Escoltant als que Saben

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Escoltant als que Saben

 • 8/18/2019 Escoltant als que Saben

  1/14

  Projecte Càritas:

  coltant als que sab

 • 8/18/2019 Escoltant als que Saben

  2/14

  Què és Escoltant els que saben?

  Es tracta d’un projecte dut a terme per joves i persones majors en el qual compartim un temps a

  la setmana per estar junts i aprendre els uns dels altres

 • 8/18/2019 Escoltant als que Saben

  3/14

  Evolució del projecte

  Naixement

  Gestació

  Posada en marxa Actualitat

 • 8/18/2019 Escoltant als que Saben

  4/14

  Naixement

   Fa 2 anys, el rector de la nostra parròquia !" #es$s %or&' (ida)a*+

  mostra una preocupació per lespersones majors que eren ateses m'nimament en la comunió"

   Aquestes persones necessiten al)$ que

  els a-a companyia i que pu)a escoltar-los.

   .’inconvenient /s que els ministres no

  poden passar tant de temps"""

  FA%01 A

 • 8/18/2019 Escoltant als que Saben

  5/14

  FA%01 3 Arran d’un text del Papa Francesc"""  45iren, yo pienso que en este momento esta civili6ación mundial se pasó de 7rosca’, se pasó de 7rosca’, porque es tal el culto que 8a 8ec8o al dios dinero que estamos

   presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos. Exclusión de los ancianos, por supuesto, porque uno podr'a pensar que podr'a 8a&er una especie de eutanasia escondida es decir, no se cuida a los ancianos pero tam&i/n est9 una eutanasia cultural" No se los deja hablar, no se los deja actuar. Exclusión de los jóvenes, el porcentaje que 8ay

  de jóvenes sin tra&ajo y sin empleo es muy alto y es una )eneración que no tiene la experiencia de la di)nidad )anada por el tra&ajo, o sea esta civilización nos ha llevado a excluir dos puntas que son el futuro nuestro. Entonces los jóvenes tiene que salir, tienen que hacerse valer, los jóvenes tienen que salir a luchar por los

  valores, a luchar por esos valores,  los viejos abran la boca, los ancianos abran la

  boca  ensé!ennos, transm"tannos la sabidur"a de los pueblos. En el pue&lo ar)entino, yo se los pido de cora6ón a los ancianos, no claudiquen de ser la reserva

  cultural de nuestro pue&lo que transmite la justicia, que transmite la 8istoria, que trasmite los valores , que transmite la memoria de pue&lo" : ustedes, por avor, no se metan contra los viejos, d/jenlos 8a&lar, esc$c8enlos y lleven adelante" Pero sepan, sepan que en este momento ustedes los jóvenes y los ancianos est9n condenados al mismo destino; exclusión" No se dejen excluir,

  (Papa Francisco a los jóvenes argentinos. Rio de Janeiro, 25 de julio de 2013

 • 8/18/2019 Escoltant als que Saben

  6/14

   3aix aquestes idees del Papa Francesc, sor)eix la necessitat de &uscar punts

  d’encontre

  #oves (ells Ener)ia i un

  utur que arontar

  Experi?ncia i

  saviesa que8an adquirit al llar) de la seua vida

 • 8/18/2019 Escoltant als que Saben

  7/14

   Aquesta idea /s comentada al )rup de joves de la parròquia" 0ot i que rep una &ona acceptació, es queda en el aire"

   No o&stant, un jove a una experi?ncia de voluntariat al @8ara en la qual redesco&reix la pres?ncia de !/u en la seua vida i ve cap ac' am& la visió d’una societat dierent, en la qual les persones majors són molt

  importants i constitueixen el onament d’una am'lia"

 • 8/18/2019 Escoltant als que Saben

  8/14

 • 8/18/2019 Escoltant als que Saben

  9/14

  Escoltant als que sa&en"""

   Aquest nom recull molt &/ el que el

  Papa proposa al seu text;

  E&)%*'(N' E.@ BE &(EN

  Qui? Qui?

   JOVES VES

  Els joves no estan fent cap favor als

  vells, sinó que les dos parts es &eneicien"Aprene

  m i fem compan

  yia

  Ens sentim útils

  transmetent

  el quesabem

 • 8/18/2019 Escoltant als que Saben

  10/14

  -estació  Es llan-a la idea a un )rup d’adults

   Però /s descartada perqu? pot tindre eectes no desitjats costilleos, judicis, """+

   Per tant, el projecte es diri)eix $nicament a joves"

  #er què

  Els joves no es ixen en aquests detalls i la distncia entre les relacions /s major" En conseq?ncia, /s una relació m/s sana perqu? sols coneix allò que la am'lia conta"

 • 8/18/2019 Escoltant als que Saben

  11/14

  -estació  .a idea es planteja al )rup de joves i

  D decideixen participar am& el comprom's de dedicar D 8ora a la setmana" !els D s’assi)nen DH de la

  parròquia de @ant #aume Apòstol i I de5aria Auxiliadora"

   En aquest temps es &usca un expert en relacions d’ajuda per tal de preparar

  una ormació per aquestes relacions"  A la i, en Novem&re es llan-a el

  projecte"

 • 8/18/2019 Escoltant als que Saben

  12/14

  #osada en marxa  Primer es a una selecció de les

  persones majors a les quals s’anaven a escollir"

   Per això es se)ueixen els se)ents

  criteris;  (iuen a soles o )ran part del dia a

  soles

  Persones l$cides per mantindre una conversa

  Persones dependents i que no pu)uen eixir de casa

 • 8/18/2019 Escoltant als que Saben

  13/14

  #osada en marxa  Es realit6a una visita als ancians

  seleccionats i s’oereix l’oportunitat de poder re&re la visita d’un jove D 8ora o m/s a la setmana"

   0ots A%%EP0EN

   Finalment es realit6a la primera visita

  am& el retor i jove on es presenten els mem&res de la relació"

 • 8/18/2019 Escoltant als que Saben

  14/14

  (ctualitat  .a relació 8a anat orjantCse poc a poc

  ins que s’8a aconse)uit una satisacció personal per les dos parts

   %ada setmana es tracta un tema en el

  qual es recull inormació per icarCla en com$ posteriorment en un 3lo)

   na experi?ncia personal molt positiva

  que se)ueix creixent