84
Maurits Cornelis Escher Maurits Cornelis Escher 1898-1972 1898-1972

Escher Art

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PowerPoint presentation of M.C. Escher and his art work.

Citation preview

Page 1: Escher Art

Maurits Cornelis EscherMaurits Cornelis Escher1898-19721898-1972

Page 2: Escher Art
Page 3: Escher Art
Page 4: Escher Art
Page 5: Escher Art
Page 6: Escher Art
Page 7: Escher Art
Page 8: Escher Art
Page 9: Escher Art
Page 10: Escher Art
Page 11: Escher Art
Page 12: Escher Art
Page 13: Escher Art
Page 14: Escher Art
Page 15: Escher Art
Page 16: Escher Art
Page 17: Escher Art
Page 18: Escher Art
Page 19: Escher Art
Page 20: Escher Art
Page 21: Escher Art
Page 22: Escher Art
Page 23: Escher Art
Page 24: Escher Art
Page 25: Escher Art
Page 26: Escher Art
Page 27: Escher Art
Page 28: Escher Art
Page 29: Escher Art
Page 30: Escher Art
Page 31: Escher Art
Page 32: Escher Art
Page 33: Escher Art
Page 34: Escher Art
Page 35: Escher Art
Page 36: Escher Art
Page 37: Escher Art
Page 38: Escher Art
Page 39: Escher Art
Page 40: Escher Art
Page 41: Escher Art
Page 42: Escher Art
Page 43: Escher Art
Page 44: Escher Art
Page 45: Escher Art
Page 46: Escher Art
Page 47: Escher Art
Page 48: Escher Art
Page 49: Escher Art
Page 50: Escher Art
Page 51: Escher Art
Page 52: Escher Art
Page 53: Escher Art
Page 54: Escher Art
Page 55: Escher Art
Page 56: Escher Art
Page 57: Escher Art
Page 58: Escher Art
Page 59: Escher Art
Page 60: Escher Art
Page 61: Escher Art
Page 62: Escher Art
Page 63: Escher Art
Page 64: Escher Art
Page 65: Escher Art
Page 66: Escher Art
Page 67: Escher Art
Page 68: Escher Art
Page 69: Escher Art
Page 70: Escher Art
Page 71: Escher Art
Page 72: Escher Art
Page 73: Escher Art
Page 74: Escher Art
Page 75: Escher Art

ModernModernEscher-TypeEscher-Type

ArtArt

Page 76: Escher Art

Robert Fathauer

Page 77: Escher Art
Page 78: Escher Art
Page 79: Escher Art
Page 80: Escher Art

Other Tessellation ArtistsOther Tessellation Artists

Page 81: Escher Art

3-D Tessellation

Page 82: Escher Art

Tessellations in Architecture

Page 83: Escher Art
Page 84: Escher Art

The last thing a fly ever sees!