196

Eötvös Loránd Tudományegyetem Radnóti Miklós …Szabó Ádám Gergely Száday Krisztina Judit Székely Léna Sziklai Anna Szilassi Bálint Sámuel Tarr Zalán Virág Nóra Zakor

 • Upload
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2010 ez a(z) 2. oldal

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016ez a(z) 1. oldal

  ELTE RADNÓTI MIKLÓS GYAKORLÓÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓ GIMNÁZIUM

  ÉVKÖNYVE 2016

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016 ez a(z) 2. oldal

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016ez a(z) 3. oldal

  Eötvös Loránd Tudományegyetem

  Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola

  és Gyakorló Gimnázium

  Évkönyv2016

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016 ez a(z) 4. oldal

  Készült 2016 novemberében

  Szerkesztette: Schiller Mariann

  A címlapon: 20 év címlapjai

  Kiadja az Eötvös Loránd TudományegyetemRadnóti Miklós Gyakorlóiskolája1146 Budapest, Cházár András utca 10.Honlap: http://www.radnoti.huFelelôs: dr. Molnár Katalin igazgató

  A kiadást támogatja a Radnóti Alapítvány

  Nyomdai elôkészítés: Kármán StúdióNyomta és kötötte az OOK Press Kft.E-mail: [email protected]ôs vezetô: Szathmáry Attila

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016ez a(z) 5. oldal

  Radnóti Miklós

  ALUDJ

  Mindig gyilkolnak valahol,lehunyt pilláju völgy

  ölén, fürkészô ormokon,akárhol, s vígaszul

  hiába mondod, messzi az!Sanghaj, vagy Guernica

  szivemhez éppen oly közel,mint rettegô kezed,

  vagy arra fenn a Jupiter!Ne nézz az égre most,

  ne nézz a földre sem, aludj!a szikrázó Tejút

  porában a halál szalads ezüsttel hinti be

  az elbukó vad árnyakat.

  (1937)

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016 ez a(z) 6. oldal

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  7

  ez a(z) 7. oldal

  Molnár Katalin, igazgató„Régi fényét visszakapja”

  Egy (még) meg nem valósult álom

  Három és fél évvel ezelôtt kezdôdött. Egykori nagyon kedves tanítványom-mal, Zoboki Gábor építésszel találkoztunk az iskolában. Sok-sok éve nemjárt az épületben, és nagyon megdöbbent, hogy szinte nem változott semmi,mióta leérettségizett (1981!). Pontosabban változott, de nem a jó irányban.Nagyon ôszintén kérdezte, hogyan tudunk olyan nagyszerû eredményeketelérni ilyen méltatlan körülmények között. Elhatároztuk, hogy az öregdiá-kok, a szülôi munkaközösség támogatásával minden követ megmozgatunkaz iskola felújításáért. Téglajegyet bocsátottunk ki, és a bôkezû támogatá-soknak köszönhetôen felújítottuk a II. emeleti mosdót és alagsori tanterme-ket. Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a szülôk, az öregdiákok adomá-nyaiból nem lehet teljes körûen felújítani az épületet. Azt is tudtuk, hogyfenntartónk, az Eötvös Loránd Tudományegyetem nem rendelkezik akkoraforrások felett, ami a felújítást lehetôvé tenné. Ráadásul az ELTE gyakorló-iskolái közül nemcsak a Radnóti épülete van rossz állapotban, hanem azApáczaié és a Treforté is. Az egyetem vezetése és a három intézményt támo-gató öregdiákok, szülôk kezdeményezésére Zoboki Gábor irányításával2015 tavaszára elkészült a három gyakorló gimnázium felújítási koncepciója.A három intézmény teljes körû felújításához a tervek szerint 7 milliárd Ft-ravan szükség, ezen belül a Radnóti mûemléki felújításának költsége 2,76milliárd Ft. Fontos tudni, hogy a három épület közül csak a Radnóti épületemûemlék, Budapest meghatározó jelentôségû zsidó kultúrtörténeti emléke.Az iskola Lajta Béla tervei alapján a Pesti Izraelita Hitközség Gimnáziuma-ként épült teljes egészében a hazai zsidóság közadakozásából. A felújításlegnagyobb tétele a mezopotámiai és héber motívumokat idézô tégla- ésmûkô-ornamentikájú homlokzat helyreállítása. A belsô terek közül lehetô-ség szerint sor kerül a díszterem (az egykori imaterem) és az I. emeleti tor-naterem galériájának (jelenleg énekterem) és a tetôterasznak a rekonstruk-ciójára. A földszinti aulában állandó iskolatörténeti kiállítás állít majd emlé-ket az egykori zsidó gimnáziumnak.

  A koncepció a mûemléki felújítás mellett természetesen a korszerû iskolá-val szemben támasztott követelményeket is figyelembe veszi. A tervek közöttszerepel az épület akadálymentesítése, az ebédlô korszerûsítése, közösségiterek kialakítása; az elektromos hálózat, a víz- és csatornarendszer, az elô-adótermek felújítása.

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  8

  ez a(z) 8. oldal

  A koncepció kidolgozását követôen az egyetem vezetésével, Dr. Mezey

  A nyári összefogás fõszereplõi: Mezey Barna, Ilan Mor, Zoboki Gábor, Molnár Katalinés Schiller Mariann

  Barna rektorral, dr. Scheuer Gyula kancellárral közösen támogatókat keres-tünk annak érdekében, hogy a tervek valóra váljanak, a felújításhoz államitámogatást szerezzünk. Júliusban látogatást tett az iskolában ôexcellenciájaIlan Mor, Izrael Állam magyarországi nagykövete, aki messzemenô támo-gatásáról biztosította az épület mûemléki felújításáért tett erôfeszítéseket.2016. augusztus 30-án fontos eseményre került sor a díszteremben. Dr. Me-zey Barna rektor, dr. Molnár Katalin igazgató és dr. Heisler András elnök(MAZSIHISZ) meghívására a legfontosabb magyarországi zsidó szervezetekképviselôi gyûltek össze, hogy közös nyilatkozatban kérjék a magyar kor-mány támogatását, a felújításhoz szükséges fedezet biztosítását.

  Jelenleg bizakodva várjuk a jó hírt a támogatásról. Mindenesetre a terve-zôk már dolgoznak, zajlanak az elôkészítési munkálatok. Egy teljes felújítássok-sok nehézséggel jár, de nagyszerû lenne, ha végre méltó körülményekközött dolgozhatnánk együtt: diákok, tanárok, tanítók, technikai és irodaidolgozók.

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  9

  ez a(z) 9. oldal

  Az iskola dolgozói és tanulói 2016/2017

  TANÁROK ÉS TANÍTOTT TÁRGYAIK, 2016–2017.1

  Albert Viktor v.t.1 kémiaArató László v.t. magyarBalassa Lászlóné tanítóBalázs Katalin v.t. kémiaBárth Balázs történelem, matematikaBenyó Szabolcs testnevelésBerkiné Bôhm Zsuzsa testnevelésBerta Anikó angolBoncz Dániel biológiaBoruzs Barbara énekCsatár Katalin v.t. matematikaCsekné Szabó Katalin tanítóDancz Péter v.t. orosz, történelemDávid Anna v.t. franciaDrozd Zsuzsa igh. angolEtédi Emôke v.t. magyarFábián Márton v.t. magyarFarkas Gréta szabadidô-szervezôFarkasházi Csilla tanítóFenyô D. György v.t. magyarGózonné Adámy Anna tanítóGulyásné Pusztai Réka v.t. angolGyôrffy Magdolna tanítóGyôri János v.t. magyarHegyi Györgyné v.t. matematikaHorváth Beáta v.t. magyar, médiaIspánovity Márta v.t. történelemIványiné Harró Ágota ig.h. matematika

  1 A v.t. rövidítés vezetôtanárt jelent, a dôlt betû a vezetôtanársághoz kapcsolódó tárgyat mutatja.Náluk tanár szakos egyetemisták végzik rövidebb (15 órás) vagy hosszabb (14 hetes, úgynevezettrezidens) tanítási gyakorlatukat.

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  10

  ez a(z) 10. oldal

  J. Tóth Judit v.t. angolKertész Luca magyarKornai Júlia v.t. matematika, biológiaKöllô Júlia könyvtárosKöves Katalin angolKropog Erzsébet v.t. biológiaKuruncziné dr. Kapcsándi Katalin v.t. történelem, németLáng György igh. biológiaLángné Erdôs Katalin v.t. angol, franciaLengyel Zsuzsa angolLenkovics Barnabásné történelemLövey Éva v.t. matematikaLudmann Mihály rajz, mûvészettörténetMándics Dezsô v.t. biológiaMarcsek Gábor matematikaMarkovics Tibor fizikaMiklósy Katalin v.t. angolMolnár Anna tanítóMolnár Katalin igazgató biológiaMorvai Éva v.t. matematikaMozer Tamás v.t. magyar, latinMunkácsi Tamás testnevelésNagy Albert testnevelésNagy Piroska v.t. latin, történelemNávai Péter történelemNyakas Tünde v.t. franciaPálinkó Antal Dániel földrajz, biológiaPalócné Bársony Katalin angolPap Anna tanítóPataki Henriette Éva matematikaPatrik-Pirk Zsolt v.t. angolPaulovits Ferenc v.t. kémiaPupli Márton történelemRosenzweigné Pejtsik Júlia v.t. francia, latinRusz Anetta testnevelésSarkadi-Nagy Szilvia pszichológusSchiller Mariann v.t. magyar, angolSchwarczkopfné Szûcs Éva tanítóSolti István v.t. németSteller Gábor matematikaSzabó Emese angolSzabó Katalin v.t. énekSzabóné Rudnai Zsuzsa angolSzalóki Dezsô v.t. fizika

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  11

  ez a(z) 11. oldal

  Szarvas Szilvia biológia, kémiaSzatmári Kálmán v.t. informatikaSzékely Ágnes v.t. németSzekeresné Nádudvary Ildikó v.t. angolSziklai Gábor igh. angolSzôcs Máté történelemTasnádi Ildikó informatikaToldy Emese biológia, földrajzTomcsányi Péter v.t. fizikaTóth Erika v.t. németTörök László matematika, fizikaTörzsök Édua v.t. magyarVad Szilvia matematika, angolVarga Szilvia tanítóVég Éva v.t. orosz, történelemVéryné Pákolitz Éva v.t. angolVigh Katalin gyógypedagógusWeltner Mariann v.t. angolZimmermann Henriette testnevelésZöld Péter fizika

  Távol lévôk:Dóra Judit (kézmûvesség) – GYESSzarka Judit (latin) – GYES

  OSZTÁLYOK,2 OSZTÁLYFÔNÖKÖK, HELYETTESEK ÉS TANTERMEK – 2015–2016.

  osztály osztályfônök(ök) helyettes1. Gyôrffy Magdolna – Varga Szilvia2. Farkasházi Csilla – Schwarczkopfné Szücs Éva3. Csekné Szabó Katalin – Molnár Anna4. Gózonné Adámy Anna – Balassa Lászlóné5.A Berta Anikó Lövey Éva5.B Gulyásné Pusztai Réka – Zöld Péter6.A Palócné Bársony Katalin Szalóki Dezsô6.B Kornai Júlia Pupli Márton7.NY Mándics Dezsô Pataki Henriette7.A Ispánovity Márta – Bárth Balázs7.B Horváth Beáta Hegyi Györgyné7.C Szôcs Máté Vad Szilvia

  2 Az A és B osztályok a 8 évfolyamos képzésû osztályokat jelzik, az NY a nyelvi elôkészítô évet, a Cjelû osztályok a nyelvi elôkészítô év utáni 6 évfolyamos képzést jelentik. (A 12.C majd a 13. nevûévfolyamon érettségizik. A 7.C, 8.C, 9.C és 10.C majd a 12. elnevezésû évfolyamon végeznek.)

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  12

  ez a(z) 12. oldal

  osztály osztályfônök(ök) helyettes8.A Arató László – Köves Katalin8.B Vég Éva Munkácsi Tamás8.C Paulovits Ferenc Lengyel Zsuzsa9.A Fábián Márton Szabó Emese9.B Patrik-Pirk Zsolt Marcsek Gábor9.C Dancz Péter Toldy Emese

  10.A Szekeresné Nádudvary Ildikó10.B Berkiné Bôhm Zsuzsanna – Gyôri János10.C Schiller Mariann11.A J. Tóth Judit Steller Gábor11.B Sziklai Gábor Fenyô D. György12.A Nagy Piroska – Markovits Tibor12.B Török László – Törzsök Édua12.C Kropog Erzsébet Pálinkó Dániel13.C Mozer Tamás Boncz Dániel

  AZ ISKOLAI ÉLET MINDENNAPJAIT SEGÍTÔK

  Bitter Béláné – takarítóCserey Zsuzsanna – pedagógiai

  asszisztens/kézbesítôCsík Csabáné – konyhai dolgozóCsík Simonné – konyhai dolgozóDarmos István Ferencné – takarítóDobrovicz Nándorné – takarítóFarkas Marianna – konyhai dolgozóFazekas Jánosné – konyhai dolgozóFazekas László – portásGebei Rita – takarítóHamvainé Kosznovszki Angelika –

  laboránsHüvösvölgyi László Csaba –

  ügyvivô-szakértô

  Katona Dóra – iskolatitkárKesztyüs Lenke Andrea – takarítóKondor Judit – védônôLakics Róbert Tibor – karbantartóLázár Tibor Zsigmond – karbantartóMeleg Jánosné – gazdasági

  ügyintézôMurbán Renáta – iskolatitkárSerfôzôné Kesztyüs Ildikó Zita –

  laboránsdr. Szende Krisztina – iskolaorvosSzmolka Sándor – portásTakács Dánielné – takarítóTakács Lászlóné – takarítóTemesi András – rendszergazda

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  13

  ez a(z) 13. oldal

  1. osztályAndacs AmbrusBôhm Mihály MártonChu Huyen NatáliaCzanik DánielCsáki DánielCsonka SámuelDeres JázminGács BorbálaGárdonyi KristófGömöri LucaHoppál Hanga ZsuzsannaJancsó Dóra JohannaKorinek-Végh Marcell FerencKovács Emma LeaKuluncsics Rozina DóraLipcsei GáborMatskási ÁronMohos JánosMunkácsi SomaNémeth Júlia MandulaReszegi Dániel ÁkosScheibner AdélScheibner DánielSchmelowszky KiraSzabó PetraTóth-Tarnawa BotondTörök SzonjaZakor Bercel

  2. osztályBacskai ZorkaBarabás LujzaBundula GáspárChogyelka AndrásCsóka Lídia HannaDebreczeny Berta JuliannaDrahos Johanna ZsuzsannaEndrôdy-Nagy JázminEpres Márton FülöpErdôdi NoémiGudra Zsuzsanna LillaHonti VilmosKatona Sára BoglárkaKováts-Megyesi BoriKôhegyi LiliNovák Tünde AnnaOsztovics BenedekÓvári Noel MartinSzakolczai ÁronSzéll BotondSzentpéteri ZsoltSzijj ZsigmondSzilágyi MártonTarnai RékaTemesvári DávidValach LiliYamashita Áron

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  14

  ez a(z) 14. oldal

  3. osztályAczél MilánAmbrus BarnabásBandi DávidBodor Sára IlkaChu Phuong LauraCsáki JúliaDobos LédaDo Hoang Anh ThuÉrdi Félix VazulFazekas RozáliaFodor Száva DorkaForman Ákos SámuelGombai MarcellGyôrfi Balázs BenceHársfalvi Léna LucaKelemen MártonKovács Gergô DomokosKováts-Megyesi BotondKôhegyi BalázsLakner Hanna RozáliaMajor ÉvaMarx Júlia RékaMohos ZsigmondPuskás MíraSzabados BenedekSzabó Amira KrisztinaSzokolai LiliTarr DénesTurós EszterVerebes Marcell Márk

  4. osztályAcsády JúliaBeer BalázsBohos MarcellBui Hoa LanGaramvári Marcell ÁkosGedeon MátéGömöri BertalanHain Li LanHorváth LénaKiss Károly LajosKókai EmmaKónya EszterKovács KamillaKovács Karád ZoltánLuu Hoang Kim AnhMatskási PéterNguyen HannaNguyen Kim DorkaÖkrös HubaRépás Dávid BenceStefáni Boldizsár MihálySzabó AnnaSzabó PatrikSzalay Nóra ÁgotaSzentpéteri MarcellVajda Eszter ZitaVajda Noémi RitaVárszegi Sára Maja

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  15

  ez a(z) 15. oldal

  5.A osztályBalogh Dominik BenceBerencei ZsoltBobvos VirágBolyós BarbaraCzakó CsengerCsapó Áron SomaDemetrovics BenjaminDobránsky NoémiErdôs DávidFejes Bálint ErnôFerencz PéterGadányi BoldizsárHalász Lili AnnaKáldi ZitaKnuth SáraLadányi BálintLehmann MilánMach IgorMátyij György VladimirMolnár Vince PálMozer Anna BertaNádai LórántOsztovits LiliPalugyai SáraPap TamásSárváry MártonSchwarczkopf MarcellShemesh AnnaSzabó Ádám GergelySzáday Krisztina JuditSzékely LénaSziklai AnnaSzilassi Bálint SámuelTarr ZalánVirág NóraZakor Zóra

  5.B osztályBárd AndrásBodor Péter BendegúzCsuhai MiklósDjuric Alexander PatrikErdôs ÁronFarkas Balázs KristófFerencz ÁdámFont HannaFöldenyi Kristóf MarcellFülöp Péter BenjáminGudra Georgina AnnaHajdu AlizHerskovits GáborHiezl ZsófiaJakab ÁronKaposi AndrásKis VivienKovács KonrádKôvári SáraKuba NikolettaMaly Benedek ÁlmosMohos IlonaPásztor-Turák MarcellPeller NatáliaRévész VilmosSchenk Flóra EmmaSudár BenceSzekeres PannaTakács FanniTarján PéterUrkom TeodóraVajda ÁdámVarga Lilla SáraVinnay DóraWrobel Katinka AnnaZelenyánszky Janka

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  16

  ez a(z) 16. oldal

  6.A osztályBartos Laura AnnaBui KevinCsendes LucaCsima TeklaDianovszky ZalánDobos ÁronFodor Hédi VirágFont OlivérFritsch Zsuzsanna LillaGáspár AndrásHadházi-Borsos MátyásHegyi TamásHorváth Hanna SzabrinaHulman Tamara VirágKopper BorsaKósa Kitti LillaKósa Tamás NorbertKöbli VinceMózer JánosMunkácsi SáraNguyen Dániel CuongRónai BendegúzSándor ZsófiaSchlachtovszky LizaSzabó ArtúrSzalay Áron BalázsSzéll KataSzeszler ÁbelSzeszlér BenjáminSzombat NándorTakács ÁgotaTakács LiliVághy Lôrinc BertalanVárszegi Vince EmilVerô MirkóVolk JánosWagner Mátyás Máté

  6.B osztályAlföldi Anna LujzaAlmás BendegúzAndacs Boldizsár EmilAradi JúliaBereczki Levente ZoltánBerényi SámuelBohos LillaBukta Balázs GáborCzvikovszky GyörgyDóczi RékaFehér Ajsa PetraFülöp EszterGedeon SáraGönczi ÁlmosGróf HannaGulyás Richard LeonardoGyekiczki Márton NoéKádas MátéKocsis Levente VajkKónya ZsófiaKovács Benedek ImreKuluncsics Bíbor BorbálaOrbán László BalázsOrvos-Nagy HannaÖkrös OlivérPálffy FatimePankucsi AnnaPaulovits SzabolcsRátonyi DánielSelényi Tamás GyörgySimon Júlia RékaSzeszlér ÁronSzücs-Szuper MilánTóth RebekaTumbász NoelVilági ÁronVilági DávidVrabély Ria Kata

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  17

  ez a(z) 17. oldal

  7.A osztályAcsády ZsófiaBalaton GergôBartal CsengeBeer DominikBékási ZsoltBirtalan ZsuzsannaBoór AndrásBôhm Dániel JakabCernov Noa SáraCsányi MelindaEperjesi RózaÉrseki ÁronFöldi TamásGonda ZsófiaGyöngyösi ÁkosHerskovits DávidHorváth Flóra JankaKádár Vera EszterKiss Jázmin ZsuzsannaKozma Réka AnitaLendvay Gergely JánosMáthé KristófMohos TiborNguyen Hoang HaiNovák DomonkosNwokeji Celine EmíliaÓmolnár Nelli NellaPhan Viet DungSzáday Gergely JózsefSzijj Zina RózaVányi András BenjáminVarga Bence MartinWittich AnnaWunderlich Ábris DevecserZsíros Anna

  7.B osztályBorza BorbálaCzakó BenceDarvas Ágoston ErikDeres JohannaErdei HannaFarkas Izabella FruzsinaGolden DorkaHalmai Anna LauraHársfalvi MátéHernyes BotondHorváth MilánIzsó András MárkJagos PéterKovács Péter BarnabásLazur ZsófiaMatei Simon MarcellNagy Hanna ZsófiaNemes Domonkos SándorNémeth AnikóPásztor Bianka DóraPataki LiliPaulovits BarnabásRajnai JúliaReviczky TamásSólyom BarnaSzabó PatrikSzéwald Márton JózsefSziklai NóraTaylor Sol Nadia AlinaTran Thu HaVajda Hanna KláraVarga NorbertWeisz PéterZakor ZsomborZelenyánszky Lôrinc

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  18

  ez a(z) 18. oldal

  7.C osztályBach ÁgostonBalaton BotondBartal DávidBodgál Andor KárolyDemetrovics Marcell JánosDénes GergelyFatsar Sára DorottyaFöldvári Lea VirágFöldvári Lilla NoémiGôgh Vince BalázsHutka Lili MandulaJuhász ZsomborKerékgyártó MártonKinyó KolosKovácsy BarnabásKôrösi LucaKrénusz MártonLénárt DánielMárton PéterMáté SámuelNguyen Le Huyen AnhPapp Júlia GrétaPerger Ilma LucaPintér SzilveszterPokol SáraRózsa Valéria LilirózaScholcz Balázs BertalanSzegô MártonSzékely KataTamás BoglárkaTimár Judit ÉvaTóth Dorottya BertaVajda NoémiValachi SamuVarga SzonjaWintsche Gáspár Boldizsár

  7.Ny osztályArtner LászlóBalogh EszterBalogh-Gönde BenceBihary Bálint AmbrusBorszukovszki MártonBozóki BálintCsapó Adél ZsófiaDosztár BoglárkaErdôs Bence GáborHaraszti RózaHorváth-Akasztai BoldizsárHorváth SomaHudák DóraHunyady Dániel DávidJobbágy PatrikKállai PéterKárpáti ÁkosKercsó-Molnár AnitaKillik LászlóKozák-Sólyom BónisKozári NormanLászló AnnaMargitics LászlóMikóczi Bálint PéterMudrák Bence JózsefPápay BenedekPéterfy RebekaPintér LeventePokol BoriRacskó Gergô ÁronRing MátéSamu ZsófiaSápi KataSoós BenedekVarga GrétaVincze Dimitrij

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  19

  ez a(z) 19. oldal

  8.A osztályDemetrovics HannaDrahos Botond BendegúzElek PéterFóti NesztaGasparics KataGazdag-Gyôri ZétényGedeon AnnaGedeon ÁronGróf Anna AnitaHain Son AnhHalász Marcell DávidHamar NorbertHevesi Zoltán MátéKéki SzonjaKillin BeátaKomáromi Krisztina PannaKórodi KristófLeiner GergôLe Viet DungMozer JolánNádori JakabNagymengyi Réka LiliNeuhauser Lilla ZsuzsannaNguyen Hai AnhNguyen Mi LanOlay Hanna NoémiPintér BarnabásReisinger CsengeRingwald AnnaSebôk NatasaSipos BorbálaSurányi Gábor MárkSzabó Gyula MátéSzentgyörgyi AndrásUrbán LucaZsíros Tibor Márk

  8.B osztályBálint Martin AttilaBejczy Veronika HannaBelényesi Bernadett AnnaBerek AndrásCsefkó-Kis VeronikaDerényi RóbertDóczi MajaDömötör HannaErbszt DávidFauszt KláraFritsch László ErikGidály HannaGödöny KrisztiánGyôrfi Bálint ZsoltHulman Tímea KatalinJurenka Csenge LiliKelemen RékaKeleti DomonkosKovács BoldizsárMáthé FerencNagy Kristóf CsanádNagy TímeaNémet KonrádNguyen EszterNguyen Phan BinhNguyen ZsófiaProkics Hanna LucaRajkó Kata EszterSáránszki Anna ÉvaSchlachtovszky BoraSchôn Márk AttilaSzilágyi MarcellTuri Hanna AlmaVárkonyi Zalán VilmosVitai Simon

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  20

  ez a(z) 20. oldal

  8.C osztály

  A világ tetején…

  Almási Anna DóraBalázs Frigyes PéterBorszukovszki MirkóCalis Stephano MihályDömötör MátéFábián Rózsa BorókaFenes LillaHrivnák András MárkKarumidze AnnaKis LeventeKiss Ráhel CsengeKoncz GergôKövér BlankaMájer ZsófiaMolnár JúliaNagy Gábor OlivérNagy Zita OlíviaPáczai Milán ZoltánPáczai PannaPapp BalázsPapp Gábor Bence

  Pozsgay DomonkosRacskó Bence BarnabásSchnábel GergelySemmelweis DánielSerf Júlia LiliSilling DánielSzinai Hanna HelenaTallósi VivienTasi JankaTeleki BorbálaTihanyi Sára ZsófiaTuri GergelyUjházy Noémi MáriaVizkeleti Anna

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  21

  ez a(z) 21. oldal

  9.A osztályBitter Hanna LindaBukta Ádám ImreCsébfalvi FruzsinaFejér Anna JúliaGózon MárkHorváth LeventeKaló Zsófia DóraKapsa MarcellKöbli AnnaKötô BenceKuklis HannaLe Thanh SonMáté Réka DorottyaMáthé Kristóf AttilaNádai HangaNádasdy AnnaNagy DomonkosNagy Milán DávidNguyen FlorenceNguyen Zsófia LyNoszkó Tamás KristófPatkós Anna SáraReisz Balázs DávidShemesh SáraSólymos DóraSzéles BorbálaSzojka Tamás BenedekTaál Zsófia NelliTiborcz PéterUrbán MarcellVamper Laura DeaYao Yu He

  9.B osztályBazsányi SimonDiczházi AndrásDo Hoang AnhFarkasházi LeventeFazekas Dániel IstvánFöldes András OttóHatfaludi PéterJándi Margit AngélaJoháczi KrisztinaKarakas Benedek KeltonKincses FlóraKiszely Anna EszterKohári Laura KamillaKovács Kitti VirágLukács RékaMaczik Laura MíraMayer Lili GeorginaNovák Benedek BálintRátkai RoxánaRátonyi AnnaReszegi Márton JózsefRévész ZsuzsannaSebestyén Gábor BotondStribik AndrásSugár BenceSzabó BendegúzSzarvas BalázsSzéplaki AnnaSziklai AndrásTimár ÁrminTóth Dóra FanniTrencsényi Panna SáraUrbán Tamás EteleWolf SáraZsiros Máté

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  22

  ez a(z) 22. oldal

  9.C osztályAbonyi KíraBánhidi LauraBéres Máté BarnabásBorsi AnnaBuzafalvi DénesCsatári LillaCsengery Bernát AndrásCsóka Milán BenedekDo Quang TríFatsar Ágoston MátéFekete MárkGôgh Lili AnnaGyôrbíró KataGyôri Jonatán KevinKovács Eszter MargitKovács Gergely DomonkosKováts SimonLovász Vince MórMisley Zoltán MiklósNagy Kamilla NinaNguyen Anh MinhNguyen Duc VietÖrkény BenceSiegenthaler Peter VincentSimon Zsófia LillaSurányi Tibor MátéSzabó Julianna FlóraSzabó SámuelSzentirmai ÁkosTímár Anna EszterTordai DorottyaVeczel MátéVereckei PéterVirág Liza AnnaVizi LauraVlasits Eszter

  10.A osztályAszenov Bogdán PéterBalla OlivérBarczi MilánBelai AlexDemôk DóraDomokos Dalibor BertalanFuchs GáborGáspár MiksaGintli Fruzsina AnnaGróf Júlia BorbálaHajdu MártonHalmai Kristóf MátéJászonyi Jára JuditKalocsai Kornél ViktorKántor CsengeKollár KristófKubik EmeseLigeti MártonMagyar BalázsMajtényi MátéNemes Anna ZsófiaOláh LeventeÖrdög DomonkosPákozdi KingaPolovitzer BenceSipos KornélSolt EszterSzabó BalázsSzakács EszterTószegi ÁdámVajda MátéVarga Zsanett Lili

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  23

  ez a(z) 23. oldal

  10.B osztályBejczy PéterBenyovszki Lili AnnaBerek SáraBundula KláraGróf DávidHevesi Márton BenedekHolocsi Masa SáraJánosi Máté AttilaJékely Boldizsár LajosJ. Tóth EditKatona KataKerényi PéterKirály MártonKrálik Miklós AndrásLoyola ElioMarkovits Tamás IstvánMaróti ZsomborMartincsek Marietta LillaMáté Jakab AlajosMózer JózsefNagy András MártonNagy VeronikaNémeth MarcellPapp BorbálaPatrik-Pirk DomonkosReviczky MarcellSchein AdélSzáday Boglárka TeréziaSzücs Leó SzilárdTóth Fruzsina KittiTóth ViktóriaUrbancsek Balázs BenceVadász AdorjánVitai KittiWeisz Csaba

  10.C osztályAsbóth Hanna ÁgotaBender Jonathan AndrzejBérczy DorottyaCsonka ZsoltCsörsz Anna RékaDemeter TamásFábián AnnaFori DánielGerencsér DorottyaHajnal BorbálaIván KárolyKelényi BálintKerekes Anita ZoéKocsis BarnabásKövér BenceLavró Péter AndrásLucza MátyásMarkella AdélMárton ÁronMázás Fruzsina HóvirágMiró Anna DorkaMolnár Zsófia HelkaNguyen Hong ChiminhNovák Bálint HubaNyikos Márton GergelyOláh FlóraOsváth EszterPór Dániel EndreSápi LiliSimon Zsófia ZoéStevens Dániel JonathánSzabó Borbála SáraSzénásy ZsófiaTasi VinceTóth Kristóf GáborTrencséni Sára RékaValent VeronikaVizkeleti Péter

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  24

  ez a(z) 24. oldal

  11.A osztályAlmási-Kecskés Konrád GusztávBajomi EszterBakó Lili AnnaBalla SzabolcsBende MátyásBerthold ÁkosBrooker Williams JoshuaFarkas BenedekFóti AdorjánGazdag-Gyôri ZsomborHardi Noémi AlexandraHunya Ágoston BalázsJordán BibiánaKálmán Zétény BalázsKillin AttilaKlein Ambrus IstvánKocsis SimonKórodi BalázsKrátky Anett FanniLajti RenátaMarossy AlizNagy KristófRács Lili SáraRapp Vera EmmaSchuller Dóra LiliSemmelweis MarcellSzabó Rozina EszterSzalai Dorottya KláraSzéll OrsolyaTarnai Zsófia EszterTran Thanh BinhUjlaki AnnaVaczulin Márton BernátVadász AdélVárkonyi KornélVégh Eszter

  11.B osztályAranyosy BlankaBenczik JuditBerényi PéterBogdán GergôBurlacu Péter DánielDoan Thi Trang ThanhDúzs BeatrixEcseki Andor ÁronFórizs Virág IlonaFölsz OrsolyaGaál AdriánHalász Minka EszterKarakas Kolina ZorkaKelemen Péter DominikKiss Kocsárd BenedekKocsis BálintKurdi BarnabásLakner Virág EszterLászló JúliaLipcsei BenceMolnár Lázár BenjáminMurin DánielNagy Iván LászlóNguyen Duc DánielNguyen Ha AnhOrmay Mihály TamásPorubcsánszki BenceSalga NóraSmátrola EszterStabb Hannah NatalieSzéles MárkSzilágyi Lili ZsófiaTaál Dávid KornélTörök EmmaVan Der Lek Lilla

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  25

  ez a(z) 25. oldal

  12.A osztályBartos Marcell ÁkosBeke SámuelBende MártonCsortos Csaba ZoltánDuli ÁkosEhreth RékaFarkasházi ZsanettFöldi SándorGerlei Péter DávidGrandpierre NimródGrossman Gréta PiroskaHáberman DávidHajdu HenriettaHajnal Natália AbigélHonti KristófHunyady MártonIjjas KatalinJ. Tóth TamásKollár Márk KrisztiánKoós IstvánLi Jessica AmyMaczik Dominik MartinNagy AnasztáziaNguyen Hai Phuong AnhNguyen Hoang NamPanyi RóbertPeisz BalázsRajkó Bence ZoltánSchultz NóraSzalai Zsuzsanna LauraTemesvári BenceTóth Petra RékaVégh AlfonzVincze Balázs

  12.B osztályAntal VirágBiró AdriennBiró Danijar ÁronBozsik Laura AnnaChen Meng JiaCzeller FlóraDarvas Kristóf MárkEszterhás Tamara PetraGulyás Mihály BarnabásHadarics EszterHajós AlízKiss GergelyKovács TímeaKullai Ádám BalázsKürti Balázs ÁbelMándoki LászlóMernyei PéterMézes Marcell ÁdámNagy Eszter JuditNémet ÁkosNguyen Hai YenNguyen Thuy AnParragi Bálint MárkPetrik FlóraRajnai ZsuzsannaSomogyi Flóra BorbálaStadler BenedekSzabó Barbara LúciaSzabó Dénes FerencTa Dieu MyTardos Tamás GergôTran Bach KhoaWinkler Soma

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  26

  ez a(z) 26. oldal

  12.C osztályAlexandrov DánielBakó DorottyaBarczi ÁkosBátki BenedekBoth Márton BenedekCzirják DominikGyümölcsös Gergely JánosKardos ZsoltKepes Kata MáriaKuklis VandaLantos LiliLawson Adrienn Hai-BinhMándoki CsillaMészáros BálintMolnár Adrián MárkMoró MártonNemes Borbála DorottyaNguyen Hoang Thu VanNguyen Nam SonOrbán Marcell DánielPethô András MárkPordán DomonkosReseterics Dávid AndrásSchrödl BalázsSoós Hanna MirtillSzabó SáraSzabó VivienSzékely CiliSzentpáli-Gavallér CsabaSzûcs ÁdámTajthy Anna MandulaVári Dorottya KatalinVirág Anna ZsófiaZávecz Ferenc Dániel

  13.C osztályAlmássy Anna MirtillBenke BálintBesztercey Soma PálBui Phuong ThaoEndrey Mátyás GyörgyGonda ViktóriaGózon MarcellGräff Ádám TamásHammer Vilmos IvánHéder LídiaHerczeg Richárd DánielHernyes SomaHuszár Balázs VidorKálóczi KlaudiaKasza Árpási MiksaKatona ZsófiaKonecsni KristófKoppány CsengeKovács DanielKukolya BlankaMartonosi MarcellMáth Beáta VirágMizsei Berta JúliaMóray Gergely RichárdNguyen Thuy MyPál BoldizsárRokolya KornélSpitzer MilánSzabados NikolettSzabó Ábel MártonSzabó DomonkosSzéll AdriennSzepes KrisztinaTordai GergelyUdvarvölgyi AndrásVárterész Réka EmeseZana Flóra

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  27

  ez a(z) 27. oldal

  2016-ban végzett 12.A

  osztályfônök: Lövey Évahelyettese: Szabó Katalin

  Ambrus KornélAsbóth AndrásBakos BendegúzBakos NoémiBékési AnnaBernát BorbálaButkai FruzsinaCsobánczy Tekla TeodóraCsomor MarcellDiczházi RitaEisenmann Gergely MárkFejes Botond BenjáminFerenczi Luca SáraForman Balázs AttilaFölsz HannaGalicza DorinaGáspár ZsófiaHa Anh VuHuiber VencelJakab ZoltánKassai MirtillKrálik Olívia NeysiLiptai Gábor

  Luu Hoang Kim NganMarossy HannaMolnár Milán JeromosNguyen Hong PhucNyerges Norbert AndréOrosz MátéOsváth RékaPiovano Laura KatalinSós DánielToroczkai Dóra FruzsinaTóth Marcell

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  28

  ez a(z) 28. oldal

  2016-ban végzett 12.B

  osztályfônök: Láng Györgyhelyettese: Zimmermann Henriette

  Baksa BarnabásBene MártonBundula SáraDely Boglárka EmeseDénes Bence DánielFülöp MátéGerôcz Emôke ZsanettGulyás Barnabás GergelyGyenge Ákos BarnabásGyetvai ViktorHamp Anna MilaIspánovity MátéJuhász KornélKádár IstvánKapsa FanniKárolyi Gellért AndorKiss Balázs MártonKubik DánielMéhész Erzsébet ZitaNagy Máté

  Nguyen Hai YenNguyen MaiNguyen ShannonPomaházi BálintPorkoláb Gábor LászlóPölcz MártonStrábel Tamara ErzsébetSvejda Anna AlexandraTakács Anna EmeseTamás BálintTamaskovics DánielVas DávidVujovits AndrásZimonyi Luca Villô

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  29

  ez a(z) 29. oldal

  2016-ban végzett 13.C

  osztályfônök: Fenyô D. Györgyhelyettese: Morvai Éva

  Bartha Benedek AndrásBitkover RoyDo Tú VyFogti OrsolyaGara ÁdámGelléri Pál GáspárGerencsér ZsófiaGózon Salamon BenjaminHavasi MártonHavasi VirágHegyi Nándor DávidHorváth Eszter BorbálaJámbor ReginaJinda MártonKovács Orsolya NóraKubitsch ÁronKukolya KamillaLajtai EnikôLo Thanh VanMócsy MárkMolnár Ábris Milán

  Nagypál RebekaRadványi Ákos PéterSinger BenjáminSzatmári Kornélia ZsófiaSzokolai PéterTakács BenceTóth DorottyaVári Tamás GergelyVidák BrigittaWikmon Balázs Dániel

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  30

  ez a(z) 30. oldal

  A 12.A ballagási beszéde

  Kedves Radnóti Miklós!

  Nem írtam még neked levelet, de gondoltam, muszáj tudnod, hogy elnevez-tek rólad egy iskolát, aminek következtében melléknév is lettél, hiszen min-denki tudja, mit jelent az, hogy „radnótis”. Ebbe az iskolába járok én már 8éve, alig hiszem el, hogy most vége van. Kezdôdik a nagybetûs élet vagy mi,soha nem lesz semmi ilyen könnyû, búcsúztatjuk a legjobb éveinket; eztmondja mindenki… De nem akarok ennyire elôreszaladni, most nem ez alényeg. Még akkor sem, ha két nap múlva kezdôdik a magyarérettségi, és énmég mindig nem tudom, hogy hol lakott Vörösmarty Mihály, és még renge-teg mást sem tudok, de ez most nem baj. Mert ha jobban belegondolok,annyi mindent megtanított ez az elmúlt 8 év…

  Például tudom egy magyaróráról, hogy a nevelés sokkal de sokkal hatáso-sabb, ha a fához kötöm a gyereket, mint ha elásom a földbe; azt is tudom,hogy a muskátli az ugyebár nem boxzsák, ahogy azt is, hogy a Don PepeDunántúl nem hoz ki Révfülöpre Djarumot. Fejbôl tudom a büfé árait, ésbeletörôdtem, hogy a nagytea most már 130 forint, pedig a zsebemben min-dig pont 120 volt… Nekem a reggeli kávét felváltotta a Can’t stop, az azösszetéveszthetetlen techno szám, amely a 63-asból szûrôdik ki. De ez egyál-talán nem különleges, sokat látott már az a terem… Látott repülô temperástubusokat és széket, követhetetlen jegyzeteket a táblán, nagyszünetbencountrypróbát, kukába dobott novellát és (7 évnyi várakozás után) még egyszámtalanszor felfeszített számítógépszekrényt is.

  Én pedig láttam az osztálytársaimat kukával a fejükön szaladgálni, fogkré-mes arccal ébredni, osztályszínpadokon idétlenkedni, zenekarért rajongani,együtt grillezni és hamisan énekelni. És persze kinek többé, kinek kevésbé,de megvannak az emlékeink az osztálykirándulásokról: az elsô Füzérrad-ványról, ahol az égvilágon semmi nincs, és az utolsó Szelídrôl, ahol szinténnincs. Széplakalsóról, ahol a dinnye a szobában rohad, és belgacsokis fagyivan, a medvesi medencérôl, Erdélyrôl és a sóbarlangról, ahol falat nyaltunk,az esztergomi Beugrózásról és – mindenki legnagyobb sajnálatára – végülnem Sátorújaljahellyel zárjuk a sort.

  Szót kell ejteni persze az osztály tanulmányairól is, mert ugyan ki felejtenéel, hogy volt egy kémia iránt olyan lelkesen érdeklôdô diák, aki úgy gondol-

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  31

  ez a(z) 31. oldal

  ta, hogy a második emeleti folyosón robbantani jó ötlet. Az irodalomóraiviták során pedig az derült ki, hogy csak akkor van egyetértés, ha Berzsenyi-rôl van szó, minden mást vagy túlmagyarázunk vagy nem értünk. Nem fog-juk elfelejteni elsô osztályfônökünket, Kati nénit sem, aki megtanította, hogyaz énekóra legfontosabb célja a zenehallgatás, így sikerült velünk megszeret-tetnie a tantárgyát. Ha úgy tartotta kedvünk, akkor akár be is hozhattunkmagunkkal egy csokor retket fél óra késés után. És persze kihagyhatatlanokmegfigyeléseink a függvények merevségérôl… Ha már matek, akkor pedigaz elsô gondolatunk Éva néni, osztályfônökünk és matektanárunk, akinekmainstream a tankönyv, ezért inkább tablettel tart órát. Ô az, aki sose harag-szik ránk igazán, de mindig úgy tesz, csak aztán elneveti magát. Szinténjellemzôek rá a beszólások és a kakaós süti, amit minden karácsonyra meg-sütött, és ami hozzátartozik azokhoz a dolgokhoz, amelyek a legjobbanfognak hiányozni. Utolsó osztályaként remélem, hogy számos maradandóélményt szereztünk neki, ahogy azt is, hogy ezek között több a jó, mint arossz. Azzal, hogy elballagunk, legalább a pluszok helyét visszavehetik akártyák…

  Ez tehát a mi osztályunk, a 12.A, aki búcsúzik az iskolától és aki másfélhónap múlva belevág a legeslegjobb nyarába, és remélhetôleg nem viszitúlzásba a Topjoyt. Szeptembertôl pedig kezdôdik az egyetem, itthon vagykülföldön, mindegy is, hiszen az elsô osztálytalálkozón úgyis mindenki ottlesz a kapuvári vendéglátóipari egységben…

  Kedves Radnóti, már csak egy valamit szeretnék kérni tôled: szurkoljnekünk hétfôtôl!

  Szeretettel: a 12.A osztály

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  32

  ez a(z) 32. oldal

  A 12.B ballagási beszéde

  Emlékszem, amikor ötödikben elôször bementem az osztályba, rögtön ki isfordultam sírva, mert nem ismertem senkit, és nagyon meg voltam ijedve. Afolyosón anyukám vigasztalt. Megkérdeztem tôle: Visszamehetek? Ugye márnem látszik, hogy sírtam? Azt mondta, hogy nem. Azt hiszem, hazudott, mertmikor visszamentem, mindenki engem nézett szánakozva. Mind a harminc-hat ember, akivel az elkövetkezô nyolc évet töltöttem. Nyolc évet. Életemnekközel felét. Az a harminchat ember, akikkel éppen ennek a nyolc évnekköszönhetôen akarva-akaratlanul is annyi közös van bennünk, ami egy életreösszeköt.

  Mert a te álmos reggeleid az enyémek is voltak, s mert a te érettségi elôttinem alvásod az enyém is lesz.

  Mert az én félelmem a kémiától a tied is volt, s mert nemcsak te hitted azt,hogy a bioszfelelés lesz életed legnagyobb megpróbáltatása, hanem én is.

  Mert nemcsak téged magázott Horváth tanárnô ötödikesen, hanem engemis, s mert nemcsak én dobtam ki valamit a hatvanötös ablakán reménykedve,hogy nem Szalóki tanár úr fejére esik, hanem te is.

  Mert a te értetlen nézésed a folyosón labdázó ötödikesekre az enyém is, smert te sem emlékszel, hogy egykor ezt mi is ugyanennyire élveztük. Leg-alábbis míg nem akadt fent a lámpákon a labda.

  Mert nemcsak én voltam büszke, hogy van köztünk év diákja, producer,oktv-bajnok és egy zenekar, hanem te is.

  Mert nemcsak én másztam két emeletet minden reggel, hanem te is (hamásért nem, hát csak megszokásból).

  Mert nemcsak én cseréltem ki gátlástalanul a rossz székemet a padtársa-méra, amíg nem figyelt, hanem te is, és mert igenis jó áprilisi tréfa lecipelniaz egész osztálytermet az udvarra.

  És mert mindannyian kellettünk ahhoz, hogy az osztálytáborban, aholmalacok közt zuhanyoztunk, és egy magtárban éjszakáztunk, együtt aludvane fagyjunk mind halálra

  És lehet, hogy azt mondod, hogy végig utáltad az iskolát, és hogy semminem fog hiányozni innen. Nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy ez a hely,ahol nyolc évet töltöttél, nem marad meg beléd égve, minden porcikádban.Mondjuk a két emelet reggelente, ahol a lépcsôn az ammoniteszeket nézeda lábad alatt, a lépcsôfordulókban meg magadat a vitrin üvegében. Vagy a

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  33

  ez a(z) 33. oldal

  65-ös terem a sárga dobozával, ami már magában ébresztôen hatott rádreggelente. És benne az ötödik óta nem változott dekoráció. Vagy a dara-bokra hulló padok, amelyekre még firkálni sem lehetett rendesen. Vagy azüveges tekintettel rád meredô kitömött állatok az elsô emelet folyosóján,majd a kanyar után az annál elevenebb, neked rohangáló alsósok. Vagy awc-papír hiánya. Vagy a kémiatermek jellegzetesen szúrós szaga. Vagy atavasszal berepülô nagy bogarak a hatvanötösben, amelyek akár 45 percenkeresztül le tudták kötni a figyelmed. Vagy Sári tüsszentése. Vagy a pirosfoltok a terem elôtti folyosó plafonján, amirôl máig nem tudnád megmonda-ni, micsoda.

  Mindez nem múlik el. Nem múlhat el nyomtalanul. Velünk lesz, bármelyikország bármelyik egyetemén üljünk majd, és bárhol és bármit dolgozzunk,mi valahogy mindig ide is fogunk tartozni.

  És még valami. Hogy köszönjük. Köszönjük a szeretetét, türelmét és segít-ségét azoknak, akik lehetôvé tették, hogy eljussunk idáig. Mindenekelôttköszönjük tanárainknak, és leginkább osztályfônökünknek, aki megtalált éskiválasztott minket, és igazi közösséget épített egy csapat gyerekbôl, belô-lünk. Aki gondoskodó figyelmével, nyíltságával és ôszinteségével megtaní-tott minket is egymás érzéseire figyelni. És aki figyelt minket, minden rezdü-lésünket és észrevette, ha baj van. Aki elôtt jobban szégyelltük magunkat, havalami rosszat csináltunk, mint a saját szüleink elôtt. Akinek ugyan összetör-tük a rólunk alkotott rózsaszín képét, de aki elôtt talán nem feketítettük bemagunkat véglegesen. És ugyanígy hálásak vagyunk a szüleinknek, akikmegküzdöttek velünk minden reggel, hogy beérjünk az iskolába, akik örül-tek a jegyeinknek, és csillogó szemmel nézték végig a közepesen vagyéppen rosszul sikerült elôadásainkat az osztályszínpadok fesztiválján, a sza-lagavatós botladozásainkat, és nem gyôznek még most is napról napra erôtés kitartást adagolni nekünk.

  Jó lesz elmenni. Nehéz lesz elmenni. De ilyen tétova minden indulás,amely egy új, izgalmas világba vezet. És sokkal könnyebb lesz azzal a tudás-sal, amelyet kaptunk. Köszönjük. Reméljük, mi is tovább adhatjuk.

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  34

  ez a(z) 34. oldal

  Az OKTV döntô fordulójába jutottak 2015/16.

  SCHULTZ NÓRA a 11.A osztályból, a Fazekas Gimnázium vendégtanulójaként afilozófia OKTV-n 2. helyezést ért el.

  BARTHA BENEDEK ANDRÁS a 13.C osztályból, Rosenzweigné Pejtsik Júlia tanít-ványaként a francia nyelv OKTV I. kategóriájában 3. helyezést ért el.

  KÁDÁR ISTVÁN a 12.B osztályból, Gulyás János és Szalóki Dezsô tanítványa-ként a fizika OKTV I. kategóriájában 3. helyezést ért el.

  SZOKOLAI PÉTER a 13.C osztályból, Palócné Bársony Katalin tanítványaként azangol nyelv OKTV II. kategóriájában 4. helyezést ért el.

  CSOBÁNCZY TEKLA TEODÓRA a 12.A osztályból, Vég Éva tanítványaként azorosz nyelv OKTV-n 5. helyezést ért el.

  FÖLSZ HANNA a 12.A osztályból, Lángné Erdôs Katalin tanítványaként az angolnyelv OKTV I. kategóriájában 6. helyezést ért el.

  KÁDÁR ISTVÁN a 12.B osztályból, Albert Viktor, Paulovits Ferenc és BerekLászló tanítványaként a kémia OKTV I. kategóriájában 6. helyezést ért el.

  ROKOLYA KORNÉL a 12.C osztályból, Török László és Szalóki Dezsô tanítvá-nyaként a fizika OKTV I. kategóriájában 7. helyezést ért el.

  ENDREY MÁTYÁS GYÖRGY a 12.C osztályból, Mozer Tamás és Schiller Marianntanítványaként a magyar nyelv OKTV-n 8. helyezést ért el.

  MIZSEI BERTA JÚLIA a 12.C osztályból, Patrik-Pirk Zsolt tanítványaként azangol nyelv OKTV II. kategóriájában 8. helyezést ért el.

  STADLER BENEDEK a 11.B osztályból, Balázs Katalin tanítványaként a kémiaOKTV I. kategóriájában 10. helyezést ért el.

  JUHÁSZ KORNÉL a 12.B osztályból, Miklósy Katalin tanítványaként az angolnyelv OKTV I. kategóriájában 11. helyezést ért el.

  KÁDÁR ISTVÁN a 12.B osztályból, Schubert Mihály tanítványaként a matema-tika OKTV II. kategóriájában 11. helyezést ért el.

  KOÓS ISTVÁN a 11.A osztályból, a Fazekas Gimnázium vendégtanulójaként afilozófia OKTV-n 12. helyezést ért el.

  TAMÁS BÁLINT a 12.B osztályból, Albert Viktor, Balázs Katalin és Berek Lászlótanítványaként a kémia OKTV II. kategóriájában 12. helyezést ért el.

  LUU HOANG KIM NGAN a 12.A osztályból, Lángné Erdôs Katalin tanítványakéntaz angol nyelv OKTV I. kategóriájában 13. helyezést ért el.

  FÖLSZ HANNA a 12.A osztályból, Rosenzweigné Pejtsik Júlia tanítványaként afrancia nyelv OKTV I. kategóriájában 15. helyezést ért el.

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  35

  ez a(z) 35. oldal

  ZIMONYI LUCA VILLÔ a 12.B osztályból, a Fazekas Gimnázium vendégtanulója-ként a filozófia OKTV-n 16. helyezést ért el.

  DICZHÁZI RITA a 12.A osztályból, Pálinkó Dániel és Láng György tanítványa-ként a biológia OKTV I. kategóriájában 17. helyezést ért el.

  GYENGE ÁKOS BARNABÁS a 12.B osztályból, Dávid Annas tanítványaként afrancia nyelv OKTV I. kategóriájában 19. helyezést ért el.

  MERNYEI PÉTER a 11.B osztályból, Véryné Pákolitz Éva tanítványaként azangol nyelv OKTV I. kategóriájában 19. helyezést ért el.

  GYETVAI VIKTOR a 12.B osztályból, Dávid Anna tanítványaként a francia nyelvOKTV I. kategóriájában 20. helyezést ért el.

  GRÄFF ÁDÁM TAMÁS a 12.C osztályból, Balázs Katalin tanítványaként a kémiaOKTV I. kategóriájában 21. helyezést ért el.

  MERNYEI PÉTER a 11.B osztályból, Steller Gábor tanítványaként a matematikaOKTV II. kategóriájában 21. helyezést ért el.

  PARRAGI BÁLINT MÁRK a 11.B osztályból, Törzsök Édua tanítványaként a ma-gyar nyelv OKTV-n 21. helyezést ért el.

  BAKOS BENDEGÚZ a 12.A osztályból, Fenyô D.György tanítványaként a ma-gyar nyelv OKTV-n 22. helyezést ért el.

  EHRETH RÉKA a 11.A osztályból, Nagy Piroska tanítványaként a latin nyelvOKTV-n 22. helyezést ért el.

  GYENGE ÁKOS BARNABÁS a 12.B osztályból, Szalóki Dezsô és Gulyás Jánostanítványaként a fizika OKTV II. kategóriájában 22. helyezést ért el.

  LUU HOANG KIM NGAN a 12.A osztályból, Albert Viktor tanítványaként akémia OKTV II. kategóriájában 22. helyezést ért el.

  HORVÁTH ESZTER BORBÁLA a 13.C osztályból, Dávid Anna tanítványaként afrancia nyelv OKTV I. kategóriájában 26. helyezést ért el.

  KATONA ZSÓFIA a 12.C osztályból, Patrik-Pirk Zsolt tanítványaként az angolnyelv OKTV II. kategóriájában 26. helyezést ért el.

  TÓTH DOROTTYA a 13.C osztályból, Fenyô D.György tanítványaként a magyarirodalom OKTV-n 27. helyezést ért el.

  MÁNDOKI LÁSZLÓ a 11.B osztályból, Balázs Katalin tanítványaként a kémiaOKTV I. kategóriájában 30. helyezést ért el.

  ZIMONYI LUCA VILLÔ a 12.B osztályból, Dávid Anna tanítványaként a francianyelv OKTV I. kategóriájában 30. helyezést ért el.

  TARDOS TAMÁS GERGÔ a 11.B osztályból, Molnár Katalin és Mándics Dezsôtanítványaként a biológia OKTV II. kategóriájában 32. helyezést ért el.

  KULLAI ÁDÁM BALÁZS a 11.B osztályból, Véryné Pákolitz Éva tanítványaként azangol nyelv OKTV I. kategóriájában 35. helyezést ért el.

  LUU HOANG KIM NGAN a 12.A osztályból, Mándics Dezsô tanítványaként abiológia OKTV II. kategóriájában 40. helyezést ért el.

  TRAN BACH KHOA a 11.B osztályból, Szabó András tanítványaként az informa-tika OKTV II. kategóriájában 42. helyezést ért el.

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  36

  ez a(z) 36. oldal

  Egyéb országos versenyeredmények 2015/16.

  Bátaszéki matematikaversenyenGUDRA GEORGINA ANNA a 4. osztályból, Pap Anna tanítványaként 1.,SCHWARCZKOPF MARCELL a 4. osztályból, Gyôrffy Magdolna tanítványaként 2.,FARKAS IZABELLA FRUZSINA a 6.B osztályból, Hegyi Györgyné tanítványaként 3.,HORVÁTH HANNA SZABRINA az 5.A osztályból, Iványiné Harró Ágota tanítvá-

  nyaként 3.,FÖLDES ANDRÁS OTTÓ a 8.B osztályból, Marcsek Gábor tanítványaként 4.,NAGY HANNA ZSÓFIA a 6.B osztályból, Hegyi Györgyné tanítványaként 4.,SÁNDOR ZSÓFIA az 5.A osztályból, Iványiné Harró Ágota tanítványaként 6.,NGUYEN BICH DIEP a 7.B osztályból, Bárth Balázs tanítványaként 8.,LAZUR ZSÓFIA a 6.B osztályból, Hegyi Györgyné tanítványaként 9.,VILÁGI ÁRON az 5.B osztályból, Schubert Mihály és Kornai Júlia tanítványa-

  ként 10. helyezést ért el.

  OÁTV-n angol nyelvbôlBÁNHIDI LAURA a 8.C osztályból, Miklósy Katalin tanítványaként 1.,FÖLDES ANDRÁS OTTÓ a 8.B osztályból, Patrik-Pirk Zsolt tanítványaként 2.,BÁLINT MARTIN ATTILA a 7.B osztályból, Lengyel Zsuzsa tanítványaként 3.,KOHÁRI LAURA KAMILLA a 8.B osztályból, Patrik-Pirk Zsolt tanítványaként 22.,KOMÁROMI KRISZTINA PANNA a 7.A osztályból, Köves Katalin tanítványaként

  22. helyezést ért el.

  Öveges József fizikaversenyenORBÁN MARCELL DÁNIEL a 11.C osztályból, Tomcsányi Péter tanítványaként 9.

  helyezést ért el.

  Mikola Sándor fizikaversenyenKOCSIS BÁLINT a 10.B osztályból, Tomcsányi Péter tanítványaként 15.,CSONKA ZSOLT a 9.C osztályból, Gulyás János tanítványaként 40. helyezést

  ért el.

  Hevesy kémiaversenyenNGUYEN BICH DIEP a 7.B osztályból, Balázs Katalin tanítványaként 2. helye-

  zést ért el.

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  37

  ez a(z) 37. oldal

  Arany János irodalomversenyenGINTLI FRUZSINA a 9.A osztályból, Etédi Emôke tanítványaként ezüst,NEMES ANNA ZSÓFIA a 9.A osztályból, Etédi Emôke tanítványaként ezüst,PAPP BORBÁLA a 9.B osztályból, Gyôri János tanítványaként ezüst diplomát

  kapott.

  Janikovszky Éva meseíró pályázatonVILÁGI DÁVID az 5.B osztályból, Mozer Tamás tanítványaként 3. helyezést

  ért el.

  Bolyai magyar csapatversenyenMERNYEI PÉTER, PARRAGI BÁLINT MÁRK, STADLER BENEDEK, TARDOS TAMÁS

  GERGÔ összeállítású csapat a 11.B osztályból, Törzsök Édua tanítványai-ként 2. helyezést ért el.

  Bolyai matematika csapatversenyenHEVESI MÁRTON BENEDEK, JÉKELY BOLDIZSÁR LAJOS, NAGY ANDRÁS MÁRTON,

  SZÜCS LEÓ SZILÁRD összeállítású csapaat a 9.B osztályból, Vad Szilvia ésTörök László tanítványaiként 1.,

  KOCSIS LEVENTE VAJK, NGUYEN DÁNIEL CUONG, VILÁGI ÁRON, VILÁGI DÁVIDösszeállítású csapat az 5.B osztályból, Kornai Júlia és Schubert Mihálytanítványaiként 3. helyezést ért el.

  KORNAI JÚLIA, BÁRTH BALÁZS, SCHUBERT MIHÁLY, STELLER GÁBOR összeállításúcsapat a tanár csapatversenyen 2. helyezést ért el.

  Bolyai természettudományi csapatversenyenRÉVÉSZ VILMOS, SCHWARCZKOPF MARCELL, SZÁDAY KRISZTINA JUDIT, ZAKOR ZÓRA

  összeállítású csapat a 4. osztályból, Pap Anna tanítványaiként 2.,DICHZHÁZI ANDRÁS, FÖLDES ANDRÁS OTTÓ, TIMÁR ÁRMIN, URBÁN TAMÁS ETELE

  összeállítású csapat a 8.B osztályból, Pálinkó Dániel és Boncz Dániel tanít-ványaiként 16. helyezést ért el.

  Kalmár László matematikaversenyenFARKAS IZABELLA FRUZSINA a 6.B osztályból, Hegyi Györgyné tanítványaként 4.,FÖLDES ANDRÁS OTTÓ a 8.B osztályból, Marcsek Gábor tanítványaként 10.,NGUYEN DÁNIEL CUONG az 5.A osztályból, Schubert Mihály tanítványaként 10.,HERSKOVITS DÁVID a 6.A osztályból, Bárth Balázs tanítványaként 13.,PHAN VIET DUNG a 6.A osztályból, Bárth Balázs tanítványaként 17.,HADHÁZI-BORSOS MÁTYÁS az 5.A osztályból, Iványiné Harró Ágota tanítványa-

  ként 24.,LAZUR ZSÓFIA a 6.B osztályból, Hegyi Györgyné tanítványaként 24.,NAGY HANNA ZSÓFIA a 6.B osztályból, Hegyi Györgyné tanítványaként 25.,GUDRA GEORGINA ANNA a 4. osztályból, Pap Anna tanítványaként 27. helye-

  zést ért el.

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  38

  ez a(z) 38. oldal

  Zrínyi Ilona matematikaversenyenLAZUR ZSÓFIA a 6.B osztályból, Hegyi Györgyné tanítványaként 3.,FARKAS IZABELLA FRUZSINA a 6.B osztályból, Hegyi Györgyné tanítványaként 15.,PAPP BALÁZS a 7.C osztályból, Paulovits Ferenc tanítványaként 16.,KOVÁCS BOLDIZSÁR a 7.B osztályból, Bárth Balázs tanítványaként 18.,CSENDES LUCA az 5.A osztályból, Iványiné Harró Ágota tanítványaként 20.,STADLER BENEDEK a 11.B osztályból, Steller Gábor tanítványaként 21.,TIMÁR ÁRMIN a 8.B osztályból, Marcsek Gábor tanítványaként 22. helyezést

  ért el.

  Varga Tamás matematikaversenyenNGUYEN BICH DIEP a 7.B osztályból, Bárth Balázs tanítványaként 2.,KOVÁCS BOLDIZSÁR a 7.B osztályból, Bárth Balázs tanítványaként 5.,FÖLDES ANDRÁS a 8.B osztályból, Marcsek Gábor tanítványaként 10.,DO HOANG ANH a 8.B osztályból, Marcsek Gábor tanítványaként 18. helye-

  zést ért el.

  Francia tollbamondás versenyenBARTHA BENEDEK ANDRÁS a 13.C osztályból, Rosenzweigné Pejtsik Júlia tanít-

  ványaként 2.,PARRAGI BÁLINT MÁRK a 11.B osztályból, Dávid Anna tanítványaként 5.,GYENGE ÁKOS BARNABÁS a 12.B osztályból, Dávid Anna tanítványaként 7.,NÉMET ÁKOS a 11.B osztályból, Dávid Anna tanítványaként 10.,ZIMONYI LUCA VILLÔ a 12.B osztályból, Dávid Anna tanítványaként 10. helye-

  zést ért el.

  Arpinói Nemzetközi CiceróversenyenEHRETH RÉKA a 11.A osztályból, Nagy Piroska tanítványaként,KULLAI ÁDÁM BALÁZS a 11.B osztályból, Nagy Piroska tanítványaként részt

  vettek.

  Nemes Tihamér informatikaversenyenKOMÁROMI KRISZTINA PANNA a 7.A osztályból, Tasnádi Ildikó tanítványaként 5.,FÖLDES ANDRÁS OTTÓ a 8.B osztályból, Tasnádi Ildikó tanítványaként 14.,FUCHS GÁBOR a 9.A osztályból, Tasnádi Ildikó tanítványaként 34. helyezést

  ért el.

  Arany Dániel matematikaversenyenSZÜCS LEÓ SZILÁRD a 9.B osztályból, Török László tanítványaként 2. helyezést

  ért el.

  KÖKÉL levelezô versenyen kémiábólTAMÁS BÁLINT a 12.B osztályból, Albert Viktor és Balázs Katalin tanítványa-

  ként 2. helyezést ért el.

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  39

  ez a(z) 39. oldal

  Országos vers- és prózamondó versenyenBOGDÁN GERGÔ a 10.B osztályból 1. helyezést ért el.

  Mozaik internetes födrajz és történelem tanulmányi versenyenWEISZ CSABA a 9.B osztályból 1. helyezést ért el.

  Hazai és nemzetközi vitaversenyekenPANYI RÓBERT a 11.A osztályból 1. helyezést ért el.

  Dürer fizika csapatversenyenESZTERHÁS TAMARA PETRA (11.B), ROKOLYA KORNÉL (12.C), MÓCSY MÁRK (13.C)

  összeállítású csapat Szalóki Dezsô és Török László tanítványaiként 2. he-lyezést ért el.

  Dürer kémia csapatversenyenTAMÁS BÁLINT (12.B, Albert Viktor és Berek László tanítványa), NGUYEN HONG

  PHUC (12.A, Paulovits Ferenc és Balázs Katalin tanítványa) STABB HANNAHNATALIE (10.B, Paulovits Ferenc tanítványa) összeállítású csapat 2. helye-zést ért el.

  Diákolimpiai selejtezô versenyeken sikeresen szerepeltekMERNYEI PÉTER a 11.B osztályból, Szatmári Kálmán tanítványaként informati-

  kából olimpikon.LUU HOANG KIM NGAN a 12.A osztályból, Mándics Dezsô tanítványaként bio-

  lógiából olimpikon.KÁDÁR ISTVÁN a 12.B osztályból, Szalóki Dezsô és Gulyás János tanítványa-

  ként fizikából részt vett.TARDOS TAMÁS GERGÔ a 11.B osztályból, Molnár Katalin és Mándics Dezsô

  tanítványaként biológiából részt vett.

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  40

  ez a(z) 40. oldal

  A 2015/16. tanév díjai

  RADNÓTI EMLÉKPLAKETT 2016

  RADNÓTI EMLÉKPLAKETTTANULMÁNYI DÍJFölsz Hanna (12.A)Kádár István (12.B)

  A Radnóti EmlékplakettTanulmányi Díjra jelölt volt,oklevelet kapott:Bartha Benedek András (13.C)Szokolai Péter (13.C)

  RADNÓTI EMLÉKPLAKETTKÖZÖSSÉGI DÍJGyenge Ákos Barnabás (12.B)Do Tú Vy (13.C)

  A Radnóti EmlékplakettKözösségi Díjra jelölt volt,oklevelet kapott:Nguyen Hong Phuc (12.A)Gerôcz Emôke Zsanett (12.B)Gulyás Barnabás Gergely (12.B)Gerencsér Zsófia (13.C)

  AZ ÉV DIÁKJA 2016

  Luu Hoang Kim Ngan (12.A)

  Az Év diákja díjra jelöltékmég:Luu Hoang Kim Ngan (12.A)Mernyei Péter (12.B)

  DÖK DÍJ 2016

  Gyenge Ákos Barnabás (12.B)

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  41

  ez a(z) 41. oldal

  Radnóti versenyek legjobbjai2015–2016. tanév

  Radnóti versenyek az 1–8. évfolyam számára

  I. díj II. díj III. díj Dicséret

  ALSÓ TAGOZATOS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

  Gudra Georgina AnnaSzáday Krisztina JuditTakács Fanni

  4.4.4.

  VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY

  versmondás

  5–6. évfolyam

  Taylor Sol Nadia Alina 6.B Hegyi Tamás 5.A Farkas Izabella Fruzsina 6.B

  7–8. évfolyam

  Wolf Sára 8.B Fejér Anna Júlia 8.A

  prózamondás

  5–6. évfolyam

  Horváth Hanna Szabrina 5.A Széwald Márton József 6.B Kiss Jázmin Zsuzsanna 6.A

  7–8. évfolyam

  Csefkó-Kis Veronika 7.B

  SZÉPIRODALMI ALKOTÓPÁLYÁZAT

  Életre kel a …

  Fóti Neszta 7.A Bartal Csenge 6.A Csányi Melinda 6.A

  RADIR

  Vetélkedô Radnóti Miklóshoz kapcsolódóan

  Borszukovszki MirkóFenes LillaKiss Ráhel Csenge

  7.C7.C7.C

  Fóti NesztaGedeon AnnaKillin BeátaRingwald Anna

  7.A7.A7.A7.A

  Papp Gábor BenceTeleki Borbála

  7.C7.C

  Tiborcz PéterMáté Réka DorottyaPatkós Anna SáraSzojka Tamás Benedek

  8.A8.A8.A8.A

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  42

  ez a(z) 42. oldal

  I. díj II. díj III. díj Dicséret

  TÁRSADALOMISMERET

  „Fantázialand” – 5–6. évfolyam

  Szeszler ÁbelSzombat NándorVárszegi Vince EmilVerô Mirkó

  5.A5.A5.A5.A

  Békási ZsoltHerskovits DávidVányi András BenjáminWunderlich Ábris D.

  6.A6.A6.A6.A

  Hegyi TamásKopper BorsaRónai BendegúzVolk János

  5.A5.A5.A5.A

  TÖRTÉNELEM csapatverseny

  Sorsfordító év – 1990 – 7–8. évfolyam

  Fazekas Dániel IstvánReszegi Márton JózsefSziklai AndrásUrbán Tamás Etele

  8.B8.B8.B8.B

  Gedeon ÁronHamar NorbertSurányi Gábor MárkPintér Barnabás

  7.A7.A7.A7.A

  Széles BorbálaNádasdy AnnaLe Thanh SonNguyen Zsófia Ly

  8.A8.A8.A8.A

  ANGOL

  Akadályverseny

  5. évfolyam

  Font OlivérHadházy-Borsos MátyásSándor ZsófiaSzombat Nándor

  5.A5.A5.A5.A

  Rónai BendegúzVolk JánosWagner Mátyás Máté

  5.A5.A5.A

  Fritsch Zsuzsanna LillaSchlachtovszky LizaSzéll Kata

  5.A5.A5.A

  6. évfolyam

  Pásztor Bianka DóraSziklai NóraTaylor Sol Nadia AlinaTran Thu HaVajda Hanna Klára

  6.B6.B6.B6.B6.B

  Erdei HannaFarkas IzabellaFruzsinaGolden DorkaNagy Hanna Zsófia

  6.B6.B6.B6.B

  Kádár Vera EszterEperjesi RózaNwokeji Celine EmíliaGonda Zsófia

  6.A6.A6.A6.A

  Sólyom BarnaVarga NorbertZakor ZsomborZelenyánszky Lôrinc

  6.B6.B6.B6.B

  E-könyv-író verseny

  7. évfolyam

  Neuhauser Lilla Zs.Nagymengyi Réka Lili

  7.A7.A

  Fatsar Sára DorottyaTóth Dorottya Berta

  7.Ny7.Ny

  Erbszt DávidGyôrfi Bálint Zsolt

  7.B7.B

  8. évfolyam

  Jándi Margit AngélaKohári Laura Kamilla

  8.B8.B

  Történetmesélô verseny angolul

  5. évfolyam

  Volk JánosDóczy Réka

  5.A5.B

  Sándor Zsófia 5.A Gulyás Richárd L. 5.B

  6–8. évfolyam

  Taylor Sol Nadia Alina 6.B Dóczy Maja 7.B

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  43

  ez a(z) 43. oldal

  I. díj II. díj III. díj Dicséret

  MATEMATIKA csapatverseny (KisMaCsEK)

  Zakor ZsomborHorváth MilánMatei Simon MarcellVarga NorbertFöldes András Ottó

  6.B6.B6.B6.B8.B

  Reviczky MarcellPaulovits BarnabásVilági ÁronVilági DávidWeisz CsabaZelenyánszky Lôrinc

  9.B6.B5.B5.B9.B6.B

  Nguyen Zsófia LyNguyen Dániel CuongTerjék ÁgotaVamper Laura DeaVolk JánosYao Yu He

  8.A5.A8.A8.A5.A8.A

  TERMÉSZETISMERETI KALANDTÚRA

  Farkas Izabella FruzsinaNagy Hanna ZsófiaTaylor Son Nadia AlinaTran Tu Ha

  6.B6.B6.B6.B

  Csendes LucaHorváth Hanna SzabrinaHulman Tamara VirágTakács Ágota

  5.A5.A5.A5.A

  Békási ZsoltBoór AndrásVányi András BenjáminWunderlich Ábris D.

  6.A6.A6.A6.A

  BIOLÓGIA csapatverseny

  Járványok – 7–8. évfolyam

  Csefkó-Kis VeronikaHulman Tímea KatalinKelemen RékaNguyen Eszter

  7.B7.B7.B7.B

  Nagy Zita OlíviaSerf Júlia LiliUjházy Noémi Mária

  7.C7.C7.C

  Nádasdy AnnaNádai HangaNguyen Zsófia LyVamper Laura Dea

  8.A8.A8.A8.A

  FIZIKA csapatverseny

  8. évfolyam

  Gyôrbíró KataKováts SimonSzabó Sámuel

  8.C8.C8.C

  Farkasházi LeventeReszegi Márton JózsefStribik András

  8.B8.B8.B

  Jándi Margit AngélaKohári Laura KamillaTrencsényi Panna Sára

  8.B8.B8.B

  Horváth LeventeKapsa MarcellPordán Barnabás

  8.A8.A8.A

  FÖLDRAJZ csapatverseny

  7. évfolyam

  Kövér BlankaSzinai Hanna HelenaUjházy Noémi Mária

  7.C7.C7.C

  Nguyen EszterNguyen ZsófiaSáránszki Anna Éva

  7.B7.B7.B

  Dóczi MajaFauszt KláraTuri Hanna Alma

  7.B7.B7.B

  8. évfolyam

  Urbán Tamás EteleRátonyi AnnaKarakas Benedek Kelton

  8.B8.B8.B

  Veczel MátéGyôri Jonatán KevinBuzafalvi Dénes

  8.C8.C8.C

  Kapsa MarcellNagy Milán DávidBukta Ádám Imre

  8.A8.A8.A

  KÉMIA zárthelyi verseny

  7. évfolyam

  Nguyen Bich Diep 7.B Vizkeleti Anna 7.C Calis Stephano Mihály 7.C

  Májer Zsófia 7.C

  8. évfolyam

  Buzafalvi Dénes 8.C Le Thanh Son 8.A Nguyen Zsófia Ly 8.A

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  44

  ez a(z) 44. oldal

  I. díj II. díj III. díj Dicséret

  INFORMATIKA

  Kedvenc könyvem borítóterve – digitális rajzverseny

  5–6. évfolyam

  Orvos-Nagy Hanna 5.B

  Szabó Patrik 6.B

  Radnóti versenyek a 9–13. évfolyam számára

  I. díj II. díj III. díj Dicséret

  MAGYAR

  Alkotópályázat

  J. Tóth Edit 9.B Toroczkai Dóra Fruzsina 12.A Gáspár Miksa 9.A

  Esszéíró pályázat

  Bakos Bendegúz 12.A

  RADIR

  Vetélkedô Radnóti Miklóshoz kapcsolódóan

  Gáspár MiksaKoós IstvánVarga Zsanett Lili

  9.A11.A9.A

  Endrey Mátyás GyörgySemmelweis Marcell

  12.C10.A

  Ligeti MártonNemes Anna ZsófiaSzakács Eszter

  9.A9.A9.A

  Bakó DorottyaKepes Kata MáriaSzabó SáraSzékely Cili

  11.C11.C11.C11.C

  NÉMET

  Mûfordítás pályázat

  10. évfolyam

  Lipcsei Bence 10.B

  11–12. évfolyam

  J. Tóth Tamás 11.A

  FRANCIA mûveltségi csapatverseny

  Radnóti Miklós Párizsban

  Nguyen Hoang Thu VanSoós Hanna MirtillSzabó SáraSzabó Vivien

  11.C11.C11.C11.C

  Bíró Danijar ÁronMándoki LászlóNémet ÁkosSzabó Barbara LúciaSzabó Dénes Ferenc

  11.B11.B11.B11.B11.B

  Alexandrov DánielNagy BoldizsárPordán DomonkosZávecz Ferenc Dániel

  11.C11.C11.C11.C

  LATIN zárthelyi fordítás

  11–12. évfolyam

  Kullai Ádám 11.B

  Spitzer Milán 12.C

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  45

  ez a(z) 45. oldal

  I. díj II. díj III. díj Dicséret

  OROSZ mûveltségi csapatverseny

  Nagypál RebekaSzatmári Kornélia ZsófiaTóth Dorottya

  13.C13.C13.C

  Hamp Anna MilaPorkoláb Gábor LászlóSinger Benjámin

  12.B12.B13.C

  Gräff Ádám TamásMáth Beáta VirágSzéll Adrienn

  12.C12.C12.C

  MATEMATIKA csapatverseny

  KisMaCseK

  Szûcs Leó Szilárd 9.B Reviczky MarcellWeisz Csaba

  9.B9.B

  NagyMaCseK

  Mócsy MárkMernyei PéterTardos Tamás Gergô

  13.C11.B11.B

  Mándoki LászlóNguyen Hai YenTa Dieu My

  11.B11.B11.B

  Doan Thi Trang ThanhNguyen Duc DánielNguyen Ha AnhNguyen Hong Phuc

  10.B10.B10.B12.A

  FIZIKA csapatverseny

  9. évfolyam

  Demôk DóraFuchs GáborGintli Fruzsina Anna

  9.A9.A9.A

  Maróti ZsomborMáté Jakab AlajosReviczky Marcell

  9.B9.B9.B

  10. évfolyam

  Fóti AdorjánGazdag-Gyôri ZsomborSzabó Rozina Eszter

  10.A10.A10.A

  Doan Thi Tran ThanhKiss Kocsárd Benedek

  10.B10.B

  Burlacu PéterLakner Virág EszterMurin Dániel

  10.B10.B10.B

  BIOLÓGIA prezentációs verseny

  9. évfolyam

  Szûcs Leó Szilárd 9.B

  10. évfolyam

  Lantos Lili 11.C Lakner Virág Eszter 10.B

  Soós Hanna Mirtill 11.C

  Virág Anna Zsófia 11.C

  TÖRTÉNELEM csapatverseny

  Mi lett volna, ha? – 9–10. évfolyam

  Berényi PéterGyümölcsös Gergely J.Lantos LiliVirág Anna Zsófia

  10.B11.C11.C11.C

  FOTÓPÁLYÁZAT

  Kádár Vera Eszter 6.A Gáspár Miksa 9.A Turi Hanna Alma 7.B Marossy Aliz 10.A

  J. Tóth Edit 9.B Schein Adél 9.B Német Ákos 11.B

  Vujovits András 12.B Porkoláb Gábor László 12.B

  Rajnai Zsuzsanna 11.B

  Vidák Brigitta 13.C

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  46

  ez a(z) 46. oldal

  Templeton

  2016. március 12-én a Ma-gyar Tudományos Akadémiadísztermében az elsô magyarJunior Templeton Fellow-kavatásával kezdetét vette aMagyar Templeton Program1

  egyéves, személyre szabotttehetséggondozó programja.

  A Radnótiból 6 diák jutotta 20 000 jelentkezô közül ki-választott 315 Templeton Fellow közé. Ôk a következôk: Zsíros Anna a 6.A-ból, Fóti Adorján és Gazdag-Gyôri Zsombor a 10.A-ból, Moró Márton a 11.C-bôl, Schultz Nóra a 11.A-ból és Fölsz Hanna a 12.A-ból.

  1 A Magyar Templeton Program fô támogatója a Templeton World Charity Foundation, társtámoga-tója a European Social Fund, az Emberi Erôforrások Minisztériuma, szakmai együttmûködô partnere aMATEHETSZ és többek között az Eötvös Loránd Tudományegyetem.

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  47

  ez a(z) 47. oldal

  Békés Pál díj

  A 2015–16. tanévben másodszor került sor azirodalmi díj átadására. A bíráló bizottságbanmagyartanárok mellett a tavalyi két díjazott,Kappanyos Mária és Fekete Marcell is helyetkapott. Újból megosztott díj született: KoósIstván és Móray Gergely versei érdemelték kia névtelen mecénás jutalmát. A díjazottakmûveibôl olvasható rövid válogatás az aláb-biakban.

  KOÓS ISTVÁNPRÓBA 1.

  kálvintér‘öt perc és… ’megjöttélmár nem csók.hogyvanmost?‘hogyvagymost? ’száz lépésnincs kontaktettünk ott,‘hagyd csak, majd… ’indultunkszáz lépéskékmetrófutnod kellmár nem csók‘így korrekt ’

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  48

  ez a(z) 48. oldal

  GYEREK 2.

  Hogy azt álmodtam,sírt, felriadtam rá.Talán éhes vagy melege van,nincs betakarva vagy éppidegenek veszik körbeégigérô fekete kabátjaikban.Vagy csak rosszul érintette,hogy helyette álmodom meg,ahogy sír és én felriadok rá.

  MÓRAY GERGELYHORGÁSZAT

  Fénykép készült, a horgot felemelték„Három kiló, egészen szép darab”Te némán rángatóztál tekeregtélNedves pikkelyeden táncolt a nap

  Engem nem zavart „Nem akkora drámaegy öntudatlan lénnyel kevesebb”de este lett és elhalkult a lármaés sötét van és most már rettegek

  Mi lesz ha egyszer én is rossz falatraharapok rá e sötét vizeken,és ahogy nem dobtak téged se visszarajtam sem könyörül meg senki sem?

  MEGVÁLTÁS

  Utolsó reggelijét sebesenbefalta, szarni nem jutott idô már.Arcot, fogat mosott, a szemetetlevitte aztán már csak kint az utcán,

  a metszô fényben vette észre, hogya vére, vére ez a láthatatlanés tiszta szent vér egyre csak csorog.A villamos elment. „Én itt maradtam”

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  49

  ez a(z) 49. oldal

  De nem volt szomorú, csak remegettegy kicsit. „Hol van harminchárom évem?”Üres tenyere kinyílt, levelekkavarogtak a fáradt ôszi szélben

  AMI BIZTOS

  A gáztûzhely még néha fellobogtésztához zacskós leveshez ha forralvizet valaki sôt még olyan is vanhogy krumplipüré készül „És mivel?”„Valamivel – de a püré már biztos”„A krumplipüré biztos ?” „Anya énnem tudom valahogy én mást kerestema biztosnak nem csak a látszatát”„Sajnálom de én csak ezt tudom csinálnimenj át apádhoz hogyha nem szeretsz”„Jaj tudod hogy ilyen nem mondtam” „Akkorne nyafogj csak egyél” „De kész sincs!”„Hát igen de elkészül biztosan”

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  50

  ez a(z) 50. oldal

  A Radnóti mint „tehetségforrás”

  A több mint 230 éves Mûegyetem kitüntetô elismerést adományozott 30olyan középiskolának, amelyekbôl nemcsak sokan jelentkeznek a BME-re,hanem a felvett diákok sikerrel veszik az akadályokat az egyetemen. A meg-tisztelô címet az iskola igazgatója vette át az egyetem rektorától.

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  51

  ez a(z) 51. oldal

  Jótékonysági akciók

  2015 telén is folyt gyûjtés az Igazgyöngy Alapítványnak. A (9.) 10.C szerve-zésében rengeteg játék, ruhanemû, édesség, tisztasági és iskolai felszerelésindult az iskola kisbuszában Tomcsányi Péter tanár úr segítségével Berettyó-újfaluba. A 2016. évi adomány az Évkönyv megjelenésének napjaiban ércélba.

  12/12 RÖF

  2015. december 12-én adiákönkormányzat jóté-konysági napot tartott.Sokan külsô helyszíne-ken segítettek, a többségazonban az iskolábangyûjtött adományokatrendezte: 800-nál is többcipôs doboz került abaptista szeretetszolgá-lathoz. A maradék játé-kok és tartós élelmisze-rek pedig Erdélybe ke-rülnek a székelyzsom-bori tábor szervezôinekjóvoltából.

  És hogy mi a RÖF? Hát radnótis összefogás fesztivál.

  +1 SZENDVICS

  Errôl Kovács Olivér írt részletes beszámolót.

  És nemcsak az iskola diákjai és tanárai jótékonykodtak, hanem mások aziskolával. A Messzeringó estekrôl szóló évkönyvi beszámolók idén is folyta-tódnak.

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  52

  ez a(z) 52. oldal

  Plusz egy szendvics-napok azELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában

  Az összefüggô egyéni szakmai gyakorlatom keretében ismerkedtem meg azELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnáziumbantavaly indult kezdeményezéssel. A gyakorlatom helyszínéül szolgáló iskolaaz elsôk között, 2016 tavaszán csatlakozott a programhoz Schiller Mariannmagyart tanító pedagógus vezetésével. Azóta egyre több oktatási intézményvesz részt az akcióban.

  A kezdeményezés lényege, hogy az iskolába járó diákok és pedagógusok –akik gyakran amúgy is hoznak magukkal uzsonnára szendvicset vagy külön-féle gyümölcsöket – a kijelölt napon betesznek plusz egy szendvicset a táská-jukba otthon. Ez a szülôknek – akik egyébként is készítenek egyet a gyerme-küknek – nem okoz sem nagy anyagi megterhelést, sem nagyobb idôráfordí-tást reggelenként. A plusz egy szendvicset (de ez lehet gyümölcs, édesség vagyakár tartós élelem is) az iskolába beérve a gyerekek az aulában egy erre a célrakialakított részen dobozokba tehetik. Az összegyûlt élelmiszert a BudapestBike Maffia önkéntes futárai viszik el az intézménybôl a délelôtti órák folya-mán, és még aznap ebédidôben el is juttatják a város különféle helyein megta-lálható hajléktalanszállókra vagy ételosztóhelyekre Budapest területén.

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  53

  ez a(z) 53. oldal

  A csatlakozás elején tavasszal még hetente volt ilyen lehetôség az iskolá-ban, ám idén ôsztôl havonta egy ilyen alkalom van. Ezt Schiller Marianntanárnô a vele készített interjúm kapcsán két dologgal indokolta: egyrészthogy ne múljon el olyan gyorsan az újdonság varázsa, azaz hogy ne veszít-sen az értékébôl az egész kezdeményezés, ne váljon egy hetente ismétlôdô,unalmas megszokott dologgá. Másrészrôl a tanárnô minél több iskola bevo-nását szeretné elérni, így a szerdákat 4 iskola között osztotta el: 3 középisko-la és egy általános iskola együtt szervezi ezeket a napokat elôre meghatáro-zott rend szerint. Havonta egy alkalomra jobban rá lehet készülni, nagyobbfigyelmet kap. Az interjú kapcsán kiderült, hogy a tanárnô szerint a programazért lehet ilyen sikeres, mert sokakat érzékenyít, valamint a gyerekeket márelsô osztályos koruktól kezdve az önkéntességre és a másokon segítés lehe-tôségének megtalálására neveli.

  A Budapest Bike Maffia honlapján a következô leírás található a kezdemé-nyezésrôl:

  „2016 áprilisától elindítottuk a +1 szendvics programunkat.A program célja, hogy középiskolákban tanuló diákokkal közösen segít-

  sük az utcán élô hajléktalan emberek életét, illetve azon átmeneti, nappalivagy éjjeli szállók munkáját, melyek alapvetôen étkezést nem tudnak biztosí-tani a vendégeiknek. Középtávú célunk továbbá a fiatalok érzékenyítése, aziskolákkal való folyamatos kapcsolattartás és az önkéntesség népszerûsítése.Hosszútávon terveink között szerepel, hogy résztvevô iskolákat is összehoz-zuk, és a +1 szendvics akcióban aktívan részt vállaló intézményekkel közösélménynapokat szervezzünk.

  Nagyon fontosnak tartjuk, hogy szemléltessük: Kicsi is – egy szendvics is– elég ahhoz, hogy akár nagyobb csoportokat, – az összefogásnak köszönhe-tôen – jelentôsen támogathassunk. Tervünk, hogy a +1 szendvics program-ban résztvevô diákokból egy erôs, segítô közösséget építhessünk.”1

  Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumban a gyakorlatom félévébenoktóber 12-én és november 23-án volt ilyen Plusz egy szendvics-nap, amelyetmagam is figyelemmel kísértem az intézménybe való beérkezésemkor. Az in-tézmény honlapján – az akciót hirdetendô és megbecsülendô céllal – egy rövidírás is megjelent, mely az alábbi linken tekinthetô meg: http://www.radnoti.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=665:1-szendvics-partnerek-es-datumok&catid=133:aktualis-hirek&Itemid=334

  Egy a csatlakozáskor megjelent internetes cikk szerint:„A Radnótiba alapvetôen okos gyerekek járnak, ezt lehet látni a felvételi

  statisztikákon. De hogy szolidárisak-e, eddig nem derült ki, most viszontigen. Május 11-én ugyanis a »Hozz még egy uzsonnát!« felhívás keretében aporta elôtti asztalhoz lehetett vinni egy plusz adag uzsonnát azoknak a gye-

  1 http://bbm.hu/projektek/1-szendvics-diakok-a-raszorulokert/

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  54

  ez a(z) 54. oldal

  rekeknek, akiknek, mint írják »ez lesz az egész napi étkezésük«. Ezt az akciótszerdánként ismételték, így ebben az évben még kétszer, 25-én és júniuselsején küldhetnek a radnótis gyerekek ételt a rászorulóknak, akiknek a Bu-dapest Bike Maffia juttatja el a csomagokat, akik szintén aktívan kiveszik arészüket a rászorulók támogatásából.”2

  REFLEXIÓ

  Az összefüggô egyéni gyakorlatom kapcsán (vagy ahogy az intézménybenmondják: rezidensként) örömmel találkoztam ezzel a kezdeményezéssel. Atavalyi tanítási gyakorlatom során sajnos éppen elkerültem azt az idôszakot,amikor találkozhattam volna az eseménnyel. Idén azonban, a gyakorlatomkapcsán minden napot az intézményben töltök, így alkalmam nyílt megfi-gyelni ezt az akciót. Meglepôdve láttam, hogy mennyi tanuló hozott valamitezeken a reggeleken, s a futár késôbb valóban el is szállította a hatalmasmennyiségû élelmet.

  A kezdeményezést én személy szerint is nagyszerûnek tartom, hiszen azegyetemi tanulmányaim alatt évekig jómagam is önkéntes munkát végeztemaz ELTE TTK HÖK mentoraként, melynek keretén belül sokszor rászoruló,hátrányos helyzetû, fogyatékkal élô hallgatótársaimat segítettem a beilleszke-désben és a tanulásban. Mindezen tapasztalataimból adódóan tudom, hogyfelemelô érzés, és mindkét fél szempontjából hasznos az önkéntes munkavagy az önkéntesség valamilyen formájának gyakorlása. Ezért tartom rendkí-vülinek ezt az akciót: az intézménybe járó tanulók már elsô osztályos koruk-tól kezdve nevelôdhetnek (ha úgy gondolják) ennek az életszemléletnekköszönhetôen, s megízlelhetik a másokon való segítés érzését, valamint sajátmagukon megtapasztalhatják az ebbôl fakadó személyiségfejlôdés lehetôsé-geit. Tapasztalataim is ezt mutatták: láttam, hogy örülnek, s tiszta szívvelszeretnének segíteni rászoruló társaikon, és tudják azt, hogy ez nekik – szü-leikkel együtt – minimális befektetést igényel minden téren.

  Remélem, minél több intézmény fog majd csatlakozni ehhez a kezdemé-nyezéshez, s mindenhol pozitív élményekkel és nagyon sok élelem össze-gyûlésével zajlanak majd ezek a napok úgy, mint jelenleg a Radnótiban.

  Kovács Olivér

  2 http://divany.hu/kolyok/2016/05/24/le_a_kalappal_a_radnotis_gyerekek_elott/

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  55

  ez a(z) 55. oldal

  Edit néni

  Ez a tanév volt az utolsó Petrócki Edit tanárnô radnótis életében. Búcsúzóulegy kórus köszöntötte az utolsó tanítási napon a nagyszünetben a fô-lépcsôn. Jelenlegi diákok, tanárok és volt diák-kórustagok alkalmi énekkara– Szabó Katalin tanárnô titkos szervezésében – köszöntötték énekes mû-sorral Edit nénit, aki 1976 óta tanára és kórus vezetôje az iskolának. A meg-ható elsô pillanatok után Edit néni természetesen átvette a vezénylést. Azaula, a folyosó megtelt érdeklôdô, csodálkozó és meghatott kicsikkel ésnagyokkal. Köszöntés, búcsú, emlékek, sírás és nevetés – együtt mind ésmindenki.

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  56

  ez a(z) 56. oldal

  XXXVI. Nemzetközi Cicero Verseny

  Az arpinói Cicero-verseny a legrangosabb verseny,amelyen a latin nyelvet tanulók összemérhetik tudásu-kat. Ahogy azt a verseny olasz neve (Certamen Cicero-nianum Arpinas) is mutatja, helyszínéül az Olaszország-ban található Arpino szolgál, mely a verseny névadójá-nak születési helye is. A versenyre összesen egyszerlehet jelentkezni a gimnáziumok utolsó két évfolyamaalatt. Mivel idôpontja rendszerint ütközik a magyaror-szági érettségikkel, a magyar delegációt rendszerint atizenegyedik osztályos tanulók alkotják az ország min-den részérôl.

  Ahhoz, hogy a versenyre jelentkezhessünk, elsôkéntaz Ábel Jenô Országos Latin Tanulmányi Versenyenkellett sikeresen sze-

  repelnünk. Ez egy két fordulós verseny,melyre két kategóriában lehet jelentkezni.Aki ezen az idôsebbeknek meghirdetettkategória elsô 20 helyezettje és kiemelt di-csérettel jutalmazottja között van, a követ-kezô évben jelentkezhet a Cicero-versenyhazai válogatójára. A versenybizottságinnen válogatja ki azt a hét versenyzôt, aki-nek a jelentkezését (220 euró) az EmberiErôforrások Minisztériuma állta az utazásiköltségekkel és utasbiztosítással együtt.További hét diák került a „B” csapatba, az ôköltségeik fedezésére az ÓkortudományiTársaság, a hazai versenyek szervezôje aNemzeti Tehetség Program keretein belülpályázatot nyújt be. Amennyiben ezt nemnyerik el, a versenyzôk iskolai alapítványátkérik, hogy vegyék át ezeket a költségeket.

  Az iskolából a 2016-os versenyre KullaiÁdámmal együtt jutottunk ki. Már az is nagy

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  57

  ez a(z) 57. oldal

  megkönnyebbülést jelentett, hogy egy ismerôssel utazhatok, az örömöt pedigfelhôtlenné tette, hogy az iskola alapítványa a versenyt követô római tanulmá-nyi út körülbelül 80 000 forintos költségét mindkettônk esetében átvállalta.

  Május 5-én indultunk, repülôvel utaztunk Rómába, majd vonattal Frosino-néba, ahonnan a szervezôk busszal szállítottak minket a szálláshelyeinkre.Mivel Arpino kisváros, a szállások Sora és Isola del Liri városokban voltak.

  Csütörtök este az egyetlen program aszállás elfoglalása és a vacsora volt. Pén-teken délelôtt nyolctól lezajlott maga averseny. A kezdés és a befejezés is ola-szos pontossággal történt, nehézségetpedig nemcsak a versenyhelyzet okozott,hanem az éjszaka során lehûlt iskola is.Öt órával késôbb átfagyva indultunk ebé-delni és az elsô sétánkra. Egészen nagynehézséget okozott, hogy a szervezôk

  nagy része nem beszélt az olaszon kívül semmilyen nyelvet, mi pedig több-ségében nem beszélünk olaszul. Ennek ellenére minden program élvezetesvolt. Szombat délután meglátogattuk Monte Cassinót, ahol a kisebb szívro-ham után, amelyet az út során az olaszok vezetési technikája okozott a meg-lehetôsen szûk szerpentinen, a fôapát köszöntött minket. Részben beszéltolaszul, másrészt olvasott fel Cicero egyik beszédébôl, ami azonban a legkel-lemesebb volt, hogy végre valaki egy mindenki által értett és beszélt nyelvenis szólt hozzánk.

  Vasárnap az eredmény-hirdetésen azonban legtöbb-ször nem értettünk semmit.A lényeg viszont még így isegyszerûen érthetô volt. Amagyar csapat tagjai közülGloviczki Ráhel érte el a leg-kiemelkedôbb teljesítményt:136 résztvevô közül a tízedikhelyet nyerte el, amin legin-kább ô lepôdött meg.

  A második helyezést Ro-berto D’Andrea nyerte el. Eznem lenne fontos információ, azonban Roberto valahogy megtalálta a ma-gyar csapatot, és velünk töltötte a legtöbb idôt. Ezalatt természetesen sokatbeszélgettünk, és néhány hasznos magyar kifejezést is megtanítottunk neki.A hangtani különbségek leküzdése után jöhettek a kihagyhatatlan káromko-dások, de ezen kívül a „Kezit csókolom, Kisasszony! Hogy tetszik lenni ezena csodálatos napon?” rendkívül elterjedt és széleskörûen használt mondato-kat is sikeresen elsajátította.

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  58

  ez a(z) 58. oldal

  Dél körül a szervezôk mindenkit visszafuvaroztak Rómába. Itt kezdôdöttaz a jutalom, amelyet mi, tizennégyen kaptunk az elôzô két év során elérteredményeinkért. A Szent István zarándokházban volt a szállásunk, aholmindenki magyarul beszélt. Ha addig nem éreztük volna magunkat csodá-san, ez a kis családias légkör megtette a hatását. A szállás elfoglalása utánvisszautaztunk a városközpontba, majd egy kis esti séta után következett avacsora.

  A hétfôi napot a Forum Romanumon kezdtük, a kihagyhatatlan Colos-seummal folytattuk, majd kezdôdhetett a „kultúrsokk”. Aki járt már Rómában,

  pontosan tudja, hogy renge-teg templom van. Amilyeneldugott helyen van egyik-másik, olyan díszesek. Érde-mes ôket megnézni, hiszenpéldául a San Pietro in Vinco-li (Szent Péter láncokban)nevû templomban Szent Péterláncain kívül MichelangeloMózes-szobra is megtekinthe-tô. Még hétfô délután men-tünk vissza a Forum mellé,hogy megnézzük a Capitoliu-

  mi múzeumot. A Róma jelképévé vált anyafarkas szobrán kívül itt található atüskehúzó fiú és Marcus Aurelius császár lovas szobra is. Ami szerintem mégisa legértékesebb a múzeumban, hogy az ókori tabularium1 megôrzése érdeké-ben erre építtette Michelangelo a városházát.Tevékenysége nyomán egyrészt megmaradt azépület, másrészt pedig a múzeumból csodáskilátás nyílik a Forumra, amit sikerült pont nap-lementekor elcsípnünk.

  A keddi program a Galeria Borghese láto-gatásával kezdôdött, majd a Basilica SantaMaria del Popolo után következett a SzentPéter tér és a monumentális Szent Péter Bazi-lika. Ahhoz, hogy igazán átérezzük a helynagyságát, nem elég egy képen néznünk. Ottkell állnunk és látni, mekkorák az emberek,akik a kupolából néznek le ránk.

  Idô híján sajnos nem volt idônk a Vatikáni Múzeumokra, hiszen az mini-mum fél napot igénybe vesz. Persze lehetséges, hogy ez nem akkora prob-léma, hiszen a kirándulás vége felé így is egészen nehezünkre esett már

  1 Az iratok tárolására szolgáló kôépület, amelyet Quintus Lutatius Catulus építtetett éppen Cicerokorában, miután az elôzô helyiség felgyulladt és elpusztult.

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  59

  ez a(z) 59. oldal

  befogadni mindazt, amit láttunk. Hasonló okok miatt maradt ki az Angyal-vár is a meglátogatott helyek közül.

  A Bazilikához hasonlóan hatalmas a Pantheon is. Felnézve a kilenc méterátmérôjû lyukra a kupola tetején ismét nagyon kicsinek éreztem magam.Szinte hihetetlen, hogy ez az épület már több mint kétezer éve áll. Oly sokókori épülettel szemben szerencsére felszentelték templomnak, így bár azistenszobrok már nem láthatóak benne, maga az épület megmaradt, és ma iscsodás látványt nyújt, ahogy a nap besüt a kupolán. Ezután következett aFontana di Trevi, ahol a hagyománynak megfelelôen mindenki dobott akútba érmét, hogy visszajöjjön még Rómába. Remélem, a többieknek is telje-sül ez a kívánsága!

  Bár egy csodálatos hetet töltöttünk Olaszországban, és rengeteg gyönyö-rû dolgot láttunk, számomra mégsem ezek maradtak meg leginkább. Tizen-négy diákból, akik mit sem tudtak egymásról, hat nap alatt egy baráti tár-saság kerekedett. Sajnos soha nem érünk rá egyszerre, de május óta több-ször is találkoztunk, igyekszünk egymással tartani a kapcsolatot. Amikorkilencedik elején elôször hallottam a Cicero-versenyrôl, meg sem fordult afejemben, hogy egyszer részt is vehetek majd rajta. Talán az egyetlen dolog,ami miatt képes vagyok elhinni, hogy mindez valóban megtörtént velem, aza folyamatos kapcsolattartás.

  Ehreth Réka (12.A)

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  60

  ez a(z) 60. oldal

  Veszteségeink

  Judit egyik unokájával

  Az elmúlt év sok régi tanár végsô búcsúját hozta el. A honlapon olvashatóhíreket adjuk itt közre.

  KÖLLÔ MÁRTA

  Tanítványok, kollégák, barátok osztoznak acsalád gyászában: 88 éves korában eltávozottKöllô Miklósné Márta (néni), nemzedékekorosztanára és más nemzedék orosztanárokképzôje.

  A Radnótiban csak 13 évet (1963–76) ta-nított, de viszonya nem szakadt meg az is-kolával: szakmai és emberi kapcsolatban ma-radt sokakkal. És akik elég szerencsésekvoltak ismerni ôt, tudják, nagy a veszteség.Emléke velük marad.

  BRUNNER JUTKÁTÓL BÚCSÚZUNK

  Brunner Tamásné Máté Judit az iskola nagy és feledhetetlen tanáregyéniségeiközé tartozott. 1957 és 1995 között tanított a Cházár András utcában. Nagyon

  sokakat tanított meg franciául(a 60-as évek elején oroszulis), és diákok, tanárjelöltek,kollégák sokaságát tanítottaméltóságra, derûre, kultúrára,mások tiszteletére. Számtalannyelvet beszélt, anyanyelvé-bôl is volt három. A rettenetesifjúkor után volt képes folya-matosan adni, érdeklôdni em-berek és események iránt, je-len lenni, ahol kultúra törté-nik, és bölcsen hallgatni.

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  61

  ez a(z) 61. oldal

  BÚCSÚZUNK: DR. BALÁZS LÓRÁNTNÉ, KATI NÉNI

  Kati néni 1963-tól 2001-ig tanított kémiát aRadnótiban. De nemcsak a 3. emeleten is-merték jól: része volt az iskola minden zeg-zugának. Osztályfônökként, tanári érdek-képviselôként mindenkivel szót értett; sokatgondolkodott és tett az iskoláért – és akémia tanításáért, a természettudományokmegszeretéséért, a tehetségek segítéséért.Nyitottsága, érdeklôdése, kíváncsisága voltkollégáinak és sok volt jelöltjének is példa.

  2015-ben magas kitüntetést kapott. Errôlés pályájáról is olvashatunk a díj honlapján.1

  KECSKEMÉTI SÁNDORNÉ, ERZSI NÉNI

  Búcsúzunk Kecskeméti Sándorné, Erzsi né-nitôl, aki 1961-tôl, az intézmény gyakorlóis-kolává válásától 1983-ig volt magyar szakosvezetôtanára a Radnótinak. Tanári és veze-tôtanári munkája mellett háromszor osztály-fônöki feladatot is vállalt. Derûs egyéniségé-re, színes anekdotáira sokan emlékeznekszívesen.

  STROBEL MÁRIÁTÓL BÚCSÚZUNK

  Életének 83. évében elhunyt Strobel Mária,iskolánk volt fizika szakos vezetôtanára.Marika már a Radnóti név felvétele elôtt istanított fizikát és kémiát az épületben, és agyakorlóiskolává válás évétôl, 1961-tôlnyugdíjba vonulásáig, 1995-ig volt fizikaszakos vezetôtanár.

  Így emlékezett rá Márton László író, voltradnótis diák egy régi interjújában:

  „Meg kell említenem a fizikatanárok kö-zül Strobel Máriát, akiben volt valami fanyar

  1 http://www.ratztanarurdij.hu/dijazottak.html?detail=41

 • RADNÓTI ÉVKÖNYV 2016

  62

  ez a(z) 62. oldal

  báj, és némiképp úgy érezte magát az ember, minthogyha valamifajta Grimm-mesében járna és ott tanulná a fizikát. És megtanította a fizikát egyébként,egész elképesztô mélységekig. Aztán késôbb tanítottak mások is, de ô maradta meghatározó élmény.”

  108. ÉVÉBEN ELHUNYT KUGLER SÁNDORNÉ, GYÖRGYI NÉNI

  Kugler Sándorné, leánykori nevén Kovács Györgyi 1908-ban született amai Szlovénia területén fekvô Bántornyán. Az elemi iskola elsô négy osztá-lyát is itt végezte el, majd a kôszegi Evangélikus Leánygimnázium tanulójalett, itt is érettségizett. Ezt követôen Budapesten, a Pázmány Péter Tudo-mányegyetemen szerzett matematika–fi-zika–kémia szakos tanári diplomát 1931-ben. Kémiát végül nem tanított, matema-tikát is csak rövid ideig, legkedvesebbszakja a fizika volt.

  Nagykanizsán kezdett tanítani 1931-ben a Notre Dame Leánylíceumban.1948-ben ugyanitt az Irányi Dániel (ké-sôbb Landler Jenô, majd Batthyány Lajos)Gimnázium tanára lett. 1961-tôl (amikor aRadnóti az ELTE gyakorló iskolája lett)1974-es nyugdíjba vonulásáig Budapes-ten, a Radnóti Miklós Gyakorlóiskolábandolgozott vezetôtanárként. Diákjai kiválóeredmé