of 20/20
JUEVES, 23 ENERO 2014 MONOGRÁFICO ESPECIAL 1 LOS MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE CATALUÑA ESPECIAL Quin tipus d’escola volem per als nostres fills i filles? La resposta a aquesta qüestió parteix de l’estructura de valors socials i religio- sos de la família, de la seva pròpia expe- riència escolar, del tipus d’educació que volen per als seus fills,... Els següents criteris poden permetre fer una primera tria entre la diversitat d’oferta educativa existent: Escola pú- blica, concertada o privada. Escola laica o escola cristiana. Educació catalana o model d’educació internacional, etc. En la tria d’escola, hi ha aspectes més conceptuals, com el projecte pe- dagògic del centre, el projecte lingüístic, l’ús i la incorporació de les tecnologies en el procés pedagògic, la tutoria i l'a- tenció a la diversitat, o d’altres aspectes com la participació i la implicació de les famílies en l’escola o la relació d’aques- ta amb el seu entorn. Però també hi en- tren en joc aspectes pràctics, com la proximitat de l’escola i la facilitat d’ac- cés, les instal·lacions, el servei de men- jador i les activitats extraescolars, etc. Quines escoles? Cal fer una llista dels centres que “a priori” compleixen els criteris del mo- del d'escola escollit. En funció de l’ofer- ta existent, aquest procés pot ser més o menys complex, i l’orientació per part de les mateixes escoles bressol pot re- sultar de gran ajuda. En cas d’optar per escola pública o concertada sorgeixen un seguit de pre- guntes vinculades a la zona escolar, els barems, etc. Abans, el procés de tria era eminentment tàctic i possibilista. Això està canviant degut a la baixada de- mogràfica i cada cop més, les famílies poden triar entre un conjunt d’escoles. Com conèixer les escoles? Molt sovint, les primeres aproxima- cions es realitzen mitjançant la web de les escoles, on es pot consultar el projec- te pedagògic, els seus valors, i identificar els trets diferencials. A efectes pràctics, és també l’espai on localitzar les dates de les jornades de portes obertes, així com sol·licitar una entrevista personal. Les xarxes socials, els blogs o la premsa poden aportar informació ad- dicional a les famílies. I les prescrip- cions d’altres persones també juguen un paper important en el procés de tria. La major part d’escoles organitzen jornades de portes obertes per donar a conèixer , d’una forma més experiencial la seva proposta educativa i la seva ofer- ta de serveis. És sens dubte una oportu- nitat molt eficient d’obtenir informació de primera mà de l’escola. L’entrevista personal és l’element més important en el procés de tria. És recomanable elaborar una llista de qüestions de caràcter pràctic (instal·lacions, serveis complementaris, informació per la preinscripció) però sobretot recollir-hi aquells aspectes que vertebren l’oferta de l’escola: projecte pedagògic; caràcter propi i enfocament del tema espiritual i religiós en el cas de l’escola cristiana; tutoria, exigència acadèmica; idiomes; projecte tecnolò- gic; orientació psicopedagògica i acre- ditacions de qualitat,.. És hora de triar. Un cop recollida i analitzada la in- formació és el moment de triar l’escola. Encara que es pugui optar per diverses escoles, si la família té clara la seva op- ció cal lluitar per aconseguir-la. De la tria encertada en dependrà que els in- fants i les famílies hi estiguin a gust, que adquireixin els aprenentatges que se- ran la base de la seva educació poste- rior, que es desenvolupin com a perso- nes i com a ciutadans i que tinguin una experiència escolar plena i engrescado- ra. Les famílies han d'aconseguir com- binar encertadament els aspectes racio- nals i emocionals d’aquest procés per prendre la millor decisió. En els propers mesos l’agenda de les famílies estarà marcada pel procés de triar escola, un procés important, que cal prendre’s seriosament, i que hauria de ser tranquil i reposat. Com Triar Escola. Sra. Montserrat Oliveras, directora d'EDUCAWEB

ESPECIAL LOSMEJORES CENTROSEDUCATIVOS …3ENERO14 Á ESPECIAL 1 LOSMEJORES CENTROSEDUCATIVOS DECATAÑ ESPECIAL Quintipusd’escolavolemper alsnostresfillsifilles? Larespostaaaquestaqüestióparteix

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of ESPECIAL LOSMEJORES CENTROSEDUCATIVOS …3ENERO14 Á ESPECIAL 1 LOSMEJORES CENTROSEDUCATIVOS...

 • JUEVES, 23 ENERO 2014 M O N O G R F I C O E S P E C I A L 1

  LOSMEJORESCENTROSEDUCATIVOSDECATALUA

  ESPECIAL

  Quin tipus descola volemperalsnostres fills i filles?Larespostaaaquestaqestiparteix

  de lestructuradevalors socials i religio-sos de la famlia, de la seva prpia expe-rincia escolar, del tipusdeducaciquevolenper als seus fills,...Els segents criteris poden permetre

  fer una primera tria entre la diversitatdoferta educativa existent: Escola p-blica, concertada o privada. Escola laicao escola cristiana. Educaci catalana omodeldeducaci internacional, etc.

  En la tria descola, hi ha aspectesms conceptuals, com el projecte pe-daggicdel centre, elprojecte lingstic,ls i la incorporaci de les tecnologiesen el procs pedaggic, la tutoria i l'a-tenci a la diversitat, o daltres aspectescom la participaci i la implicacide lesfamlies en lescola o la relaci daques-ta amb el seu entorn. Per tamb hi en-tren en joc aspectes prctics, com laproximitat de lescola i la facilitat dac-cs, les installacions, el servei demen-jador i les activitats extraescolars, etc.

  Quinesescoles?Cal fer una llista dels centres que a

  priori compleixen els criteris delmo-del d'escola escollit. En funci de lofer-ta existent, aquest procs pot serms omenys complex, i lorientaci per partde les mateixes escoles bressol pot re-sultardegranajuda.En cas doptar per escola pblica o

  concertada sorgeixen un seguit de pre-guntes vinculades a la zona escolar, elsbarems, etc. Abans, el procs de tria eraeminentment tctic i possibilista. Aixest canviant degut a la baixada de-mogrfica i cada copms, les famliespoden triar entreunconjuntdescoles.Comconixer lesescoles?Molt sovint, les primeres aproxima-

  cions es realitzenmitjanant la web deles escoles, onespot consultar elprojec-tepedaggic, els seusvalors, i identificarels trets diferencials. A efectes prctics,s tamb lespai on localitzar les datesde les jornades de portes obertes, aixcomsollicitarunaentrevistapersonal.Les xarxes socials, els blogs o la

  premsa poden aportar informaci ad-dicional a les famlies. I les prescrip-cions daltres persones tamb juguenunpaper important enelprocsde tria.Lamajor part descoles organitzen

  jornades de portes obertes per donar aconixer, duna formams experiencialla seva proposta educativa i la seva ofer-ta de serveis. s sens dubte una oportu-nitatmolt eficient dobtenir informacideprimeramde lescola.Lentrevistapersonalslelementms importantenelprocsdetria.s recomanable elaborar una llista

  de qestions de carcter prctic(installacions, serveis complementaris,informaci per la preinscripci) persobretot recollir-hi aquells aspectes quevertebren loferta de lescola: projectepedaggic; carcter propi i enfocamentdel tema espiritual i religis en el cas delescola cristiana; tutoria, exignciaacadmica; idiomes; projecte tecnol-

  gic; orientaci psicopedaggica i acre-ditacionsdequalitat,..shoradetriar.Un cop recollida i analitzada la in-

  formaci s elmomentde triar lescola.Encara que es pugui optar per diversesescoles, si la famlia t clara la seva op-ci cal lluitar per aconseguir-la. De latria encertada en dependr que els in-fants i les famlieshi estiguinagust, queadquireixin els aprenentatges que se-ran la base de la seva educaci poste-rior, que es desenvolupin coma perso-nes i coma ciutadans i que tinguin unaexperincia escolar plena i engrescado-ra. Les famlies han d'aconseguir com-binar encertadament els aspectes racio-nals i emocionals daquest procs perprendre lamillordecisi.

  En els propers mesos lagenda de les famlies estar marcadapel procs de triar escola, un procs important, que calprendres seriosament, i que hauria de ser tranquil i reposat.

  ComTriar Escola. Sra.Montserrat Oliveras,directora d'EDUCAWEB

 • 2 M O N O G R F I C O E S P E C I A L JUEVES, 23 ENERO 2014

  Diagonal 47708036 - BarcelonaTel. 93 344 30 00Fax. 93 344 31 95

  Metalurgia, 38-42. 1 Planta. - 08038 BarcelonaTel. 902 026 121 - Fax 93 390 13 51

  www.guiadeprensa.com

  Estudios de Prensa Industrial,S.L. no comparte necesariamente las opiniones que puedan expresarse en artculos y entrevistas.Ninguna parte de esta publicacin puede ser re-producida,grabada en sistema de almacenamiento o transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento,ya sea electrnico,mecnico,reprogrfico,magntico o cualquierotro,sin autorizacin previa y por escrito de Estudios de Prensa Industrial,S.L.

  Director General: Eduardo Holgado Gerente: Juan Carlos Rovira

  Direccin Comercial: Elisenda Moreno Coordinador General: David Holgado

  Director de Operaciones: Javier Rovira Suplemento producido por Estudios de Prensa Industrial, S.L.Responsable de todos los contenidos

 • JUEVES, 23 ENERO 2014 M O N O G R F I C O E S P E C I A L 3

  Educandoen las emocionesEn Agora Patufet Infant School

  creemos en el gran potencial de las di-ferentes habilidades de cada uno denuestros alumnos de 0 a 6 aos. Elprincipio fundamental de la escuela esofrecer a nuestros alumnos oportuni-dades de aprendizajes encaminadas adesarrollar la autoestima, la autono-ma, la seguridad y confianza en smismos, el conocimiento de las emo-ciones params tarde saber gestionar-las iniciando el camino de la inteligen-cia emocional.Agora Patufet Infant School desa-

  rrolla un Proyecto Educativo de cali-dad en todas las reas del conocimien-to, dndole a la adquisicin de las len-guas la posicin que se merece, sin ol-vidarnos del aprendizaje temprano,del desarrollo emocional, de la esti-mulacinmusical, del aprendizaje ar-tstico y psicomotriz. Es importantefomentar la creatividad no slo comoun manifiesto de sensibilidad sinotambin para poder conseguir las es-trategias necesarias para resolver cual-quier situacindifcil.Todos estos aspectos se desarro-

  llan en un entorno acogedor, seguro yclido a travs de una metodologaactiva basada en el juego, proporcio-nando las primeras herramientas pa-ra construir un futuro con continui-dad en Agora Sant Cugat Internatio-nal School o Agora InternationalSchool Barcelona.Proyeccin InternacionalAgora Sant Cugat International

  School responde a la demanda de sali-das acadmicas y profesionales fueradel mbito nacional cada vez ms enauge. En este sentido ofrece la posibi-lidad a sus alumnos de cursar la dobletitulacin del bachillerato nacional einternacional en cualquiera de los iti-nerarios propuestos: social/humans-tico y cientfico/tecnolgico.Nuestros alumnos tienen tambin

  la posibilidad de complementar la for-

  macin que reciben en la escuela conel acceso al fondo bibliotecario de laUAB y a las instalaciones del IQS enBarcelona, gracias a los convenios quenuestro centro ha firmado con estasdos entidades acadmicas.La obtencin del Diploma del Ba-

  chillerato Internacional permite a losalumnos acceder a las universidadesms prestigiosas del mundo, ademsde ofrecer una formacin integral yunametodologa experimental dondeel alumno es el protagonista.

  La internacionalidad es un valorque se est imponiendo cada vez conms fuerza en nuestra sociedad. Estoimplica la necesidad de una mentali-dad abierta, espritu crtico, inteligen-cia creativa, actitud solidaria y una for-macin rigurosa que promueva la cu-riosidad, la reflexin y el trabajo cola-borativo. Todo esto lo contempla en suideario el Bachillerato Internacional.El trilingismo y la apertura al do-

  minio de ms idiomas sellan el pro-yecto educativo de los colegios Ago-ra. Un proyecto lingstico que tieneel ingls, el castellano y el cataln co-mo lenguas vehiculares, y el francs,el alemn y el chino como lenguasextranjeras.ProgramasexclusivosSiguiendo con elmodelo educativo

  ofrecido en los colegios NACE, paraAgora International School Barcelonaes un nuevo reto poder ofrecer desdeeste curso escolar 13-14 su proyectoresidencial para alumnos con edadescomprendidas entre los 10hasta los 17aos. El objetivo del internado es con-tinuar la vida acadmica del alumnoen un ambiente internacional y fo-mentando los valores humansticosque son el estandarte de nuestro pro-yecto. Los alumnos, distribuidos en

  grupos reducidos, tienen todas las tar-des talleres de estudio dirigidos porsus profesores-tutores para realizarsus tareas y actividades.El centroAISBarcelona cuenta con

  unas magnficas instalaciones en unentorno privilegiado dentro de la ur-banizacinMasia Bach en el trminomunicipal de Sant Esteve Sesrovires(Baix Llobregat), colindante con lasinstalaciones del Club de Golf Barce-lona. La comunicacin con la ciudadde Barcelona es tan solo demedia ho-ra teniendo todas las ventajas de laciudad, pero, a la vez, preservando latranquilidad y la privacidad necesariapara el estudio.Los programas acadmicos estn

  diseados atendiendo todas y cadauna de las necesidades individualesdel alumno de acuerdo con los curr-culos tanto nacionales como interna-cionales. La comunicacin con las fa-milias es una de las principales fortale-zas del proyecto, entendindola comola pieza clave en el seguimiento deta-llado de la evolucindel alumno.Los programas residenciales de

  mes, medio trimestre, trimestre ente-ro y curso completo estn diseadoscon actividades extra curriculares pre-paradas para la formacin integral delalumno: deportes, cultura y ocio.

  Poder disfrutar de un "boarding"supone una experiencia nica quepermite vivir unos hechos diferencia-les quemarcarn el futuro de todo es-tudiante, preparndolo en el espritucrtico y en la globalidad de nuestromundo, compartiendo sus experien-cias con otros alumnos locales e inter-nacionales. Una oportunidad nica dedesarrollomadurativo, ya que permitey fomenta la toma de decisiones y queel alumno se responsabilice de lasmis-mas ajustndose, siempre, a la norma-tiva de convivencia de centro.

  Directora: Sonia SnchezAgora Patufet Infant School

  C/ Sant Jordi, 2208172 Sant Cugat delValls

  BARCELONATel.: 93 589 84 85 / 93 674 12 [email protected]

  Director: Ignasi BauAgora International School BarcelonaC/ Puig deMira, 15-21 - Urb. Masia Bach

  08635 Sant Esteve SesroviresBARCELONA

  Tel.: 93 779 89 [email protected]

  Director:Vicen GandolAgora Sant Cugat International School

  C/ Ferrer i Gurdia, s/n08174 Sant Cugat delValls

  BARCELONATel.: 93 590 26 00

  [email protected]

  Los colegios del grupo NACE Centros Educativos, ubicados en Catalua, AgoraPatufet Infant School, Agora Sant Cugat International School y Agora InternationalSchool Barcelona son de carcter privado, internacionales, no concertados yaconfesionales, inspirados en los valores del Humanismo. Ofrecen a sus alumnosuna enseanza activa, mixta, plural y abierta a los retos presentes en el siglo XXI conms de 30 aos dedicados a la docencia.

  Apuesta por tucolegio! Apuesta portu futuro! Conocerspersonas de otrasculturas,de otroscentros,con otroidioma, lo que te va apermitir entender yrespetar otras formasde pensar y serciudadano delmundo.

  LosColegiosAgoraapuestanpor la internacionalidad

 • 4 M O N O G R F I C O E S P E C I A L JUEVES, 23 ENERO 2014

  Enguany, el centrehaposatenmarxados nous projectes relacionats, res-pectivament, amb l'educaci infan-

  til i amb la competncia lingstica enllenguaanglesa.Dosprojectes que, comsempre, vnen acompanyats dels valorstradicionals de l'escola, que es basen enel fomentdels valors i la convivncia, enl'acci tutorial personalitzada i a tenircura de levoluci intellectual, emocio-nal i social de l'alumne.

  Projecte infantilEl nou projectemetodolgic de lE-

  ducaci Infantil t un caire ldic basaten lexperimentaci i lobservaci i s'haedificat sobre tres grans pilars. El pri-mer s crear un espai de participaci deles famlies a laula, unamanera d'im-plicar-les a l'educacidels nens i nenes ide generar cohesi. El segon pilar s eltreball per racons, una manera de ferfeina a tots els espais de l'escola (aules,

  zonesdesbarjo, hort, etc.), on esdesen-volupen tot tipus d'activitats. En aquestsentit, l'EscolaAugusta s'aprofita d'unesinstallacions niques al barri de SantGervasi, on les zones verdes i els amplesespais snprotagonistes.Finalment, una altra caracterstica

  d'aquestnoumodel s el treball perpro-jectes, els continguts dels quals sn de-cidits pels alumnes en assemblea i on estenenencompteaspectescoml'alimen-

  taci saludable, l'entorn, la socialitzacii el desenvolupament social i personalde l'alumne. El projecte -explicaGem-ma Vivs, responsable d'educaci in-fantil de l'Escola Augusta- ens permetoferir una educacimsmotivadora ionelsnens s'impliquenmoltms.La llenguaanglesaEl segongranreptede l'EscolaAugus-

  taselnouprojectequebuscafomentarlacompetncia lingsticade la llenguaan-glesa.A l'Educaci Infantil, unaprofesso-ra nadiua interactua cada dia amb elsalumnes en la seva llengua, de maneraqueelsnensi lesnenesaprenenl'anglsdeformanatural i espontnia. APrimria -ens diu laMngelsMir,Directora delcentre-,es fa lapreparacipera lesprovesoficials de Cambridge young learnersambprofessoratdel'escolaquesassesso-ratperMeritSchool, l'EscoladidiomesdelaUPC,unapreparacique els alumnesfanalaula.LEscolahaobitngutlaquali-ficacideCentredePreparaciCambrid-geEnglishLanguageAssessment.

  Pel que fa a l'ESO, amsdincremen-tar lhorari lectiudela llenguaanglesa,Es-colaAugustaofereixalmigdia classes ex-traescolarsdegrups reduts, per a lapre-paracidels diferents exmensdeCam-bridge:KET(A2),PET(B1)iFirst(B2).

  Rector Ubach 60 - 08021 BarcelonaTel. 93 209 27 35

  [email protected]

  L'Escola Augusta s un centre laic d'una lnia que ofereix als alumnes la possibilitat de cursar els seus estudis des de P3 fins

  arribar a la universitat. Aquesta integraci de totes les etapes educatives suposa un gran benefici per a les famlies davant

  de les dificultats de conciliar vida laboral amb vida familiar.

  L'escola far lajornada de portesobertes l'11 de febrera les 1830h.

  Escola Augusta posa en marxados nous projectes innovadors

  El colegiodeFomentoCanigdesa-rrolla para todos los alumnos (des-de que se incorporan con un ao

  deedadhastaque finalizanen2deba-chillerato) un programa trilinge (ca-taln, castellano e ingls) que se com-plementa desde 1 de la ESOcon la in-troduccindel alemnyel francs.El aprendizaje del ingls se realiza

  por inmersin en la educacin infantily a travs de programas innovadores.En el resto de etapas, el aprendizaje serealiza a travsde lametodologaCLIL(Content andLanguage IntegratedLe-arning), la ms extendida de Europa.Adems, en primaria un tercio de lasasignaturas se imparten en ingls.Las alumnas certifican su nivel de

  ingls de acuerdo con elMarco de Re-ferencia Europeo a travs de los ex-menes externos de la Universidad deCambridge, que se realizan en el pro-pio colegio. Como formacin comple-mentaria, el centro ofrece la posibili-dad de cursar periodos escolares encolegios de Irlanda, Estados Unidos yCanad.Canig es una institucin educati-

  va impulsada en 1964por ungrupodepadres y educadores. En ella se consi-dera esencial la colaboracin entre elcolegio y la familia, primera responsa-

  ble y protagonista de la educacin desushijos.La educacin personalizada, la ex-

  celencia educativa y la innovacin, laimplicacin de los padres y la identi-dad cristiana definen suproyecto edu-cativo.El excelente nivel acadmico de

  Canig se constata en los buenos re-sultados que obtienen las alumnas enlaspruebas externasde laGeneralitat yen la Selectividad.

  www.colegiocanigo.es

  Es la escuela de Catalua con mejor nivel de ingls segn el rnking de EF Education First

  Canig, entre los10mejores colegiosparaaprender ingls

 • JUEVES, 23 ENERO 2014 M O N O G R F I C O E S P E C I A L 5

  AtencipersonalitzadaLesnostresprofessores iprofessors atenen in-

  dividualment lesnecessitats educativesdecadaalumne idecada famlia.Aquesta atenci lano-menempreceptuaci i s leixdinamitzadordelnostreprojecte.Unpreceptor es reuneixquinze-nalmentambcadaalumne i trimestralmentambla famliaper fixarunsobjectiusdemillora i seguirla sevaevoluciacadmica, social i personal.Relaci famliacollegiLamare i el pare snels veritablesprotagonis-

  tesde l'educacidels seus fills, per aixels collegis

  estan sempreoberts a les famlies.Existeixendi-versosmitjansperdura termeaquesta tasca com-partida: entrevistes ambfamlies, reunions trimes-trals, sessions formatives, cursosd'orientaci fa-miliar, entred'altres.Educaci integralOferimalmateix tempsunabonapreparaci

  acadmica, en les reescientfica, tcnica ihuma-nstica, i tambunabona formacide lapersona,quees fonamentaen l'humanismecristi, priorit-zant valors comla llibertat, l'esfor, l'optimisme, lasolidaritat i el respectevers els altres.Mitjanantunacordamb laPrelaturade l'OpusDei, aquellesfamlies i alumnesquehodesitgin podenrebreas-sistncia espiritual.

  Escolesperanois iperanoiesSomcentres diferenciats, per a noies iper a nois, a partir de la Primria. Aquestmodel d'organitzaci escolar facilita per-sonalitzar leducaci en funci dels dife-rents ritmesmaduratius i daprenentat-ge dels nois i de les noies, tot garantintla igualtat d'oportunitats. D'aquestamanera s'aconsegueix unamajor impli-caci de cada alumne en el seu aprenen-tatge i unamillora dels seus resultatsacadmics.Excellents resultatsacadmicsElsbons resultats acadmicsobtinguts

  pelsnostres alumnesa totes lesprovesdecom-petnciesbsiquesoa lesPAUsnunamostradelcompromscompartit per tots elsque formenpartd'Instituciper treure elmillordecadaalumne.Msdel 90%delsnens i lesnenesquecomencenEducaci Infantil alsnostres collegis accedeixenalaUniversitat, fruitde l'acompanyamentqueesdnaacadaalumneal llargde tota la seva vidaes-colar.LanguagesprojectAlsnostre collegis existeixunplurilingisme

  efectiu, tant en la comunicaciadinsde l'aula comenmoltesde les relacionsordinriesde lescola:assignatures, converses, tempsde lleure, presenta-cions, lectures, audiovisuals... El catal, el castell,

  l'angls i altres idiomesestanmolt presents eneldia adiadelsnostres collegis.Assignatures enangls:ElprojecteCLIL (Content andLanguage Inte-

  gratedLearning) siniciaambofertadassignatu-res enangls comScience,GeographyProgramesd'immersi i estadesa l'estranger:Tots els alumnes tenen lapossibilitatdepartici-

  par enelsdiversosprogramesd'immersi i estadesa l'estranger.Acreditacions internacionals:Elsalumnesparticipenenelsexmensdenivellin-

  termedi(Firsti3rEOI)oavanat(Advancedi5EOI).Quart idioma:Incorporem,comamatriaoptativaunquart

  idioma: l'alemany, el francsoel xins.InnovacieducativaLa formacicontinuadadelprofessorat, el tre-

  ball enequip, la introduccidenovesmetodolo-giesdidctiques i laparticipaciactiva en la inves-tigacidels avenoseducatius sndeterminantsde lestil propide la Instituci.Hemintegrat a lesnostres aulesdiversosprojectesd'habilitats socialsi emocionals, intellignciesmltiples, competn-ciadigital, emprenedoria, creativitat, aprenentatgecooperatiu... amb l'objectiuqueels alumnes tin-guinunaparticipacimsactiva i assoleixindes-tresesde lideratge i treball enequip.Llard'Infants iEducaci InfantilEnelsprimers anysdevidaes construeix la

  personalitatdelnen i esdesenvolupen les capaci-tatspersonalsde lalumne.Enaquesta etapa s'esta-bleixunacomunicacimolt fluidaentre lamestra ielspares,mitjanant l'agenda i la recollidade l'in-fant a l'aula, les entrevistes, els cursos i confern-cies educatives... totpensatper facilitaruncreixe-mentharmnicde l'infant.Lamestraactuadeguiaper aconseguirque

  qualsevol situaciesdevinguiunaoportunitatda-prenentatge.Disposemde tots elsdetallsperquelsmspetits inicinel seuaprenentatgeenunen-tornadequata les sevesnecessitats. Laclaudelnostreprojecte educatius laprofessionalitatdelesmestres, el treball enequip, la formaciconti-nuadadelsnostresdocents i el seucompromsambcadaalumne i cada famlia.

  Instituci s un grup educatiu amb ms de 40 anys d'histria que compta amb 13 escoles concertades aCatalunya i Balears, des de Llar d'Infants i fins a Batxillerat. Oferim una educaci completa que permetdesenvolupar les destreses i habilitats personals de cada alumne, l'adquisici de coneixements il'excellncia acadmica, perqu siguin capaos d'afrontar amb xit els seus reptes personals, socials iprofessionals.

  El seu futur, la nostra illusiINSTITUCI FAMILIAR DEDUCACI

 • 6 M O N O G R F I C O E S P E C I A L JUEVES, 23 ENERO 2014

  ComvanserelsorgensdaquestCollegi?ElCollegiSantJosepvasercreatlany1905perlorde

  delsGermansdeSantGabriel.Ambelpasdel temps laseva forma jurdica va evolucionar cap a una societatannima i desprs cap a una cooperativa. Al 1979 elsGermansvanmarxar,perel centrevacontinuarman-tenint elseucarcterconfessional.Finalment, lany1991esvaadoptar la sevaactual figura jurdicade fundaci,sota elnomdeFundacideCultura iPro-mociSocial.Actualmentel seuPatronatelpresideixelSr.JosepFerreri Sala.Quinsnivellseducatiusimparteixen?Impartimlatotalitatdenivellseducatius

  compresosentreels18mesos i els18anys.Per tant, tenim llar dinfants, educaciprimria, educacisecundria ibatxillerat,ambuntotalde1.200alumnesprocedentstantdepoblacionsdelAltPeneds, comdeles comarques del Garraf, Baix Peneds,BaixLlobregati Anoia.Comselprofessoratqueformapartdelcentre?Els80professorsquetreballenalCollegi

  Sant Josepconstitueixenundelsprincipals

  valorsafegitsdelescola.sunorgulldisposardunequipamb tanta cohesi i ambuna trajectria tan mplia alnostrecentre.Ams, aquestsprofessionals tenenmoltacurade lalumnedesquespetit,oferintentotmomentuntracteindividualitzat.Quinssnelsprincipalsparmetresquedefineixenlasevapolticaeducativa?

  Elnostreobjectiubsicseducarelsnostresalumnesper talquepuguinarribara launiver-sitat ambelmillornivellde formacipossible.En aquest punt haig de dir que normalmentocupemelsprimers llocsdel rankingdenotesdeselectivitatde lazonadinfluncia.Unaaltradadasignificativasqueel80-85%delsalum-nesqueaproven la selectivitat entraen lespri-meresopcionsde les carreresdemanades.Entot aquestprocs educatiu ipedaggic inten-temimplicarmolta totes les famlies.Per taldegarantirel complimentdaquestapolticaedu-cativa, tot elpersonaldel centreest treballantperobtenirlacertificaciISO9001:2008.Quinaimportnciatenenelsidiomes?Lensenyamentdidiomessemprehasigut

  molt importantalCollegi.speraixqueuna

  de lesnostres finalitats sque totsels alumnes tinguinelFirst Certificate in English quan acabin el Batxillerat.Aixhoaconseguimfent bsicamentquatre coses: 1)Realitzant lesclassesdeNaturals iSocialsde lEd.Prim-riaenangls(Sciences). 2)AugmentantleshoreslectivesdeLlenguaAnglesa atotselsnivellsdelcentredesdeP3.3)DisposantdAuxiliarsdeConversa (natius)a tots elsnivellsdel centre i 4) Realitzantunsuport extraescolaralsmigdies(haventdinat)perapreparardirectament lesprovesoficialsdeCambridgeESOL.

  www.stjosep.com

  Eduquemelsnostresalumnesperqupuguinarribara launiversitatambelmillornivelldeformacipossibleEl Collegi Sant Josep de Sant Sadurn dAnoia s un centre concertat i confessional cristi amb unatrajectria centenria.Va ser fundat lany 1905 i actualment imparteix tots els nivells educatiuscompresos entre els 18 mesos i els 18 anys. El seu objectiu s oferir un servei educatiu adaptat a lesnecessitats i a la realitat de cada alumne.

  ENTREVISTA JOAN AMAT MARQUS DIRECTOR DEL COLLEGI SANT JOSEP DE SANT SADURN DANOIA

  Els 80 professors quetreballen al Collegi SantJosep constitueixen un delsprincipals valors afegits delcentre

  Una de les nostres finalitatss que tots els alumnestinguin el First Certificatein English quan acabin elBatxillerat

  Centremlanostra tasca educativa en laformaciglobalde lalumnat i en la for-macicontnuadelsdocents.El llenguatge i la lecturasnfonamentalsen ladescobertadelmn idunmateix.Peraix treballemdemaneradestacableen ladquisici del llenguatge i la com-prensilectora.AcompanyemlalumnatambdificultatsambmtodescomelBin-dingialtres.Tenimunprojectepropide llengeses-trangeresdesdeParvulariamblassesso-rament i seguimentdeCICEscoladI-diomes.Aixpermet a lalumnatde4tdESOacabarels seusestudisobligatorisamb lobtencidelnivell B2de llenguaanglesaiA2oB1dellenguafrancesa.Treballemjuntsper lexcellncia: lesco-la digital s una realitat que permet unaprenentatge interactiu iunacomunica-cienxarxa. Potenciemleshabilitatsdecadascilacapacitatdetreballenequip.Transmetemlesperit cientfic i empre-nedor. s molt important la capacitatdinvestigaci, cerca i construcci denousprojectes.Apartir del Projecte de Filosofia 3/18,ensenyemapensar i, per tant, a enrao-

  nar; a utilitzar el llenguatge per opinarambra,persaberescoltaridialogar.Lexpressiplstica,musical idramticasnmolt importantseneldesenvolupa-mentdelsnens inenes, i peraix tenenun llocdestacable en les activitats esco-lars, tantdinsde lesordinries, comdeles extraodinries, en les celebracionsoenaltressituacionsescolarsespecials.El joc a laire lliure, la psicomotricitat ilesport tamb sn disciplines impor-tantseneldesenvolupamentfsic,mentali en ladquisicidevalorsde superaci,companyonia,respectealesnormesica-pacitatdacceptarels resultatsobtinguts.CadatresanyscelebremunsJocsAtlticsamblaparticipacidetot lalumnatde lanostreinstituci.Lmpliaofertadextraescolars esporti-ves, creatives, didiomesomsica, per-metenduratermealtresactivitatsforadelhorariescolar,peralamateixaescola.Lalumnatqueacaba lESOa les escolesThau,accedeixmajoritriamentalsestu-dispostobligatorisdeCICEscoladeBat-xillerat idaltresaccedeixenaCICEscolade Cicles Formatius. Aix dnamoltatranquillitata les famliesquesabenque

  www.iccic.edu/thaubcnwww.iccic.edu/thausc

  A dins de classe sc feli JOAN TRIAD

  Les Escoles Thau Barcelona i Thau Sant Cugat,concertades per la Generalitat de Catalunya,pertanyen a la Instituci Cultural del CIC, fundaciprivada dedicada a leducaci i la cultura, i referent enlmbit educatiu del nostre pas.

  Tamb pertanyen a la

  Instituci Cultural del CIC,

  CIC Escola de Batxillerats,

  CIC Escola de Cicles

  Formatius,CIC Escola

  dIdiomes i Virtlia Escola de

  Msica.

  ESCOLESTHAUBARCELONA ISANTCUGAT

  AlesescolesTHAUacompanyemelsalumnesenelseuprocseducatiu

  els seus fillspodencursaraquestsestudisdinsdelamateixainstituci.Oferim un servei de dinar com a casaambcuinaprpia.Lesnostresescolesdisposendegransex-tensionsdespaisverds, equipamentses-portiusipoliesportiuscoberts.

 • JUEVES, 23 ENERO 2014 M O N O G R F I C O E S P E C I A L 7

 • 8 M O N O G R F I C O E S P E C I A L JUEVES, 23 ENERO 2014

  Ams, t una mplia oferta detapes inivells: comenant per Infantil iPrimria, el centre arriba fins lEn-

  senyament Secundari, tant lobligatoricom el Batxillerat, i la Formaci Profes-sional.Lescola du el nomdelmetge i peda-

  gog Joan Pelegr, qui lany 1984 reb lacreu de Sant Jordi en reconeixement de laseva tasca educativa i en favor de la llen-gua i cultura catalana. Aquesta vinculacial pas conviu amb un ideari guiat per ladefensa dels drets humans, especialmentlapau i la justcia.Forma part de la Xarxa dEscoles As-

  sociadesa laUNESCO.Latutoriasclau

  Des de ben petits, els nois i noies sneducats en rgimde coeducaci i soferei-xen adaptacions per a lalumnat ambdifi-cultats o altes capacitats. Es proposenaconseguir desenvolupar al mxim lespotencialitats i habilitats de lalumnatmitjanant la coordinaci dels equips do-cents i la tutoria.En aquest sentit, el claustre de profes-

  sors treballa acuradament i vetlla per lamillora continuada. Prova daix sn elsdiversos premis i reconeixements conce-dits per diferents entitats a treballs de la-lumnat i tamb la participaci del centre

  en jornadesdinnovacipedaggica.InstallacionsAquesta escola est distribuda en tres

  edificis propers entre ells, demanera quees pot organitzar lactivitat educativa de lamillormanera per a cadascuna de les eta-pes.AInfantil i Primriadestaquen les au-les espaioses, els patis i el menjador ambcuina prpia. AESO i Batxillerat, situats a

  laseucentral,hihapiscina, saladactes,bi-blioteca, laboratoris, tallers amb equipa-mentpunter, etc.ElsCiclesFormatiusdis-posen dinstallacions altament especialit-zades i ambuna borsa de treball per facili-tar la insercienelmnprofessional.Lalumnat participa en diverses activi-

  tats acadmiques, esportives i culturalsper taldincrementar lamotivaci i afavo-

  rir lxit educatiu.

  Consell de Cent, 1408014 BarcelonaTel. 93 431 62 [email protected]

  LEscola Joan Pelegr s un centre concertat pelDepartament dEnsenyament de la Generalitat deCatalunya, amb una tradici educativa de ms de centanys. Situat al barri dHostafrancs de Barcelona, gaudeixde molt bona comunicaci per la proximitat a lesestacions de Sants i Plaa Espanya.

  Lalumnat participaen diverses activitatsacadmiques,esportives i culturalsper tal dincrementarla motivaci i afavorirlxit educatiu

  El claustre deprofessors treballaacuradament i vetllaper la milloracontinuada

  Escola Joan Pelegr

  Ms de cent anys de tradici educativa

  La trobada va tenir lloc a lAuditori delFADdeBarcelona la tardadeldia29denovembre. Durant lacte es van poder

  tractar temescomlsde lesnoves tecnolo-giesen la formaci, levolucideUCOCenlltimanyolametodologiainnovadoraquedestacaenaquestprojecte.Durant la tarda, diferentsmembres de

  lorganitzaci van poder mostrar ambexemplesgrficstotselstemesatractarenlesdiferents rees, on tambalgunsDirectorsdelsCentresAdscrits vanpoderaportar lesseves opinions i compartir les seves expe-rinciescomacentresmembresdeUCOC.DavidValls,DirectordelCentredEstu-

  disTursticsEuroaulavaassegurarestemmolt contents i satisfets de la relaci ambUCOCidepodercompartiraquestviatge.EnJoanVivescomaDirectordelCentreBe-men-3compartiaquesemprehavemvol-gut fer formaci a distncia i ambUCOC,quanvamveurequeeraunprojecteobert,sensvabrindar loportunitat.Daltraban-da,IbanVenturaDirectordelCentredEstu-disMonlau exposava que UCOC s unaideamoltbonaper aprofitar sinrgiesentrecentres, quan fer-hodemanera individualresultaria molt ms difcil per tirar enda-vant.Enunadeles intervencionsperpartdela

  DireccideUCOCesvaparlardelgrancrei-xementqueestproduint-sea laFormaciProfessional enelsdarrers anys i comaixsestveient reflectit aUCOCon,en lltimany,shavisttriplicatelnombredalumnes.Grcies aaquest creixement,UCOCha

  pogut tambestendreconsiderablement lasevaoferta formativa,ampliant lesbranquesdelsCiclesFormatiusqueimparteix.QUSUCOC?UCOCs laprimeraagrupacidecen-

  treshomologatsper laGeneralitatdeCata-lunyaqueimparteixFPoficialadistncia.Tots els centres que formen part de

  UCOCestanavalatsperunallargaexperin-cia en la formaci regladapresencial i estanautoritzats per impartir la FP adistncia iexaminarals seusalumnespera laconsecu-cidelTtol oficial delCicle Formatiuquedecideixinrealitzar, sensenecessitatdepre-sentar-sealesproveslliures.UCOC va arrencar el curs 2012-2013

  oferint4CiclesFormatiusenmodalitatonli-ne, i actualment ja comptaambun total de10TitulacionsOficials entre ttolsdeGrauMitjiGrauSuperior.Tota lofertaacadmicahaestat seleccio-

  nadaperdonarrespostaa lesnecessitatsdelsperfilsprofessionalsmsdemandats.Espo-den trobar, doncs, cicles de les branquesdAdministraci igesti,Sanitat, Serveis so-cioculturals i a lacomunitat,Comer imr-queting,Hosteleria i turisme i Informtica icomunicacions.La formacionlinepermet estudiardes

  de qualsevol lloc i en qualsevol moment.Daququeel 20%dels alumnesdeUCOCresideixin foradeCatalunya.Aquestadada

  ha fetviablequeUCOCrealitzi els exmensals seusalumnes,amsdeBarcelona,aciu-tatscomMadridiSevilla.

  www.ucoc.esConoce el futuro

  de la FP con este vdeo

  El passat 29 de novembre va tenir lloc lacte al qual van assistir Directors i membres de tots els Centres Adscrits a UCOC

  Trobada UCOC 2013 a lAuditori del FAD

 • JUEVES, 23 ENERO 2014 M O N O G R F I C O E S P E C I A L 9

 • 10 M O N O G R F I C O E S P E C I A L JUEVES, 23 ENERO 2014

  Cmodefiniranuncentrotaninnova-dorcomoESART?VF- ESART, Campus Internacional

  de lasArtesEscnicas,Msicae Imagenesuncentroautorizadopor laGenerali-tat de Catalunya que presenta una pro-puesta innovadora para aquellos alum-nos que buscan una formacin que de-sarrolle almximo su vocacin y capa-cidades creativas para incorporarse almundo profesional de las artes escni-cas. De momento hemos comenzadoen este curso 2013-2014 con los Bachi-lleratosCreativos,mientras que en sep-tiembre de estemismo ao iniciaremostambin los GradosUniversitarios y laFormacinProfesional Internacional.Cules son susprincipales rasgosdife-renciadores?AA-ESARTno es una escuela pura-

  mente de ejecutantes, sino que aqu po-tenciamos la creacin artstica. En unasituacin como la actual, donde elmer-cado busca ymonetiza el talento creati-vo, nosotros proporcionamos a nues-tros alumnos las pautas para que pue-dan crear. Delmismomodo, somos losprimeros en decirles que si carecen dedicho talento pueden reorientar su vo-cacin hacia otras salidas profesionales

  dentrode la industria cultural, que cadavez esms importante y global, comoseran los sectores ligados a la produc-cin o elmanagement, donde tambinles formamos.Qu ventajas tiene para el alumnoelmodelo educativo adoptado porESART?AB- Elmodelo ESART, gracias a la

  adaptacin delmodelo britnico Pear-son/Edexcel, permitea losalumnoscur-sar asignaturas que no se contemplanhabitualmente en los planes de estudioespaoles, como songwriting (escriturade canciones) o produccinmusical. Esimportante en este sentido la formacintransversal ymultidisciplinar. As, porejemplo, los alumnos de primerode ba-chillerato estn preparando unmusicalcompletodelqueellosmismosproduci-

  rnunvdeo.Y adems lo estnhacien-do a partir de unas compaas de teatroficticias a las quehemos exigidounplande empresa como parte obligatoria delproyecto. Por tanto, tambin fomenta-mos laemprendedura.AA- Como podemos observar, re-

  sulta esencial la interrelacin y colabo-racin entre alumnos, que es, salvandolas distancias, algo parecido al que re-cordamos de la serie de televisin Fa-ma,unmodeloque todosconocemos.Estametodologa est reida con elrigoracadmicoclsico?JMG- En ESART potenciamos el

  aprendizaje, no el mtodo. Dentro delrigor acadmico, damosherramientas alos alumnos para que dentro de sus po-tencialidades extraigan lomejordeellosmismos como futuros profesionales delas artes escnicas. Nuestra obligacines descubrir lo mejor que tiene cadauno y potenciarlo.No les explicamos loque deben hacer, sino lo que puedenhacer y cmo deben hacerlo. Para ellotenemos siempre en cuenta la educa-cinde lapersona, yaquenosotrosque-remos formar personas que, adems,sean grandes profesionales de las artesescnicas. Luego tambin est, por su-puesto, la parte prctica:muchos de es-tos chicos ya estnhaciendo teatro en lacalle, una forma fantstica de aprenderyaplicar loaprendido.

  En este curso 2013-2014 ya estn im-partiendo los Bachilleratos Creativos.Enqu sediferenciandel bachilleratoque se puede estudiar en cualquierotrocentro?VF- Introducimos en los modelos

  de bachillerato catalanes programas delmodelo ingls, que pedaggicamenteestnmuybienestructuradosy resultanmuy prcticos. Educamos la creativi-dad, con lamxima exigencia acadmi-ca y rigor intelectual, independiente-mente de que ese alumno contine suformacin universitaria dentro de lasartes escnicas.Cules la relacindeESARTconelmo-delo inglsdeeducacin?AB- ESART, en colaboracin con

  Bath SpaUniversity (UnitedKingdom)-unade lesuniversidades internaciona-les lderes en creatividad, cultura y em-presa - firmar un acuerdo, durante elprimer trimestrede2014, paraofrecer alos estudiantes de Espaa y de habla es-paola la oportunidad de acceder a losmodelos de educacin superior britni-

  cos y obtener un ttulo universitario deBathSpa.CmoeselprofesoradoquetrabajaenESART?JMG- En el equipo docente de

  ESARTencontramosprofesores deper-films acadmicoyotrosque sonprofe-sionales en activo.As, actores ydirecto-res comoEmmaVilarasau,NinaoMar-taAngelat formanparte del equipo do-cente, y otros colaboradores comoMa-rioGas, JoanFont yFrancescOrella rea-lizanmasterclassesenelcampus.

  Passeig Antoni Gaud, 11Sant Cugat delValls(Barcelona)Tel. 93 565 70 [email protected]

  Educamoslacreatividadconlamximaexigenciaacadmicayrigor intelectualESART, Campus Internacional de las Artes Escnicas,Msica e Imagen es un centro especializado en laeducacin de la creatividad que ofrece GradosUniversitarios, Bachilleratos Creativos y FormacinProfesional Internacional, unos estudios nicos einnovadores en Espaa, a partir de una oferta formativaen Artes Escnicas, Msica y Produccin Audiovisual.

  ENTREVISTA VALENT FEIXAS DIRECTOR DE LOS BACHILLERATOS CREATIVOS DE ESARTALEJANDRO ABADY ARTHUR BERNSTEIN RESPONSABLES DE LA FORMACIN MUSICALJOAN MARIA GUAL RESPONSABLE DE LOS ESTUDIOS DE ARTES ESCNICAS

  Formamos personasque,adems,seangrandes profesionalesde las artes escnicas

  En ESARTpotenciamos lacreacin artstica,emprendedura ycreatividad de losalumnos

  Oferta formativaen Artes Escnicas,Msica y ProduccinAudiovisual

  - Grados Universitarios- Artes Escnicas (Interpretacin

  yTeatro Musical)

  - Msica Comercial (Creacin y

  Produccin)

  - Bachilleratos Creativos- Artes Escnicas

  - Interpretacin y Produccin

  Musical

  - Produccin Audiovisual

  - Escritura Creativa

  - Formacin Profesional Internacional-Tcnicos del Espectculo

 • JUEVES, 23 ENERO 2014 M O N O G R F I C O E S P E C I A L 11

  Cules fueron losprincipalesvaloresfundacionalesdeestecentro?Elprincipalobjetivode los fundado-

  res del colegio Montcau-LaMola, ungrupodepadresquequeranalgomsqueunabuenaenseanzaparasushijos,incluyendounaeducacin integralydecalidad,fuellevaralaprcticaconceptosinnovadoresparaaquellapoca, comoeranunaescuelacatalana,mixta, activa,laica, inmersaenlanaturalezaypreocu-pada tantopor lavertientecientficaco-moporelaspectohumanode laeduca-cin.Qu enseanzas imparten actual-mente?EnMontcau-LaMola iElsPinetons

  se imparteeducacininfantil (guarderasubvencionadaP0,P1yP2-yparvula-rioP3,P4yP5-),primariaysecundariaconcertadas y bachillerato, acogiendoportantoaalumnosquevandesdelos0alos18aos.Cmoeselprofesorado?Contamosconuntotalde72profe-

  sionalesdocentes,tituladosylicenciadosespecializadosencadamateria, conunagran experiencia en el centro, lo cualpermiteconsolidarygarantizarnuestromodeloeducativopionero.Estosprofe-soressiguen,adems,unplandeforma-cinanualque favoreceel reciclajecon-tinuo.Cmodefinirasuproyectoeducativo?Nuestromodeloeducativopedag-

  gico fomenta todos los mbitos de laeducaciny la formacindesde laguar-derahasta lapreparacinpara la etapauniversitaria.Tambinpotenciamoselaprendizaje de los idiomas gracias alproyecto plurilinge y a los intercam-biosquerealizamosconcolegiosde to-doelmundo, conelobjetivodeque losalumnosacabenelbachilleratoconundominio totaldel cataln,del castellano

  ydel ingls,yqueadems tengancono-cimientosde francsyalemn.Graciasal equipopsicopedaggico del centro,delcoachingquelesacompaaalolargode toda laescolariza-cin y del ambienteafectivo ptimo,nuestros alumnoscuentanconunaba-seculturalypersonalque lespermiteestu-diar y trabajar encualquier lugar delmundo.Qu parmetrosdistinguen sus mo-delosdeeducacininfantilyprimaria?Eneducacin infantil ofrecemosun

  ambiente sano, acogedory familiar si-tuadoenplenanaturaleza, dondeesti-mulamos cadaunade las capacidadesmentales y fsicas y hacemos especialhincapienlahigieneylavigilanciadelasalud. Tambin estimulamos las dife-

  rentes inteligencias, capacidadesyapti-tudesdelosniosatravsdelmtododeGlennDorman, y comenzamos la in-mersin en la lengua inglesa con sietehorasa la semanadeclaseenbaseal sis-temaReadyforaStory,deJosepMAr-tigal, y el usode losmaterialesdeBabyEinsteinySosmart,de loscuales somosescuelapiloto.En educacin primaria desarrolla-

  mos la capacidad de comunicacin yconcienciadelaimportanciadelosidio-mas para la futura integracin de losalumnosen la sociedad,conun33%dehorariode inmersinen lengua inglesa,unahorasemanalde francsyalemnyexpresinplstica encastellano.Tam-bin fomentamos laexpresinmusical,la experimentacin, elusode lasherra-mientas tecnolgicas (ordenadores yPDI)ylaeducacinfsicaconprofesoresespecializados,conclasesdeaprendizajey perfeccionamiento de natacin y degolfenlasmismasinstalacionesdelaes-cuela.Tambinpotenciamos la lectura,tantodesdeunpuntodevistaprcticocomodecomprensinlectora,dedican-

  docuatrohoras se-manales a trabajaren grupos reduci-dosen lasreas ins-trumentales (cata-ln, castellano, in-gls y matemti-cas).Y por lo que res-pecta a educacinsecundariaybachi-llerato?

  Elproyectodesecundariacontempla35horas semanales.Profundizamosenla expresin oral y escrita, el razona-mientomatemtico,lalgicaysuaplica-cinenlasnuevastecnologas,seefect-andiversasprcticasenlaboratoriosyseorientaal alumnodecaraa losestudiospost-obligatoriosconcharlas,mesas re-dondas e informes psicopedaggicos.Proseguimos con la enseanza del in-gls,preparandoa losalumnospara losexmenesdeCambridgequeacreditanla obtencin del nivel B2 europeo, ascomo del francs y alemn. TambinparticipamosenprogramasComeniusy en concursos o actividades que pro-muevenlarelacindelcentroconvariasentidades externas, ademsde realizarintercambiosyestadas semanaleso tri-mestrales enescuelasnorteamericanas,inglesas, alemanasy francesas.Actual-menteestamostrabajandoenunnuevoproyectopara la educacinsecundariacon itinerariosmsvinculadosa loses-tudiospost-obligatorios.En bachillerato disponemos de los

  itinerarios cientficoindustrial, biosani-tario, socioeconmicoyhumanstico.Tambin preparamos a los alumnostantopara la selectividadcomopara los

  exmenesFirstyAdvancedeCambrid-geen lengua inglesayDelfyGoethe,ni-velesA1 yA2, de francs y alemn. El100%de nuestros alumnos acceden alosestudios superioresquedesean, conun98%deaprobadosenlaselectividad.Contamos con un departamento deorientacinuniversitario y formacinprofesionaldegradosuperior, con jor-nadas especficasdeorientacin.Ade-ms, ofrecemos 33 horas lectivasmsdos tardesde seguimiento individuali-zadode trabajode investigaciny tuto-rial, con estadas en universidades ex-tranjerasduranteelveranoparaconocerelmundoacadmicoyprofesional delmbitoquemsinterese.Dequmanerapromuevenlosvaloresenlaescuela?Impartimosunprogramapropiode

  educacin y convivencia. Queremosobtener un alto nivel de civismo en elalumno,pensadoenelmaanadel cualser protagonista, por lo que infundi-mos un comportamiento respetuosohaciaotraspersonas, susopinionesyto-dosuentorno.Por tanto, el centroestabiertoa todoaquelqueest interesadoen laeducacinqueofrecemos,huyen-dodecualquierdiscriminacin,poten-ciando laactituddeacogidaentreedu-cadores, alumnos,personalnodocentey familias, enriqueciendodeestamane-ralasrelacionesinterpersonales.Cmosonsusactividadesextraescola-res?Siempre hemos querido potenciar

  aquellas actividades no curricularesque,concriteriopedaggico,danconti-nuidada la formacin integraldenues-trosalumnos, las cuales se llevanacaboenelClubMontcau, el espaciodestina-doa tareas relacionadas conel tiempolibre, comopueden ser ftbol, escueladeportiva,natacin,danza,ajedrez,pia-no, tallermusical, teatro, tallerdecuen-tos, clubde informtica, tcnicasdees-

  tudio, ingls, chino, escueladegolf, es-cueladeesqu, casaldeverano, casaldeNavidad,casaldeSemanaSanta...Conquotrosservicioseinstalacionescuentan?EscolesMontcau-LaMolaiElsPine-

  tonscuentaconunasuperficiede20.000m2, con 10.000 m2 de instalaciones.Tiene46aulasconpizarrasdigitales,en-fermera,cocinaypiscinapropia,asco-mopatios, camposde ftbol ypistasdebaloncesto,bdmintonyvoleibol.Tambindisponedeunserviciode

  transporteescolarquecubre toda laco-marcadelVallsOccidental,cuentaconla ISO 9001:2008 certificada por AE-NOR,tienecontinuidaduniversitariaenESARTyapuestaporunapresenciaac-tivaenlasredessocialesyelmarketingylacomunicacin.

  Desarrollamos la capacidadde comunicacin y conciencia de la

  importancia de los idiomaspara la futura integracinde los alumnos

  en la sociedad, conun33%dehorario de inmersinen lengua inglesa

  El centro educativo Montcau-La Mola fue creado en 1965 por un grupo de padresque queran una educacin de calidad para sus hijos. Est situado en Matadepera ycuenta en estos momentos con un total de 880 alumnos, sumados tambin los 60nios de la guardera Els Pinetons. Se trata de una escuela privada con nivelesconcertados que imparte educacin infantil, primaria, secundaria y bachillerato.

  ENTREVISTA ESTHER RIBA DIRECTORA DE MONTCAU-LA MOLA I ELS PINETONS

  El 100% de nuestrosalumnos accedea los estudiossuperiores quedesean,con un 98% deaprobados enselectividad Mediante el

  Coaching que lesacompaa a lo largode toda laescolarizacin,identificamos ypotenciamos lostalentos ycreatividades de losalumnos desde bienpequeos,paradetectar y fomentarsus vocaciones reales

  El sbado 1 defebrero de 10 a 14 hJornada de Puertas

  Abiertas

  EscolesMontcau-LaMola i Els PinetonsPasseig del Pla, s/n - 08230Matadepera

  (Barcelona) - Tel. 937 870 825www.montcau.net

 • 12 M O N O G R F I C O E S P E C I A L JUEVES, 23 ENERO 2014

  Les Escoles de lInstitut de Germanes de la Sagrada Famlia dUrgellofereixen una educaci fonamentada en la visi cristiana de lapersona i del mn. Opten per una formaci integral dels alumnesperqu puguin crixer com a persones en totes les sevesdimensions.Sn centres oberts a tots, que acullen sense distincions decultures perqu desitgen que tots els membres de la comunitat

  educativa es trobin com a casa. Les Escoles Sagrada Famlia esdistingeixen per un fort arrelament a la terra que les ha vist nixer.Ms de 150 anys de comproms i servei a la societat catalanaavalen el seu bon fer.El seu estil educatiu neix de la intuci dAnna Maria Janer Anglarill,la seva fundadora,que va aportar els trets que donen consistnciaa la seva identitat.

  ESTIMAR-TE I SERVIR-TE SEMPRE I ENTOT

  Collegi Sagrada FamliaBarcelona-AvinyLlar dinfants, Ed. Infantil i Ed. Primriawww.safaavinyo.com933 188 716

  Collegi Sagrada FamliaLleidaLlar dinfants, Ed. Infantil, Ed. Primria i ESOwww.xtec.cat/col-sagradafamilia-lleida973 235 140

  Collegi Sagrada FamliaViladecansEd. Infantil, Ed. Primria i ESOwww.sagradafamiliaviladecans.com936 580 899

  Collegi Sagrada FamliaElMasnouEd. Infantil, Ed. Primria i ESOwww.safamasnou.com935 550 407

  Collegi Sagrada FamliaSabadellEd. Infantil, Ed. Primria, ESO i Batxilleratwww.safasabadell.com937 253 144

  Collegi Sagrada FamliaBarcelona-Sant AndreuFundaci Casa Asil de Sant Andreu de PalomarEd. Infantil, Ed. Primria, Eso i Batxilleratwww.safa.cat933 458 895

  Llar dinfants Sagrada FamliaMatadeperaPrimer cicle deducaci infantilwww.llarinfantsmatadepera.com937 871 446

  Tractede tu a tu

  Ambient defamlia

  Relaci senzilla iacollidora

  Comproms en latransformaci del mn

  Pedagogiafonamentadaen lamor

  Responsabilitat iconstncia

 • JUEVES, 23 ENERO 2014 M O N O G R F I C O E S P E C I A L 13

  FormarAvui en dia, la formaci tradicional que sim-

  partia a les escoles ha quedat desactualitzada. Lasocietat est canviant i els nostres alumnes shau-ran denfrontar a unmn laboralms global,moltms competitiu i, en general, ms complexe. Pertant, cal formar acadmica i competencialment alsalumnes perqu estiguin preparats pels reptes quees trobaran.

  AGransBatxilleratposenadisposicidels seusalumnes els recursos i les eines necessries pel seuaprenentatge basant-se enunametodologia acad-mica, deficcia contrastada, i dun professorat ex-pert en lesmatries que imparteix i,molt especial-ment, en el tracte amb els alumnes daquesta edat.Cal tenir en compte que ms del 90 % dels seusalumnes volen accedir a unGrauUniversitari i peraconseguir-ho cal que aprovin lesProvesdAccs a

  laUniversitat (PAU);per aix, al llargdelsdosanysque estan alCentre, tamb els preparen especfica-mentperqusuperinaquestesprovesambxit.Laltra part formativa a la que es dna una im-

  portncia substancial s la competencial. Des delprimer any que els alumnes entren a lescola fanun treball dautoconeixement en que descobrei-xen o ratifiquen quines sn les seves competn-cies ms destacades. A partir daquest coneixe-ment, es pot treballar millor la seva autoestima,motivaci i autonomia. En aquesta edat s moltimportant potenciar all on els alumnes snbons.Aixnonomsmillora la seva autoestima en veu-re que senfronten satisfactriament a determi-nats reptes, sin que tambmillora la sevamoti-vaci per continuar endavant amb els seus estudisi per assolir els objectius que esmarquin dara endavant. I tot aix, ensenyant-los a treballar ambautonomia, ja queuncopacabi letapadebatxille-rat, realment comena la primera etapa comadults i han dassumir responsabilitats respecte alqu fan i comho fan.Per aconseguir-ho, s cabdal lambient de tre-

  ball i convivncia alCentre, fet diferencial quedes-taquenels alumnesdeGransBatxillerat.OrientarEls alumnes han de prendre decisions que en-

  caminaran el seu futur i cal donar-los enes perqules preguin amb lamxima seguretat. Duna ban-da, lexercicidautoconeixementquecomentvemsunbonpuntdepartidaper comenara fer cam:en conixer-semillor lalumne comena a descar-tar algunes opcions i a analitzar amb profunditatalgunesaltres.Daltrabanda, la figuradel tutor i les

  tutories, tant lectives compersonalitzades, s unpilar enaquesta tascaorientativa.Desde ladirecciresalten:AGransBatxillerat

  creiemqueel repteeducatiudel segleXXIpassaperpotenciar les capacitats de cadascun dels nostresalumnesperaconseguiralumnesdiferents,nics.

  Passatge de la Concepci, 15 - 08008 Barcelona932 15 54 41 - www.batxilleratgranes.com

  Grans Batxillerat

  60 anys formant alumnes preuniversitarisDes de la seva fundaci, ara fa 60 anys, a Grans Batxillerat sha tingut ies t la vocaci de formar i orientar alumnes en edat preuniversitria.

  COLLEGI SANT JOAN BOSCOSalesians dHorta

  EDUCACI INFANTIL

  EDUCACI PRIMRIA

  ESO

  BATXILLERAT(totes les modalitats)

  ArtsHumanitats i

  Cincies SocialsCincies i Tecnologia

  Passeig de la Vall dHebron, 25808035 BarcelonaTel: 93 428 02 50

  http://[email protected]

  A SANT JOAN BOSCODHORTA ENSTROBEMCOMACASASant Joan Bosco dHorta s un col legi salesi i els sale-sians seguim lestil i lesperit educatiu de Sant Joan Bosco.Don Bosco, el fundador dels salesians, volia que lidearidels seus col legis, el seu ambient, es fonaments en qua-tre pilars.Casa: un col legi salesi ha de ser una llar familiar quefaciliti un ambient dacolliment, confiana i estimaci.Escola: lloc on sestudia, sapr n i es prepara per a la vida.Pati: on el joc, lalegria i el goig hi sn presents. Espai derelaci propera entre educadors i alumnes.Esglsia: on ens eduquem cap al transcendent, valorem iconeixem a Jesucrist.

  Per qu estudiar a Salesians dHorta?Perqu Considerem lescola com a lloc privilegiat deducaciintegral de la persona en totes les seves dimensions:potenciant les capacitats fsiques, afectives i intel lectuals.

  Oferim una metodologia didctica oberta i flexible,adaptada a la diversitat dels nostres alumnes, amb unaatenci individualitzada molt acurada i amb una flexi-bilitat molt mplia en el disseny curricular.

  Fomentem la cultura dels valors.

  Acompanyem els alumnes en el seu procs daprenen-tatge i en el seu desenvolupament personal.

  Apropem lescola a les famlies: afavorint el dileg fam-lia-escola.

  Eduquem la sensibilitat, el respecte al medi ambient i lasolidaritat.

  Promocionem:- Lesport: com una manera de viure la vida en qualitat,a travs dunes instal lacions de primer ordre.

  - Les arts: amb tallers de teatre, Festivals, BatxilleratArtstic, audicions musicals

  - Les llenges: amb intercanvi acad mic amb escoles delRegne Unit, amb viatges lingstico-culturals, ambajudants lingstics, desdoblaments i lestudi delangl s des d Infantil i el franc s i lalemany des deSecundria.

  - Les tradicions: celebracions de festes.

  Disposem de grans instal lacions i serveis exclusius:magnfics patis, camps de futbol de gespa artificial, debsquet, piscina, frontons, poliesportiu, teatre, esgl-sia, biblioteca, hort, aules digitalitzades, menjadoramb cuina prpia, infermeria i servei dassessoramentpsicopedaggic.

  PORTES OBERTES15 DE FEBRER / 22 DE FEBRER i 26 DABRIL

 • 14 M O N O G R F I C O E S P E C I A L JUEVES, 23 ENERO 2014

  LEscola Plcam va ser escollidaa latzar per participar en elprograma per a lavaluaci in-

  ternacional dalumnes 2012 (PISA)que mesura el grau dassoliment dela competncia lectora, matemticai cientfica. Lestudi valora tambles caracterstiques de les escoles idel context acadmic dels estu-diants. Malgrat que, en lnies gene-rals, les puntuacions de Catalunya iEspanya shan estancat, els alum-nes daquest centre han obtingutuns resultats excellents, situant-seper sobre de la mitjana de Catalun-ya i, fins i tot, per sobre de la mitja-na de lOCDE.Destaquen especialment en la

  competncia matemtica en qu sesituen 38 punts per sobre de la mit-jana catalana, superant, tamb, els

  resultats de Finlndia, pas capda-vanter de linforme PISA, en 12punts. Pel que fa a la comprensilectora, milloren en 19 punts la mit-jana de Catalunya i estan a tres de lade Finlndia. Finalment, en la darre-ra de les competncies analitzades,la cientfica, savancen en 20 punts.El director del centre, Xavier Ca-

  gigs, ens explica quines estratgiessegueix el seu centre per aconseguiraquest espectacular rendiment:En primer lloc, voldrem felicitar-loper aquestsmagnfics resultats.Moltes grcies en nom de tota la

  comunicat educativa. Sn fruit delesfor i implicaci en el nostreprojecte pedaggic de moltssimespersones, la qual cosa inclou, natu-ralment, els nostres alumnes.

  Tinc ents que a ms de directordel centre vost s professor deprimria i secundria, s aix?La prctica educativa, el contacte

  amb els alumnes i les famlies snfonamentals en tots els estamentsde lescola, incloent, per suposat, ladirecci. Plcam va nixer amb vo-luntat de servei: als alumnes per de-senvolupar al mxim les seves po-tencialitats, a les famlies per afavo-rir la conciliaci amb una mpliaoferta dactivitats acadmiques iculturals durant tot lany i amb unhorari molt flexible. El nostre com-proms s proporcionar una educa-ci de qualitat en qu es valori les-for, lesperit de superaci, la im-portncia del respecte, la culturadel dileg i la transmissi dels va-lors humans dinspiraci cristiana.Afortunadament, som un centreconcertat en totes les etapes educa-tives i podem posar a labast demoltes persones aquest projecte enqu, ara mateix, confien ms de1000 famlies.Linforme PISA considera que undels mecanismes fonamentals peraconseguir lxit s comparar elsresultats del centre amb indica-dors externs i fer-ho pblic. Hoapliquen vosts?I tant. Ja fa molts anys que tenim

  instaurada com a estratgia de cen-tre, en elmarc de la norma ISO ambqu ens regim, la publicaci anualduns fulletons anomenats Plcamen xifres en qu ens ajudem dunsgrfics per mostrar la situaci dels

  nostres alumnes a les proves ex-ternes (competncies, PAU) enrelaci a la resta de Catalunya.Ens serveix tamb per, seguint lanostra poltica de transparncia,difondre les dades de promocide lalumnat.Tenen altres objectius estrat-gics que puguin compartir ambnosaltres?Langls. s un dels nostres ob-

  jectius fonamentals que poten-ciem augmentant-ne la crregalectiva i utilitzant-lo coma llenguavehicular impartint algunesmat-ries. Som centre examinador de launiversitat deCambridge i els nos-tres alumnes van superant, dins delescolaritzaci reglada, els dife-rentsnivells fins arribar al First.Per acabar, el mateix informeposa de relleu la importncia delambient en qu es desenvolupenles activitats acadmiques. Per laseva experincia professional, creuque aix s especialmentsignificatiu?Aquest any, les proves PISA de-

  manaven als alumnes que indiques-sin si estaven contents amb la sevaescola i el seu grau de satisfacciamb lambient escolar. Els nostresalumnes estan contents de ser Pl-cam, shi troben a gust, aprenen i sesenten acompanyats i estimats pelsseus professors. Aquest compromsamb lescola esmostra en lndex defidelitzaci de lalumnat que tambfempblic.

  Tinc ents que el dia que es va ferel lliurament dels resultats a lesescoles, van ser convidats a fer unaexposici sobre el mtode que se-gueix Plcam per aconseguiraquest alt rendiment, voldria afe-gir algun criterims?Aquesta conferncia va ser a c-

  rrec del director de secundria i bat-xillerat, JosepMariaMart, i ell en vaexplicar el secret: la nostra vocacis estar al servei dels alumnes, aju-dar-los a crixer i estar al seu costaten tots els seusmoments vitals.

  www.palcam.cat

  Plcam destaca pels resultats a les proves PISA

  Desenvoluparaquestacompetnciahadeser,doncs,unade les tasquesfonamentals de la tutoria i de le-

  quippedaggicquehicollabora.s im-

  prescindible comptar amb una bonaprogramaci,desdeP3alBatxillerat,queinclogui leducaci emocional per ga-rantirquelaformaciqueestempropor-

  cionantalalumnatatendrlasevadiver-sitat i ajudar a crixer personalment iacadmicament.Si sactuadeformaco-hesionadaisesegueixunaprogramacibenestructuradaisistematitzadasacon-seguir tambminimitzarel fracsesco-larielsconflictesinterpersonals.Aix aconseguirem que al final de

  leducaci infantil el nostre alumnatidentifiqui les seves emocions, tinguiuna bona autoestima, actituds de to-lerncia i de respecte, reguli la impulsi-vitat i la frustraci ique,ams, siguica-padimplicar-se en el seuprocsda-prenentatge. I que, arribats a secund-

  ria, haguem format persones capacesdillusionar-se, dautomotivar-se, detenirunaactitudpositiva,deregular lesseves emocions i de tenir empatia versles dels altres i, per tant, demantenirunaconductaprosocial.Sn uns objectius ambiciosos que

  nomsnecessitenunbonconeixementde les darreres innovacionspedaggi-ques,unequipdocentbenformat i lsde leinams poderosa de totes: la co-municaci.XavierCagigsDirectorescolaPlcam

  Sovint quan els centres hem dorganitzar el nou curs enscentrem a optimitzar els recursos i a distribuir el currculumde manera que faciliti laprenentatge dels nostres alumnesi que els possibiliti desenvolupar al mxim les sevescapacitats.Procurem fomentar les seves competncies,ensenyar-los a reflexionar,a comunicar-se,a ser personesvaluoses que desenvolupin una conscincia tica i moral....Adjudiquem a cada grup el tutor que sescau ms a lesparticularitats de cada classe i potenciem la interaccialumne/tutor perqu sempre se senti acompanyat en elprocs formatiu.El que no totes les escoles prioritzen s lacompetncia personal i interpersonal que per a nosaltress fonamental perqu,com ja deia Daniel Goleman,s unahabilitat de la qual depn en bona part lxit intellectual.Desenvolupar-la ajuda a formar persones dotadesdestratgies dhigiene mental,capaces de viure enplenitud,de desenvolupar la resilincia,en definitiva,de serfelices.Si volem optar a lexcellncia, leducaci ha de sermolt ms que la transmissi de coneixements,especialment quan les estadstiques ens enfronten andexs altssims de problemtiques psicolgiques en totsels mbits de la societat.

  La paraula t moltdaritmtica:divideixquan sutilitza perinsultar, resta quansutilitza per censurar,suma quan sutilitzaper dialogar imultiplica quan esdna ambgenerositat

  Estratgies per ajudar lalumnat a assolirlxit acadmic des de la felicitat personal

 • JUEVES, 23 ENERO 2014 M O N O G R F I C O E S P E C I A L 15

  Educar a alg vol dir ensenyar-li a viure. Peraix, leducacis la introduccienel significatde la vida. Aquesta s la idea en la que es basa

  leducaci que imparteixen als seus alumnes en laFundaciAbatOliba, entitat ambuna extensa tra-dicieducativaaBarcelona.

  Les escoles Abat Oliba-Spinola i Abat Oliba-Loreto consideren que, de lamateixa forma que lafamlia, el collegi ha daconseguir que lalumnedescobreixi el valor i el significat de les coses i de lavida en la seva totalitat.Aix, la seva proposta edu-cativa afavoreix que lestudiant se nadoni de quall que fa a lescola est relacionat amb la seva vi-da personal. Des de la Fundaci afirmen queaquesta s la font real de lamotivaci per a lestudii la clau de lxit educatiu. La relaci de confiana iautoritat entre alumnes i professors crea el clima ila base que permet una veritable educaci, tal icomassegurendesdaquesta institucieducativa.

  Des de la Fundaci consideren que leducacide lescola completa leducaciqueels alumnes re-ben de part de la seva famlia, i per aquest motiutreballen en estreta collaboraci amb els pares. La

  seva proposta educativa neix duna concepcicatlica de lhome, de la vida i del mn. Pro-mouen, almateix temps, una pedagogia persona-litzada que pretn el descobriment de les possibili-tats de cada alumne. Lesfor, la seriositat en el tre-ball i la veracitat en la relaci educativa sn im-prescindibles per a un aprenentatge real i efectiuen aquesta instituci. Lxit de la seva propostaeducativa es basa tamb en un claustre de profes-sors que imparteixen coneixements, proposen va-lors i acompanyen a lalumne en les seves necessi-tats de creixement tant a nivell formatiu comper-sonal. Consideren la relaci professor-alumnecomelnucli de tota la tascaeducativa.La formaci en idiomes: undels avan-tatgesde laFundaciAbatOliba

  Laposta per la formaci en idiomes suposa undels avantatges competitius que la FundaciAbatOlibaofereixal seualumnat.Promouen leducacibilinge, amb laprenentatge afegit de dues llen-ges estrangeres: anglsdesdel parvulari i triar en-tre francs, itali o alemany des dels 10 anys. Ams, els alumnes preparen a la prpia escola elsexmensoficialsde laUniversitatdeCambridge.

  A letapa dEducaci Secundria Obligatria

  preparen el First Certificate inEnglish (FCE) i, a lade Batxillerat, el Certificate inAdvanced English(CAU). Tamb des del centre promouen diferentsactivitats diries en angls per als alumnes, ambgrupsdaprenentatgede lidiomareduts i separatsper nivells. La possibilitat descolaritzaci en uncollegi dIrlanda durant unmes o un trimestre sun altre dels avantatges que proposen, ams de la

  realitzaci dun curs intensiu durant elmes de ju-liol aNovaYorkperals alumnesdeBatxillerat.

  Tamb inclouen lapossibilitatdestudiarelBat-xilleratDual, que s unamodalitat densenyamentonline que permet als alumnes aprofundir i acce-dir a les universitats dels EstatsUnits sense neces-sitatde fer laprovadidioma.

  Admissi dalumnes:Abat Oliba Spnola: Av. Mare de Du deMontserrat, 86-98

  Abat Oliba Loreto: Av. Pearson, 9-22www.loreto.abatoliba.edu -www.spinola.abatoliba.edu

  www.abatoliba.org

  Les Escoles de la Fundaci Abat Oliba,obres educativesde lAssociaci Catlica de Propagandistes, sn llocs onsensenya a viure.Leducaci s per a la Fundaci laintroducci en el significat de la vida mitjanant unapedagogia personalitzada amb la que sorienta a lalumneen el descobriment de les seves possibilitats i en el seucreixement personal i intel lectual.

  Els alumnes de la FundaciAbat Oliba poden fer unaeducaci complerta desque el nen t mesos finsque arriba a la universitatgrcies a la Universitat AbatOliba CEU i la seva ampliaoferta de Graus,Masters iDoctorats.

  Escoles de la Fundaci Abat Oliba:

  Lxit dun projecte educatiu que ensenyaals alumnes a viure i els acompanya en elseu creixement personal i intellectual

  Qu pot estudiar lalumne en les escolesde la Fundaci Abat Oliba?

  - Educaci Infantil de primer i segon cicle:T

  com a objectiu desenvolupar les capacitats

  de cada nen i estimular el desig de conixer

  en un marc que sigui la prolongaci del seu

  ambient familiar.

  - Educaci Primria:En aquesta etapa lalum-

  ne s el protagonista duna educaci cen-

  trada en la persona que propicia una forma-

  ci integral en coneixements,habilitats i va-

  lors.

  - Educaci Secundria: Etapa en la que els

  alumnes consoliden la seva metodologia

  de treball i laprenentatge de continguts

  que els porten a la seva maduraci intellec-tual i afectiva.

  - Batxillerat: Els batxillerats a les escoles Abat

  Oliba Loreto i Abat Oliba-Spnola propor-

  cionen als seus alumnes un ambient de tre-

  ball,enriquit per la presncia de professorat

  universitari i una formaci humana slida

  que suposa una garantia per afrontar els es-

  tudis universitaris i la seva vocaci profes-

  sional. Aquestes escoles ofereixen als seus

  alumnes les segents modalitats:Cincies i

  Tecnologia, Humanitats i Cincies Socials, i

  Arts.

  Quins serveis

  ofereixen aquests

  centres educatius?

  - Campus destiu.

  - Servei dacollida gratuit.

  - Menjador amb cuina prpia.

  -Transport escolar.

  - Gabinet psicopedaggic.

  - Beques i ajuts a lestudi.

  Leducaci bilinge ilaprenentatge de duesllenges estrangeresaddicionals formen partduna proposta educativaque permet als seusalumnes una preparacirigorosa per a un mnglobalitzat.

 • 16 M O N O G R F I C O E S P E C I A L JUEVES, 23 ENERO 2014

  Seguimentindividual realLa formaci integral dels alumnes,

  sempre compartida amb les famlies delEscola, es concreta en un seguiment in-dividual real que es basa en les capacitatsde cadascun dells, procurant un desen-volupament personal i social que els per-meti ser autnoms, no noms en elsaprenentatges sin sobretot en lautoco-neixement, i arribar a ser ciutadans res-ponsables,crtics, actius i solidaris.Totaix potenciant entre altres valors el de

  lesfor, tant menystingut i infravaloratdarrerament.ProgramadAtenciPersonalitzadaUndels instrumentsmsvaluosospera

  complirambaquestobjectiuselProgramadAtenci Personalitzada. Per mitj daquestesdetectenbenaviatdificultats,pro-blemes,altescapacitats...i aix espodenesta-blirmesures i ferunseguimentconstantdelalumnat. La lluita contra el fracs escolar

  dna sentit a totes les actuacionsdelsequipsdocentsdelEscola.En-guany Mireiaestaplicantunm-todecreatperenDanielGabarr,Dominar lortografia, que con-tribuir a lamillora sensibleda-questa.Lluita contra elfracsescolarTotes les activi-

  tats curriculars,complementries iextraescolars con-tribueixen a lam-pliaciiconsolida-cide la formaciintegraldelsnois inoiesdelEscola;aix,aprofitemalm-ximunhorari lectiuquetcinchoresdemsperaferatencialadiversitat :Tallersdellen-gesestrangeres,anglsi francs,amblapos-sibilitatdobtenirelFirstCertificate ielDelft;estimulaciprimerencadeles intel.ligncies;raonamentlgicmitjanantel JocsMatem-tics;escacs;activitatsmanipulatives ;bibliote-ca;Informtica;piano...,entredaltres.Nivellacadmicexcel.lentTotaixfaqueelnivelldelalumnatarri-

  bialexcel.lncia.Elsbonsresultatsobtinguts

  a totes lesprovesexternesde lEscola com:Competncies Bsiques, Prova de 6 dePrimria iProvade4tdESO; en totes ellesels resultats sempreestanmoltper sobredelamitjanadeCatalunya.Provesdaccsa laUniversitatonenels

  darrers anyshemtingut , per tres vegades,alumnesambresultatsqueestavenentreelscentdeCatalunyaquesuperavenel9denotamitjana.Tots els alumnesaproven lesPAUcadaany.Importantspremisdeparticipaci indi-

  vidualalOlimpadadeQumica(meda-lla de bronze de lEstat ); a lOlimpadaCatalana de Biologia on sha superat laprimera fasedeclassificaci; laparticipa-ciiselecciaCrazyaboutBiomedicinecurs convocat per lInstitut de Recerca

  BiomdicadeCatalunya i a la50aOlimpadaMatemtica.SempreenexpansiEl darrer projecte , en fun-

  cionamentdesdelanypassatsoferir la llarga experinciapro-fessional que t lEscola per acomplementar els estudis nouniversitaris : Batxillerat noc-

  turn, preparaciper a lesprovesdaccs alCiclesFormatiusdeGrauSuperior, atencialstrastornsdelaprenentatge,formacida-dults...Totaixapartirdeles18h.Endefinitiva,lEscolaMireiasunaesco-

  la compromesaamb lEducaci, ambpro-jectesde futur i ambunpermanentdesigderenovaciideservei.

  www.mireiace.net

  LEscola Mireia de Montgat segueix sent el centre privat amb ms tradici del BaixMaresme. Una tradici basada en una alta qualitat docent i pedaggica que esmant any rere any. Als trets distintius que la fan nica shi afegeixen nous reptescada curs.

  MIREIACENTREDESTUDIS,comproms amb leducaci

  Culessonlosorgenesdelcentro?ZrichSchule se fundhacecasime-

  diosiglode lamanodenuestrospadresy,porentonces, slocontresalumnos.Hoyestdirigidoporlasegundageneracinfa-miliaraunquecontamosconel incondi-cionalapoyodenuestrospadres.Laescue-la tieneel alemncomolenguavehicularporuna sencilla razn:nuestramadreesdeZrich(Suiza)ynuestropadreunentu-siasta ingeniero industrialdelpas, por loqueapostaronporunmodelodecentro

  enelquesedieramucha importanciaa lalenguaalemana sinolvidar la educacincientfica, granpasindenuestropadre.Artficesde este granproyecto son tam-binelDr.FrancescRoviray laDra.Ma-rionaDalmau, responsablesdelGabinetePsicopedaggicodel centro: sus aporta-ciones y conocimientos son vitales ennuestrodaada.De3amsde300alumnos...Efectivamente, hoy Zrich Schule

  ofreceEducacin Infantil, PrimariaySe-cundaria, demanera que tenemos estu-diantesdesdeP2hasta4cursodeESO(delos 2 a los 16 aos). Apostamos por unprofesoradonativoalemny tenemos lagransuertedecontarconunClaustrodeProfesoresestableyquesienteelProyectoEducativo como suyo. Y todos somosconscientesde la responsabilidadque te-

  nemoscuandounospadresdecidenapos-tarpornosotrosyconfiarnos lomspre-ciadoquetienen,sushijos.El colegio ha evolucionado y hoy estntrabajandoenuncambiodemodelo.Enquconsiste?Setratadeunreplanteamientodelmo-

  deloeducativoparaadaptarloa los tiem-posactuales.Todoloquenosrodeahasu-frido un notable cambio en los ltimosaos,perounotienelaimpresindequeelsistemaeducativonoestenesamismal-nea. Loqueproponemosesunavadife-rente que beneficie al alumno: estamosplenamenteconvencidosquesi lasesferaseconmica,personalyculturalhandadounvuelco, el sistemaeducativo tambindebereplantearse susprogramasyobjeti-vos. Debemos centrarnos en educar y

  conseguirquenuestrosalumnosadquie-ranhabilidadessocialesyprofesionalesnosloaprobandoexmenesymemorizan-do, sinosiendocompetentesenelmundoquesevanaencontrar.Dequmanera?Esteesuncentrodondenoexisteuna

  tomadedecisionespiramidal, sinoquete-nemosmuyencuentaloquepiensayopi-naelClaustrodeProfesores.Encolabora-cinconellos, loquequeremosesqueelprofesorsigasiendoelguadelalumno,es-pecialmenteanivelhumanoyemocional,dondejamspodrllegarlatecnologa.Sinembargo, tambin queremos que stepuedacontarconotro tipodeapoyosco-molosqueofrecenlasnuevastecnologas.Trabajamosconniosquesonnativosdi-gitalesydebemossercapacesde incorpo-

  raresasherramientasa laenseanzaparahacerlamsdinmicayeficaz.Pensamos que la figura del profesor

  tambindebeadaptarseaesanuevasitua-ciny,dehecho,estamostrabajandoparaque la estructurade funcionamientodelcolegiovayaamoldndosealanuevareali-dad de unmodo progresivo. No es fcilporque tenemosdocentesque llevanmu-chosaosen laescuela,pero sucompro-misoconesanuevavisinesmuyalto.Se-runproceso lentoperocreemosque tanimparablecomonecesario.Cuadraesoconsutradicionalvisinhu-manistadelaeducacin?Sinduda: nuestramisin es ayudar a

  que losalumnossedesarrollencomoper-sonas.Nuestra laborvamsallque for-marniosparaqueseanbuenosprofesio-nales.Hoyenda elmundo laboral antesqueunbuencurrculoacadmicoexigeapersonas respetuosas, que sepan trabajarenequipoy sepansolucionarproblemasparaobtener resultados: esporellopor loquepriorizamosa lapersonaantesquealalumno.Eneseobjetivotieneunpapelb-sico el profesorado, pero hay otro actorfundamental para el xito: la familia. So-mos una escuela abierta a los padres denuestrosalumnos,quesabenquepuedenencontrarnos siempreparacualquier as-pectoquedeseentratarconnosotros.

  Avda. Pearson, 73 - 08034 BARCELONATel. 93 203 76 06

  [email protected]

  https://www.facebook.com/zurichschule

  ProponemosunanuevavaeducativaquebeneficiealalumnoyalprofesionaldelmaanaFundado hace ms de 45 aos, Zrich Schule es unode los centros educativos de referencia en la ciudad deBarcelona. Hemos hablado con Khristian y Beat MacasRoth, sus responsables, para conocer cul es la base desu Proyecto Educativo.

  ENTREVISTA BEATY KHRISTIAN MACAS ROTH DIRECTORES DE ZRICH SCHULE

  Zrich Schuleemplea el alemncomo lenguavehicular en todas susEtapas Educativas

 • JUEVES, 23 ENERO 2014 M O N O G R F I C O E S P E C I A L 17

  Quins aspectes defineixenelmodel edu-catiudel collegi?Elmodel educatiu est basat en la pe-

  dagogia de la Dra. Montessori. Elsavenos enNeurocincia estan donant lara al seu enfocament de leducaci. Esbasa enproporcionar a cadanen les expe-rincies adequades perqu, a ms deconixerelmnperadaptar-s'hi i assumirresponsabilitats per a la seva millora, espugui desenvolupar plenament coma s-serhum.Molts delsmtodes actuals, po-sen l'accent en aspectes allats de la prpiapedagogia, sense atendre el desenvolupa-ment globalni aprofitar les sinergies entreels mtodes i les activitats. Actualmentequips d'investigadors i d'educadors se-gueixen treballant per entendre i avanar

  en lamillora i aplicaci d'aquesta pedago-gia que van viure l'elit de creatius comLarry Page i Sergey Brin, fundadors deGoogle, Jeff Bezos d'Amazon, WillWright, creador del fams videojoc "TheSims", Gabriel Garca Mrquez, PeterDruker o el fundador de WikipediaJimmyWales, entremolts altres.Quines dades posen demanifest el seunivellacadmic?Elnostre centre es gestionamitjanant

  un sistema de qualitat que es regeix per laNorma ISO9001 i en elmodel de l'Euro-pean Foundation for Quality Manage-ment (EFQM). Elsmodels de gesti hanenriquit els processos imtodes educatiusque s'utilitzen en les aules i ens permetentenir un control dels nostres processos idels nostres resultats. Tenimms de dos-cents indicadors que ensmostren l'evolu-ci positiva del nostre centre i tamb delsresultats dels nostres alumnes. Entreaquests resultats sostinguts tenim el per-centatge d'aprovats de Batxillerat, els deselectivitat, les proves de competnciesbsiqueso l'accs a launiversitat.Per a nosaltres smolt important l'a-

  tenci a la diversitat. A les nostres aules

  atenemalumnesdes d'altes capacitats finsalumnes amb necessitats especials. Per acada alumne preparemun programa in-dividualitzat que li permet evolucionard'acorda les sevesnecessitats.Comtreballen la formaci integralde l'a-lumne?Actualmentmolts centres a treballen

  l'educaci integral amb activitats comple-mentries que han anat seleccionant se-gons siguin d'actualitat. Nosaltres fa unsvint anys, buscant l'excellncia de projec-teeducatiu, vaminiciarunprocsd'estudii investigaci molt profund que ens vaportar a escollir la pedagogia coma basedel nostremodel. La diferncia entre unaaulaMontessori i elsmtodes tradicionalsampliats, est ja en el disseny de l'aulapensat per oferir al nen el desenvolupa-ment intellectual i personal, la formacidel professorat com a guia i el treball del'alumne en llibertat i amb l'oportunitatd'escollir les activitats segons els seus inte-ressos interaccionant lliurement amb elscompanys. Els grups sn de nens i nenesde diferents edats de lamateixa etapa dedesenvolupament. A l'aula simparteixenllions directes almateix temps que es fo-

  menta l'autoaprenentatge i aprenentatgecooperatiu. Treballem aprenentatges tra-dicionals a travsd'activitats perdesenvo-lupar diverses habilitats simultniament,aprofitant la relaci entre diferents reesde coneixement per tal de donar-li mssentit.S'ofereixen al nen perodes llargs de

  temps perqu pugui escollir lliurementels treballs de qualsevol rea, aprofundiren ells, disposar de temps per analitzar,raonar , provar , equivocar-se, corregir iexplorar i investigar per aprendre a crear,decidir i millorar. Aix el nenmant vivala seva motivaci innata per aprendre ipot concentrar-se en un entorn de pau itranquillitat i proposant-se reptes pertreballar al ritme que esmarqui. Els nos-tres professors tenen una formaci queels permet continuar investigant permi-llorar la prctica diria i les necessitats decada nen demanera que els alumnes pu-guin aprofitar al mxim la prpia activi-tat nonomsper aprendre continguts, si-n tamb per al seu desenvolupamentpersonal.

  Comsnlesseves infraestructures?L'ambient preparat com ja hemdit s

  un llocmolt importantdelnostreprojectei tamb s la infraestructura i les installa-cions. Per aix estem ubicats en uns te-rrenys de 150.000 m2, dels quals uns85.000m2 sn de bosc, on ams tenim lagranja i lhort. Les aules es distribueixenen cinc edificis, on tamb hi podem tro-barcuina imenjadorspropis, gimns, tea-tre, pavell poliesportiu, laboratoris, bi-blioteca, sales dactes, despatxos per a tu-tories i administraci, estadi datletisme,campde futbolde sorra idegespanatural,vuit pistes de bsquet, dos de voleibol iduesde futbol sala.

  www.montessori-palau.net

  Montessori-Palau,unaeducacipera lavidaEls alumnes a les aules Montessori mantenen viva la seva motivaci per aprendre,desenvolupant la creativitat i la iniciativa, la confiana en un mateix, la capacitat deresoluci de problemes, desenvolupant les habilitats emocionals i socialsnecessries per ser adults capaos de construir les prpies vides.

  ENTREVISTA MONTSE JULI DIRECTORA DEL CCE MONTESSORI-PALAU

  Els avenos enNeurocincia estndonant la ra alenfocament de laPedagogiaMontessori

  Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

  Infantil - Primria - ESO - Batxillerat

  C/Comte Borrell 243-249, Barcelona

  Telf. 934449000 - www.ipsi.cat

  Perqu.... Oferim una preparaci acadmica rigorosa, exigent i de qualitat Creiem que tothom s capa de progressar Estem segurs que lesfor condueix al benestar personal i a lxit Sabem que leducaci s la clau per a un mn millor, ms just i mslliure

  Volem un pas culte i respectus cap als altres

  Us oferim: Procs dadaptaci a P3 amb tres mestres a laula Desenvolupament de les capacitats per aprendre a pensar, acomunicar i a conviure, amb una metodologia prpia

  Seguiment individualitzat dels alumnes Aprenentatge dinmic de la llengua anglesa amb professors nadiusi en grup redut

  mplia inclusi de la msica en el nostre projecte educatiu, ambcors i orquestra de la prpia escola

  Nataci a la piscina situada al mateix centre Servei dorientaci educativa i logopdia mplia oferta dactivitats fora de lhorari escolar Cuina prpia i atenci pedaggica al menjador Servei dacollida mat i tarda Continutat dels 3 als 18 anys Totes les modalitats del Batxillerat i....... MOLT MS!!

  Escola certificada

  amb la norma de Qualitat

  UNE-EN ISO 9001:2008

 • 18 M O N O G R F I C O E S P E C I A L JUEVES, 23 ENERO 2014

  A cuntos colegios estn vendiendoactualmentesusuniformes?En la actualidadestamosvendiendo

  a 15 colegios, entre los cuales estn elSagradoCorazn de Sarri, SantMarcdeSarri,OakHouse, St. Paul's School,John Talabot, Peter Pan, La Merced,EscolaAugusta, SIL oCardenal Spno-la deAbatOliba, entre otros. Tambinfabricamos para una serie de colegiosque, a su vez, se encargande comercia-lizar losuniformesa travsde su tiendapropia,muchos de ellos, incluso, utili-zandosupropia etiqueta.Culessonsusprincipalesvaloresdis-tintivos?Ofrecemos uniformes de calidad a

  unpreciomuyeconmico, llegandoenmuchos casos hasta lamitaddel preciode mercado. Trabajamos para dar elmejor servicio al cliente tanto en nues-tra tienda fsicacomoeninternet.Apli-camos esta filosofa porque en la situa-cin econmica actual hay que ofrecer

  unprecio reducidodeuniformidad sinmermar la calidad del producto ni elservicio al cliente. Por ltimo, propor-cionamos asesoramiento a la hora dedisear las prendas para aquellas es-cuelas que quieran incorporar unifor-mes a sus alumnos o deseen actualizarsu uniforme actual. Nuestro catlogoincluye todos los artculos relaciona-dos con la uniformidad colegial, comozapatos, zapatillas de deporte, calceti-nes, leotardos, ropa interior, materialescolaryotros complementos.Culessonsuscanalesdeventa?La venta de uniformes se realiza

  mediantedoscanales esenciales:- Tienda en Barcelona: situada en lacalleDuquessad'Orleans,n60 (Sa-rri).Disponemosde stock durantetodo el ao de los colegios que ven-demosen la zonade influencia.-Nuestraweb: los clientespuedenre-alizar sus pedidos online y los en-tregamos a domicilio entre 24 y 48

  horas.Aceptamosdevolucionesy elprimer cambio es gratuito en casode que se produzca una equivoca-cin de tallas. El coste del envo esgratuito a partir de un importe de50 euros, aunquepordebajode estatarifa slo cuesta 3,50 euros. Me-diante nuestra web vendemos uni-formesyofrecemosserviciosacole-gios en toda Catalua, indepen-

  dientemente de la situacin denuestroalmacn.

  Cmo consiguen estos precios tanventajosospara las familias?Disponemos de stock permanente

  de tejido para uniformidad, con lama-yora de diseos y colores de vichy, eltejido que se utiliza para batas y otrasprendasde tela, y ademscolaboramosconun tallerde confeccinenBarcelo-na que es una fundacin benfica queayuda a la reinsercin demujeres conproblemas.Conesta frmulapodemosofrecer unos precios sin competenciacon lamayor flexibilidad y rapidez po-sible, llevando a cabo repeticiones enun tiempo rcord y pedidos casi ame-

  dida. Somos especialistas en fabrica-cinnacional, pero tambin somos ex-pertos en la importacin de confec-cin, utilizando varios pases depen-diendo de la composicin del tejido ola clasedeprenda.

  www.uniformesminime.com

  HayqueofrecerunprecioreducidosinmermarlacalidaddelproductonielservicioalclienteOfrecer uniformes de calidad al precio ms reducido,con un buen servicio tanto a travs de su tienda fsicacomo de internet, constituye el principal rasgodiferenciador de Uniformes Mnime, una empresaperteneciente a un grupo textil familiar con unatrayectoria centenaria en el mercado espaol.

  ENTREVISTA MAURO BERNAUS GERENTE DE UNIFORMES MNIME

  Vendemosuniformes yofrecemos servicios acolegios en todaCatalua

  Los clientes puedenrealizar sus pedidosonline y losentregamos adomicilio entre24 y 48 horas

  COLLEGI CLOSA

  Educaci Infantil Educaci Primria Educaci Secundria - Batxillerat

  El Collegi Closa ofereix un Projecte educatiuque desenvolupa progressivament les persones,des dels 3 fins els 18 anys, preparant-los perafrontar el mn universitari i laboral.Treballem una formaci integral tant en lmbitdels coneixements, com lesportiu, lartstic, lex-pressi oral, els idiomes i les noves tecnologies.Desde la familiaritat i la proximitat, formem elsvalors de lesfor, la constncia, lesperit de supe-

  raci, el respecte, el dileg i els valors tics imorals, dins un ambient de respecte i tolerncia.Eduquem amb la premisa de que cada nen sespecial i nic, per aix ens adaptem a les sevesnecessitats i oferim una formaci individualitzada,assessorament psicopedaggic i atenci a ladiversitat.Des de la participaci en les diferents activitatsescolars, descobrim les inquietuds personals

  de cada alumne i les potenciem mitjanantactivitats.Som una escola oberta al servei de les famlies,que sadapta a les seves necessitats particulars.Valorem la convivncia dins i fora de lmbit esco-lar,donem una especial importncia a lesport comuna part fonamental de leducaci dels nostresalumnes, i poteciem un aprenentatge multilin-ge en catal,castell,angls, francs i xins.

  www.col-legiclosa.cat www.lamasiarural.com Emili Roca 22 Santapau 57 Barcelona 08016 T. 93 349 39 39 F. 93 351 00 01

  Servei dacollida.Mitja pensi (cuina prpia). Sortides culturals a la granja escola Mas

  Martorell (masia prpia).

  Intercanvis culturals i didiomes.Activitats musicals. Laboratoris.Activitats esportives (bsquet, judo, defensa

  personal, patinatge, nataci, nataci

  sincronitzada, waterpolo, gimnstica rtmica,

  aerbic, ballet, balls de sal, tenis taula, etc).

  Teatre i expressi oral. Informtica.

  Serveis que oferim

  MayClosa, Riba Sotsdirectora del Collegi Closa

 • JUEVES, 23 ENERO 2014 M O N O G R F I C O E S P E C I A L 19

  Unacooperativa3-18Daina-Isard s una escola de vocaci comarcal,

  ambunadoblelniaquevadesdelstresalsdivuitanys.Ofereix lensenyamentreglatobligatori,desdEduca-ci Infantil a lEducaciSecundriaObligatria, i amstresmodalitatsdeBatxillerat:Humanitats iCin-cies Socials,Cientfic iTecnolgic iArtsPlstiques iDisseny.Entotal,unsvuit-centstrentaalumnes.El centre t servei de cuina prpia i transport

  collectiu. Fora de lmbit estrictament escolar, lacooperativa ofereix activitats per a adults, nens ojoves, com ara lactivitat esportiva (futbol sala ihip-hop)o lensenyamentdidiomes (angls).

  Tecnologia ianglsLa cooperativa ha fet un important esfor per

  transformar les aules en aules globals, amb PDI,projectors i connexi sense fils a Internet. Ams,esmant en el projecte 1x1 a ESO, explora les ta-blets aEI i EP i t enmarxaunprojecte transversal

  de robtica que arriba a Batxillerat. Igualment hafet un esfor per aconseguir que lamajor part delsseus alumnes puguin deixar lEscola amb el nivellB2de llenguaanglesa.Enaquest sentit, desdel curspassat, Daina-Isard s Escola Examinadora delsexmensdeCambridge.xitenelBatxilleratEl desafiamentms gran apunten des de la

  seva direcci est en els dos cursos de Batxille-rat. Apostem per un ensenyament basat en le-xigncia i en lesfor, en el treball diari constant ien lacci tutorial, en la collaboraci entre els pa-

  res, els alumnes i lEscola, per tal daconseguir queels nostres alumnes aprovin el Batxillerat, les pro-ves de Selectivitat, per tamb els estudis poste-riors, siguin CFGS o estudis universitaris. Enaquest sentit, diemambuncertorgull que lamajorpart dels nostres alumnes (al voltant del 90%)aproven el Batxillerat; que, dels que laproven, el100% aprova la selectivitat; i que la major partdellspodenaccedir als estudisquedesitgen.

  Tot i que el Batxillerat s lacabament naturaldels estudis a lEscola Daina-Isard, aquest centredensenyamentestobertaqualsevolalumnequevulgui aprendre i aconseguir un estatus culturalexcellent. Calen illusi, ganes de treballar i dexi-gir-se a unmateix. Cal voler dedicar un temps in-tens i agrat de treball al propi futur. Ihodiemcon-venuts: aquesta inversi en futurpersonal s tam-buna inversien futur collectiu.

  www.daina-isard.cat

  Cal voler dedicar un tempsintens i agrat de treball alpropi futur

  Escola Daina-Isard

  Educaci amb visi de futur

  Ofereix tres modalitats deBatxillerat:Humanitats iCincies Socials,Cientfic iTecnolgic i Arts Plstiques iDisseny

  Ubicada a Olesa de Montserrat, lEscola Daina-Isard s lactivitat principal de la cooperativaDaina-Isard, integrada per pares i mares i enfuncionament des de fa ms de 40 anys.

  ESCOLPIES LLRIA, la persona s el ms important

  Educaci Infantil Educaci Primria E.S.O. Batxillerats

  ESCOLPIES LLRIA ofereix un projecte educatiu definiti obert que es fonamenta en els valors cristians i humansi en estreta collaboraci amb les famlies.El nostre programa pedaggic es centra en la Teoria deles Intelligncies Mltiples, per tal destimular un apre-nentatge actiu que potenci la reflexi i el pensament

  crtic. Lexperimentaci, lesperit de recerca i el treballcooperatiu en forma de projectes interdisciplinaris snles aplicacions directes a laula.La implantaci de langls des de P3 forma part delprojecte lingstic de centre afavoridor de loptimitzacii eficcia de lensenyament didiomes a lescola.

  Participem en intercanvis internacionals per tal de con-solidar laprenentatge de langls.Confiem en les possibilitats de cada alumne ieduquem en la cultura de lesfor promovent el seucomproms en la prpia formaci i amb la societat.Eduquem avui pensant en el dem

  SERVEIS QUE OFERIM:- Menjador (Cuina prpia)- Orientaci Psicopedaggica- Aula- ludoteca (mat : 8 a 9h/ tarda : 17 a 19h)- Summers days (mes de juliol)- Colnies destiu- Escola de msica i cant modern- Extraescolars (culturals, esportives i artstiques)

  PORTES OBERTESDissabtes: 8 febrer/ 5 abril/ 26 abril

  Tamb podeu conixer la nostra escola en visitesguiades en HORARI ESCOLAR apuntant-vosa travs de la nostra web o demanant citaprvia per a la visita els dies 19 i 21 de febreral nostre telfon.

  Tel.93 488 21 66c/Arag 302

  08009 [email protected]

  HUM

  AN

  ITATSIC

  INC

  IESSO

  CIA

  LS

  ARTS

  PLSTIQ

  UESIESC

  NIQ

  UES

  CIN

  CIES

  ITECN

  OLO

  GIA

 • 20 M O N O G R F I C O E S P E C I A L JUEVES, 23 ENERO 2014

  Se puede instalar una silla Salvaescale-ras Impulsa en la escalera demi casa?

  Fciles y rpidas de instalar, nuestrosproductos son un sistema universal-mente aceptado y con muchos aos dehistoria. Prcticamente cualquier esca-lera -sea recta, curva o dividida en dife-rentes segmentos- tiene un modelo desilla que puede adaptarse a ella. si elusuario tiene cualquier duda, en Im-pulsa le ofrecemos asesoramiento tc-nico sin compromiso: nuestros exper-tos valorarn las diferentes opciones,tomarn medidas exactas de su escalerao hueco y le aconsejarn sobre el salva-escaleras que mejor se adapta a sus ne-cesidades.

  En cunto tiempo se instala una sillasalvaescaleras?

  Dependiendo de las caractersticas desu hogar, la instalacin del salvaescale-ras puede conllevar desde un par de ho-ras, para escaleras rectas, hasta variashoras ms en escaleras con curvas ocambios de inclinacin. De todas mane-ras, en Impulsa intentamos que el tiem-po demontaje sea el mnimo posible pa-ra que usted pueda disfrutar de su nue-vo salvaescaleras. Antes de salir de sucasa, nos aseguraremos