Click here to load reader

Etika Hakim Mahkamah Syariah

 • View
  325

 • Download
  31

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UNTUK BACAAN UMUM

Text of Etika Hakim Mahkamah Syariah

 • ETIKA HAKIM MAHKAMAH SYARIAH YANG DIANJURKAN SYARAK DI

  DALAM MAHKAMAH SYARIAH

  PENDAHULUAN

  Institusi kehakiman telah diletakkan satu nilai yang tinggi padanya di mana hakim

  memainkan peranan yang penting dalam memberikan keadilan yang diputuskan dalam

  keputusan hakim yang arif. Seorang hakim menghayati tatatertibnya yang tersendiri yang

  berlainan dengan tatatertib seorang manusia yang biasa dalam menjalani kehidupan seharian.

  Kehebatan seorang hakim itu terletak di sebalik etika yang diamalkannya di manaetika hakim

  telah menjadi sebutan kesan dari keunggulan seorang hakim Islam yang melaksanakan

  amanah yang telah ditugaskan dan memastikan keputusan yang dibuat adalah keputusan yang

  seadilnya.

  Etika atau tatatertib kehakiman berdasarkan kitab-kitab Arab disebut adab al-Qadi.

  Adab didefinisikan sebagai tingkah laku yang baik dan indah serta sifat-sifat yang terpuji di

  dalam pergaulan seseorang. Qadi pula bermaksud orang yang menjatuhkan hukuman atau

  orang yang membuat keputusan di dalam sesuatu perkara berlandaskan hukum syarak dan ia

  wajib diterima, dilaksanakan dan dipatuhi. Jika digabungkan perkataan adab dan qadi ini,

  maka ia akan memberi maksud iaitu perkara-perkara yang lazim dilakukan oleh seorang qadi

  dalam melaksanakan tugasnya atas dasar keadilan, menolak kezaliman, meninggalkan

  kecenderungan nafsu, memelihara ketentuan syarak dan mengamalkan segala yang ditetapkan

  di dalamnya.

  Sewajarnya seorang hakim itu mempunyai kehebatan bersopan santun, jauh dari

  sesuatu yang boleh menjejaskan maruah dan yang tidak layak dengan kedudukannya sebagai

  hakim dan elakkan setiap yang perkara yang boleh menghilangkan kehebatan dan kehormatan

  orang kepadanya baik dari segi perbuatan serta percakapan. (Dr. Abdul Karim Zaidan, 2000).

  Para fuqaha telah memberi ingatan hal yang demikian dan dan mereka juga menyebut perkara-

  perkara yang perlu dijauhi oleh seorang hakim tentang kelakuan dan perjalanan dalam kerja-

  kerja mereka. Sabda Nabi SAW yang bermaksud:

  "Hakim terdiri dari tiga golongan. Dua golongan hakim masuk neraka dan segolongan

  hakim lagi masuk syurga. Yang masuk syurga ialah yang mengetahui kebenaran hukum dan

 • mengadili dengan hukum tersebut. Bila seorang hakim mengetahui yang hak tapi tidak

  mengadili dengan hukum tersebut, bahkan bertindak zalim dalam memutuskan perkara,

  maka dia masuk neraka. Yang segolongan lagi hakim yang tidak mengetahui yang hak dan

  memutuskan perkara berdasarkan kejahilannya, maka dia juga masuk neraka.

  (Hadith riwayat Abu Dawud dan Ath-Thahawi)

  Tatatertib atau etika kehakiman dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu etika

  umum seorang hakim, etika hakim yang khusus di dalam mahkamah, dan etika hakim di

  luar mahkamah. Etika hakim di dalam mahkamah dibincangkan dengan lebih khusus di

  mana etika hakim di dalam mahkamah menurut syarak dan akan dibandingkan dengan etika

  hakim mahkamah syariah yang terpakai pada hari ini dari sudut persamaan dan perbezaannya.

  ETIKA KEHAKIMAN MENURUT PERSPEKTIF PERUNDANGAN SEMASA

  Beberapa etika hakim yang terpakai masa kini adalah bersandarkan syarak Islam.

  Persamaan yang dikenalpasti telah dihuraikan dengan lebih lanjut di dalam perbincangan di

  bawah. Perundangan bertulis mengenai etika hakim boleh dilihat di dalam Arahan Amalan

  No. 1 Tahun 2001, Arahan Amalan No. 4 2012 dan Arahan Amalan No. 5 Tahun 2005.

  Kod Etika Hakim ini diperkenalkan bertujuan untuk memastikan perjalanan kes-kes di

  Mahkamah Syariah lancar di samping ingin mengurangkan kritikan masyrakat mengenai

  kelembapan proses di Mahkamah Syariah berbanding Mahkamah Sivil. Menurut Ketua

  Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), Arahan Amalan ini akan

  menjadikan sistem pentadbiran dan pengurusan di Mahkamah Syariah lebih tersusun (Datuk

  Sheikh Ghazali Abdul Rahman, 2001).

  Hakim mempunyai tugas-tugas dan tatatertib yang khusus dan tersendiri semasa

  bertugas di mahkamah yang merangkumi persekitaran atau suasana tempat bertugas dan juga

  tingkah laku atau tindakan hakim ketika menjalankan tugasnya. Persekitaran atau suasana

  tempat bertugas berkait rapat dengan fungsi mahkamah iaitu sebagai tempat untuk

  mengembalikan hak yang hilang dan menghukum orang yang salah. Mahkamah mestilah

  terletak di kawasan yang strategik supaya dapat memudahkan orang ramai untuk mencari dan

  juga hadir ke mahkamah. Mahkamah juga perlu mempunyai ruang yang khusus untuk

 • keselesaan hakimdi mana hakim hendaklah ditempatkan di tempat yang lebih tinggi dan jelas

  posisinya di dalam kamar perbicaraan.

  Seseorang hakim itu terikat kepada banyak etika yang merangkumi etika berkaitan

  dengan perlantikan, permohonan, gerak laku di dalam mahkamah dan di luar mahkamah

  secara umum dan khusus (Abdul Monir, 2001). Dalam membincangkan tingkah laku atau

  tindakan hakim ketika menjalankan tugasnya sebagai pengadil dalam mengendalikan kes,

  ulama fiqh telah membincangkan hal ini dengan terperinci dan telah memutuskan beberapa

  etika yang perlu dipatuhi seseorang hakim dalam menjalankan tugasnya di mahkamah.

  1) Berasaskan Hukum Quran

  Setiap hukuman hendaklah berasaskan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran.

  Jika tidak didapati hukumannya di dalam Al-Quran, hendaklah dicari hukumnya di dalam

  hadith Rasulullah s. a. w dan jika tidak ada juga hendaklah berijtihad. Perkara ijtihad ini pada

  zaman sekarang sangat sukar hendak didapati maka sebab itulah kita menerima pendapat

  Imam Ghazali di mana boleh diterima perlantikan hakim yang tidak sampai ke peringkat

  Mujtahid dan apabila keadaan seperti ini berlaku, hakim berkenaan hendaklah merujuk

  kepada IjmaUlama (kata sepakat Ulama) yang muktabar dan jika ini juga tidak diperolehi,

  boleh menggunakan Qiyas. Ini dapat dilihat menerusi sabda Rasulullah s. a. w kepada Muaz

  Ibn Jabal sebelum dihantar menjadi hakim ke Yaman.

  Baginda bertanya kepada Muaz: Apakah caranya engkau menghukum jika engkau

  dikehendaki memutuskan sesuatu kes?

  Muaz menjawab: Aku akan menghukum dengan kitab Allah.

  Nabi bertanya lagi: Jika engkau tidak menemuinya?

  Muaz menjawab: Dengan sunnah Rasulullah s. a. w.

  Nabi bertanya lagi: Jika engkau tidak menemuinya dalam Kitab Allah dan Sunnah

  Rasulullah?

  Muaz menjawab: Aku akan berijtihad berdasarkan pendapatku dan tidak akan aku biarkan.

  (Hadith riwayat Ahmad dan Daud)

  Satu syarat yang diangkat menjadi hakim adalah memiliki kemampuan berijtihad dan

  bersungguh-sungguh mencari hak dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Hukum

  yang wajib dilakukan terlebih dahulu adalah menurut yang tertulis dalam Al-Quran. Jika tidak

 • terdapat dalam Al-Quran, barulah dari dalam hadith, jika tidak ditemukan dalam hadith,

  dicari Illah dan persamaannya, inilah yang disebut dengan ijtihad. Jika tidak terdapat dalam

  Al-Quran tetapi mempunyai ikatan atau persamaan dengan perkara lain yang hukumnya ada

  dalam Al-Quran dan hadith, maka hukumnya disamakan dan inilah yang disebut sebagai

  qiyas dimana orang yang melakukan hendaklah yang pandai berijtihad menurut syarak.

  Diadaptasikan daripada hukum syarak kepada Arahan Amalan yang digunakan

  sekarang, Kod 4(a) memperuntukkan mengenai keperluan hakim untuk melaksanakan

  keadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh Hukum Syarak. Seseorang hakim perlulah

  sesorang yang mengambilkira ciri-ciri yang berlandaskan syariah Islam dalam menetapkan

  sesuatu kehakiman. Hakim mestilah mendengar keterangan kedua-dua belah pihak sebelum

  membuat keputusan. Di dalam Kod 4(b) pula memperuntukkan mengenai keperluan

  seseorang hakim untuk menjalankan tugas mengikut Hukum Syarak dan memberi

  penghakimannya berdasarkan undang-undang berkaitan. Di Malaysia, undang-undang Islam

  yang diterima pakai adalah berbeza mengikut negeri masing-masing. Sebagai contoh, di

  Negeri Selangor, undang-undang Islam yang terpakai adalah Undang-undang Keluarga Islam

  (Negeri Selangor) 2003 bagi kes mal dan Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995 bagi kes

  jenayah.

  2) Tenang

  Seseorang hakim tidak boleh mengadili sesuatu kes dalam keadaan-keadaan yang

  dinyatakan dalam hadith Rasulullah yang bermaksud: Sabda Rasulullah saw : Dari

  Abdurahman bin Abu Bakrah r. a berkata ia: bersabda Rasulullah saw: hakim tidak boleh

  menjatuhkan hukuman kedua orang yang berperkara ketika ia sedang keadaan marah. Dan

  jangan sampai menjatuhkan hukuman dalam keadaan :

  1) ketika dalam keadaan marah

  2) ketika dalam keadaan lapar dan dahaga

  3) ketika sangat gembira atau berdukacita

  4) ketika kurang sihat

  5) ketika menahan buang air besar atau kecil

  6) sedang mengantuk

  Sangat panas atau sangat dingin juga tidak boleh kerana semua itu dapat mempengaruhi

  ketenangan fikiran dan boleh mengakibatkan ketidakadilan dalam menjatuhkan hukuman

 • Seseorang hakim tidak boleh mendengar atau menjatuhkan hukuman sesuatu kes

  ketika dalam keadaan marah kerana marah ini akan datang dengan hawa nafsu, dan hawa

  nafsu biasanya membawa kepada kebinasaan dan kezaliman. Seorang hakim tidak boleh

  membiarkan perasaan atau emosinya mempengaruhi keputusannya. Ini berdasarkan hadith

  yang diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Abi Bakrah r. a. sabda Nabi s. a. w. yang

  bermaksud:

  Hakim tidak boleh menjatuhkan sesuatu hukuman

Search related