of 12/12
ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky

ESET NOD32 Antivirus - Cerberos

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ESET NOD32 Antivirus - Cerberos

ESET NOD32 AntivirusESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP
Struná píruka
Integrovaný antivirový a antispywarový modul je zárukou kompletního bezpenostního ešení. Tato píruka vás krok za krokem provede typickou instalací a základním nastavením ESET NOD32 Antivirus.
Antivirus
Proaktivn chrání a léí soubory ped všemi typy škodlivých kód, vetn vir, erv, trójských koní a rootkit.
Antispyware
Nízké nároky
ESET vyvinul chytré ešení s extrémn nízkými systémovými nároky, zajišující rychlý start poítae a bezproblémový provoz.
Herní reim
Pi hraní se aktivuje speciální konfigurace programu, která lépe vyhovuje poadavkm hrá.
Výmnná média
Instalace
ESET NOD32 Antivirus obsahuje komponenty, které nemusí být kompatibilní s ostatními antivirovými produkty nainstalovanými na poítai. Siln doporuujeme ped instalací ESET NOD32 Antivirus takové programy odstranit.
ESET NOD32 Antivirus mete nainstalovat z CD/DVD média nebo si stáhnout online/offline instalátor z webových stránek eset.cz.
Spuštní instalace
Spustit instalaního prvodce mete jedním z následujících zpsob:
1. Pokud instalujete z CD/DVD, vlote médium do mechaniky. Pokud se prvodce nespustí automaticky, kliknte dvakrát na ikonu CD/DVD mechaniky.
Instalátor automaticky zkontroluje, zda není dostupná novjší verze produktu. Pokud ano, budete na monost jejího staení upozornni.
2. V pípad instalace z webových stránek spolenosti ESET spuste dvojklikem staený Live installer. Soubor samotný má malou velikost, všechny potebné soubory pro instalaci ESET NOD32 Antivirus budou staeny automaticky.
Úast v ESET LiveGrid®
Pomozte nám v boji se škodlivým kódem. Pokud se zapojíte, poskytnete nám monost lepšího sbru podezelých soubor, co v koneném dsledku znamená dokonalejší ochranu pro všechny uivatele produkt ESET. Doporuujeme tuto funkci zapnout.
Detekce potenciáln nechtných aplikací
Jeliko nkteré potenciáln nechtné aplikace jsou legitimní a nemusí nutn pedstavovat bezpenostní riziko, je pro zapnutí této detekce poadován souhlas uivatele.
Dokonení instalace
Po nastavení všech potebných parametr spuste instalaci kliknutím na tlaítko Instalovat. Prbh instalace je reprezentován graficky. Po dokonení instalace se ESET NOD32 Antivirus spustí automaticky. Restart poítae není nutný, ESET NOD32 Antivirus chrání poíta ped hrozbami okamit.
Po dokonení instalace se zobrazí okno Aktivace produktu.
Pokud jste zakoupili krabicovou nebo elektronickou verzi produktu ESET NOD32 Antivirus, aktivujte jej zadáním aktivaního klíe. Aktivaní klí naleznete na licenním štítku v krabici nebo jste jej obdreli e-mailem pi nákupu licence. Pi prodlouení stávající licence zadejte nový licenní klí.
Pokud si chcete ESET NOD32 Antivirus ped zakoupením vyzkoušet, vyberte monost Bezplatná zkušební licence. Zadejte své jméno a e-mailovou adresu. Následn na zadaný e-mail obdríte licenní údaje a ESET NOD32 Antivirus se aktivuje na omezenou dobu. Zkušební licence me být aktivována pro kadého zákazníka pouze jednou.
Pokud chcete produkt aktivovat pozdji, kliknte na tlaítko Aktivovat pozdji. Dialogové okno Aktivace produktu si mete zobrazit kdykoli ze záloky Nápovda a podpora v hlavním okn programu, pípadn po kliknutí na ikonu programu ESET umístné v oznamovací oblasti vedle hodin.
Pokud nemáte licenci a chcete si produkt zakoupit, kliknte na tlaítko Objednat licenci. Po kliknutí budete pesmrováni na webové stránky vašeho lokálního prodejce ESET.
Spuštní ESET NOD32 Antivirus
ESET NOD32 Antivirus chrání poíta ihned po instalaci. Není poteba program otevírat nebo ho jinak spouštt. Hlavní okno programu ESET NOD32 Antivirus si mete kdykoli otevít, ovit stav ochrany, spustit kontrolu poítae nebo naplánovat úlohy..
Hlavní okno ESET NOD32 Antivirus otevete dvojklikem na
ikonu programu ESET umístnou v oznamovací oblasti vedle hodin.
Uivatelské rozhraní
Na záloce Dom naleznete v pehledné form informace o aktuálním stavu ochrany vašeho poítae.
V sekci Kontrola poítae mete spustit kontrolu poítae. K dispozici je rychlá kontrola s peddefinovaným nastavením nebo si mete definovat vlastní parametry kontroly.
Záloka Aktualizace zobrazuje informace o aktualizacích virové databáze. Je velice dleité, aby program pravideln stahoval aktualizace virové databáze pro zajištní maximální ochrany.
V sekci Nástroje máte pístup k protokolm, statistikám ochrany, sledování aktivity, spuštným proces a karantén.
ást Nastavení obsahuje podrobné monosti nastavení ochrany poítae.
Sekce Nápovda a podpora poskytuje pístup k nápovd, databázi znalostí a dalším informacím pro ešení problém s ESET NOD32 Antivirus. Mete zde také pímo vytvoit dotaz na technickou podporu.
Aktualizace
ESET NOD32 Antivirus po instalaci automaticky stahuje aktualizace virové databáze a programových komponent (seznam všech naplánovaných úloh vetn jejich popisu naleznete v nápovd v kapitole Plánova). Pokud ihned po instalaci nedojde k aktualizaci virové databáze, stáhnte soubory run:
V hlavním okn ESET NOD32 Antivirus pejdte na záloku Aktualizace v levé ásti okna, a poté kliknte na tlaítko Aktualizovat.
Modul aktualizace se pipojí k internetu, kontaktuje dostupný aktualizaní server ESET a stáhne digitáln podepsané aktualizaní soubory. Ty obsahují poslední vzorky škodlivého kódu a nové definice pro rozšíenou heuristiku a další programové moduly. O úspšné aktualizaci ESET NOD32 Antivirus budete informování upozornním v pravé dolní ásti obrazovky.
Kontrola poítae
Po úspšné instalaci programu a aktualizaci virové databáze doporuujeme provést kontrolu poítae. Spustit ji mete run kliknutím na záloku Kontrola poítae v hlavním okn programu a následn vybráním monosti Provést kontrolu poítae.
Poznámka: Prvotní kontrola poítae se spustí automaticky do 20 minut od instalace programu. Tuto naplánovanou úlohu mete deaktivovat v Plánovai.
Po spuštní kontroly se zkontrolují všechny soubory na lokálních pevných discích. Zárove se zobrazí informace o prbhu kontroly spolen se statistickými informacemi o potu nalezených a vyléených hrozeb. Nalezené hrozby jsou pesunuty do Karantény ESET NOD32 Antivirus a zobrazí se upozornní o provedené akci. Pi kontrole poítae mete standardn pracovat.
Stav ochrany
Stav ochrany ESET NOD32 Antivirus je reprezentován ikonou
programu umístnou v oznamovací oblasti vedle hodin. V hlavním okn programu na záloce Dom jsou dále zobrazeny detailní informace o úrovni ochrany poítae. Pokud dojde k deaktivaci nkteré ze souásti programu, zobrazí se v této ásti výstrané upozornní spolen s návodem, jak obnovit maximální ochranu.
Ikona ochrany má ti stavy:
Zelená
Antivirová ochrana funguje správn a poíta je chránn ped hrozbami a síovými útoky. Všechny moduly jsou zapnuty a virová databáze je aktuální.
Oranová
Tato ikona se zobrazí, pokud: – je zapnuta rezidentní ochrana, ale není zajištna maximální úrove ochrany, – nefunguje nebo je vypnuta Ochrana pístupu na web nebo Ochrana poštovních klient, – nejsou nainstalovány všechny aktualizace operaního systému.
ervená
Tato ikona se zobrazí, pokud: – nefunguje nebo je vypnuta rezidentní ochrana. Protoe se jedná o nejdleitjší bezpenostní modul, doporuujeme rezidentní ochranu ihned zapnout. – Virová databáze není aktuální. Pokud nedojde k automatické aktualizaci, zkuste databázi aktualizovat run. Zkontrolujte také pipojení k internetu.
ešení problém
Pedtím ne kontaktujete technickou podporu ESET, si prosím pette píslušnou kapitolu v nápovd k programu. Pípadn zkuste najít ešení v Databázi znalostí, kterou naleznete na adrese: servis.eset.cz
Kontaktovat technickou podporu ESET mete pomocí internetového formuláe nebo telefonicky na 233 090 244 a 800 373 829.
Odeslání poadavku na technickou podporu
Odeslat poadavek na technickou podporu mete pímo z hlavního okna programu ESET NOD32 Antivirus ze záloky Nápovda a podpora po kliknutí na monost Vytvoit dotaz na technickou podporu.
Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET NOD32 Antivirus byl vyvinut spoleností ESET, spol. s r.o. Pro více informací navštivte www.eset.cz. Všechna práva vyhrazena. ádná ást této publikace nesmí být reprodukována ádným prostedkem, ani distribuována jakýmkoliv zpsobem bez pedchozího písemného povolení spolenosti ESET, spol. s r. o. Spolenost Eset, spol. s r. o. si vyhrazuje právo zmn programových produkt popsaných v této publikaci bez pedchozího upozornní. ESET, logo ESET, NOD32, Smart Security,ThreatSense, ThreatSense.Net, Live Grid a / nebo jiné uvedené produkty ESET, spol. s r. o. jsou registrované ochranné známky spolenosti ESET, spol. s r. o. Ostatní zde uvedené spolenosti nebo produkty mohou být registrovanými obchodními známkami svých vlastník. V knize pouité názvy programových produkt, firem a pod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami píslušných vlastník. Vyrobeno dle norem jakosti ISO 9001:2000. REV. 10/6/2015