of 16 /16
EROZIJA PRSTI doc. dr. Blaž Komac ([email protected]) Geografski inštitut Antona Melika Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Ajdovščina, 22. 5. 2012

erozija prsti (erozija tal ) = površinsko spiranje ... · PDF fileerozija prsti Vsako odstranjevanje delcev prsti in preperine z naravnimi agensi, marsikje SRVSHãHQR]DUDGL GHORYDQMDþORYHND

Embed Size (px)

Text of erozija prsti (erozija tal ) = površinsko spiranje ... · PDF fileerozija prsti Vsako...

 • EROZIJA PRSTI

  doc. dr. Bla Komac

  ([email protected])

  Geografski intitut Antona Melika

  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

  Ajdovina, 22. 5. 2012

 • Skupna povrina erozijskih obmoij v Sloveniji: 4244 % (Zemlji 1972; Kolbezen 1979; Horvat 2002). Pojavlja se tudi podatek, da poteka erozija na 95 % slovenskega ozemlja (Lazarevi 1981). Zemljevid: erozijska obmoja v Vodnogospodarskih osnovah Slovenije (1978).

 • Po novejih podatkih je erozijskih obmoij v Sloveniji priblino 80 % (Komac in Zorn 2005)!

 • erozija

  prsti

  Vsako odstranjevanje

  delcev prsti in

  preperine z naravnimi

  agensi, marsikje

  pospeeno zaradi

  delovanja loveka

  (goloseki, ezmerna

  paa, poti) in ivali, ki

  je intenzivneje od

  nastajanja prsti.

  1 Povrinsko spiranje (medlebina erozija)

  je posledica dene erozije in ploskovne erozije povrinskega vodnega toka,

  ki poteka, preden se voda zdrui v curke in deluje globinsko. eprav gre

  procesno e za denudacijo, ga e tejemo k eroziji prsti. Proces brez

  stalnega merjenja teko opazimo in kvantificiramo, zato njegove uinke

  pogosto podcenjujemo.

  2 lebina erozija

  je globinska erozija, pri kateri voda, zdruena v curke, vrezuje erozijske

  lebie, majhne, najve do 30 cm globoke in ve metrov dolge vdolbine v

  poboju.

  3 Jarkovna erozija

  je globinska erozija, pri kateri z zdruevanjem erozijskih lebiev nastajajo

  ve metrov globoki in ve deset metrov dolgi erozijski jarki.

  4 Cevenje

  nastane zaradi tokov vode v preperini, ki so vzporedni s pobojem. Pri tem

  voda odnaa delce, v preperini nastajajo vedno veji kanali oziroma cevi.

  Ponavadi nastajajo v manj odpornem spodnjem sloju preperine pod bolj

  stabilnim zgornjim slojem.

  erozija prsti (erozija tal ) = povrinsko spiranje (medlebina e.) + lebina e.

  Erozija nastopi, ko intenzivnost padavin presee infiltracijsko sposobnost prsti in nastane povrinski odtok. Odvisna je od erodibilnosti padavin in vodnega toka ter odpornosti podlage. Obiajno poteka v treh stopnjah. Najprej se delci prsti loijo od podlage, nato jih voda ali drugi agensi prenesejo v drugotno lego, kjer se nazadnje odloijo.

 • dejavnik opis

  erozivnost padavin

  /povrinskega odtoka

  Erozivnost padavin ni odvisna od celotne koliine padavin, pa pa od njihove intenzitete;

  pomembna sta tudi hitrost in velikost denih kapljic moneji je naliv, veje so dene

  kapljice in veje je trganje prstenih delcev od podlage. Dlje traja mono deevje, bolj se

  manja monost vpijanja vode in se vea monost povrinskega spiranja.

  Erozivnost povrinskega odtoka je funkcija hitrosti odtoka in naklona poboij. Hitrost se

  pogosto zelo spreminja zaradi mikroreliefnih oblik, rastja, rabe tal in morebitne pretekle

  erozije. Te ovire na pobojih pogosto kanalizirajo tok in s tem pospeujejo odtok na

  doloenih mestih, kjer povrinsko spiranje preide v lebino/jarkovno erozijo.

  erodibilnost prsti

  Erodibilnost prsti lahko opredelimo tudi s stopnjo njene erodiranosti glede na druge prsti

  pri enakih drugih dejavnikih erozije. Odvisna je od odpornosti delcev proti trganju in

  zmonosti vpijanja deevnice (poroznosti). Odpornost proti loevanju delcev je odvisna od

  mehanske sestave in strukture prsti. Npr. humusne prsti z obstojeimi strukturnimi skupki

  so bolj odporne kot slabo strukturne prsti z velikim deleem peenih delcev. Bolj odporne

  so tudi skeletne prsti, ker povrinski odtok teje odnaa veje delce; dokazan je eksponentni

  padec erodobilnosti prsti z naraajoo skeletnostjo. Pomembno vlogo ima vlanost prsti

  npr. poveanje vlage v prsti iz 8 na 21 % zmanja lebino erozijo za red velikosti, kar

  lahko za Sredozemlje pomeni, da so prsti najbolj erodibilne jeseni, ko po poletni sui

  nastopijo jesenske padavine.

  naklon in dolina poboij

  Naklon vpliva na hitrost odtekanja vode; na strmejem je odtekanje hitreje in zato je

  moneje tudi odnaanje delcev. Prav tako se poveuje erozija z dolino poboij.

  Pomemben je mikrorelief, saj ve konkavnih oblik zadri ve vode, veja je infiltracija,

  manj vode tee po pobojih in je zato erozija manja.

  rastje

  Nadzemni deli rastlin varujejo prst pred neposrednim delovanjem denih kapljic (zmanjajo

  erozivnost padavin). Podobno vlogo imajo tudi stelja iz odmrli delov rastlin. Gosteje kot je

  rastje, ve padavin prestree. Gozd nudi skoraj popolno varstvo prsti pred erozijo in tudi

  travno rastje dobro varuje prst. Na obdelovalnih povrinah je predvsem po spravilu pridelka

  zaita zelo slaba gole njive so najbolj izpostavljene eroziji.

  nain obdelovanja

  Zaradi kmetovanja je lovek odstranil naravno rastje in s tem najboljo zaito pred erozijo.

  Z obdelovanjem lovek tudi pospeuje erozijo (npr. razbija strukturne skupke) oranje v

  smeri naklona povzroa skoraj 40 % ve erozije kot oranje v smeri plastnic. Popolno

  zatravljanje erodiranih povrin mono zmanja erozijo.

 • Meritve erozije v Sloveniji

  V Sloveniji je v drugi polovici 20. stoletja do leta 1989 delovala le ena postaja za merjenje erozije, in sicer v vasi Smast pri Kobaridu. V meanem gozdu je bila erozija 6,3 kg/ha letno, na travniku 39 kg/ha letno, na krompirjevi njivi 3,5 t/ha letno, na zorani njivi pa 22,4 t/ha letno.

  Nekajletne meritve erozij e v oljniku, na travniku v zaraanju in v gozdu z razlinim naklonom je pri Marezigah opravljal Zorn (2008).

  Poleg tega imamo tudi nekaj obasnih meritev: Ravbar (1975, 15) je izvedel dve meritvi erozije na kraki ilovici v bliini Strae pri Novem mestu. Opazoval je odnaanje prsti ob deju. Ko je padlo 36 mm padavin, se je sprostilo 290 g gradiva (0,56 t/ha), ko je padlo 107 mm padavin pa 1160 g gradiva (2,5 t/ha).

 • Modeliranje erozije v Sloveniji

  Erozijo so ocenjevali tudi podlagi empirinih enab (Latkova vas v Savinjski dolini, dolina Dragonje, Mirnska dolina).

  Izrauni z modelom v Latkovi vasi kaejo, da je erozija na hmeljiu pri naklonu 0,18 do 5 t/ha/leto.

  Po Gavrilovievi metodi so v vinogradih v dolini Dragonje izraunali erozijo 22 t/ha in na njivah 11 t/ha letno, po metodi RUSLE pa v vinogradih 51 t/ha letno in na njivah 22 t/ha letno.

  Izrauni na podlagi metode USLE za Mirnsko dolino kaejo, da je bila erozija na ve kot polovici obravnavanega ozemlja nija od 35 t/ha letno, na slabi petini pa moneja kot 75 t/ha letno. Povprena erozija v poreju Mirne je priblino 6,4 t/ha/leto.

 • Skupna erozija v Sloveniji

  Kolbezen (1979, 81) je na podlagi podatkov o letnem transportu gradiva na potokih vzhodnega in jugovzhodnega Pohorja sklenil, da je povprena erozija 2,4 t/ha.

 • Skupna erozija v Sloveniji

 • 0

  0,025

  0,05

  0,075

  0,1

  0,125

  0,15n

  jive

  nep

  ora

  sla

  in

  viso

  kog

  ors

  ka

  obm

  oja

  travin

  je

  vin

  og

  radi

  gozd in

  povr

  ine

  v

  zara

  a

  nju

  sad

  ovnja

  ki

  hm

  elji

  a

  raba tal

  mm

  /leto

  erozija

  povpreje

  Znievanje povrja v Sloveniji

 • Vrste erozije in njihova intenzivnost (t/ha)

  lebina 0,18,8 jarkovna nekaj 100 vetrna 0,12 orna 39

  erozija ob pobiranju pridelkov 1,319

  erozija zaradi del na pobojih nekaj 10 ali nekaj 100

  povpreno (na Zemlji) 5

  povpreno na kmetijskih zemljiih 4,538,8

  povpreno v Sloveniji 3,74,5 (46 M m3/leto)

 • Povprena stopnja nastajanja prsti

  Povpreno: 0,31,4 t/ha/leto odvisno od matine kamnine, vrste prsti, naklona zemljia, podnebja, rabe tal, naina obdelovanja, namoenosti in odvodnjavanja.

 • Kdaj erozija prsti postane problem?

  Ko povzroi vidne uinke v pokrajini?

  Ko vpliva na rodovitnost prsti?

  Ko moramo spremeniti tehniko ali nain obdelovanja prsti?

  Ko moramo prst izboljevati, dodajati?

  Ko je erozija hitreja od nastajanja prsti?

  Ko se je zavedamo?

  Ko jo opredelimo v pravilniku ali z zakonom?

 • orn

  a

  jark

  ovn

  a

  km

  eti

  jska

  ine

  nir

  sk

  a

  le

  bi

  na

  Erozija je povpreno 1040 x intenzivneja od hitrosti nastajanja

  prsti! 19

  8,8

  3

  0,3

  39

  dejanska stopnja erozije = lebina + jarkovna + vetrna +

  orna + inenirska + kmetijska

  EROZIJA PRSTI

  ero

  zij

  a p

  rsti

  v t

  /ha/l

  eto

  ve

  trn

  a

  NASTANEK PRSTI

  1,4 sprejemljiva

  stopnja erozije

  preperevanje

  0,021,3

  odlaganje

  prahu z vetrom

  00,2

 • Prihodnost

  Prst z gostoto 1,3 t/m3 se v sto letih stanja tudi za 230 cm!

  Z vidika medgeneracijske solidarnosti je skrb za rodovitno prst eden od najpomembnejih vidikov poljedelstva!

  Ali se tega zavedamo?

 • bla

  z.

  @ komac

  zrc-sazu.si

  Hvala lepa za

  vao pozornost.