne grupe2. Po%etkom milenijuma /omitet je imao ;;; %lana a ukupan )rojzaposleni& je iznosio oko 7

 • 8/12/2019 EU Institucije

  12/14

  Ko#itet regio"a/omitet regiona je savjetodavno tijelo odgovorno za rjeavanje pitanja iz domenaregionalne politike i regionalnog razvoja.U njegovom sastavu se nalaze predstavnici regionalni& i lokalni& tijela$ )irani na

  mandatni period od %etiri godine.(menuje i& ,avjet Evropske unije a na prijedlog dr0ava %lanica.Ekspanzija regionalne politike kao fundamentalne zajedni%ke politike i kontinuiranirast su)vencija koje se iz razli%iti& izvora troe na regionalni razvoj ovom /omitetudaju sve ve3i zna%aj.Uticaj mu raste i z)og kontinuiranog irenja 'ajednice$ pa je ovo komunitarno tijeloneop&odno kod usaglaavanja$ koordinacije i &armonizacije interesa 8starosjedilaca8 izemalja koje ulaze u EU.

  /omitet je ustanovljen Ugovorom iz astri&ta.Po odred)ama tog akta /omitet regiona se o)avezno konsultuje u o)lastima gdjepostoje ili se mogu uo%iti neposredni regionalni interesi.

  =msterdamski Ugovor je proirio i neke interne nadle0nosti./omitet mo0e autonomno donositi svoj unutranji pravilnik )ez odo)renja ,avjetaEvropske unije./ao i Ekonomski i socijalni komitet i /omitet regiona predstavlja tijelo %ija je uloga uevropskim integracijama i sistemu komunitarni& institucija u stalnom usponu.@roj glasova u /omitetu regiona nije podijeljen prema regionalnim parametrimagradacija po ovom principu je kompleksna2$ ve3 odgovara strukturi Ekonomskosocijalnog savjeta.

  Preg$ed g$asovi ,$a"ica EU u Ko#itetu regio"aNjema%ka ;4 Beka >ep. 1; Ainska 9. @ritanija ;4 @elgija 1; itvanija 9

  Arancuska ;4 a-arska 1; (rska 9(talija ;4 Portugal 1; ,lovenija 7Cpanija ;1 Cvedska 1; etonija 7Poljska ;1 @ugarska 1; Estonija 7>umunija 1: =ustrija 1; /ipar !Golandija 1; ,lova%ka 9 uksem)urg !6r%ka 1; +anska 9 alta :EU ;7 D44

  Evropska i"vesticio"a /a"kaEvropska investiciona )anka E(@2 je ustanovljena 19:7. god. Ugovorom iz >ima$

  osnivanjem Evropske ekonomske zajednice EE'2Ugovor o Evropskoj uniji daje Evropskoj investicionoj )anci visoku &ijerar&ijskupoziciju me-u kumanitarnim institucijama$ odma& iza najvii& tijela EU.@anka svoje aktivnosti usmjerava na ravnomjerni razvoj zajedni%kog tr0ita i dajeva0an doprinos ja%anju ekonomske ko&ezije$ smanjenju regionalni& razvojni& razlikaitd.Miljevi Evropske investicione )anke se mogu sistematizovati prema sektorimaO Podrka programima uravnote0enog razvoja zajedni%kog tr0ita.

  12

 • 8/12/2019 EU Institucije

  13/14

  O #)ez)e-enje finansijski& sredstava za pomo3 regionalnom razvoju.O Podrka programima od zajedni%kog interesa za ve3i )roj dr0ava %lanica EU.O ,timulisanje politike zapoljavanja pozajmicama =msterdamski

  Ugovor2 i razvoj mali& i srednji& preduze3a.O +avanje pozajmica za razvojne projekte u manje razvijenim regionima EU.O 6arantovanje vra3anja kredita koje uzima EU.

  O 6arantovanje za isplatu pomo3i zemljama tzv. 8tre3eg svijeta.8O +avanje finansijski& pozajmica dr0avama kandidatima za pristupanje EU.O Podrka investicijama u funkciji afirmacije unutranje i spoljne politike EU.O Ainansijske transakcije koje doprinose razvoju zajedni%kog evropskog tr0ita iliredukciji regionalni& razlika itd.

  Evropska investiciona )anka E(@2 ima svojstvo pravnog lica. Njeno sjedite je uuksem)urgu.

  U orga"i%acio"oj strukturi /a"ke do#i"iraju Savjet guver"era- te5d#i"istrativ"i savjet i Uprav"i ko#itet!

  Savjet guver"era i#a k$ju,"u u$ogu u od$u,iva"ju- uo/i,aje"u %a od$u,iva"je u

  /a"ka#a "acio"a$"og i$i ko#ercija$"og %"a,aja!O" do"osi op)te s#jer"ice kredit"e po$itike i ci$jeve 'ar#o"i%ova"e sa

  ra%voje# %ajed"i,kog evropskog tr0i)ta!Ovaj orga" vr)i #o"itori"g i%vr)e"ja ti' ci$jeva i drugi' direktiva! Savjet

  guver"era okup$ja #i"istre koje postav$jaju dr0ave ,$a"ice EU jeda" #i"istar i%svake dr0ave4!

  5d#i"istrativ"i savjet i#a eksk$u%iv"u "ad$e0"ost %a *i"a"sijske operacijedo"osi ko"a,"e od$uke o dava"ju gara"cija- kredita i %ak$ju,e"ja ugovora!

  Njega ,i"i @ ,$a"ova i 18 %a#je"ika koji su "e%avis"e i ko#pete"t"e $i,"ostikoje u svo# radu odgovaraju sa#o Evropskoj i"vesticio"oj /a"ci!

  Uprav"i ko#itet je %adu0e" %a servisira"je redov"i' d"ev"i' pos$ova!

  #va )anka se ne mo0e smatrati komercijalnom )ankom$ iako ona nije netr0inainstitucija ili netr0ini fond.(pak$ %injenica da se njenim aktivnostima stimuliu projekti koji u se)i imaju i politi%kukomponentu$ daje za pravo onima koji ovu va0nu komunitarnu instituciju tretiraju kaonetr0inu organizaciju.

  Pos$ed"ji kri%"i doga+aji "a svjetskoj eko"o#skoj sce"i su dopri"ije$i dodat"oja*ir#aciji EI!Kraj 223! a pose/"o po,etak 229! god! karakteristi,"i su po *i"a"sijski#i"terve"cija#a "acio"a$"i' v$ada vode.i' eko"o#ski' si$a- a$i i sred"je

  ra%vije"i' i #a$i' dr0ava!

 • 8/12/2019 EU Institucije

  14/14

  Reakcija EIB na ekonomsku krizu

  Evropska investiciona )anka je ve3 u decem)ru ;