of 22/22
ETAPY NAUCZANIA TECHNIKI I TAKTYKI PIŁKI NOŻNEJ: Spis treści: I. Szkolenie chłopców w wieku 8-10 lat....................1 II. Założenia organizacyjno-szkoleniowe dla chłopców w wieku 11-12 lat...........................................2 III. Szkolenie chłopców w wieku 13-14 lat.................8 IV. Szkolenie juniorów młodszych.........................11 Problem właściwego szkolenia młodzieży jest jednym z podstawowych zadań trenerów we wszystkich klubach. Każdy trener pracujący z młodzieżą musi znać podstawowe zasady rozwoju fizycznego i psychicznego młodzieży, znać zasady nauczania i trenowania. Dlatego też, wyodrębniono następujące etapy nauczania: I. Szkolenie chłopców w wieku 8-10 lat U chłopców w wieku 8-10 lat notuje się znaczny rozwój układu kostnego. Obserwuje się przyrost wysokości ciała w granicach 4- 5 cm rocznie. Duża ilość aktywnych tkanek chrzęstnych wpływa na miękkość i plastyczność kośćca. Istnieje przy tym duże niebezpieczeństwa deformacji: najczęściej na skutek zbytnich obciążeń spowodowanych nadmiernym wysiłkiem fizycznym. W konsekwencji może to stać nie powodem wad postawy (krzywizny kręgosłupa, płaskostopie). Wydolność układów krążeniowego i oddechowego jest ograniczona. Serce powiększa się wolniej niż; całe ciało, w związku z czym, należy unikać dużych i długotrwałych wysiłków. W włoku tym budzi się zainteresowanie sportem. Należy je właściwie wykorzystać. Szkolenie powinno opierać się na grach, i zabawach,, Formy te są w stanie w pełni zabezpieczyć rozwój fizyczny omawianej grupy chłopców. Nauczanie podstawowych elementów

Etapy nauczania techniki

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

opis nauki techniki piłkarskiej w każdym etapie młodego adepta

Text of Etapy nauczania techniki

Pika nona dzieci i modziey

PAGE 6Etapy nauczania techniki i taktyki piki nonej

Etapy nauczania techniki i taktyki piki nonej:Spis treci:

1I. Szkolenie chopcw w wieku 8-10 lat

2II. Zaoenia organizacyjno-szkoleniowe dla chopcw w wieku 11-12 lat

8III. Szkolenie chopcw w wieku 13-14 lat

11IV. Szkolenie juniorw modszych

Problem waciwego szkolenia modziey jest jednym z podstawowych zada trenerw we wszystkich klubach. Kady trener pracujcy z modzie musi zna podstawowe zasady rozwoju fizycznego ipsychicznego modziey, zna zasady nauczania i trenowania. Dlatego te, wyodrbniono nastpujce etapy nauczania:

I. Szkolenie chopcw w wieku 8-10 lat

U chopcw w wieku 8-10 lat notuje si znaczny rozwj ukadu kostnego. Obserwuje si przyrost wysokoci ciaa w granicach 4- 5 cm rocznie. Dua ilo aktywnych tkanek chrzstnych wpywa na mikko i plastyczno koca. Istnieje przy tym due niebezpieczestwa deformacji: najczciej na skutek zbytnich obcie spowodowanych nadmiernym wysikiem fizycznym. W konsekwencji moe to sta nie powodem wad postawy (krzywizny krgosupa, paskostopie). Wydolno ukadw kreniowego i oddechowego jest ograniczona. Serce powiksza si wolniej ni; cae ciao, w zwizku zczym, naley unika duych i dugotrwaych wysikw. W woku tym budzi si zainteresowanie sportem. Naley je waciwie wykorzysta. Szkolenie powinno opiera si na grach, i zabawach,, Formy te s w stanie w peni zabezpieczy rozwj fizyczny omawianej grupy chopcw. Nauczanie podstawowych elementw technicznych, takich jak przyjcia i podania, prowadzenie i strza wewntrzn czci stopy, proste uderzenia gowa, powinno si uwzgldni ju na samym pocztku szkolenia, Wszystkie elementy techniczne naley naucza w ruchu, a doskonali podczas gier i zabaw.

Z wicze dodatkowych naleaoby podczas zaj zwrci szczegln uwag na wiczenia zwinnociowe, gibkociowe i korygujce postaw. Zajcia zorganizowane, prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. wychowania fizyczne; instruktora lub trenera piki nonej powinny odbywa si minimum 5 razy w tygodniu, a czny budet godzin w mikrocyklu tygodniowym podzielony wedug nastpujcych proporcji czasowych:

50% czasu - gry i zabawy

30% czasu - wiczenia techniczne

20% czasu - wiczenia dodatkowe

Wikszo zaj powinno si prowadzi poza sala sportow, w rnych warunkach (rnego typu boiska, teren). Z sal korzysta gwnie v okresie zimy i przy niezbyt sprzyjajcych warunkach atmosferycznych. Uywa piek siatkowych.

I.1. Przykadowa tematyka zaj w mikrocyklu tygodniowym

Zajcia 1:

a) wiczenia oswajajce z pikami (prowadzenie w rnych kierunkach podrzucanie rkoma - odbicia udem, podrzucanie rkoma - podbicia czoem, zabawy w formie sztafet, wiczenia rozcigajce) - 20

b) wiczenia techniczne uderzenie (podania) i przyjcia wewntrzn czci stopy, uderzenia czoem z miejsca i z wyskoku, nauczanie, jednego najprostszego zwodu (wszystkie wiczenia powinny by wykonywane w ruchu) 50 .

c) gra na dwie bramki 2 bramkarzami lub bez 20

d) wiczenia korektywne i uspakajajce 10

Zajcia 2:

a) rozgrzewka z pikami przeplatana w. gibkociowymi, wiczenia w marszu, biegu, podskoki 15

b) gra na dwie bramki 3 razy po 15 , z przerwami5 55

Zajcia 3:

a) rozgrzewka s pikami w biegu, onglerka na okrelonej przestrzeni 15

b) wiczenia z zakresu gimnastyki akrobatycznej (przewroty w przd, przewroty w ty), przeplatane wiczeniami rozcigajcymi 20

c) wiczenia techniczne - walka o pik 1 x 1, prowadzenie piki zakoczone strzaem do celu 15

d) gra do dwch bramek 2 x 15 30 .

Zajcia prowadzone z chopcami w wieku 8 - 10 lat powinny stanowi pierwszy wstpny etap selekcji do piki nonej i rozbudzi zainteresowanie t dyscyplin sportu. Chopcy w tym wieku odczuwaj potrzeb ruchu, potrzeb fizycznego wyycia si. Jednoczenie, na drodze obserwacji i podpatrywania mistrzw staraj si ich naladowa, w zwizku z czym przyswajaj sobie bardzo szybko elementy techniczne. Stan ten naley umiejtnie wykorzysta stosujc w nauczaniu, oprcz gier i zabaw rwnie formy zadaniowe, a nawet form cis. Dzieci s ywo zainteresowane w prawidowo wykonanym wiczeniu i osiganiu jak najlepszych efektw. Dla tej (grupy wiekowej nie naley prowadzi adnych zorganizowanych rozgrywek mistrzowskich).

II. Zaoenia organizacyjno-szkoleniowe dla chopcw w wieku 11-12 lat

Wedug teoretykw wychowania fizycznego, lekarzy i fizjologw na lat 11-12 przypada okres tzw. zotego dziecistwa. Wyraa si on bardzo harmonijnym rozwojem organizmu, du plastycznoci ruchow zrwnowaonymi procesami pobudzania i hamowania. Motoryka znajduje w tym okresie bardzo silne oparcie w moliwociach ukadu wegetatywnego. Dziki zwikszonej liczbie skurczw serca iszybszemu obiegowi krwi pracujce minie zdolne s do wykonywania wikszych wysikw fizycznych. Chopcy w tym wieku przejawiaj wielk ochot do wicze ruchowych, opanowuj bardzo szybko trudne, zoone koordynacyjnie wiczenia techniczne.

Jest to wic okres, w ktrym najlepiej rozpoczyna systematyczne szkolenie podstawowe, w wyniku ktrego chopcy powinni opanowa wiele elementw z zakresu techniki, jak rwnie elementarne zaoenia taktyczne. Oprcz wicze technicznotaktycznych zwraca nalepy podczas zaj uwag na rozwijanie koordynacji ruchowej przez wiczenia zwinnociowe, jak rwnie troszczy si ozabezpieczenie ruchomoci w stawach; skokowym, biodrowym i barkowym oraz gibkoci krgosupa.

Chopcy w wieku 11 -12 lat powinni- mie okazj da wykazania swoich umiejtnoci i sprawnoci fizycznej poprzez uczestnictwo w zawodach rodowiskowych (gmina, dzielnica, miasto). Mecze naley organizowa przy sprzyjajcych warunkach atmosferycznych: na zmniejszonych boiskach (dugo 80 m), przy uyciu piki nr 4. Wymiary bramki - 5 x 2 m. Ilo zawodnikw 11, z moliwoci zmiany czterech. Czas trwania meczu 2 x 30 , z przerw 10 . Ilo spotka w rok nie powinna .przekracza dwudziestu czterech. Dozwolone obuwie korkotrampki.

Przyj naley e praca z chopcami w wieku 11 -12 zwanymi dalej trampkarzami modszymi stanowi ma pierwszy etap w planowaniu wieloletnim, ktrego gwnym celem jest denie do uzyskania mistrzostwa sportowego w kategorii wiekowej juniora starszego, a nastpnie w kategorii seniora (uczestnictwo w zawodach sportowych na. szczeblu I lub II ligi). Ten kocowy cel szkolenia winien by oparty o realizacj zada etapowych, tak w odniesieniu do kategorii wiekowych, jak i do aspektw metodologicznych. Przy okrelaniu zada szkoleniowo-sportowych uwzgldnia naley nastpujce czynniki:

stan somatyczny i. zdrowotny wiczcych

poziom sprawnoci fizycznej

umiejtnoci taktyczno techniczne

cechy wolicjonalne i charakterologiczne

W kadym etapie szkolenia, poczwszy od trampkarzy modszych naley ledzi rozwj fizyczny wiczcych, jak rwnie tempo wynikw uzyskiwanych w sprawdzianach s zakresu oglnej sprawnoci.

II.1. Podstawowe skadowe szkolenia trampkarzy modszych i sposoby ich realizacji

II.1.1. Przygotowanie oglne

Najlepszymi i najwaciwszymi formami prowadzcymi do wszechstronnego rozwoju fizycznego s wszelkiego rodzaju gry i zabawy i one powinny dominowa w procesie szkoleniowym modszych trampkarzy.

Z cech motorycznych akcentowa przede wszystkim zwinno. Przyj naley, i wszystkie wiczenia z pikami, zabawy i gry oraz rnego rodzaju gry i zabawy, sztafety sprzyjajce rozwojowi fizycznemu chopcw w wieku 11 -12 lat szczeglnie wwczas gdy zajcia prowadzone s 5 ew. 4 razy w tygodniu, naley wzi pod uwag rwnie fakt e, chopcy chodz do szkoy, w ktrej w ramach lekcji wf poddawani s rnym wiczeniom fizycznym, wynikajcym z programu nauczania Tak wic poczenie pewnej gamy wicze wykonywanych podczas lekcji wf z wiczeniami wystpujcymi w zajciach popoudniowych powinny zapewni omawianej grupie chopcw peny, wszechstronny rozwj biologiczny jak rwnie przyczyni si do podnoszenia sprawnoci motorycznej.

II.1.2. Przygotowanie specjalne

A. Technika

Nauczanie i doskonalenie podstawowych elementw technicznych powinno stanowi kolejne, naczelne zada-nic na tya etapie szkolenia. Proces nauczania techniki jest w pice nocnej bardzo zoony, std te naley kierowa si przyjtymi w tym zakresie ustaleniami, dotyczcymi systematyki nauczania. Wszystkie wiczenia techniczne naley wykonywa w ruchu, a doskonali podczas gier w rwnych warunkach (boiska o zmniejszonych wymiarach, sale aportowe) i przy rnej liczebnoci druyn (druyny 3, 4, 5, 7 osobowe) Przysowie czego si Ja nie nauczy, tego Jan nie bdzie umia" powinno stanowi gwne haso w pracy z trampkarzami modszymi.

B. Taktyka

Kady rodzaj walki aportowej wymaga pewnego, przemylanego sposobu jej przeprowadzenia i zawsze czy si z przygotowaniem kondycyjnym i technicznym. Poniewa omawiana grupa chopcw ma ju uczestniczy w zorganizowanych rozgrywkach, niezbdnym jest, poczwszy od pierwszych godzin zaj wprowadzenie najprostszych elementw taktycznych-. Zaliczy do nich naley: krycie kady swego w dziaaniach obronnych i wychodzenie na woln pozycj w atakowaniu'. Bardzo pomocne w przyswajaniu podstaw taktyki bd gry uproszczone, jak rwnie gry szkolne z konsekwentn realizacj okrelonych zaoe: gra z jednym lub dwoma dotkniciami piki, podanie lub strza poprzedzony zwodem, podanie tylko tyem itp.

Podczas gier szkolnych chopcy powinni gra na rnych pozycjach, natomiast podczas rozgrywek dy do takiego ustawienia zawodnikw na boisku, by tworzy szkielet zespou,- ktry byby zdolny do zrealizowania omwionych wczeniej zaoe taktycznych. Kierowa si przy tym naley aktualnymi umiejtnociami technicznymi, jak rwnie walorami fizycznymi. Istotne znaczenie bd rwnie miay cechy psychiczne: odwaga, agresywno, bojowo, wola walki.

Kade nowe wiczenie taktyczne naley poprzedzi teori. Uywa przy tym zda krtkich, jasno sprecyzowanych. Werbalizm na tym etapie naliczania nie daje zadawalajcych efektw.

II.1.3. Struktura procesu szkolenia

Panujce w Polsce warunki atmosferyczne, oraz zorganizowane formy wspzawodnictwa sportowego, ktrymi obleci s modzi trampkarze determinuj konieczno oparcia szkolenia o pewne zaoenia strukturalne, Dwuletni proces szkolenia powinien by realizowany w cyklach rocznych, te z kolei w czterech okresach:

okresoddo

I01. 09.31. 10.

II01.1115. 03.

III15. 03.30. 06.

przerwa wakacyjna01. 07.31. 07.

IV01.08.31.08.

W kadym z wyej wymienionych okresw realizacja zada wynikajcych z ramowego programu szkolenia przybiera bdzie rne formy i treci, lecz musza by one podporzdkowane biologicznemu rozwojowi wiczcych.

II.2. Zaoenia organizacyjno-szkoleniowe

Okres I.

nabr kandydatw do sekcji i wstpna selekcja poprzez sprawdziany obejmujce testy sprawnoci fizycznej, oglnej i specjalnej.

badania lekarskie

praca nad technik

gry i zabawy

udzia w rozgrywkach rodowiskowych

Okres II

praca nad ogln sprawnoci fizyczn

praca nad technik

gry i zabawy

zajcia teoretyczne

Okres III

badania lekarskie

praca nad technik.

nauczanie podstawowych elementw taktycznych

sprawdziany oglnej i specjalnej sprawnoci fizycznej

zdobywanie modzieowej odznaki PZPN

udzia w rozgrywkach rodowiskowych

Okres IV

praca nad ogln sprawnoci fizyczn

praca nad technik

doskonalenie poznanych i nauczanie nowych elementw taktycznych

gry i zabawy

Zajcia w IV okresie powinny by prowadzone w ramach koloni lub pkolonii wg specjalnie opracowanego programu uwzgldniajc zwikszon ilo godzin na wiczenia fizyczne (ramowy program kolonii, pkolonii przedstawiono w dalszej czci opracowania)

II.2.1. Przykadowy tygodniowy mikrocykl I okresu

Zajcia 1.

a) rozgrzewka z pikami w marszu i biegu z elementami gimnastyki podstawowej 15

b) wiczenia techniczne w wykonaniu indywidualnym (kady z wiczcych wykonuje wybrany element techniczny) a prowadzcy zajcia obserwuje, poucza, koryguje i wskazuje na sposb eliacji bdw 15

c) zabawy, sztafety z pikami uwzgldniajce elementy techniki 15

d) gra uproszczona 2 x 15

e) wiczenia korektywne, rozluniajce i uspakajajce

Zajcia 2.

a) rozgrzewka biegowa z elementami gimnastyki podstawowej i wiczeniami rozcigajcymi 15

b) wiczenia zwinnociowe i skocznociowe 15

c) wiczenia techniczne w dwjkach (przyjcia, podania) 15

d) gra szkolna' z fragmentami taktyki - 2 x 15

e) wiczenia korektywne, rozluniajce i uspakajajce

Zajcia 3.

a) rozgrzewka z pikami w marszu i biegu ,z elementami gimnastyki podstawowej 15

b) wiczenia techniczne w wykonaniu indywidualnym 15

c) zabawy, sztafety z prowadzeniem piki zakoczone podaniem lub strzaem do bramki 15

d) gra uproszczona - _2_x_15_

e) wiczenia korektywne, rozluniajce i uspakajajce'

Zajcia 4.

a) uczestnictwo w rozgrywkach

II.2.2. Przykadowy treningowy mikrocykl II okresu

Zajcia 1.

a) rozgrzewka oglna przy uyciu skakanek 15

b) wiczenia techniczne w wykonaniu indywidualnym 15

c) gra w pik rczn strza do bramki nog lub gow 2 x 15

d) wiczenia techniczne w dwjkach 15

e) wiczenia korektywne, rozluniajce i uspakajajce.

Zajcia 2.

a) rozgrzewka oglna przy uyciu piek lekarskich o wadze 2 lub 5 kg 15

b) wiczenia zwinnociowe 15

c) wiczenia z zakresu sprawnoci .ukierunkowanej z pikami 15

d) gra. uproszczona 2x15

e) wiczenia rozluniajce i uspakajajce

Zajcia 3.

a) rozgrzewka oglna o charakterze skocznociowym 15

b) wiczenia techniczne w wykonaniu indywidualnym 15

c) gra w koszykwk 2 x 10

d) wiczenia podstawowych elementw taktycznych w trjkach 20

e) wiczenia korektywne i rozcigajce (drabinki) 15

Zajcia w okresie II odbywa si bd przede wszystkim w sali aportowej, przy wyjtkowo sprzyjajcych warunkach atmosferycznych mona je rwnie przeprowadzi w terenie lub na boisku zmieniajc oczywicie nieco rodki. Moliwe to bdzie jednak tylko wwczas, gdy wiczcy bd odpowiednio ubrani (dresy, czapki, rkawiczki korkotrampki i ciepe skarpety), ponadto naley zaleca chopcom uprawianie sportw uzupeniajcych; ywiarstwo, narciarstwo, saneczkarstwo. Jeeli klub ma do swej dyspozycji basen kryty, to rwnie przynajmniej raz w tygodniu pywanie.

II.2.3. Przykadowy treningowy mikrocykl III okresu

Zajcia 1.

a) rozgrzewka z pikami w marszu i biegu

b) wiczenia techniczne v wykonaniu indywidualnym

c) gra jeden na jednego z prb oddania strzau

d) gra szkolna a elementami taktyki ~ 2 x 15

e) wiczenia rozcigajce i rozluniajce

Zajcia 2.

a) rozgrzewka nasycona wiczeniami biegowymi w rnych kierunkach i ze zmian frontu 15

b) wiczenia skocznociowe z pik 10

c) zabawy i sztafety z pikami 15

d) gra uproszczona 2x15

e) wiczenia techniczne w wykonaniu indywidualnym -15

f) wiczenia rozcigajce i rozluniajce.

Zajcia 3.

a) rozgrzewka ze wspzawodnictwem

b) wiczenia techniczno - taktyczne

c) nauczanie i doskonalenie wybranych staych fragmentw gry

d) gra szkolna

e) wiczenia rozcigajce i rozluniajce

Zajcia 4.

a) udzia w rozgrywkach sportowych.

II.2.4. Przykadowy treningowy mikrocykl IV okresu

Okres ten przypada bezporednio po miesicznej przerwie wakacyjnej , w czasie ktrej aktywno ruchowa chopcw bya bardzo zrnicowana. Std te nowy niejako cykl nauczania i szkolenia rozpocz naley od zabaw i gier w terenie (park, las) z pikami i bez piek.

Dzie I

a) zabawa biena w terenie z pikami ~ _60

Zajcia po poudniu:

a) turniej w pik siatkow /odbicie rkoma lub gow/ 3 x 5, 4 x 4, 5 x 5.

Dzie II

Zajcia 1: zabawa biegowa

Zajcia 2:

a) rozgrzewka z pikami 15

b) wiczenia techniczne w wykonaniu indywidualnym 15

c) gra uproszczona 2x15

Dzie III

Zajcia 1: sprawdzian oglnej sprawnoci fizycznej

Zajcia 2: - turniej w koszykwk

Dzie IV

Zajcia 1: sprawdzian specjalnej sprawnoci fizycznej

Zajcia 2: - pywanie i zabawy w wodzie

Dzie V

Zajcia 1:

a) rozgrzewka biegowo skocznociowa

b) wiczenia techniczne w dwjkach

c) gra uproszczona

d) wiczenia uspakajajce

Dzie VI

Zajcia 1: wiczenia zwinnociowe i techniczne z pikami

Zajcia 2: - rozpoczcie turnieju pikarskiego

Dzie VII

Zajcia 1: dokoczenie turnieju pikarskiego

Zajcia 2: - pywanie

Kolejny 2 -3 tydzie oprze o powyszy mikrocykl z wyczeniem sprawdzianw. Sprawdziany powtrzy pod koniec pobytu na koloni lub obozie. W miejsce sprawdzianw w II tygodniu wprowadzi zajcia o charakterze techniczno taktycznym.

II.2.5. Ocena pracy szkoleniowej z trampkarzami modszymi

Pod wpywem wykonywanej pracy fizycznej, jak rwnie dokonujcych si przemian strukturalnych zwizanych z wielkim fizjologicznym ob3erv/uje si permanentne zmiany w budowie ciaa, funkcjonowaniu narzdw wewntrznych czy wreszcie w poziomie sprawnoci fizycznej, Uchwycenie tych zmian w poszczeglnych etapach szkolenia dzieci i modziey daje nieocenione informacje co do susznoci dotychczasowych, dziaa, jak tez pozwala na programowanie dalszych etapw pracy szkoleniowej-. Stad te oprcz okresowych, podstawowych bada lekarskich, naley poczwszy od etapu szkolenia wstpnego przeprowadzi sprawdziany sprawnoci fizycznej oglnej i specjalnej. Dobr testw, ich stopie trudnoci, zasady punktacji powinny uwzgldnia zarwno fazy rozwoju biologicznego jak i poszczeglne etapy szkolenia

III. Szkolenie chopcw w wieku 13-14 lat

Harmonijny rozwj organizmu ulega pewnym zaburzeniom. Gwn tego przyczyn s skokowe zmiany zachodzce w organizmie na skutek dojrzewania pciowego. Dotycz one zarwno sfery fizycznej, jak i psychicznej. Z tego te wzgldu okres ten uwaa si za niezwykle trudny w prowadzeniu pracy szkoleniowej i wymagaj od prowadzcego zajcia dobrego przygotowania pedagogicznego. Dlatego w programie szkolenia naley uwzgldni indywidualne predyspozycje wiczcych i umiejtnie je rozwija. Dotyczy to szczeglnie nauczania techniki, jak rwnie zaakceptowania gry na ulubionej pozycji. W szkoleniu techniczno - taktycznym doskonali wyuczone elementy, jak rwnie wprowadzi nowe: przyjcie piki piersi z pobrotem, przyjcie gow, podanie piki toczcej si i z lotu bez przyjcia, zwody, dryblingi, uderzenia z pwoleja, W atakowaniu naley zwraca uwag na zmian miejsc, wychodzenie na woln pozycj, w obronie , natomiast na umiejtne ustawianie si w stosunku do przeciwnika, krycia kady swego, pressing.

W zakresie podnoszenia na wyszy poziom oglnej sprawnoci fizycznej zwraca uwag na takie cechy jak; szybko, skoczno, gibko, przy czym koniecznie egzekwowa poprawno wykonywania poszczeglnych wicze.

III.1. Zadania szkoleniowe na poszczeglne okresy

I okres (01.0915.11)

okresowe badania lekarskie

praca nad ogln sprawnoci fizyczn

nauczanie i doskonalenie techniki

nauczanie i doskonalenie taktyki

kontrola poziomu sprawnoci oglnej i specjalnej

udzia w zawodach sportowych

II okres (15.1115.03)

praca nad ogln sprawnoci fizyczn

praca nad technik indywidualn

gry szkolne

kontrola poziomu sprawnoci oglnej i specjalnej

kontrolne badania lekarskie

III okres (15.1130.06)

praca nad ogln sprawnoci fizyczna

nauczanie i doskonalenie techniki

udzia w zawodach sportowych

zdobywanie norm na odznak PZPN

IV okres (30.0631.07)

Przerwa wakacyjna, przekona chopcw o koniecznoci kontynuowania aktywnoci ruchowej w zalenoci od warunkw w jakich bd przebywa podczas wakacji.

V okres (01.08-31.08)

praca nad ogln sprawnoci fizyczn

nauczanie i doskonalenie techniki

nauczanie i doskonalenie taktyki

gra szkolna

Celowym byoby zorganizowanie w okresie ferii letnich obozu szkoleniowego w ramach kolonii (14- 21 dni), a w okresie ferii zimowych obozu szkoleniowego w wymiarze 12 14 dni. Podczas kolonii zajcia fizyczne mona organizowa dwa razy dziennie przy czyn musz by one prowadzone w rnych atrakcyjnych formach. W pozostaych okresach zajcia naley prowadzi 3-4 razy w tygodniu. Czas trwania zaj od 80 - 100. Chopcy w wieku 13- 14 lat powinni rozgrywa mecze na boiskach posugujc si pik tak, jak graj, juniorzy. Czas trwania meczu - 2 x 55 z przerw 10.

Rozgrywki mistrzowskie od szczebla okrgu (mistrzostwa szk, gmin, dzielnic), maksymalna ilo spotka w cigu roku ~ 35.

III.2. Przykadowy mikrocykl treningowy I okresu

Trening I.

maa zabawa biegowa;

onglerka noga, gow, udem oraz dowolnym sposobem;

gra uproszczona

Trening II.

wiczenia oglnorozwojowe z pikami

wiczenia techniczno taktyczne w trjkach

gra bugarska''

Trening III.

gimnastyki oglnorozwojowa:

a) wiczenia biegowo gimnastyczne

b) sztafety biegowe (akcent szybko)

wiczenia z pika w dwjkach

a) wrzut piki oburcz do partnera, ktry po przyjciu jej dowolnym sposobem prowadzi pik i drybluje nadbiegajcego wspwiczcego

b) podanie piki gow (onglerka w dwjkach)

c) podania na dobieg v/ lewo i w prawo bez przyjcia

d) w odlegoci do 2 m. naprzeciw siebie szybkie odbijanie piki w dowolnym sposobem bez przyjcia (praca ng)

e) podania piki nog w locie

f) jak w wiczeniu e) - zamiast wrzutu prowadzenie piki, przedryblowanie partnera i po przebiegniciu kilku metrw, podanie do partnera z pobrotu

g) prowadzenie piki za biegncym partnerem, stale zmieniajcym kierunek biegu, dwie serie po 50 sk.' na zmian

h) uderzenie prostym podbiciem

nauka strzaw (wiczenia w dwjkach)

a) jedynki ustawienie z pikami na linii autowej z lewej i z prawej strony bramki-. Dwjki na linii rodkowej boiska naprzeciw swoich wspwiczcych, od ktrych przyjmuj dorodkowanie, nastpnie prowadz, drybluj nadbiegajcych wsp-wiczcych i oddaj strza do bramki

b) prowadzenie i rozgrywanie piki w biegu zakoczone strzaem na bramk przy agresywnie przeszkadzajcym obrocy

c) prowadzenie po linii pola karnego piki strza do bramki z wier obrotu

d) stae fragmenty gry - rzut wolny bezporedni

Trening IV

Zawody towarzyskie lub zawody mistrzowskie.

III.3. Przykadowy tygodniowy mikrocykl II okresu

Trening I

technika indywidualna (przerobienie poszczeglnych elementw technicznych, onglerka)

wiczenia oglnorozwojowe (akcent zwinno)

gra uproszczona (czwrkami lub trjkami)

Trening II

Pika rczna: przyjcie piki piersi, podanie do partnera prostym podbiciem. Strza na bramk z podaniem partnera prostym podbiciem

- wiczenia oglnorozwojowe z pikami lekarskimi

- sztafety biegowe z prowadzeniem piki

- gra uproszczona 5x5

Trening III

wiczenia oglnorozwojowe z pikami

wiczenia na wybranych odcinkach pikarskiego toru przeszkd modzieowej odznaki PZPN

"koszykwka" - strzay gow do tablicy z podania partnera

zajcia na krytej pywalni

W przypadku korzystnych warunkw atmosferycznych oraz istniejcych moliwoci organizacyjnych, warto wprowadzi w miesicach stycze luty-marzec dodatkowe zajcia w niedziel. Przedpoudniowe zajcia w terenie przebieki, atletyka terenow gry i zabawy, bardzo korzystnie wpywaj na mody organizm. Czas trwania zaj okoo 60.

III.4. Przykadowy tygodniowy mikrocykl III okresu

Trening III

- zabawa biegowa z pikami w terenie

- tenis nony 4x4

Trening III

- wiczenia biegowe gimnastyczne z pikami

- wiczenia TT w maych formach gry uproszczonej 2x2

a) na ograniczonym polu wzajemne przekazywanie piki zakoczone strzaem do maych branek

b) jak wyej, drybling z prowadzeniem piki na woln pozycj i podanie do partnera

c) jak w pkt a) - podania w dwjkach na utrzymanie piki

d) jak wyej: kilkakrotnie rzucanie piki i odbijanie gow a w dogodnym momencie wyjcie na woln pozycj uderzenie rzuconej piki, gow w kierunku bramki

e) jak wyej: dwch w bramkach i dwch w polu: z podanej piki gow jeden stara si zdoby bramk

Gry uproszczona zastosowanie w grze wyuczonych elementw techniczno - taktycznych.

Trening III

omwienie poszczeglnych staych fragmentw gry

wiczenia oglnorozwojowe z pikami

gra szkolna; przerabianie staych fragmentw. W czasie gry stwarza sytuacje do wielokrotnego powtarzania staych fragmentw gry.

Tre szkolenia V okresu winna by realizowana na letnich zgrupowaniach szkoleniowych w/g oddzielnie opracowanego programu. W przypadku braku moliwoci organizacji skoszarowanego zgrupowania, nakrelony program V okresu moe by realizowany w ramach obozu dochodzcego w miejscu zamieszkania chopcw-. Od inwencji i zmysu organizacyjnego prowadzcych taki obz zaley czy stanie si on rwnie ciekawym przeyciem dla uczestnikw.

III etap szkolenia modzikw koczy cykl nauczania podstawowego. Kierownictwo sekcji powinno dokona oceny wynikw i na uroczystym spotkaniu z chopcami w obecnoci zarzdu klubu i zaproszonych rodzicw wrczy nagrody i dyplomy za wyniki w szkoleniu oraz Modzieowe Odznaki PZPN za uzyskanie odpowiedniej iloci punktw. W przykadowych, tygodniowych mikrocyklach pominite zostay czci wstpne i kocowe, ktre jako czci skadowe kadej lekcji powinny by oglnie znane i stosowane.

IV. Szkolenie juniorw modszych

Do kategorii juniorw modszych nale chopcy 15 i 16 - letni. Z uwagi na ich rozwj biologiczny, jak rwnie na poprzednie przygotowanie fizyczne, mona z t grup chopcw rozpocz planowy, systematyczny trening sportowy, realizujc go w oparciu o podstawowe zaoenia metodyczne i strukturalne. Uwzgldni przy tym naley obowizujcy system rozrywek. On to bowiem obliguje konieczno programowania pracy szkoleniowej w dwch zasadniczych cyklach jesiennym l, wiosennym, a te s kolei ulegaj rozbiciu na 5 okresy: przygotowawczy, startowy i przejciowym.

Prac z juniorami modszymi traktowa naley jako pierwszy zasadniczy etap treningu specjalistycznego, w ktrym, oprcz doskonalenia osignitego poziomu techniczno - taktycznego, naley stopniowo lecz zdecydowanie zwiksza obcienia treningowe, w lad za tym wzrasta powinna ilo rozegranych meczw. Juniorzy modsi powinni bez uszczerbku dla zdrowia znosi podobny zakres pracy treningowej jak juniorzy starsi, s tym jednak, e krtszy bdzie czas trwania pracy oraz nieco nisza intensywno. Juniorzy odznaczajcy si dobrymi warunkami fizycznymi oraz wyrniajcy si poziomem wyszkolenia techniczno-taktycznego powinni by wczeni do grupy starszych, a nawet seniorw. Korzystniej byoby jednak tworzy kilkuosobowe grupy szkoleniowe, z ktrych wyania si powinno, jednostki mogce przy waciwe zintensyfikowanej pracy zasili kadr pierwszego zespou seniorw.

Oglne wskazania metodyczne

1. Zakres wyszkolenia technicznego rozszerzy do cakowitego opanowania wszystkich elementw technicznych i umiejtnoci stosowanie ich w grze.

2. W nauczaniu -techniczno - taktycznym stosowa formy i rodki zblione do warunkw normalnej gry z pozorujcym i aktywnie walczcym przeciwnikiem.

3. W szkoleniu taktycznym juniorw naley dy do uniwersalnoci wprowadzajc elementy z zakresu taktyki pozycyjnej.

4. W szkoleniu techniki stosowa wiczenia kilkoma pikami jednoczenie. Stosowanie tych wicze wyrabia orientacj, a uwaga zawodnika jest przenoszona z piki odbitej na nadlatujc.

5. W treningu, nauczaniu i doskonaleniu techniki naley w peni wykorzysta przyrzdy i przybory. Podnosz one atrakcyjno szkolenia

6. Nauczanie taktyki naley ukierunkowa na opracowanie nastpujcych elementw:

a) doskonalenie staych fragmentw gzy

b) nauczanie rnych wariantw gry w atakowaniu i bronieniu

c) nabycie umiejtnoci gry w okrelonych systemach i ich, wariantach

d) opanowanie umiejtnoci realizacji specjalnych zada w czasie gry

e) umiejtno gry w kontrataku

f) przechodzenie z akcji obronnej do atakowania i z atakowania do obrony

g) zgrywanie linii, formacji i czonw w zespole

h) przyswojenie umiejtnoci obrony aktywnej - "pressing"

7. Doskonali umiejtnoci taktyczne w grze przy pomocy wicze na atakowanie i bronienie (2:1, 5:2, 5:5, 1:1, 2:2, 3:5, 5:5), gier uproszczonych, gier pomocniczych i gier szkolnych

8. W szkoleniu juniorw naley rwnolegle z nauczaniem specjalistycznym dy do podnoszenia na wyszy poziom oglnej sprawnoci fizycznej

Temu celowi suy bd rodki zaczerpnite z zakresu:

gimnastyki podstawowej, gimnastyki akrobatycznej, gier i zabaw bienych, skocznych, zwinnociowych

- sporty uzupeniajce; koszykwka, pika rczna, uproszczone rugby, siatkwka, pywanie, tenis, ywiarstwo, hokej na lodzie, lekkoatletyka - sprinty, skoki, w dal i wzwy, bieg przez potki.

- wiczenia siowe skierowane na rozwj siy dynamicznej, przy zachowaniu odpowiednich proporcji w obcieniu (obcienie mae i rednie)

Z juniorami modszymi istnieje konieczno wikszego zindywidualizowania wicze, ich samodzielnego wykonywania. Dotyczy to powinno zarwno wybranych wicze sprawnociowych, jak i wicze technicznych.

IV.1. Przykadowy mikrocykl treningowy w podokresie przygotowania oglnego

Trening I

a) wiczenia oglnorozwojowe - sztafety biegowe, wiczenia zwinnociowe, wiczenia gibkociowe- 40

b) gra w koszykwk

Trening II

a) wiczenia techniczne z pilic 30

b) wiczenia oglnorozwojowe a akcentem na skoczno ze wstawkami gibkoci 20

c) sztafety biegowe z prowadzeniem piki 20

d) gra uproszczona w pik non 2x10

Trening III

a) wiczenia oglnorozwojowe z pik - 30

b) wiczenia oglnorozwojowe z akcentami siy przy; drabinkach (w dwjkach)

c) - wiczenia z pikami w trjkach

d) - gra uproszczona 5:5

Trening IV

- maa zabawa biegowa

IV.2. Przykadowy mikrocykl treningowy w podokresie przygotowania specjalnego

Trening I

- wiczenia oglnorozwojowe z pikami w dwjkach

- trening stacyjny z akcentem na rozwj siy dynamicznej ~ gra uproszczona 5 s 5

Trening II

- pika rczna: przerabianie poszczeglnych elementw technicznych w grze

- wiczenia oglnorozwojowe z akcentami siy z pikami lekarskimi

- sporty uzupeniajce: koszykwka

- gra uproszczona 3 l 5

Trening III

- wiczenia biegowe w terenie

- gimnastyka akrobatyczna

- gra uproszczona w pik rczn (strza piki nog lub gow z podaniem partnera).

Trening IV

- przebieki terenowe /atletyka terenowa/ lub zabawa biegowa z pikami w terenie

IV.3. Wskazwki metodyczne do nauczania specjalistycznego

W wiatowym pikarstwie obserwuje si ciga ewolucj w prowadzeniu walki sportowej. Dotyczy to szczeglnie rozwiza taktycznych, co z kolei czy si z duymi umiejtnociami technicznymi. Elementy te, oprcz pracy nad wysok sprawnoci fizyczn wyznaczaj kierunek nowoczesnego nauczania i treningu w pice nonej. Naley temu trendowi sprosta naley poczwszy od pierwszych dni szkolenia dzieci i modziey naucza wiczenia techniczne w ruchu, a doskonali w grze. Oczywicie na rnych etapach szkolenia naley dobiera odpowiednie elementy techniczne i taktyczne. Haso w treningu jak w grze powinno stanowi podstawowe credo w nowoczesnym nauczaniu gry w piki nonej dzieci i modziey. Taka forma stwarza moliwo zapoznania z istot ,walki aportowej ju na etapie nauczania wstpnego i przyczynia si do ksztatowania cech wolicjonalnych, cech niezbdnych do osignicia wysokich wynikw sportowych. Pika nona jest gr kontaktow. Walk o pik na caej dugoci i szerokoci boiska charakteryzuj; si zawodnicy wszystkich czoowych. druyn wiata. Oznacza to, e podstawow form treningu ma by gra na due bramki zespow 11- osobowych. Naley dy w treningu do stosowania rnych innych wicze, w ktrych to, w kontakcie z przeciwnikami wiczcy bdzie doskonali poszczeglne elementy techniczne, jak rwnie realizowa zadane fragmenty taktyczne.

IV.4. Przykady wicze doskonalcych technik w grze

1. Nauczanie elementw technicznych podczas gry w piki; rczn

a) dwa zespoy 5-7 osobowe ~ gra na dwie bramki w pik rczn

Zaoenia: chwyt piki rkami, podania do partnera prostym podbiciem, strza do bramki gow

b) gra jak wyej, z tym, e wiczcy przed chwyceniem piki rkami przyjmuje j piersi lub udem

c) gra jak w pkt "b", lecz podanie piki do partnera gow a strza do bramki prostym podbiciem

d) zespoy 4 - 5 osobowe - gra w siatkwk bez siatki, strzay do bramki gow lub nog

e) zespoy 45 osobowe gra w pik nona na mae bramki na dwa dotknicia piki przyjcie jedn nog - oddanie lub strza druga nog

f) gra jak w pkt "e" z jednym, dotkniciem piki

g) jak "e" lecz przed przyjciem piki zwd

h) inne

Podane wyej wiczenia i gry stanowi tylko nieliczne wybrane formy, dziki ktrym mona utrwala pewne nawyki ruchowe, ksztatowa koordynacj ruchow, spowodowa du aktywno ruchow oraz zwikszy zainteresowanie zajciami,

IV.5. Przykady gier i zabaw doskonalcych panowanie nad pik

1. Pika w kole - wiczcy tworz koo, jeden wchodzi do rodka wiczcy na obwodzie podaj sobie pik cigle zmieniajc miejsca, zawodnik w koo stara si dotkn piki nog, W takim przypadku zmienia miejsce z zawodnikiem, ktry niedokadnie poda. Stosowa rne rodzaje uderze piki. Przy wikszej iloci wiczcych utworzy dwa koa.

2. Jak wyej, podania w kole z dwoma odbierajcymi. Zawodnicy ustawieni na obwodzie koa podaj sobie pik, ktra nie moe wyj z koa. Obaj odbierajcy prbuj dotkn (przechwyci piki). "Trzy pola" - pola karne dzieli si na trzy czci, jeden zesp staje w rodkowym polu, dwa pozostae w skrajnych sektorach. rodkowy sektor tworzy korytarz szerokoci bramki. Zawodnicy bocznych pl 3-4 pikami staraj si trafi w poszczeglnych zawodnikw rodkowego pola. Wygrywa zesp, ktry w okrelonym czasie ma wicej trafie. Zmiana pl po kadej ucie lub dwch utach.

3. Bitwa o piki. Dwa pola gry rozdziela si dwumetrowym polem neutralnym. Kady zesp posiada 4 piki i ma je jak najszybciej przerzuci na pole przeciwnika. Po przerzuceniu wszystkich piek do jednego pola, przerywa si gr i ten zesp, ktremu wrzucono wszystkie piki otrzymuje punkt usowy. Zwycia druyna o najmniejszej iloci punktw usowych.

4. Kto celniej strzela. wiczcy zataczaj okrelonej wielkoci koo, do ktrego wchodzi jeden z zawodnikw, pozostali staraj si go trafi pika. Trafiajcy zmienia zawodnika w kole. Sposb uderzenia ustala trener. Gr prowadzi z jednym lub kilkoma w kole.

5. Polowanie na lisa wiczcy biegaj po dowolnie okrelonym terenie. Na sygna zatrzymuj si, a wyznaczonych 2-5 myliwych strzaem z miejsca stara si trafi ktrego z lisw. Gdy strza jest niecelny, myliwy zmienia miejsca z licem. Wygrywa myliwy ktry w okrelonym czasie "upoluje" najwicej lisw, lisy mog uchyla si przed strzaami, ale nie wolno im si rusza z miejsca, za myliwym prowadzi pik.

6. Wybijanka. Grajcy dziel si na dwie druyny, jedna ustawia si w kole w rozsypce a druga na jego obwodzie. Ci na obwodzie podaj sobie pik w odpowiednim momencie staraj si trafia ktrego z zawodnikw w kole. Trafiony wychodzi z koa. Gra trwa do momentu wybicia wszystkich zawodnikw w kole. Nastpuje zmiana pl. Trener mierzy czas a zwycia druyna , ktra w krtszym czasie wykona zbicie zawodnikw.

7. Pika graniczna. Gra toczy si na caym boisku lub na jego poowie. Dwie druyny ustawiaj si w rozsypce na swoich poowach zawodnicy wykopuj pik okrelonym sposobem na pole druyny przeciwnej starajc si zdoby teren i zepchn przeciwnika za linie kocow.

8. Pika myliwska zawodnicy ustawiaj si w rozsypce na boisku (16 x 20 m). Jeden wyznaczony na myliwego stara si ustrzeli ktrego z uciekajcych. Sposb uderzenia dowolny, a kady trafiony pomaga myliwemu. Wygra ten ktry do koca gry nie zostanie trafiony. Myliwi podaj sobie pik. Z pik nie wolno przebiec wicej jak 55 krokw.

9. Wycig piek Druyny ustawiaj si w okrelonej odlegoci od siebie w zwartych rzdach. Naprzeciw staje zawodnik z pik. Na sygna zawodnik z pik podaje j ustalonym wczeniej sposobem kolejno do kadego zawodnika w rzdzie. Zwycia druyna koczca wczeniej gr.

10. Jak wyej, pika podawana jest gr. Po odbiciu piki odbijajcy wykonuje przysiad umoliwiajc tym wykonanie wiczenia. nastpnemu. Ostatni w rzdzie odbija pik gow i biegnie na czoo koczc gr okrzykiem "gotw"'.

11. Poczta Okrelona ilo zespow ustawia si w dwch szeregach, 6-8 zawodnikw w ustalonej odlegoci. Na sygna zawodnik stojcy na lewym lub prawym skrzydle startuje a pik do najbliszego partnera stojcego w szeregu naprzeciw. Po przekazaniu piki zajmuje miejsce na kocu szeregu, do ktrego przekaza pik.

12. Wycig piek Ustawienie zespow .jak w poprzedniej erze, z tym, e zamiast prowadzenia piki, zawodnicy podaj pik okrelonym sposobem. Odlego midzy szeregami naley regulowa;w zalenoci od stopnia zaawansowania technicznego wiczcych.

13. Krl Zawodnicy podzieleni na grupy, ustawiaj si w pkola z tym,.zamiast prowadzenia piki; jeden z nich ustawia si w okrelonej odlegoci przed pkolem i na sygna rzuca rk pik do stojcych w pkolu. Zawodnicy w pkolu oddaj pik okrelonym sposobem. Za ze wykonanie zadania zawodnik idzie na koniec pkola. Zwycia zawodnika ktry mia najmniej zych przyj i poda.

14. Pika w tunelu Zawodnicy ustawieni w .rzdach w szerokim rozkroku przytrzymuj si za biodra na odlego wyprostowanych ramion. Na sygna ostatni a rzdu startuje prowadzc pik do przodu, gdzie z pobrotu, uderza pik wewntrzn czci stopy, kierujc j midzy rozstawionymi, nogami do ostatniego ktry kontynuuje wiczenie.

15. Wyzwalanie si piki. Dwie druyny po 5-6 wiczcych ustawiaj si w rozsypce na poowach boiska do siatkwki. Na sygna zawodnicy odbijaj pik nog lub gow na pole gry przeciwnika, starajc si aeby obydwie piki znalazy si rwnoczenie na jego poowie. Kadorazowo, gdy dwie piki znajd si na poowie . przeciwnika druyna zdobywa punkt.

16. Dwa ognie. Boisko o wymiarach 20 x 16 m podzielone na dwie czci. Z prawej i lewej strony boiska -tworzymy 2 metrowy korytarz oznaczony liniami. W ten sposb boisko skada si z czterech pl; dwch szerszych (miasta) i dwch wszych (obozy jecw). Druyny zajmuj w rozsypce miejsca w "miastach" liczc po 8 - 12 zawodnikw. Zawodnicy po przechwyceniu piki zaczynaj bombardowanie przeciwnika. Trafiony zawodnik wycofuje si do obozu jecw znajdujcego si poza miastem druyny przeciwnej. Jeniec moe przejmowa piki przebywajce na jeno polu ery i strzela do przeciwnika. Moe rwnie zosta wykupiony, o ile zdoa przej podana pik do niego. W takim przypadku jeniec prowadzi j z powrotem do swojego miasta, skd albo strzela do przeciwnika albo podaje j gr do pozostajcego w niewoli partnera, aeby go oswobodzi. Obie druyny staraj si; aeby jecy nie zdobywali piki. Zwycia druyna, ktra wemie do niewoli wszystkich przeciwnikw, lub jeeli po upywie okrelonego czasu wemie do niewoli wicej jecw. Jeeli zawodnik tak przyjmie strza, e pika si od niego odbije trafienie jest wane.

17. Przewodzenie piek Zawodnicy ustawieni w 3 - 4 rzdach Naprzeciw rzdw w odlegoci 10 - 15 m narysowano linie. Ma bliszej linii naprzeciwko rzdw ustawiamy po 2 - 4 piek Na sygna pierwsi z rzdw startuj do swoich piek i przewodz po jednej pice na wysoko drugiej linii. Po przeprowadzeniu wszystkich piek wiczcy biegnie do swego rzdu i dotkniciem rki upowania drugiego wiczcego do powtrzenia tej samej czynnoci, z tym, e piki bd przenoszone z drugiej linii na pierwsz. Zwycia rzd ktry najszybciej wykona zadanie.

18. Obrona palikw. Z omiu palikw wbitych w boisko tworzymy koo o rednicy 10 m. Dwie druyny po 7 zawodnikw prowadzi gr przez okrelony czas ( 10 - 15. Jedna druyny broni a druga stara si dowolnie prowadzonymi zagrywkami doprowadzi do trafienia pik w palik. Za kade trafienie w palik zalicza si druynie atakujcej 1 pkt. Po upywie okrelonego czasu nastpuje zmiana rl.

Bibliografia

1. Bauer Gerhard ,,Jak gra w pik non"

2. Dzia Szkolenia PZPN ,,Unifikacja piki nonej.

3. Jele Jerzy P wieku pikarskich mistrzostw wiata"

4. Przybylski Wojciech. Pika nona cz. II - trening'"

5. Talaga Jerzy ,,ABC modego pikarza".

6. Talaga Jerzy ,,Atlas wicze pikarskich" (technika)

7. Talaga Jerzy ,,Trening piki nonej".

8. Talaga Jerzy ,,Taktyka piki nonej".