of 72 /72

Erbil Tıp Laboratuvarı

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Erbil Tıp Laboratuvarı

ERBL KATALOG ÇLERHastalklarn tan ve tedavisinin takibinde laboratuvar testlerinin önemi büyüktür. Tp laboratuvarlarnn en önemli görevi ise ; kan almndan, sonuç vermeye kadar, tüm analiz evrelerinin kontrol edilerek, hastaya doru ve güvenilir sonuç kadar, bu sonuçlar zamannda vermeye de özen göstermektir.
Erbil Tp Laboratuvar ; Günümüzün modern cihazlar ile donatlm olup, bu sayede sizlere doru ve süratli sonuç verme garantisini sunmaktadr.
Laboratuvarmzn kalite güvenlii için : Cihazlarmz hergün kalibre edilmekte ve çallan tüm testler, iki seviyeli kontrol serumlar ile, sonuçlarn günlük ve günler aras performans denetlenmektedir. (ç Kalite Konrol). Uluslararas düzeyde çok sayda laboratuvarn katld kalite kontrol programlar ile, analizi yaplan örneklerimiz , dünyann her yerinden bu programa katlm çok sayda laboratuvarn sonuçlar ile karlatrlmakta ve gerçek deere uygunluk saptanmaktadr . (D Kalite Kontrol).
Hastalarmz ; Laboratuvarmzdaki software sisitemi ile tüm test sonuçlarn ve hasta bilgilerini, internet üzerinden veya Whatsup yardmyla annda alabilmektedirler.
Laboratuvarmzda yaplan tüm testlerin özellikleri, çalma günü ve rapor tarihleri katoloumuzda ilgili testin karsnda belirtilmitir.
Test Katoloumuzun yararl olmas dileiyle..
Prof. Dr. M.Kemal ERBL
Erbil Laboratuvar Çalma Program
Hergün Çallan Testler : Saat 13:00 ‘e kadar laboratuvarmza ulaan örneklerin sonuçlar; AYN GÜN SAAT 18:30 a kadar raporlar hazr olur,
Gerek e mail, gerekse Whatsup ile hastalarmza iletilir. LOS-LS balantmz bulunan Kurumlar ve Diyaliz Merkezlerimiz sonuçlarn ayni gün saat 18:30 dan sonra ekranda görebilirler.
Saat 13:00 den sonra gelen örneklerin sonuçlar ; Ertesi günü 13:30 da raporlanr.
Cumartesi günü gelen örneklerin sonuçlar : Pazartesi günü saat 13.30 dan sonra raporlanrlar.
Örnek Saklama Koullar
- Örnekler ; almndan Erbil kuryesine teslim edilmesine kadar geçen sürede 2-8 derece C de buzdolabnda saklanmaldr. - Erbil kuryesine teslim edilene kadar geçen sürede yaplan herhangi bir hata nedeniyle ortaya çkabilecek sonuç
hatalarndan ERBL LABORATUVARI sorumlu deildir. - Erbil kuryesi örnekleri KARGO TESLM F ile alr,örnek saylarn fite belirtir ve teslim edenin isim ve imzasn alarak
merkeze ulatrr.
• ERBL Örnek Gönderi Çantas ; çift katmanl s izolasyon malzemesi içeren , slanmaz kumatan yaplmtr. • Is yaltmn ve devamn salamak için strafor bir kutu çanta içine yerletirilmitir. • Örneklerin konaca racklar delikli süngerden yaplmtr. • Buz aküleri çanta içi ssnn 2-8 derecede olmas içindir.
Çanta Düzeni :
• Önce 3 adet buz aküsü ( k için 2 adet akü ) biri tabana ve ikisi kutunun uzun kenarlarna olmak üzere yerletirilir. • Bir adet ince sünger tabandaki buz aküsü üzerine serilir. • Gönderi örnekleri rack teki tüp deliklerine uygun ekilde dizilir. • Strafor kutu kapa dikkatlice kapatlr. • Kutudaki örneklerle ilgili KARGO TESLM F doldurulup imzalandktan sonra kutunun içine konulur ve çanta
dikkatlice kapatlr. • Çanta ERBL TIP Kuryesine BEKLETLMEDEN teslim edilir.
3-
LDL-Kolesterol
VLDL-Kolesterol
HDL-Kolesterol
Erbil Tp Laboratuvarna , kan örneklerinin Saat 12.00 ye kadar ulamas halinde, sonucu ayn gün alnabilen testler:
BYOKMYA TESTLER
Makro Prolaktin
Erbil Tp Laboratuvarna , kan örneklerinin Saat 12.00 ye kadar ulamas halinde, sonucu ayn gün alnabilen testler:
HORMON TESTLER
Estradiol (E2)
drarda Sodyum
drarda Potasyum
drarda Kalsiyum
drarda Fosfor
drarda Magnezyum
drarda Mikroalbumin
Erbil Tp Laboratuvarna , kan örneklerinin Saat 12.00 ye kadar ulamas halinde, sonucu ayn gün alnabilen testler:
TAM DRAR ,SPOT DRAR ve 24 Saatlik DRAR TESTLER TORCH Grubu Testleri ve HEPATTLER
Toksoplazma IgG , Ig M
Rubella IgG , Ig M
CMV IgG , Ig M
Anti-HAV IgG , Ig M
Gaitada Parazit Antijenleri
Gaitada Selofan Bant Yöntemi
Erbil Tp Laboratuvarna , kan örneklerinin Saat 12.00 ye kadar ulamas halinde, sonucu ayn gün alnabilen testler:
MKROBYOLOJK TESTLER ve Hzl KART TESTLER
Vajen Kültürü ve Antibiyogram
ÖNCELKL ALTERNATF
CEA,CA 125
Ç A L I M A Y Ö N T E M L E R V E K I S A L T M A L A R
AAS : Atomik Absorbsiyon Spektrometri
ECLIA : Elektrokemilüminesans mmünoassay
EIA : Enzim mmünoassay
GC : Gaz Kromatografi
IB : mmunoblot
ID : Immunodiffüzyon
LCR : Ligase Chain Reaction
LFA : Lateral Flow Assay
MIC : Minimum nhibitory Concentration
RIA : Radio Immunoassay
RID : Radial Immunodiffüzyon
WB : Western Blot
Li/NH 4 Heparin
Laboratuvar ve Tansal Testler Vakumlu kan alma tüp çeitleri ve kullanm amaçlar.
TÜP ÇER ÖRNEK
Sar
Mor
Mavi
Siyah
Yeil
Gri
Separatör jel içeren tüpler
0.75 mg K2 EDTA
5.40 mg K2 EDTA
5.0 mL Serum eldesi (serumda yaplan testlerde ve otoanalizörler için)
3.0 mL
0.6 mL
Plazma eldesi (Koagülasyon cihazlarnda kullanlr)0.3 mL, 0.109 M (% 3,2) Na3 Sitrat
0.2 mL, 0.109 M (% 3,2) Na3 Sitrat 1.8 mL
2.7 mL
0.4 mL, 0.109 M (% 3,2) Na3 Sitrat 1.6 mL Tam kan eldesi (ESR tayininde kullanlr)
4.5 mL
Sodyum florür
Tam kan eldesi (Glukoz ölçümünde kullanlr)
Kan gaz testleri için, 100 U heparin içeren plastik enjektörlere 3 mL, veya 50 U heparin içeren enjektörlere 1 mL kan çekilebilir.
KAN ALMA LEM
Toplardamar (Tam Kan)
Kan örnei laboratuvara gönderilen en yaygn örnektir. Her ne kadar birçok hastanede kan alm için hemire veya laboratuvar personeli eitilirse de bu alandaki uzmanlara flebotomist denir. Hem hasta ve hem de kan alan, mümkün olan en güvenli bir ortamda bulunmaldr. Laboratuvar sonuçlarnn yüksek kalitede olmas; doru örnek, doru zaman ve doru ekilde almyla mümkündür.
Standart Önlemler
Salk çalanlarn kanla bulaan hastalklardan, özellikle HBV, HCV ve HIV’den korumak amacyla standart önlemler uygulanmaktadr. Kan ve biyolojik svlarla çalrken bunlarn hepsinin hastalkl olabilecei prensibiyle hareket edilmeli, koruyucu önleyici tedbirler uygulanmaldr. Her delici veya kesici alet hastalk tayormu gibi ilem görmelidir. Yani kendinizi de çevrenizdekileri de korumak üzere kesici ve delici aletleri çaltnz yerdeki kurallara göre kullanmal ve atmalsnz. Kendi emniyetiniz için uygulamanz gereken ilemler arasnda aadakiler de olacaktr:
• lem öncesi ellerin ykanmas. • • Kullanlm inelerin kapaklarnn geri taklmamas. • Kesici ve delici aletlerin dikkatli bir ekilde kullanlmas ve ileri biter bitmez bu aletlerin bu amaçla kullanlan kaba atlmas. • lem sonras ellerin ykanmas. Kesici veya delici aletle yaralanan ve dolaysyla hastalkl olabilecek kan veya baka vücut svlarnn bulam olduu bir çalan durumu derhal yetkililere bildirmeli, söz konusu bulamann yönetimi veya tedavisi konusunda acilen bilgi almaldr.
Kan Almndan Önce Ortaya Çkabilecek Problemler
• Hasta kimliinin yanl belirlenmesi • Uygunsuz kan alma yeri seçimi • Kan alm için yanl tüp seçilmesi • Uygun olmayan ekipman seçilmesi • Hasta kannn alnmas için çarlr ve/veya hazrlanr. • ne çkarlr ve emniyetli bir ekilde atlr. • Kann bulunduu tüpler etiketlenir. • Flaster yaptrlr.
Duruma uygun eldiven, önlük, maske, koruyucu gözlük vb. koruyucu ekipman kullanlmas.
KAN ALMA LEM
Kan alnrken izlenecek yollar • • dari, fizyopatolojik ve tedavi ile ilgili bilgiler alnr ve/veya dorulanr. • Kan alma ekipman seçilir. • Kan alma ekipman hazrlanr. • Toplardamar delinecek yer seçilir. • Turnike uygulanr. • Damarn delinecei yer temizlenir. • Kiinin derin nefes almas söylenir. • Damar delinir. • Kan alnr. • ne çkarlr ve çaltnz yerin kurallarna göre emniyetli bir ekilde atlr. • Kann bulunduu tüpler etiketlenir. • Flaster yaptrlr. • Tamamlanmas gereken belgeler tamamlanr.
Turnike Kullanm Bir toplardamar bulmay ve delmeyi kolaylatrmak üzere turnike kullanlmas gerekebilir, ancak turnike kullanlrken damarlar normal büyüklükte ise kan alnrken turnike serbest braklmaldr. Aadaki kurallara uyulmaldr: • Turnike, damar delinecek yerin 7,5-10 cm kadar üstüne uygulanmaldr (Resim 1 ve 2). • Turnike toplardamar skyor olmaldr ancak kolun atardamar dolamna engel olacak derecede sktrmamaldr; turnikenin altnda nabz hissedilebilmelidir. • Turnike fazla sklr da atardamar dolam durdurulursa örnek alnan tüpe kan girmesine de engel olunmu olur. • Kolda siyanoz (morarma) görülürse turnike fazla uzun süre kalm demektir ve derhal gevetilip çkarlmaldr. • Uygun bir toplardamar bulunabilmesi için turnikenin uzun süre uygulanmas gerektiyse, turnike birkaç dakikalna gevetilmeli, damarn delinmesinden hemen önce tekrar sktrlmaldr. Turnike, kan almndan önce, en çok 1 dakika süre ile uygulanm olmaldr. Toplardamarlarn 3 dakikay aan bir süre boyunca sktrlm olmalar halinde kan analizi yanltc olabilir. • Flaster yaptrlr.
Hasta kannn alnmas için çarlr ve/veya hazrlanr.
KAN ALMA LEM
Toplardamarlar aadaki sra ile aranr:
1. Herkolda dirsein büküldüü yerde:
• Medyan toplardamar (orta)
V.m.b. = Vena mediana basilica
V.m.ce.= Vena mediana cephalica
V.m.cu.= Vena mediana cubiti
V.m.a. = Vena mediana antebrachii
Önce turnike uygulanr. Bazen, hastann parmaklarnn açp kapamas toplardamar bulmay kolaylatrabilir. Kol ve el aaya doru giden bir açda uzanyor olmaldr.
Toplardamarlara baklmas ve dokunulmas aadaki bilgileri verecektir:
• Toplardamarn yeri • Damarlarn gittii yön • Damarlarn büyüklüü ve dier fiziksel özellikleri
Derin toplardamarlar dikkatli el yordamyla bulunabilir ve genellikle kan alnma ilemine en uygun olanlardrlar.
Toplardamarlar elle kolay hissedilir, yerleri kolayca belirlenir ama sktrlabilir niteliktedir; kas ve kirilerden farklar açktr.
Not: Atardamarlar da bazen elle hissedilebilir ama bunlar parmak uçlaryla hissedilebilecek nabz sonucu belli olur.
Teknik Not: Bir toplardamarn bir atardamar olmadn dorulamak istiyorsanz - turnike çkarlnca toplardamar iner, atardamar inmez. Kolu inceledikten sonra dirsein büküldüü yerde, önkol üzerinde ya da elin üzerinde uygun bir toplardamar seçilir.
Aadaki durumlarda dirsein büküldüü yerdeki toplardamar kullanlmaz:
KAN ALMA LEM
• Yanllkla atardamar delme tehlikesi varsa. • Toplardamar delme teebbüsünün baarsz olmas ve daha sonra damardan verilecek sv veya ilaç için kullanlacak toplardamara zarar verilmesi olas ise.
Bilgilendirme Notlar Dirsekte toplardamar görülemiyorsa ve hissedilemiyorsa aadaki yöntemlere bavurulabilir: • Turnikeyi yerine yerletirdikten sonra hastann parmaklarn birkaç kez açp kapamas istenir. • Kol aa sarkacak ekilde indirilir. • Önkol üzerinde bilekten dirsee doru masaj yaplr. • Delinmesi düünülen yere iaret ve orta parmakla hafifçe vurulur. • Birkaç dakikalna kol scak suya sokulur veya kola scak bir havlu sarlr. Bu ilemler damarlarn genilemesine ve kan aknn artmasna neden olacaktr. Genellikle duvarlar kalnlam olan bir toplardamarn delinmesi daha güç olacaktr. Bu durumda veya seçilen toplardamar sk delinme sonucu zarar görmü halde ise, delinecek bir baka yer bulunmas tercih edilmelidir.
Toplardamarn Delinmesi
Genel Tedbirler • Kan alma ilemine balamadan önce toplardamar delecek kii ellerini ykam ve uygun eldiven giymi olmaldr. • Toplardamarn delinecei yer seçilince hastanenizin kurallarna uygun ekilde iyice temizlenmelidir. • neyi batrmadan önce deri yüzeyinin kurumu olmasna dikkat edilmelidir. • lgili yer temizlendikten sonra o bölgeye dokunulmamaldr. • Turnike, kol üzerinde yerinde olmaldr; toplardamar bulmak uzun sürdüyse turnike gevetilmeli, birkaç dakika beklendikten sonra tekrar sktrlmaldr.
Dirsekte Toplardamarlardan Kan Alm Hastann kolu düz tutulmal, bilei düz olmaldr. ne yaplrken kolunu oynatmamasna yardmc olunmas amacyla dirsein arkasna destek (ör. yastk) konulur. Dirsek bükülü ise toplardamarn bulunmas güç olabilir ve damarn delinmesi neredeyse imkansz olur.
KAN ALMA LEM
• Holder damar delinirken hastann koluna 15° kadar açda tutulmaldr.
• nenin açdaki aznn tamamen toplardamarn içinde olmasnn salanmas için deriye 1 cm kadar batrlmas gerekecektir. nenin daha derine itilmesi halinde damarn kar duvarn delip çkmas tehlikesi olacaktr
Doru bir ekilde yalanm, sivri uçlu ve delikleri doru açda olan ineler kullanlmaldr; derinin delinmesi can actmas halinde yerel damar spazm olabilir ve kan örnei alnmas güçleebilir.
RESM 1 RESM 1 RESM 1
KAN ALMA LEM
Ön Koldan veya Dirsein Büküldüü Yerden Kan Alnmas le lgili Bilgi
Çevrelerindeki dokudan iyi destek alamayan bir toplardamar inenin ucundan ‘kaçar’. Bu durumlarda damarn
yerinde tutulmas için çalann bo eli hastann kolunun arkasndan dolanr ve öndeki deri baparmakla dier
parmaklar arasnda iyice gerdirilir. Hastann kolu bu teknii uygulayamayacak büyüklükte ise derisi
Resim 7’de gösterilen ekilde gerdirilir.
Toplardamarlarn çok küçük olmas halinde ufak çapl bir ine kullanlmas gerekebilir.
Dirsekte görülen veya hissedilebilen bir toplardamar yoksa toplardamar yerine kol atardamarnn delinmesi
tehlikesi olacandan damar delme ilemine teebbüs edilmemelidir.
Elin Üzerindeki Toplardamarlarn Delinmesi
21G veya 22G ine kullanlmaldr. Yerinde tutulamayan toplardamarlarn ineden kaçmasn önlemek üzere
mümkünse inenin ucu, toplardamarlarn birleerek oluturduu ters Y’ye (Resim 12) sokulmaldr.
Toplardamarlar pek küçükse 23G kan alma takm kullanlr.
KAN ALMA LEM
Kan Alma Setinin Kullanm
Tutamak kan alma seti ucuna taklr, kauçuk klf çkarlmaz. Damarn delinecei yer temizlendikten sonra
saydam ine kapa çkarlr. Toplardamar delinir. nenin damarn içinde kalmas için setin ‘kanat’lar bantla
yaptrlr (Resim 13). Sar kapan dibi tutularak ine hastadan çkarlr Kan alma seti, kan bulama
konusundaki yerel veya ulusal yönetmelie uygun olarak atlr.
Kan Alma lemi
Kan alma sistemi, hastann kolu ile inenin tutamann ineyle birletii yer arasnda iaret parma ile
tutulur (Resim 14). Tutamak, baparmak ve orta parmak arasnda desteklenir. Dier parmaklar iyice geride tutulur. Parmak ile kan alma sistemi hastann
kolunun hareketlerini takip edeceinden inenin damar içindeki pozisyonu etkilenmeyecektir.Örnek tüpü vacutainer tutamann içine yerletirilir.
Dier elin orta ve iaret parmaklar tutaman kanatlar üzerine yerletirilir, baparmak ise ine yaparm gibi örnek tüpünün ucuna dayanr (Resim 14).
Tüp, kauçuk tkac delecek ekilde ineye doru itilir.
Toplardamar ‘iyi’ bir damarsa örnek tüpüne kan girmeye baladnda turnike gevetilir. Damar küçükse ve/veya delinmesi güç olduysa turnikenin
yerinde kalmas daha iyi olabilir, ancak turnikenin yerinde brakld süre 1 dakikay geçmemelidir. Hasta, bileini ve elini rahat tutmaldr.
Dolan örnek tüpünü vacutainer tutamandan ayrmak için, tüp çekilirken baparmanz tutaman
kanatlarndan birine bastryor olmaldr.
Bu ekilde hem inenin yeri bozulmayacaktr, hem de örnek tüpünün tutamaktan çekilmesi kolay olacaktr.
Mümkünse kan alrken el deitirilmemelidir, zira el deitirildiinde inenin damardan çkma tehlikesi
olacaktr. Birkaç deiik örnek alnmas gerekiyorsa tüpler aada verilen sraya göre kullanlmaldr.
* Tüplerdeki katk maddelerinin çapraz kontaminasyon nedeniyle birbirine karmas neticesinde yanl test
sonucu alnmamas amacyla tavsiye edilen kan alma srasdr.
KAN ALMA LEM
• nenin açsnn tamam toplardamar içinde deil; inenin biraz daha içe itilmesi gerekir
• ne damarn öbür yanna geçmi (Resim 16); ine dikkatle ve yavaça geri çekilir, az tekrar damarn
içine gelince kan akmaya balayacaktr.
• ne damarn yanndan gitmi, toplardamar parmak uçlaryla hissedilir
ve ine damara doru itilir.
KAN ALMA LEM
rngal ine kullanlrken küçük bir toplardamar çökebilir; bu sorun vakumlu kan alma sistemleri
kullanlrken de görülebilir.
Damarn iç duvar, açdaki ine azna yapabilir. Sistem hafifçe döndürülerek damar duvarnn ine
azndan ayrlmas salanr (Resim 18).
Bu hareketten sonra kan tüpe gelmiyorsa damar tamamen çökmü olabilir. Örnek tüp tutamaktan
çekilerek hava boluunun damarn üstünde etkisi olmamas salanr (Resim 19). Bu da damarn
tekrar açlabilmesini salayacaktr. Kan alma ilemine sonra tekrar devam edilebilir, gerekirse ayn
(yani ksmen dolmu olan) örnek tüp kullanlabilir. Ksmen dolmu tekrar kullanmadan önce
iyice ters-düz edilmelidir.
gelecek kan serbest kalacak, damarlar tekrar kanla dolacaktr. Eer dirsekten, ön koldan veya elin
üzerinden kan alnmas gerçekten mümkün olamyorsa femoral delme ilemi gerekebilir; bunu
mutlaka bu ilemde tecrübesi olan bir doktor yapmaldr.
Kalc Katater ile Kan Alm
Bazen kan almak için damarda bulunan kalc bir kataterin kullanlmas gerekecektir. Katater yoluyla hastaya verilmi olan maddelerin laboratuvar tahlil
sonuçlar üzerinde büyük bir etkisi olabilir.
Dikkatli durulamaya ramen kalc kataterde phtlama olabilir ve örnek tüpünde kan akmasn engelleyebilir.
Kan Almndan Sonra Damarn Delindii Yerin Bakm
Kan örnei istendiinde kalc kataterin kullanlmas mümkün olmayabilir. Bu durumda hattn önce
10-20 ml steril izotonik serum fizyolojik (saline) ile ykanmas tavsiye edilir.
Hattan alnan ilk 5-7 ml. kan, hastaya daha önce verilmi maddeler nedeniyle kirlenme tehlikesinin
azaltlmas amacyla kullanlmamaldr.
Kan alm, bir Luer adaptörünün kullanlmasyla mümkün olmaktadr (Resim 20).
Kan Almndan Sonra Damarn Delindii Yerin Bakm
Son kullanlan örnek tüpü vacutanier tutamandan çkarldktan sonra ve ine çkarlmadan önce
hastaya derin bir nefes almas söylenir ve rahatlatlr daha sonra ine koldan çkarlr.
Turnike gevetilmi durumda deilse gevetilir.
ne koldan çekilirken deliin üstü hafifçe steril bir pamukla kapatlr. ne çkar çkmaz pamuun üstüne
skca baslr; hematom olumasnn önlenmesi ve damar duvarnn kapanmasna yardmc olunmas için
deliin üstüne birkaç dakika baslmaldr. Çou hasta bunu kendi yapabilecektir. Fakat hasta yeterli kuvvetle
basmazsa morluklar oluabilir. Damarn çökmemesi ve doku içi kanamay önlemek için kol, omuz hizasnn
üstünde tutulmaldr (Resim 21).
* Tüplerin yeterli sayda ters düz çevrilmemesi yanl test sonucu alnmasna neden olabilir.
Ref : CLSI October 2007 H3-A6 Vol.27 No:26
Örnein Etiketlenmesi
Patoloji için alnan her örnek MUTLAKA laboratuvar yönetmeliine uygun biçimde etiketlenmelidir. Etiketi olmayan örnekler reddedilecek,
hastaya da gereksiz sorun çkaracaktr.
Kan Alma Srasnda Karlalan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Kan Alma Srasnda Karlalan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
A - Yüzeyel venler kolayca görülemiyor veya hissedilemiyor.
Çözüm:
* Kol aa sarkacak ekilde indirilir,
* Bilekten dirsee doru masaj yaplr,
* Kan alnacak yere hafifçe vurulur.
B- Kan alrken tüpe hiç kan gelmiyor veya tüpe kan gelmesi durdu :
• ne damar lümeninde olmayabilir
• ne damarn her iki duvarn geçip damar dna çkm olabilir:
* ne geri çekilerek tekrar lümene girmesi salanr.
• ne damar duvarnn hemen üstünde seyrediyor olabilir.
* nenin açs deitirilir.
* Turnike biraz gevetilir.
* Yeni bir tüp denenir. Damar inenin ucundan kaym olabilir:
• Damar kollabe olmu olabilir:
• ne damara bas yapyor ve kan gelmesini engelliyor olabilir:
* ne seti biraz kaldrlr, hastann kolu ve set arasna kan alan kiinin parma yerletirilerek bas ortadan kaldrlr.
Sonuç Verme Zaman
Adenovirüs Antigeni
Serum/ 1 ml
Alfa-1 Antitripsin Genotipi
Serum/1 ml
Serum/1 ml
Mor
Sar
Sar
Sar
K
Mor
Mor
Sar
Sar
Sar
K
Sar
K
PCR
NEPH
PHOT
RIA
NEPH
NEPH
ENZ
ENZ
ENZ
ELPHO
ENZ
ENZ
ENZ
LCMSMS
LCMSMS
Amiodaron
Angiotensin Converting Enzyme
Anti-Adack Hücre Antikoru
Anti-Aquaparin 4 IgG
Anti-Asetilkolin Reseptör Antikoru
Anti-Beta-2 Glikoprotein IgG Antikoru
Anti-Beta-2 Glikoprotein IgM Antikoru
Anti-Fosfatidilserin IgG antikoru
Anti-Fosfatidilserin IgM antikoru
Antifosfolipid IgG antikoru
Antifosfolipid IgM antikoru
Anti-Glutamat Dekarboksilaz Antikoru
Anti-dGliadin IgG Antikoru
Anti-dGliadin IgA Antikoru
Anti-LC1 Antikoru
Anti-Liver Membrane Antikoru
Anti-Parotis Antikoru
Anti-Transglutaminaz IgA Antikoru
Anti-Trombin III Aktivitesi
Amniyotik Sv/2 ml
Aspergillus Antikoru
B- Hücreli Lenfoma Paneli
Kapiller Tüp/ktan korunmaldr/ 3 adet PHOT
Serum/Dondurulmu/1 ml Sar
Plazma(EDTA)/4 ml
Bordotella pertussis IgA Antikoru
Brom
Brom
CCP Antikoru
Creatinin Kinaz
Clostridium Tetani Toksin Antikoru
Coxsackle Virus Antikoru IgG
Coxsackle Virus Antikoru IgG
Coxsackle Virus Antikoru IgA
Coxsackle Virus Antikoru IgM
D
D-Arabinitol
D-Dimer
Dehidroepiandrosteron
Digoksin
Dihidrotestesteron
Down Sendromu Entegre tarama Testi
Drug Abuse Tarama Testi
drar/Dondurulmu
Plazma/EDTA
EBV Avidite
EBV Profil
Enterovirüs IgM Antikoru
Enterovirüs IgA Antikoru
Eozinofilik Katyonik Protein
Epstein Barr Virus DNA
F
G20210A
Fenilalanin
PKU
Difenilhidantoin
FDP
HCV-FAT
FSH
Serum/1ml
Serum/1ml
G
G6PD
GGT
Serum/1ml
Galaktoserebrosidaz
GH
HpSA
Mor
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
mor
mor
mor
mor
mor
mor
mor
PHOT
CLIA
Aggl.
ELISA
NEPH
ENZ
CMIA
ELISA
ELISA
PCR
HPLC
CZE
CZE
CZE
MICR
FC-MICR
Haptoglobulin
Anti-HAV , IgM
Anti-HAV, IgG
HCV RNA kantitatif
Herpes Simplex virus Tip 1&2 IgG ASI
Herpes Simplex virus Tip 1&2 DNA
Herpes Simplex virus Tip 1&2 DNA
Herpes Simplex virus Tip 1&2 DNA
Heterofil Antikor
Human Immunodeficiency Virus Antijen/Antikor
17-Hidroksipregnonolon
17-Hidroksipregnonolon
IgA2
IgD
IgE
nterferon-Gamma
Serum/1ml
Serum/1ml
Serum/1ml
Serum/1ml
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
K
sar
K
Sar
K
sar
K
Sar
sar
Sar
Sar
ELISA
CLIA
ELISA
ELISA
ELISA
ELISA
ELISA
PHOT-MICR
NEPH
NEPH
IFE
IFE
IFE
IFE
ELISA
CLIA
ELISA
ECLIA
ICP-MS
Iyot
K
Kadmiyum
Kalprotektin
Kalsitonin
Kalsiyum
Kalsiyum
Ketoasitler
17-Ketosteroidler
Kimotripsin
Kinidin
Klobazam
Klonazepam
Klorür
Krom
Krom
Üretra Salgs Kültürü
Üretra Salgs
Ürogenital Ureaplasma/Mycoplasma Kültürü
Vaginal sürüntü
Levetirasetam
Lipaz
ve 37 C de korunarak 1saat içinde lab ulatrlmaldr.
Serum/1ml
Serum/1ml
Manganez
Manganez
drar/24 saat/HCL/20 ml
Serum/1ml
Mumps IgM antikoru
Mumps IgG ASI
Mumps IgG ASI
Mycobacterium tuberculosis DNA
Mycobacterium tuberculosis DNA
Mycobacterium tuberculosis DNA
Mycoplasma Antikoru IgA
Mycoplasma Antikoru IgG
Mycoplasma Antikoru IgM
Normetanefrin
Otoimmun nflamatuar Myopati Profil IgG
Otoimmun Karacier Hastal Paneli
Panorama Test (geniletilmi)
Piruvat Kinaz
Prolaktin
Q
Retikülosit says
RSV
RF
serum/1ml
Rubella IgG ASI
Rubella IgG ASI
Rubella IgG Avidite
Sfingomyelinaz,lökosit
Serum/1ml
Serum/Dondurulmu
T3 Total
T4 Total
serum/1ml
Serum/1ml
Serum/1ml
Serum/1ml
Serum/1ml
Serum/1ml
sar
sar
Mor
ST
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
sar
sar
Sar
Sar
Sar
Sar
ECLIA
ECLIA
CMIA
KM
FTIR
EIA
CMIA
RIA
ECLIA
ECLIA
ECLIA
ECLIA
Fluorometri
ECLIA
CLIA
EIA
CMIA
CMIA
ELISA
Hergün
Hergün
Sal-Çar
Hergün
Hergün
Toxoplazma IgG ASI
Toxsoplazma IgG Avidite
Toxsoplazma gondii DNA
Toxsoplazma gondii DNA
Toxsoplazma gondii DNA
Troponin T
Vitamin D2
Vitamin E
Vitamin H
Vitamin K
VLDL Kolesterol
Vanilmandelik asit
Yeni doan Bilirubini
Yersinia IgA antikoru
Yersinia IgG antikoru
Timidin Kinaz (TK)
Meme Karsinomu
Gastrointestinal Karsinom,Endometriyum,meme,Prostat,Pankreas,Mesane Karsinomu
Tüm Karsinomlar
Prostat Karsinomu
Prostat Karsinomu
Prostat Karsinomu
Prostat Karsinomu
Lenfositikve Myeloblastik Lösemi
Mesane ve Bron Karsinomu