of 37/37
ERP SOFTVER 1

ERP SOFTVER€¦ ·  · 2018-05-13otvoren sveobuhvatan. Istorijski razvoj Prvi pokušaji koji su savremeni poslovni sistemi učinili u ciljuupravljanjasvojimresursimai potrebama

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ERP SOFTVER€¦ ·  · 2018-05-13otvoren sveobuhvatan. Istorijski razvoj Prvi pokušaji koji su...

 • ERP SOFTVER

  1

 • Pojam ERP softvera

  ERP (engl. Enterprise Resource Planning planiranje poslovnih resursa) su poslovni informacioni sistemi tj. komercijalni softverski paketi za mala, srednja i velika preduzea.

  2

  preduzea. Obuhvataju sve standardne poslovne funkcije i imaju mogunost prilagoavanja konkretnim potrebama preduzea.

 • Pojam ERP softvera

  Primena ERP softverskih paketa moe da doprinese znaajnom poboljanju kvaliteta proizvoda i usluga.

  Ova vrsta sistema omoguava integraciju kompletnog funkcionisanja poslovnog sistema

  3

  kompletnog funkcionisanja poslovnog sistema pomou jednistvenog softverskog reenja.

 • Raunovodstveno orijentisan informacioni sistem za identifikovanje i planiranje korporacijskih resursa usmerenih na nabavku, proizvodnju i distribuciju kako bi se zadovoljili zahtevi potroaa.

  Pojam ERP softvera

  4

  zahtevi potroaa.

  Integrisan informacioni sistem zasnovan na jedinstvenoj bazi podataka.

  Podaci se unose samo jednom i raspoloivi su svim podsistemima.

 • standardni softverski paket

  aplikativni softver

  modularan

  nezavisan od hardvera, operativnog sistema,..

  Karakteristike ERP softvera

  5

  operativnog sistema,..

  fleksibilan

  otvoren

  sveobuhvatan

 • Istorijski razvoj Prvi pokuaji koji su savremeni poslovni sistemi uinili u cilju upravljanja svojim resursima i potrebama je razvijanje MRP (engl. Material Requirements Planning) sistema, odnosno sistema koji su imali zadatak da upravljaju planiranjem potreba jednog sistema.

  6

  potreba jednog sistema.

  To su bili kompjuterizovani sistemi koji su unapreivali poslovanje kontrole zaliha i sistema za planiranje proizvodnje.

 • Istorijski razvoj U drugoj fazi je razvijen MRP II (engl. Manufacturing Resource Planing) sistem.

  ERP sistemi praktino predstavljaju nastavak i proirenje koncepta MRP II sa dodatnim funkcionalnostima za finansije, distribuciju proizvoda, upravljanje ljudskim resurisma (HRM - Human

  7

  upravljanje ljudskim resurisma (HRM - Human Resouces Management) koji su integrisani tako da mogu da zadovolje opte poslovne potrebe integrisanog i umreenog preduzea.

  ERP sistemi su se razvili u ERP II ili proirene ERP sisteme.

 • Komponente ERP paketa

 • Da li i zato investirati u ERP sistem?

  Struktura trokova implementacije ERP softvera:

  0-10% prouavanje ponude i uslova

  30-40% licenca

  50-70% usluge implementacije i putanja u rad

  9

  50-70% usluge implementacije i putanja u rad

  Trokovi obuke kadrova

  Trokovi prilagoavanja sopstvenim potrebama

  Trokovi konverzije podataka

 • Faktori koji utiu na odluku o investiranju u ERP softver:

  1. PRODUKTIVNOST Bri plasman proizvoda i usluga, bri odgovor zahtevima klijenata i slino.

  2. SARADNJA SA KUPCIMA I PARTNERIMA

  10

  2. SARADNJA SA KUPCIMA I PARTNERIMAZahtevi potroaa predstavljaju najvei podsticaj za rast i razvoj preduzea. IT prua mogunost brzog reagovanja na zahteve.

 • 3. DONOENJE ODLUKAProces odluivanja moe biti daleko unapreen u svim sferama poslovanja preduzea korienjem ovih sistema budui da su sve aktivnosti i funkcije informaciono spojene, samim tim obezbeena je integracija lanca vrednosti, optimizacija upotrebe resursa i sinhronizacija planiranja, upravljanja i kontrole.

  Dolazi do poboljanja protoka informacija po vertikalnoj i

  11

  Dolazi do poboljanja protoka informacija po vertikalnoj i horizontalnoj i lateralnoj (sa subjektima izvan preduzea) liniji komunikacije.

 • 4. TROKOVI

  Rad sa tanim informacijama eliminie informacione silose i prouzrokuje smanjenje trokova.

  Utede: redukcije zaliha, unapreenja proizvodnje, smanjenje trokova finansijske konsolidacije i sl.

  S druge strane, cena softvera je poprilino visoka i

  12

  S druge strane, cena softvera je poprilino visoka i proseni godinji trokovi odravanja sistema ine oko 20% cene (osnovna softverska unapreenja, struna podrka i pristup proizvodnoj bazi znanja).

 • Prednosti i anse:

  1. Unapreenje efektivnosti i efikasnosti kompanije

  2. Integracija informacija (finansijaskih, o ljudskim resursima, kupcima)

  3. Smanjenje zaliha

  13

  3. Smanjenje zaliha4. Poboljavanje odnosa sa potroaima5. Unapreen tok informacija meu

  stejkholderima

 • Nedostaci:

  1. Visoka cena

  2. Visoke konsalting naknade

  3. Reinenjering postojeih poslovnih procesa

  4. Dug period instalacije i uhodavanja sistema

  14

  5. Menjanje korporativne kulture

  6. Trening zaposlenih

 • Komponente ERP sistema

  INTERNE (Core)

  Osnovni moduli koji su ukueni u veini ERP sistema, orijentisani na interne operacije u preduzeu.

  15

  1. Finansije2. Proizvodnja3. Ljudski resursi4. Projekti5. CRM

 • EKSTERNE (Extended)

  Dodatni moduli koji se fokusiraju na eksterne aktivnosti kompanije.

  1. Poslovna inteligencija (business intelligence) informacije neophodne prilikom donoenja odluka.Menadment odnosa s potroaima (CRM)

  16

  2. Menadment odnosa s potroaima (CRM) 3. Menadment lanca snabdevanja (SCM)

 • KAKO IMPLEMENTIRATI ERP SISTEM?

  17

  Pravom kombinacijom

  ljudi, procesa i tehnologije!

 • Implementacija ERP sistema

  Komleksan i dugodrajan proces u koji treba ukljuiti i eksperte i same zaposlene.

  Treba voditi racuna o brzini sprovoenja projekta, otporu promenama, usklaivanju

  18

  projekta, otporu promenama, usklaivanju strategije i procesa u preduzecu sa ERP sistemom.

  1. OTKLANJANJE OTPORA

  Samo 33% procesa organizacionog reinenjeringa i 20% novih softvera se uspeno primenjuje. Najvei problem predstavlja otpor.

 • Promena organizacionog ponaanja odvija se u 3 osnovne faze:

  - odmrzavanje (slamaju se otpori i stvara se otvorenost za prihvatanje novog),

  - promena (izvravaju se odreena unapreenja

  19

  ponaanja, ue nova pravila, norme i sistemi vrednosti)

  - zamrzavanje (sistemom nagraivanja)

 • 2. BRZINA SPROVOENJA

  Odugovlaenje putanja u rad ERP softvera, daje dovoljno vremena konkurenciji da preuzme primat na tritu ili ak ugrozi opstanak kompanije.

  Dugake implementacije, poveavaju rizik od neuspeha, negativno utiu na funkcionisanje i integraciju sistema i smanjuju posveenost

  20

  integraciju sistema i smanjuju posveenost menadmenta zadatku i poverenje u uspenost projekta.

 • 3. STRATEGIJSKI EFEKAT

  ERP treba posmatrati kao unapreenje ve prethodno dobrih poslovnih procesa. Da bi implementacija bila uspena ona mora biti usklaena sa strategijom kompanije.

  Bitno je na adekvatan nain izvriti

  21

  Bitno je na adekvatan nain izvriti reinenjering poslovnih procesa i aktivnosti koje vie nisu potrebne preduzeu treba eliminisati, a ostale unaprediti, jer to je nain da se ubrza sama implementacija i povea verovatnoa uspeha projekta.

 • Rezultati istraivanja

  93 % implementacija je trajalo due od oekivanog

  59 % probijanja budeta

  13% zadovoljno implementacijom

  22

  38 % najvei izazov implementacije ukljuenje zaposlenih u proces na pravi nain

  57 % neoekivanih zastoja u implementaciji

  21% smatra da im koristi nadmauju trokove inplementacije

 • VRSTE INTEGRALNIH SOFTVERA

  SAP

  ORACLE Aplications

  Microsoft Dynamics

  23

  Microsoft Dynamics

 • VRSTE INTEGRALNIH SOFTVERA

  24

 • SAP SAP AG je najvea evropska softverska kompanija i trea po veliini u svetu (posle Microsoft-a i IBM-a). Prva za ERP sisteme.

  Glavni proizvod SAP-a je MySAP ERP (reenje prua kompletan set funkcionalnosti za poslovnu analitiku, finansije, upravljanjekadrovskim resursima, logistiku i korporativne servise) koji se razvio iz SAP R/3 reenja.

  Drugi bitni prozvodi SAP-aAdvanced Planner and Optimizer (APO),

  25

  1. Advanced Planner and Optimizer (APO),2. Business Information Warehouse (BW) ,3. Customer Relationship Management (CRM) ,4. Supply Chain Management (SCM),5. Supplier Relationship Management (SRM),6. Human Resource Management Systems (HRMS),7. Product Lifecycle Management (PLM),8. Exchange Infrastructure (XI),9. Enterprise Portal (EP) ,10. SAP Knowledge Warehouse (KW)

 • SAP ima modularnu strukturu kao i veina ERP softvera.

  Najee su to moduli:1. Analitika (strategijski menadzment, finansijsku analitiku i analitiku

  radne snage)2. Finansije (menadzment lanca snabdevanja, finansijsko i

  upravljako raunovodstvo i korporativno upravljanje)3. Menadzment ljudskim resursima (upravljanje talentima,

  procesom i razvojem)4. Nabavka i logistika (nabavka, upravljanje zalihama i

  skladitenjem, ulazna i izlazna logistika i upravljanje transportom)

  26

  4. Nabavka i logistika (nabavka, upravljanje zalihama i skladitenjem, ulazna i izlazna logistika i upravljanje transportom)

  5. Razvoj proizvoda i proizvodnja (planiranje i obavljanje proizvodnje, razvoj proizvoda i upravljanje ivornim ciklusom proizvoda)

  6. Prodaja i usluge (upravljanje porudzbinama, posleprodajne usluge i isporuka profesionalnih usluga)

  7. Korporativne usluge (upravljanje nekretnimana, aktivom, putovanjima, zivotnom sredinom, kvalitetom, trgovinom i menadzment projekata)

  SAP reenja podrzavaju baze podataka, aplikacije, operativne sisteme i hardver skoro svih proizvoaa.

 • Moduli i analitika SAP ERP

 • Oracle e-Business Suite Jedan od najkompletnijih ERP sistema.

  e-Business Suite, trenutna verzija sadri nekoliko linija:1. Oracle CRM2. Oracle Financials3. Oracle HRMS4. Oracle Mobile Supply Chain Applications

  28

  4. Oracle Mobile Supply Chain Applications5. Oracle Order Management6. Oracle Procurement7. Oracle Project Portfolio Management8. Oracle Quotes9. Oracle Transportation Management10. Oracle Warehouse Management Systems11. Oracle Inventory12. Oracle Enterprise Asset Management

 • Microsoft Dynamics

  Prevashodno namenjen srednjim preduzeima, karakterie ga dosta dobro prilagoavanje specifinim potrebama preduzea.

  vrsto je integrisan sa drugim Microsoft

  29

  vrsto je integrisan sa drugim Microsoft proizvodima ime je omoguen ivoz i uvoz podataka iz jednog u drugi program (npr izvoz u Excel i po potrebi, dalja grafika obrada)

 • Finansije Raunovodstvo Proizvodnja

  Projekti Prodaja Kanali

  distribucije

 • Jedinstvena, sigurna, globalno dostupna mrea

  Poznat interfejs

  http://www.youtube.com/watch?v=1iT1UNfYKGk

  Microsoft Dynamics ERP Comparison: SL, NAV, GP, AX

  Praenje rezultata

  Prilagoavanje potrebama klijenata (cloud ili hardver)

  SQL baza podataka

 • Quick Links

  Mala i srednja preduzea

  Fokus na raunovodstvenim funkcijama (kontrola trokova)

  Integrie: finansije, lanac snabdevanja, odnose sa

  kupcima

 • Srednja i velika preduzea

  Respond Citizen Services Platform

  Biznis inteligencija

  Isticanje KPI

  Saradnja na vie jezika, valuta zemalja

 • Brzorastua mala i srednja preduzea

  Izvetavanje u realnom vremenu (u excle-u)

  Microsoft Dynamics

  Community

  vremenu (u excle-u)

  Predvianje i budetiranje

  Upravljanje HR

 • Srednja preduzea

  Fokus na distribuciji i lancu snabdevanja

  http://www.youtube.com/watch?v=HTJSupuPFGc

  Microsoft Dynamics NAV 2013 Inspires People To Do More

  Prilagoen za poslovanje u preko 40 zemalja

  Omoguava standardizaciju procesa

 • Open-source ERP reenja

  1. Compiere (usko povezan sa ORACLE bazama)

  2. Openbravo (mala i srednja preduzea)

  3. Open for business-OFBiz (prilagodljiv,pokriva celokupno poslovanje preduzea)

  37

  celokupno poslovanje preduzea)

  4. ERP 5 (sadrzi Data Warehouse segment)

  5. WebERP (moduli se bave finansijskim aspektima)

  6. Tiny ERP (oko 216 modula)