of 24 /24
1 E-R dijagrami i SQL Zadaci

ER Dijagrami i Zadaci

Embed Size (px)

Text of ER Dijagrami i Zadaci

E-R dijagrami i SQL Zadaci

1

9. Dio baze podataka nabavke poslovnog IS trgovinskog preduzea dat je sljedeim relacijama: dokumenti ( DOK_ID, DATUM_DOK, DOK_IZRADIO) dobavljaci (SIF_DOB, NAZIV_DOB, ADRESA) zagl_fakture (DOK_ID, SIF_DOB, UK_VRIJ) roba (SIF_ROBE, NAZIV_ROBE) stavke_fakture (DOK_ID, SIF_DOB, SIF_ROBE, KOLICINA, VRIJ_STAVKE)

Nacrtati odgovarajui E-R dijagram. Dopuniti E-R dijagram tako da sadri podatke o cjenovnicima dobavljaa. Predstaviti relacije tabelama i svaku popuniti sa po najmanje 2 zapisa.

2

DOK_ID

DATUM_DOK SIF_DOB UK_VRIJ NAZIV_DOB

dokumenti

n

zagl_fakt n

1

dobavljaci

DOK_IZRADIO stavke_fakt

ADRESA

KOLICINA

VRIJ_STAVKE

mroba

SIF_ROBE

NAZIV_ROBE3

DATUM_DOK DOK_ID SIF_DOB NAZIV_DOB

UK_VRIJdokumenti n zagl_fakt 1 dobavljaci

m

nDOK_IZRADIO ADRESA

KOLICINA

stavke_fakt

VRIJ_STAVKE

m roba SIF_ROBE

nNAZIV_ROBE

cjenovnik

CIJENA

4

dokumentiDOK_ID 100 101 DATUM_DOK 12.10.2010 12.10.2010 DOK_IZRADIO Jovanovi Marko Laki Duica

zagl_faktDOK_ID 100 101 SIF_DOB 333 444 UK_VRIJ 150 370,30

dobavljaciSIF_DOB 333 444 NAZIV_DOB Mex Albatros ADRESA PG Bar

555

SLCom

Bijelo Polje

5

zagl_faktDOK_ID 100 101 SIF_DOB 333 444 UK_VRIJ 150 370,30

stavke_faktDOK_ID 100 100 SIF_DOB 333 333 SIF_ROBE 11-2 11-3 KOLICINA 35 40 VRIJ_STAVKE 40,3 52,05

101

444

11-4

15

7,5

robaSIF_ROBE 11-2 11-3 11-4 NAZIV_ROBE Ulje eer So

6

dobavljaciSIF_DOB 333 444 555 NAZIV_DOB Mex Albatros SLCom ADRESA PG Bar Bijelo Polje

cjenovnikSIF_DOB 333 444 SIF_ROBE 11-2 11-4 CIJENA 1,7 0,5

robaSIF_ROBE 11-2 11-3 11-4 NAZIV_ROBE Ulje eer So

7

10. Putem SQL-a odgovoriti na sljedee upitea) Nai spisak dobavljaa od kojih je roba Ulje nabavljana u periodu od 1.1.2010 do 1.3.2010. b) Nai ukupnu vrijednost nabavljene robe od dobavljaa Albatros za prvu polovinu tekue godine. c) Nai sve fakture dobavljaa SLCom po kojima je dobavljana roba eer u mjesecu januaru tekue godine. d) Fakturu sa brojem 1112 treba stornirati (ponititi). Aurirati bazu podataka. e) Nai spisak roba sa cijenama koje se nabavljaju od dobavljaa SLCom .

8

a)

SELECT SIF_DOB, NAZIV_DOB FROM dokumenti X, dobavljaci D, stavke_fakt S, roba R WHERE X.DOK_ID = S.DOK_ID AND D.SIF_DOB = S.SIF_DOB AND R.SIF_ROBE = S.SIF_ROBE AND R.NAZIV_ROBE = Ulje AND X.DATUM_DOK BETWEEN 1.1.2010 AND 1.3.2010;

9

b)

SELECT SUM(UK_VRIJ) FROM dokumenti X, zagl_fakt Z, dobavljaci D WHERE X.DOK_ID = Z.DOK_ID AND D.SIF_DOB = Z.SIF_DOB AND D.NAZIV_DOB = Albatros AND X.DATUM_DOK BETWEEN 1.1.2010 AND 30.06.2010;

10

c)SELECT DOK_ID, UK_VRIJ, NAZIV_DOB FROM dokumenti X, zagl_fakt Z, dobavljaci D, stavke_fakt S, roba R WHERE X.DOK_ID = Z.DOK_ID AND D.SIF_DOB = Z.SIF_DOB AND Z. DOK_ID = S.DOK_ID AND R.SIF_ROBE = S.SIF_ROBE AND R.NAZIV_ROBE = eer AND D.NAZIV_DOB = SLCom AND X.DATUM_DOK BETWEEN 1.1.2010 AND 31.1.2010;

11

d)

DELETE FROM stavke_fakt WHERE DOK_ID = 1112; DELETE FROM zagl_fakt WHERE DOK_ID = 1112; DELETE FROM dokumenti WHERE DOK_ID = 1112;

12

e)

SELECT SIF_ROBE, NAZIV_ROBE, CIJENA FROM roba R, cjenovnik C, dobavljaci D WHERE R.SIF_ROBE = C.SIF_ROBE AND D.SIF_DOB = C.SIF_DOB AND D.NAZIV_DOB = SLCom;

13

11. Dio baze podataka proizvodnje u jednom poslovnom informacionom sistemu sadri sledee relacije : dokumenti ( JED_BR_DOK, VRS_DOK, DATUM_DOK) radna_mj (SIF_RM, NAZIV_RM, BR_RADNIKA) trebovanje ( JED_BR_DOK, SIF_RM, SKLADISTE) materijali ( SIFRA_MAT, NAZIV_MAT, KOLICINA, JED_MJERE, JED_CIJ_KOST) stavke_treb ( JED_BR_DOK, SIF_RM , SIFRA_MAT, KOLIINA) Nacrtati odgovarajui E-R dijagram za ovaj dio baze podataka. Dopuniti E-R dijagram tako da sadri informaciju o tome koje proizvode proizvodi odreeno radno mjesto, kao i o standardnim utrocima pojedinih materijala za proizvodnju pojedinih proizvoda. Predstaviti relacijama dopunjeni dio E-R dijagrama.

14

DATUM_DOK JED_BR_DOK SKLADISTEdokumenti

SIF_RM

NAZIV_RM

n

trebovanje n

1

radna_mjesta

VRS_DOK stavke_treb

BR_RADNIKA

KOLICINA

mmaterijali

JED_MJERE JED_CIJ_KOST NAZIV_MAT

SIFRA_MAT KOLICINA

15

DATUM_DOK JED_BR_DOK SKLADISTE n 1 SIF_RM NAZIV_RM

proizvodnja

dokumenti

trebovanje n

radna_mjesta

1 SIF_PR

VRS_DOK

BR_RADNIKA

nKOLICINA stavke_treb

proizvodiJED_MJEREJED_CIJ_KOST

m materijali SIFRA_MAT

n NAZ_PR

mKOLICINA

NAZIV_MAT

ST_KOL

standardi16

proizvodi (SIF_PR, NAZ_PR, SIF_RM) standardi (SIF_PR, SIFRA_MAT, ST_KOL)

17

12. Putem SQL-a izraziti sledee upite bazi iz prethodnog zadatka:a) b) c) d) e) f) Nai sva trebovanja materijala Brasno Tip A u periodu od 10.03.2010 do 10.04.2010. Nai spisak materijala i njihovu kolicinu koji su trebovani iz skladita S1 za radno mjesto Proizvodnja hleba dana 20.04.2010. Nai ukupnu koliinu materijala So koja je iz skladita S1 trebovana za radno mjesto Proizvodnja hleba u martu 2010. Nai spisak materijala sa standardnim utrocima za proizvodnju proizvoda Bio Hleb. Trebovanje po dokumentu broj 23-001 treba stornirati (ponititi). Aurirati bazu podataka. Nai ukupan broj dokumenata kojim su trebovani materijali za proizvodnju u toku 2010 godine.18

a) SELECT JED_BR_DOK, NAZIV_RM, SKLADISTE FROM dokumenti D, trebovanje T, radna_mjesta R stavke_treb S, materijali M WHERE D.JED_BR_DOK = T.JED_BR_DOK AND T.SIF_RM = R.SIF_RM AND T.JED_BR_DOK = S.JED_BR_DOK AND S.SIFRA_MAT = M.SIFRA_MAT AND M.NAZIV_MAT = Brano tip A AND D.DATUM_DOK BETWEEN 10.03.2010 AND 10.04.2010;

19

b) SELECT M.SIFRA_MAT, M.NAZIV_MAT, S.KOLICINA FROM dokumenti D, trebovanje T, radna_mjesta R stavke_treb S, materijali M WHERE D.JED_BR_DOK = T.JED_BR_DOK AND T.SIF_RM = R.SIF_RM AND T.JED_BR_DOK = S.JED_BR_DOK AND S.SIFRA_MAT = M.SIFRA_MAT AND T.SKLADISTE = S1 AND R. NAZIV_RM = Proizvodnja hleba AND D.DATUM_DOK = 20.04.2010;

20

c) SELECT SUM ( S.KOLICINA ) FROM dokumenti D, trebovanje T, radna_mjesta R stavke_treb S, materijali M WHERE D.JED_BR_DOK = T.JED_BR_DOK AND T.SIF_RM = R.SIF_RM AND T.JED_BR_DOK = S.JED_BR_DOK AND S.SIFRA_MAT = M.SIFRA_MAT AND M.NAZIV_MAT = So AND T.SKLADISTE = S1 AND R. NAZIV_RM = Proizvodnja hleba AND D.DATUM_DOK BETWEEN 01.03.2010 AND 31.03.2010;21

d) SELECT SIFRA_MAT, NAZIV_MAT, ST_KOL FROM materijali M, standardi S, proizvodi P WHERE M.SIFRA_MAT = S.SIFRA_MAT AND P.SIF_PR = S.SIF_PR AND P.NAZ_PR = Bio hleb;

22

e)

DELETE FROM stavke_treb WHERE JED_BR_DOK = 23-001; DELETE FROM trebovanje WHERE JED_BR_DOK = 23-001;DELETE FROM dokumenti WHERE JED_BR_DOK = 23-001;

23

f) SELECT COUNT (JED_BR_DOK ) FROM dokumenti D, trebovanje T WHERE D.JED_BR_DOK = T.JED_BR_DOK AND D.DATUM_DOK BETWEEN 01.01.2010 AND 31.12.2010;

24