Click here to load reader

Estado ng Kagipitan - Utah ... ng mga doktor na gamutin ang mga taga-Utah sa mga susunod na mga araw kung magpapatuloy ang bugsong ito. Malubha ang sitwasyon at hindi ito kakayanin

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Estado ng Kagipitan - Utah ... ng mga doktor na gamutin ang mga taga-Utah sa mga susunod na mga araw...

 • Estado ng Kagipitan (State of Emergency) Mabilis na lumalaganap ang COVID-19 sa buong estado ng Utah. Napupuno na ang kapasidad ng mga ospital at mga ICU at hindi kakayanin ng mga doktor na gamutin ang mga taga-Utah sa mga susunod na mga araw kung magpapatuloy ang bugsong ito. Malubha ang sitwasyon at hindi ito kakayanin kapag tumagal. Kailangan nating umaksyon ngayon upang maprotektahan ang ating mga ospital at mga doktor at nang maiwasan ang dagdag na perwisyo sa ating mga pamilya, mga komunidad at mga negosyo. Basahin ang atas sa https://coronavirus.utah.gov/state-of-emergency.

  May bisa ang sumusunod na mga paghihigpit hanggang Nobyembre 23, 2020.

  Mandato sa pagsusuot ng mask sa buong estado • Dapat kang magsuot ng face mask sa loob at labas ng mga gusali tuwing ikaw ay nasa loob ng 6 na talampakang

  layo ng kahit na sinong hindi mo kasama sa bahay. Mananatili ang mandato sa pagsusuot ng mask sa nakikitang hinaharap, at hindi matatapos kapag natapos na ang Estado ng Kagipitan (State of Emergency).

  Mga pagtitipon • Makipagtipon lamang sa mga taong nakatira sa iyong bahay.

  Mga kaganapang atletika, mga palaro, at mga aktibidad na ekstra-kurikular • Walang inorganisang mga ekstra-kurikular na aktibidad na inisponsor ng paaralan, kasama ang mga palaro at

  kaganapang intramural. Pinahihintulutan na magpatuloy nang may dagdag na mga paghihigpit ang kasaluyang mga naka-iskedyul na mga palarong football sa mataas na paaralan.

  • Pagkatapos ng Nobyembre 23, 2020, isasagawa ang lingguhang pagsusuri ng mga kalahok sa mga palaro sa mataas na paaralan.

  • Pinahihintulutan ang mga kaganapang pang-atletika na inilunsad ng mga pribadong kumpanya gaya ng mga klase sa sayaw at karate, kung ipatutupad ang mga atas sa pakikilahok, pagsusuot ng mask, at pagdistansiyang pisikal.

  • Pinahihintulutan ang mga palaro sa pagitan ng mga kolehiyo.

  Mga Paaralan • Bukas ang mga paaralang K-12 para sa mga gustong pumasok sa klase. • Susuriin sa COVID-19 kada linggo ang mga mag-aaral sa kolehiyo at unibersidad na nakatira sa kampus o

  pumapasok sa klase. Hinihikayat na magsimula sa lalong madaling panahon ang pagsusuri, bagama’t dapat ipatupad ito sa Enero 1, 2021 .

  Mga negosyo at mga event host • Kailangang magsuot ang mga empleyado ng face mask. • Dapat na hikayatin ng mga negosyo ang mga kustomer na magsuot ng mask, kailangang iatas ito ng mga event host. • Kailangan na hindi bababa sa 6 na talampakang layo sa pagitan ng umpok ng mga magkakasambahay o mga

  magkakatabi sa upuan. • Hindi maaring magbenta ng alkohol ang mga bar at restawran pagkatapos ng ika-10 ng gabi. • Magpaskil ng karatula na nagliliista ng mga sintomas ng COVID-19 at ng mga atas sa pagsusuot ng face mask, at

  pagdistansiyang pisikal

  Check List