Estetiska uttrycksformer i f¶rskolan - strategier f¶r barns

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Estetiska uttrycksformer i f¶rskolan - strategier f¶r barns

Fakulteten fr lrande och samhlle

Frskollrarprogrammet

Barn Unga Samhlle (BUS)

Examensarbete 15 hgskolepong, grundniv

Estetiska uttrycksformer i frskolan - strategier fr

barns sprkutveckling

Aesthetics as implement for linguistic development in preschool

Nina Barkhamn

Frskollrarexamen 210 hp Examinator: Camilla Lf

Datum fr slutseminarium: 2015-08-27 Handledare: Magdalena Sjstrand hrfelt

Abstract

Barkhamn Nina (2015). Estetiska uttrycksformer i frskolan strategier fr barns

sprkutveckling. Frskollrarutbildningen, Malm hgskola.

Detta examensarbete har sitt syfte genom att underska om pedagoger inom

frskoleverksamheten arbetar med de estetiska uttrycksformerna i samband med barns

sprkutveckling, fr att p s vis kunna bidra till barnens utveckling och lrande i enlighet

med frskolans strvandeml. I min studie har jag utgtt frn att se barnen ur ett

sociokulturellt perspektiv d det r relevant till mitt mne som studien baserar sig p.

Jag anvnder mig av aktuell forskning och teori, observationer samt kvalitativa intervjuer med

pedagoger p tv olika frskolor i Malm.

Pedagogerna beskrev i de kvalitativa intervjuerna vikten av anvndningen av pedagogisk

dokumentation i frskolan som verktyg fr att mjliggra och synliggra barnens

sprkutveckling vid estetiska uttrycksformer. Pedagogerna som intervjuades var verens om

att estetiska uttrycksformer i frskolan var ett gynnsamt stt fr barnen att utveckla sin

sprkutveckling, och var ven verens om att de inte anvnds i s stor utstrckning som det

skulle kunna gras.

Resultatet av min studie visade mig att estetiska uttrycksformer anvnds som ett redskap fr

stimulans av barns sprkutveckling, men att det skulle kunna anvndas mer i verksamheten.

De estetiska uttrycksformer som frekom mest i de tv olika frskolorna jag genomfrde min

studie p var teater, rollspel och musik, sng rim och ramsor.

Nyckelord: Estetiska uttrycksformer, frskola, pedagogisk dokumentation, rollspel,

sprkutveckling, sng, rim och ramsor, teater

Frord

Vi var frn brjan tv stycken som pbrjade idn om detta examensarbete och genomfrde

kvalitativa intervjuer och observationer p tv frskolor tillsammans. Vi har drefter valt att

avsluta p varsitt hll. Jag str ven drfr som ensam frfattare.

Jag vill tacka alla mina nra och kra som stttat mig under denna process, frmst vill jag

tacka Patrik och min lskade lillasyster Linna som alltid funnits till hands med positiva

instllningar och bjudit mig p mnga skratt under hela arbetets gng.

Nina Barkhamn

Lund 2015

Innehllsfrteckning

1. Inledning ................................................................................................................................. 6

1.2 Bakgrund .......................................................................................................................... 6

1.3 Syfte & frgestllningar.................................................................................................... 7

1.4 Studiens relevans .............................................................................................................. 8

1.5 Studiens avgrnsningar ..................................................................................................... 8

2. Teorigenomgng ..................................................................................................................... 9

2.1 Lrande ur ett sociokulturellt perspektiv .......................................................................... 9

2.2 Kreativitet och fantasi ..................................................................................................... 11

3. Tidigare forskning ................................................................................................................ 13

3.1 Estetiska uttrycksformer & barns sprkutveckling. ........................................................ 13

3.2 Estetik - intryck & uttryck .............................................................................................. 14

3.3 Estetiska uttrycksformen musik i frskolan. .................................................................. 15

3.4 Pedagogisk dokumentation ............................................................................................. 16

3.5 Bornholmsmodellen........................................................................................................ 17

4. Metod ................................................................................................................................... 18

4.1 Val av metod ................................................................................................................... 18

4.2 Urval ............................................................................................................................... 19

4.3 Tillvgagngstt.............................................................................................................. 20

4.4 Bearbetning av material .................................................................................................. 21

4.5 Etiska vervganden ....................................................................................................... 21

5. Resultat och analys ............................................................................................................... 23

5.1 Estetiska uttrycksformer - gestaltning & rollspel ........................................................... 23

5.2 Sng rim & ramsor i samband med sprkutveckling ...................................................... 27

5.3 Pedagogisk dokumentation ett medierande verktyg fr sprkutveckling ....................... 30

6. Diskussion och slutsats......................................................................................................... 35

7. Referenslista ......................................................................................................................... 39

6

1. Inledning

I min inledning presenter jag bakgrunden, syftet och mina frgestllningar relaterat till min

studie, estetiska uttrycksformer i frskolan strategier fr barns sprkutveckling. Vidare

presenteras ven studiens relevans samt studiens avgrnsningar.

1.2 Bakgrund

Anledningen till att jag valt att gra en studie om barns sprkutveckling i samband med

estetiska uttrycksformer r mina erfarenheter av VFU, verksamhetsfrlagda utbildning p

mngkulturella frskolor, dr sprkutvecklingen varit i fokus. Jag tycker det r intressant och

spnnande att arbeta med barns sprkutveckling i frskolan och har haft funderingar om hur

estetiska uttrycksformer kan underltta och anvndas som strategier fr barns

sprkutveckling.

Mitt fokus ligger p barns talsprk, hur sprket och sprkinlrningen framtrder vid estetiska

uttrycksformer i frskolan oavsett om det r i en planerad aktivitet eller om det sker i den fria

leken. Med sprkutveckling menar jag utvecklingen och lrandet av det verbala sprket, dr

det verbala sprket fungerar som ett verktyg fr att frmedla och kommunicera, behov,

knslor och attityder till omvrlden. Jag ville underska om detta kan gynnas och stimuleras

med hjlp av estetiska uttrycksformer i frskolan, d jag anser att man i frskoleverksamheten

nyttjar estetiska uttrycksformer fr sllan i samband ur ett sprkgynnande syfte gnat t

barnen.

Ordet estetik definierar jag med det som erfaras via sinnena, det vill sga att man gestaltar

och kommunicerar sig sjlv med hjlp av till exempel musik, kroppsrrelser, bild, drama och

digitala medel (Aulin-Grhamn, Persson & Thavenius, 2004).

7

I enlighet med (Lpf 98 rev 2010, s.7) strvansml ska barnen utveckla sitt lrande av det

estetiska sprket samtidigt som det kan fungera som ml fr lrande av annat, i mitt syfte

sprkutveckling.

Jag har valt att fokusera min studie p hur pedagoger ser p sambandet mellan de estetiska

uttrycksformerna och barnens sprkutveckling, hur de anvnder de estetiska uttrycksformerna

som verktyg och komplement gllande sprkutveckling i frskoleverksamheten. De estetiska

uttrycksformer som jag kommer att lgga fokus p r dels teater i form av rollspel, bde i den

planerade verksamheten och i den fria leken, dels musik - sng rim och ramsor i den

planerade samt oplanerade verksamheten, det vill sga den fria leken.

Empirin fr min studie r insamlat p tv stycken frskolor dr jag anvnt mig av

observationer och kvalitativa intervjuer. Pedagogerna var verens om att de tyckte estetiska

uttrycksformer i frskolan ur ett sprkgynnande syfte gnat barnen var en god id, men vi alla

var verens om att det kunde finnas ett bredare utbud av estetiska uttrycksformer som bde

innehll och metod fr att gynna barnens sprkutveckling i frskolan.

I frskolans lroplan under rubriken frskolans uppdrag str det:

Att skapa och kommunicera med hjlp av olika uttrycksformer ssom bild, sng och musik,

drama, rytmik, dans och rrelse liksom med hjlp av tal- och skriftsprk utgr bde innehll

och metod i frskolans strvan att frmja barns utveckling och lr