of 29 /29
UNIVERSITATEA „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE ANUL III, GR. III Audit de regularitate privind achizitiile publice ale Primariei Campulung - Moldovenesc REALIZAT DE: TANASĂ SIMONA-MARIA Primaria Campulung – Moldovenesc Nr.56, Data 09.01.2011 Studiul de caz prezentat se refera la o misiune de audit de regularitate privind achizitie publice de produse desfasurate in cadrul primariei Campulung-Moldovenesc, desfasurata in perioada 01.01.2011 – 31.12.2012. Obiectivele misiunii de audit public intern sunt urmatoarele: 1. Legalitatea achizitiilor publice de produse efectuate in anul 2011; 2. Platile si cheltuielile efectuate, in numerar sau prin virament, pentru procurari de bunuri aferente anului 2011. 1

Etapele Unei Misiuni de Audit Intern

Embed Size (px)

DESCRIPTION

misiune de audit la primarie

Text of Etapele Unei Misiuni de Audit Intern

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVAFACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNEANUL III, GR. III

Audit de regularitate privind achizitiile publice ale Primariei Campulung - Moldovenesc

REALIZAT DE:TANAS SIMONA-MARIA

Primaria Campulung Moldovenesc Nr.56, Data 09.01.2011

Studiul de caz prezentat se refera la o misiune de audit de regularitate privind achizitie publice de produse desfasurate in cadrul primariei Campulung-Moldovenesc, desfasurata in perioada 01.01.2011 31.12.2012.Obiectivele misiunii de audit public intern sunt urmatoarele:1. Legalitatea achizitiilor publice de produse efectuate in anul 2011;2. Platile si cheltuielile efectuate, in numerar sau prin virament, pentru procurari de bunuri aferente anului 2011.Auditorii au desfasurat misiunea prin sondaj nestatistic, utilizand ca tehnici de audit verificarea, observarea fizica, interviul si analiza, iar ca instrumente de audit chestionarele, tabloul de prezentare a circuitului auditului si formularul constatarilor de audit public intern.Documentele care au fost verificate in cadrul misiunii de audit intern au fost centralizate in notele aferente foilor de lucru, iar copiile preluate de la entitatea auditata au fost prezentate intr-un dosar al documentelor de lucru.Misiunea de audit desfasurata in cadrul primariei Campulung Moldovenesc a presupus parcurgerea urmatoarelor etape:

I.Pregatirea misiunii de audit

1. Initierea auditului(P01,P02,P03)

1.Ordinul de serviciu se intocmeste de catre seful compartimentului de audit public intern, pe baza planului annual de audit public intern aprobat de catre conducatorul entitatii publice. Ordinul de serviciu reprezinta mandatul de interventie dat de catre compartimentul de audit public intern. Prin acest ordin sunt repartizate sarcinile de serviciu auditorilor interni, astfel incat acestia sa poata demara misiunea de audit public intern.Scopul: este de a repartizarea sarcinile de serviciu pe auditorii interni astfel nct s se poat demara misiunea de audit intern.Premisele: Ordinului de serviciu reprezint mandatul de misiune dat de ctre Departamentul deAudit Intern i se ntocmete de ctre eful acestui departament, pe baza planului anual de audit intern i a ordinului de misiune.Primaria Campulung - Moldovenesc Nr.56, Data 23.01.2011

Ordin de serviciu

In conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern si ale Normelor metodologice generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor pub lice nr. 38/2003, precum si cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 37/2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul intern, se vaefetua o misiune de audit public intern la serviciul administrativ in perioada 01 .01. 2011 - 30.04.2011. Domeniul auditabil se refenta este verficarea privind Achizitiile publice de produse aferente anului 2011, iar obiectivele de audit sunt :I . Legalitatea achizitiilor publice de produse efectuate in anul 2011.2. Platile si cheltuielile efectuate, in numerar sau prin virament, pentru procurari de bunuri aferente anului 2011.Mentionam ca se va efectua un audit de regularitate privin achizitiile de produse publice din primaria Campulung Moldovenesc.Echipa de audit public intern este formata din urmatorii auditori:Tanas Simona-MariaOnefrei Stefan Asftei Miruna

2.Declaratia de independenta In acesta declaratie fiecare auditor selectat isi va declara independent pentru realizarea unei misiuni de audit public intern. In acest sens fiecare auditor intern trebuie sa intocmeasca o declaratie de independenta. De asemenea, persoanele care acorda consultanta/ asistenta de specialitate in domeniile care exced competentele auditorilor interni trebuie sa-si declare independent.

Declaratia de independenta

Nume si prenume: Tanas Simona-Maria Misiunea de audit : Auditarea de regularitate privind achizitiile publice ale Primariei Campulung Moldovenesc Data: 24.01.2011

Incompatibilitati in legatura cu lnstitutia, entitatea, structura auditataDANU

Ati avut/aveti vreo relatie oficiala, financiara sau personala cu cineva care ar putea sa va limiteze in orice fel, masura in care puteti sa va interesati, sa descoperiti sau sa constatati slabiciuni de audit? - x

Aveti idei preconcepute fata de persoane, grupuri, organizatii sau obiective care ar putea sa va influenteze in misiunea de audit? - x

Ati avut/aveti funqii sau ati fost/sunteti implicat(a) In ultimii 3 ani intr-un alt mod in activitatea unitatii ce va fi auditata? x

A veti responsabilitati in derularea programelor si proiectelor finantate integral sau partial de Uniunea Europeana? - x

Ati fost implicat in elaborarea si implementarea sistemelor de control ale unitatii ce um1eaza a fi auditata? - x

Sunteti so!fsotie, ruda sau afin piina Ia gradul al patrulea inclusiv cu conducatorul unitatii ce va fi auditata sau cu membrii organului de conducere colectiva? - x

Aveti vreo legatura politica, sociala care ar rezulta dintr-o fosta an gajare sau primirea de redevente de Ia vreun grup anume, organizatie sau nivel vernamental? - X

Ati aprobat lnainte facturi, ordine de plata si alte instrumente de plata pentru unitatea ce va fi auditata? - X

Ati tinut anterior contabilitatea la unitatea ce va fi auditata? - X

Aveti vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect Ia unitatea ce va fi auditata? - X

Daca in timpul misiunii de audit apare orice incompatibilitate personala, extema sau organizationala care ar putea sa va afecteze abilitatea dvs. de a Iuera si a face rapoarte de audit impartiale notificati de urgenta seful Compartimentului de audit public intern? - x

Auditor intern, Tanas Simona-Maria

3.Notificarea privind declansarea misiunii de audit public intern Compartimentul de audit public intern notifica Institutia/entitatea/structura , care urmeaza a fi auditata, cu 15 zile inainte de declansarea rnisiunii de audit public intern, despre domeniul /domeniile auditabile, principalele obiective, durata misiunii , precum si despre faptul ca pe parcursul misiunii vor avea loc interventii la fata locului al caror program va fi stabilit ulterior, de comun acord.

Primaria Campulung Moldovenesc Compartiment Audit Public Intern Nr. 56 data 23.01.2011

Notificare privind declansarea misiunii de audit public intern

Catre: Serviciul Administrativ In atentia: domnului Matei Iustin De la:Compartimentul de Audit Public InternIn conformitate cu Planul anual de audit public intern, aprobat, urmeaza ca in perioada 15.02-30.04.2011 sa efectuam o misiune de audit public intern privind achizitiile publice de produse la serviciul administrtiv.Auditul va exarnina responsabilitatile asumate de catre serviciul administrativ si va determina daca acesta isi indeplineste obligatiile intr-un mod eficient si efectiv in domeniul achizitiilor publice de produse. In acest sens, pana Ia data de 30.04.2011 este necesara stabilirea, de acord cu serviciul adrninistrativ, a sedintei de deschidere in vederea discutarii diverselor aspecte ale misiunii de audit, cuprinzand:- prezentarea auditori lor interni;- prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit publc intern;- programul interventiei la fata locului;- domeniul rnisiunii de audit public intern;- alte aspecte privind buna desfasurare a misiunii de audit public intern.Pentru desfasurarea in bune conditii a misiunii de audit public intern va rugam sa ne pregatiti urmatoarea documentatie privind ,Achizitiile publice de produse aferente anului 2011": documentele justificative privind principiile si procedurile urmate de institutie pana Ia atribuirea contractelor de achizitie publice de produse; contractele de furnizare de produse incheiate de institutie; documentele in baza carora au fost acordate avansuri si modul de justificare al acestora; Cu stima, Sef Compartiment Audit Intern Tanas Simona-Maria

2. Colectarea si prelucrarea informatiilor(P04)

1.Colectarea informatiilorIn aceasta etapa audotorii interni solicita si colecteaza informatii cu character general despre entitatea/ strructura auditata. Aceste informatii trebuie sa fie pertinente si utile pentru a atinge urmatoarele scopuri:a) identificarea principalelor elemente ale contextului institutilor si socio-economic in care Institutia/structura/entitatea in care isi desfasoara activitatea; b) cunoasterea organizarii Institutiei/structurii.entitatii, a tehnicilor sale de lucru si a diferitelor niveluri de administrare, conform organigramei; c) identificarea punctelor-cheie ale funcionarii institutiei/structurii/entitatii si al sistemelor sale de control, pentru o evaluare prealabila a punctelor tari si slabe; d) identificarea si evaluarea riscurilor cu incidenta semnificativa; e) identificarea informatiilor probante necesare pentru atingerea obiectivelor misiunii auditului public intern si selectionarii tehnologiilor de investigare adecvate.Auditorii interni au acces la toate datele si inforrnatiile, indusiv la cele existente in format electronic, pe care le considera relevante pentru scopul si obiectivele precizate in ordinul de serviciu.Personalul de conducere si de executie din lnstitutia/structura/entitate are obligatia sa ofere documentele si informatiile solicitate in termenele stabilite, precum si tot sprijinul necesar desfasurarii in bune conditii a misiunii de audit public intern.Auditorii interni pot solicita date, informatii, precum si copii ale documentelor, certificate pentru conformitate, de la persoanele fizice si juridice aflate in legatura cu Institutia /structura/entitatea care au obligatia de ale pune la dispzitie la data solicitata.

2.Prelucrarea informatiilor consta in:a) analiza lnstitutiei /structurii/entitatii si a activitatii sale (organigrama, regulamente de organizare si functionare, fise ale posturilor, circuitul documentelor); b) analiza cadrului normativ ce reglementeaza activitatea Institutiei/structurii/entitatii; c) analiza factorilor susceptibili de a impiedica buna desfasurare a rnisiunii de audit public intern; d) analiza rezultatelor controalelor precedente; e) analiza informatiilor externe referitoare la Institutia/structura/entitatea respectiva.3.Identificarea obiectivelor auditatbile1.Obiectul auditabil reprezinta activitatea elementara a domeniului auditat, ale carei caracteristici pot fi definite theoretic si comparate cu realitatea practica.2.Etapele indentificarii obiectelor auditabile: a) detalierea fiecarei activitati in operatii successive descriind procesul de realizare a acestei activitati pana la inregistrarea ei (circuitul auditului); b) definirea pentru fiecare operatiune in parte a conditiilor pentru care trebuie sa le indeplineasca din punct de vedere al controalelor specific si al riscurilor aferente (ce trebuie sa fie evitate); c) determinarea modalitatilor de functionare necesare pentru ca entitatea sa atinga obiectivul sis a elimine riscul.3.Lista centralizatoare a obiectivelor auditabile, definite sub aspectele caracteristicilor specific si ale riscurilor associate, constituie suportul analizei riscurilor.

3. Analiza riscurilor(P05)

Analiza riscurilor rcprezinta o etapa majora in procesul de audit public intern, care are drept scopuri: identificarea pericolelor din institufia/structura/entitate, controalele interne sau procedurile institutiei care pot preveni, elirnina sau rninimiza pericolele, precum si evaluarea controlului internal institutiei.De asemenea, analiza riscurilor reprezinta un punct de pomire in elaborarea tabelului, Puncte tari si puncte slabe".Aprecierea unui risc are la baza doua estimari:- gradul de gravitate a pierderii care poate sa rezulte ca urmare a riscului (sau a consecintelor directe si indirecte);- probabilitatea ca riscul sa revina (notiune cuantificata formal).Riscurile potentiale se pot concretiza in recomandari de audit, acestea depinzand de rezultatele de la controalele, testarile si verificarile anterioareRiscul reprezinta orice eveniment, actiune, situatie sau comportament cu impact nefavorabil asupra capacitatii entitatii publice de a realiza obiectivele.Categorii de riscuri: a) riscuri de organizare: lipsa unor responsabilitati precise; insuficienta organizare a resurselo umane; documentatia insuficienta, neactualizata; b) riscuri operationale: neinregistrarea in evidentele contabile; arhivare necorespunzatoare a documentelor justficative; lipsa unui control asupra operatiilor cu risc ridicat; c) riscuri financiare: plati nesecurizate, nededectarea operatiilor cu risc financiar; d) riscuri generate de schimbarile legislative, structural, manageriale, etc.Masurarea riscurilor depinde de probabilitatea de aparitie a riscului si de gravitatea consecintelor evenimentului. Pentru realizarea masurarii riscurilor se utilizeaza drept instrumente de masurare, criteria de apreciere. . Punctele tari si punctele slabe se exprima calitativ si cantitativ in functie de rezultatele asteptate si de conditiile de obtnere a acestora. Un punct tare sau un punct slab trebuie sa fie exprimat in functie de un obiectiv de control intern sau de o caracteristica urmarita, pentru a asigura huna functionare a Institutiei sau atingerea unui rezultat scontat. In continuare se va prezenta, pentru analiza de risc, in cadrul misiunii analizate, Lista centralizatoare a obiectelor auditabile si analiza de risc aferenta acestora", precum si tabelul, Puncte tari si puncte slabe.

Primaria Campulung Moldovenesc Compartimentul de Audit Public InternLista centralizatoare o obiectelor auditabile si analiza de risc aferenta acestoraDenumirea misiunii de audit: achizitiile publice de produse aferente anului 2011 Intocmit de: Cramaric CatalinData:.. Aprobat de: Cristescu AdrianaData:.. Perioada auditata: anul 2011

Obiective auditabileAmenintarile (riscurile)Aprecierea Controlului internPondere/ nivelAprecierea cantitativaPonder/ nivelAprecierea calitativaPondere/ nivelTotal Punctaj (T) =

I.Legalitatea achizitiilor publice de produse effectuate in anul 2011

I.1Verificarea legalitatii achizitiilor publice de produse effectuate in anul 2011

Planificarea achizitiilor publice de produse effectuate in 2011-Posibilitatea includerii in dosar a unor achizitii care nu respecta conditiile de necessitate si oportunitate;-estimarea eronata a valorii contractului de achizitii publice;-nerespectarea conditiilor de autorizare, aprobare a programului;-aplicarea unor procedure de atribuire care nu respecta pragurile valorice prevazute de ordonanta;-divizarea achizitiilor publice in scopul de a se evita procedurile de licitatie deschisa sau restransa;0,4 / 20.3 / 20.3 / 3 2,3

Initierea si lansarea procedurilor aferente achizitiilor publice de produse effectuate in anul 2011-omiterea publicarii anuntului;- nerespectarea conditiilor de forma la intocmirea anuntului de intentie sau a termenelor de publicare a anunturilor;- Transmiterea invita(iilor de participare ~i a documentelorde calificare numai anumitor ofertan(i.- Existenta unei baze de date a fumizori lor neactualizatesau incomplete.- Elaborarea unei documentatii care este insuficientfundamentatii., incompletii. sau care nu este'intocmitii. in conformitate cu prevederile legale(nu respecta forma standard prevazuta de lege).0,4 / 20,3 / 20,3 / 22.0

Derularea procedurilor aferente achizitiilor publice de produse effectuate in anul 2011.-Membrii comisiei nu au pregatire profesionala adecvata si experienta in domeniu;-numarul membrilor comisiei este mai mic decat cel prevazut de lege;-existenta de incompatibilitati intre membrii comisiei de evaluare si ofertanti;-nerespectarea termenelor legale pentru depunerea ofertelor sau nerespectarea termenelor privind clarificarile solicitate de oofertanti.- Stabilirea eronata a ofertei castigatoare (neluarea in considerare a tuturor cerintelor prevazute in DEPO, a marjei de preferinta interna etc.).- Selectarea unor ofertanti tara a respecta conditiile de eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica si economico-financiara.0,4 / 20,3 / 20,3 / 2 2,3

1.2. Verificarea deruliirii contractelorde achizi(ii pub/ice deproduse efectuate in anul 200N.

Verificarea documentelor in baza carora au fost acordate eventualele avansuri si modul de justificare al acestora.-inexisteta documentelor in baza carora au fost acordate avansurile.0,4 / 10,3 / 20,3 / 1 1,3

II. Plapletile si cheltuielile efectuate, in numerar sau prin virament pentru procurari de bun uri aferente anului 200N.

Verificarea pliitilor sicheltuielilor efectuate, innumerar sau prin virament, pentru procuriiri de bunuri aferente anului 200N.

Verificarea documentelor justificative in vederea procurarii de bunuri aferente anului 2011.-facturi cara nu au fost certificate pentru Bun de plata0,4 / 20,3 / 10,3 / 2 1,7

Ierarhizarea RiscurilorTabel Puncte Tari si Puncte Slabe

Misiunea de audit: Auditarea achizitiilor de publice Perioada auditata: 01.01.2011 31.12.2011 Perioada derularii misiunii: 24.01.2011 24.05.2011 Intocmit de: Tanas Simona-Maria Data: Avizat: Andrei Moisescu Data:

DOMENIUOBIECTIVE AUDITABILERISCURI SEMNIFICATIVEPunct T/SConsecinta functionarii/nefunctionarii controlului internGrad de incredere al auditorului in controlul internObs.

1.achizitiile publice de produse aferente anului 2011Legalitatea achizitiilor publice de produse efectuate in anul 2011

Verificarea legalitatii de achizitii de produse effectuate in anul 2011.

Planificarea de achizitii publice effectuate in 2011Posibilitatea includerii in programa a unor achizitii care nu respecta conditiile de necessitate si oportunitateSMediu

Initierea si lansarea procedurilor aferente achizitiilor publice din anul 2011-omiterea publicarii anuntului;-existenta unor baze de date a furnizorilor neactualizate sau incomplete;-Smediu

Platile ~i cheltuielileefectuate, in numerar sauprin virament, pentruprocurari de bunuriaferente anului 200N.

11.1 . Verificarea clientilor sicheltuielilor efectuate, Innumerar sau prin virament,pentru procurari de bunuriaferente anului 200N.

Verificarea incadrarii potrivit clasificatie bugetare a platilor si cheltuielilor aferente procurarilor de bunuri in anul 2011Lipsa inregistrarilor contabile sau o contabilizare eronataFScazutRidicat

Verificarea documentelor justificative aferente produselor achizitionate in anul 2011Facturi care nu au fost certificate pentru buna de plataFScazut ridicat

Primaria Campulung Moldovenesc Compartimentul de Audit Public Intern

4. Elaborarea programului misiunii de audit public intern(P06)

Denumirea unitatii auditate: Primaria Campulung Moldovenesc Domeniul auditabi: Achizitiile publie de produse publice aferente anului 2011 Perioada supusa auditului:01.01.2011 31.12.2011

OBIECTIVULACTIVITATEADURATAPERSOANELE IMPLICATELOCUL DESFASURARII

1.1 Legalitatea achizitiilor pub lice de produseefectuate in anul 200N,18.03.2011Morariu MagdaPrimaria Campulung- Moldovenesc

1.2. Pilatile si cheltuielile efectuate, in numerarsau prin virament, pentru procurari de bunuriaferente anului 200N.21.03.2011Morariu MagdaprimariaCampulung Moldovenesc

Ordinul de serviciu22.03.2011Morariu MagdaPrimaria Campulung Moldovenesc

Declaratia de independent13.04.2011Morariu margaPrimaria Campulung Moldovenesc

Notificarea privind declansarea misiunii de audit intern catre partile interesate24.05.2011Morariu MagdaPrimaria Campulung Moldovenesc

Colectarea si prelucrarea informatiilor16.02.2011 30.03.2011Morariu MagdaPrimaria Campulung Mldovenesc

Chetionarul de luare la cunostinta22.03.2011. 29.03.2011Morariu MagdaPrimaria Campulung Moldovenesc

Deschiderea sedintei16.02.2011Morariu MagdaPrimaria Campulung Moldovenesc

Lega1itatea achizitii1or pub lice de produseefectuate in anu1 200N.Colectarea informatiilor (interventia la fata locului)25.03.2011Morariu MagdaPrimaria Campulung Moldovenesc

Chestionarul- lista de verificare testare18.02.2011 03.04.2011Morariu MagdaPrimaria Campulung Moldovenesc

Prelucrarea chestionarului18.02.2011 04.04.2011Morariu MagdaPrimariaCampulung Moldovenesc

Elaborarea FIAP-urilor28.04.2011 12.05.2011Morariu MagdaPrimaria Campulung Moldovenesc

Adunarea dovezilor23.03.2011 30.03.2011Morariu MagdaPrimaria Campulung Moldovenesc

Constatarea si raportarea iregularitatilor02.04.2011Morariu MagdaPrimaria Campulung Moldovenesc

Intocmirea Formularului de constatare si raportare a iregularitatilor20.04.2011 28.04.2011Morariu MagdaPrimaria Campulung Moldovenesc

Revizuirea documentelor29.05.2011Morariu MagdaPrimaria Campulung Moldovenesc

Indosarierea documentelor04.06.2011Morariu MagdaPrimaria Campulung Moldovenesc

Sedinta de inchidere02.04.2011- 20.05.2011Morariu MagdaPrimaria Campulung Moldovenesc

Elaborarea proiectului de raport de audit public intern27.05.2011Morariu MagdaPrimaria Campulung Moldovenesc

Transmiterea proiectului de raport de audit public intern29.04.2011 29.05.2011Morariu MagdaPrimaria Campulung Moldovenesc

Reuniunea de conciliereDaca este cazulMorariu MagdaPrimaria Campulung Moldovenesc

Raportul de audit public intern final04.05.2011 -20.05.2011Morariu MagdaPrimaria Campulung Moldovenesc

Difuzarea raportului de audit public intern30.05.2011Morariu MagdaPrimaria Campulung Moldovenesc

Urmarirea recomandarilorConform calendarului de implementareMorariu MagdaPrimaria Campulung Moldovenesc

Intocmit : Morariu MagdaData..Semnatura. Aprobat: Tanas Simona-MariaData..Semnatura si stampila.

Primaria Campulung Moldovenesc Compartimentul de Audit Public Intern

Programul de interventie la fata loculuiMisiunea de audit: Auditarea organizarii controlului financiar preventive propriu Perioada auditata: 01.01.2011 31.12.2011 Periada derularii misiunii : 14.01.2011 15.03.2011 Intocmit de: Morariu Magda Data: Avizat de: Tanas Simona-MariaOBIECTIVULTIPUL VERIFICARIILOCUL TESTARIIDURATA TESTARIINUMELE SI PRENUMELE AUDITORILOR INTERNI

1.Legalitatea achizitiilor publice de produse effectuate in anul 2011Tehnici: - verificarea;-interviul;- analiza;Instrumente de audit: - CLV;-pista de audiat;-FIAP-urile.Primaria Campulung - Moldovenesc18.02.2011 23.042011Morariu Magda

2.Platile sau cheltuielile effectuate in numarar sau prin virament, pentru procurari de bunuri aferente anului 2011Primaria Campulung - Moldovenesc28.03.2011 15.05.2011Morariu Magda

Intocmit : Morariu MagdaData..Semnatura. Aprobat: Tanas Simona-MariaData..Semnatura si stampila.

5. Deschiderea sedintei(P07)

Sedinta de deschidere serveste ca intalnire de inceput a misiunii de audit. Ordinea de zi a sedintei de deschidere va cuprinde:a) prezentarea auditorilor intemi;b) prezentarea obiectivelor misiunii de audit public intern ;c) stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificarilor;d) prezentarea tematicii In detaliu;e) acceptarea calendarului intalnirilor;f) asigurarea conditiilor materiale necesare derularii misiunii de audit public intern . Primaria Campulun Moldovenesc poate solicita amanarea misiunii de audit public intern in cazuri justificate (interese speciale, lipsa de timp, alte circumstante)Primaria Campulung Moldovenesc Compartimentul de Audit Public Intern

Minuta sedintei

Misiunea de audit: Auditarea organizarii controlului financiar preventive a achizitiilor de produse publice. Perioada auditata: 01.01.2011 31.12.2011 Periada derularii misiunii : 14.01.2011 15.03.2011 Intocmit de: Morariu Magda Data: Avizat de: Tanas Simona-MariaNUMELE SI PRENUMELEFUNCTIA/ SERVICIULNR. TELEFONE-MAILSEMNATURA

Macovei VioricaDirector [email protected]

Patrascu MihaelaAdministrator [email protected]

Oleniuc AngelicaAdministrator [email protected]

Interventia la fata locului6. Colectarea dovezillor(P08)

Primaria Campulung Moldovenesc Compartimentul de Audit Public Intern

Chestionar - lista de verificare a dovezilor - CLV

Denumirea unitatii audiatea: Primaria Campulung Moldovenesc Denumirea obiectivului de audit: Platile si cheltuielile effectuate in numera sau prin virament pentru procurari de bunuri in anul 2011. Perioada supusa auditului: 01.01.2011 31.12.2011

DENUMIREA ACTIVITATII DE AUDITENUNTUL INTREBARIIDANU NUMELE SI PRENUMELE AUDITRULUI INTERN

I. Verificarea platilor si cheltuielilor efectuate, fie in numerar sau prin virament,pentru procuriiri de bunuriaferente anului 200N.Morariu Magda

2.verificarea existentei documentelor care justifica necisitatea si oportunitatea platilor si a cheltuielilorefectuate in anul 2011.-Verificati daca necesarul de aprovizionat pe 200N este aprobat de cei in drept..X

- Verificati daca bunurile materiale achizitionate in acest scop sunt cuprinse in necesarulde aprovizionat intocmit pentru anul 200N Ia nivelulnecesitatea si institutieiX

3.verificarea documentelor justificative aferente procurarilor de bunuri pentru anul 2011Verificati daca datele cuprinse In documentele de receptie corespund cu cele din documentele emise de fumizor.X

Verificati daca pentru fiecare receptie analizata exista un document justificativ em is defumizor (factura fiscala , factura, bon fiscal etc.).X

Verificati daca N.R.C.D.-urile analizate sunt completate corect Ia toate rubricile prevazutede fonnularul tipizat.X

Verificati daca documentele justificative aferente procurarii de bunuri au fast vizate pentru control financiar preventiv propriu.X

Verificati daca documentele justificative aferente procurarii de bunuri au fast vizate pentru control financiar preventiv propriu.X

Intocmit : Morariu MagdaData..Semnatura. Aprobat: Tanas Simona-MariaData..Semnatura si stampila.

7. Constatarea iregularitatilor(P09)

Cand auditorii ajung la concluzia, bazata pe FIAP-uri, ca s-a comis o iregularitate, ei vor trebui sa raporteze, cel tarziu a doua zi, conducatorului compartimentului de audit public intern prin trannsmiterea formularului de constatare si raportare a iregularitatilor.

Formular de constatarea si raportare a iregularitatilor

Model A-06Primaria Campulung MoldovenescCatre : Comducatorul compartimentului de Audit Public InternIn urma misiunii de audit public intern privin operatiunea de auditarea a achizitiilor de produse publice effectuate in anul 2011 la Primaria Campulung Moldovenesc, s-au constata urmatoarele:a) Prin actualizarea preturilor unitare (la unele produse reprezentand materiale consumabile), contractate initial printr-o metoda proprie furnizorului (in contract nu se face referire Ia nici o formult\ de actualizare) au fost depasite preturile unitare in euro care au fost avute in vedere la contracture, astfel incat diferenta valorica ce depaseste valoarea unitara contractata in euro sa fie stabilita drept pr'ejudiciu.Cauze: Nu au fost respectate prevederile att.41 alin . O.U .U. m. 60/200 privind achiitiile publice, coroborate cu pet. F.5 referilor la , lnformatii generale" (Sectiunea 1) din O.M.F.P. nr. 1.012/2001 privind aprobarea structurii , continutului si modului de utilizare a documentaatieistandard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizilia publica de produse.

Auditor: Tanas Simona-Maria Data..

Procedura P10: Revizuirea documentelor

Constatarile se vor prezenta distinct pe fiecare obietiv inscriindu-se, de regula, mai intaii constatarile cu caracter negative si apoi constatari le cu caracter pozitiv. In coloana ,Documentul justificativ si/sau final" se inscriu documentele care probeaza fiecare constatare. Constatarile cu caracter negativ se vor regasi in Dosarul documentelor de lucru.Se va prezenta, intr-o maniera simplificata, ,Nota centralizatoar 11 documentelor de lucru" pentru obiectivul de audit.

Nota centralizatoare a documentelor de lucruS.C. Porsche Romania IFN S.A.

Compartimentul de Audit Public Intern

Denumirea unitatii audiatea: SC AUTOMITRIC SRLDenumirea obiectivului de audit: Activitatea IT Perioada supusa auditului: 01.05.2012 30.08.2012

CONSTATAREADOCUMENTUL JUSTIFICATIVDANUAUDITORI

In firma nu exista licenta pentru toate programele utilizatePrevederile legaleX

Nu s-a utilizat un program antivirus efficient.Ordinul 23/03.03.200N de numire a componentei comisiei de evaluare a ofertelor.X

Aprobat: Tanas Simona-Maria

Inchiderea sedintei(P11)

Primaria Campulung Moldovenesc Compartimentul de Audit Public Intern

Minuta sedintei de inchidere

Denumirea unitatii audiatea: Primaria Campulung Moldovenesc Denumirea obiectivului de audit: Platile si cheltuielile effectuate in numera sau prin virament pentru procurari de bunuri in anul 2011. Perioada supusa auditului: 01.01.2011 31.12.2011

B. Concluzii: Auditorii au prezentat sintetic constatarile din proiectul de raport de audit public intern, precum si recomandarile facute in urrna constatarilor constatarilor realizate, conducerii serviciului Administrativ care se ocupa de achizitiilepublice de produse. Din partea autoritatii auditate: senmatura si stampila Sef de serviciu administrative: Morariu Magda

Raportul de audit public internElaborarea proiectului de raport de audit public intern (raport intermediar)(P12)

La sfarsitul fiecarei misiuni de audit public intern auditorii intern elaboreaza un proiect de raport de audit public intern, care retlecta cadrul general, obiectivele, constatarile, concluziile si recomandarile. In elaborarea proiectului raportului de audit public intern trebuie sa fie respectate urmatoarele cerinte:a) constatarile trebuie sa apartina domeniuluilobiectivelor misiunii de audit public intern si sa fie sustinute prin documente justificative corespunzatoare;b) recomandarile trebuie sa fie In concordanta cu constatarile si sa determine reducerea riscurilor potentiate;

Transmiterea proiectului de raport de audit public intern(P13)

Proiectul de raport de audit public intern se transmite institutiei, iar aceasta va trimite i'ntr-o perioada determinata (de regu la maxim 15 zile de Ia primire) punctul sau de vedere care trebuie analizat de auditoria interni.

Reuniunea de conciliere(P14)

Scopul reuniunii de conciliere este acceptarea constatailor si recomandarilor formulate de catre auditorii interni In proiectul raportul de audit public intern, precum si stabilirea unui plan de misiunr in cadarului de implementare a recomandarilor.

Raportul final(P15) Elaborarea raportului de audit public intern

Raportul de audit public intern trebuie sa includa modificarile discutate si convenite In cadrul reuniunii de conciliere. Raportul de audit public intern va fi lnsotit de o sinteza ce va cuprinde constatarile cu caracter negative recomandarile auditorilor interni, precum $i calendarul de implememat acestor recomandari.

Difuzarea raportului de audit public intern(P17)

Dupa aprobarea recomandarilor cuprinse In raportul de audit public intern finalizat acestea devin obligatorii si vor fi comunicate Institutiei si Aprobarea recomandarilor va fi realizata de catre directorul Instituiei.Curtea de Conturi are acces la raportul de audit public intern in timpul verificarilor pe care le efectueaza.

Concluzii(P18)

Deficientele constatate cu privire la organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice, precum si deficientele constatate ca unei a derularii contractelor de achizitii pot fi eliminate prin implementarea recomandarilor formulate de auditorul intern.In acest context, In opinia auditorilor, implementarea recomandarilor din prezentul raport de audit public intern de catre institutie va ajuta luarea si intarirea mediului de control din cadrul structurilor implicate In administrativ, intrarea, gestionarea si utilizarea fondurilor pentru chizitiile publice. Auditorii precizeaza, de asemenea, faptul ca datele prezentate in documentele si materialele pe care le-au examinat in cursul misiunii de audit, in special cele de ordin financiar, sunt responsabilitatea conduceri institutiei. Responsabilitatea auditorilor consta in faptul de a da o asigurare rezonabila asupra mediului de control intern din cadrul institutiei, capactatii acesteia de a asigura protecia bugetului aprobat, conformitatii cu legile UE in domeniul achizitiilor publice.

Intocmit : Morariu MagdaData..Semnatura. Aprobat: Tanas Simona-MariaData..Semnatura si stampila17